Skip til primært indhold

Ny innovationsstrategi skal bidrage med løsninger til et presset sundhedsvæsen

Regionsrådet har vedtaget en ny innovationsstrategi, som skal bidrage med at finde løsninger på sundhedsvæsenets store udfordringer som blandt andet unges mistrivsel og mangel på arbejdskraft. Nøglen til styrket innovation ligger i bredt samarbejde og øgede partnerskaber.

På Odense Universitetshospital sorterer en robot vævsprøver, og erfaringerne er så gode, at robotten snart får sin gang på regionens øvrige sygehuse. Når syddanskerne oplever angst eller depression, er der et tilbud om gratis internetbaseret behandling – et tilbud, som også er bredt ud til resten af landet.

Den nye innovationsstrategi, som regionsrådet godkendte mandag 22. maj, bygger oven på det arbejde, som regionen i flere år har prioriteret inden for sundhedsinnovation, og som bl.a. har resulteret i robotten på OUH og det internetbaserede tilbud i psykiatrien.

Pres skaber stort behov for innovation

Udvalgsformand Anja Lund (V), Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, siger:

- I en tid, hvor sundhedsvæsenet er under et ekstraordinært pres, er behovet for innovation endnu større end tidligere. Med strategien her lægger vi os endnu mere i selen for partnerskaber ved at samarbejde med virksomheder, kommuner, praktiserende læger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner for at udvikle løsninger, som kommer patienter og borgere til gavn.

Anja Lund understreger videre, at regionen kun kan indfri ambitionen om at være borgernes og patienternes region med en vedvarende satsning på innovation og udvikling.

De store udfordringer

Region Syddanmarks nye innovationsstrategi tager afsæt i de store og komplekse udfordringer, hvor der er størst behov for, at innovation bidrager med udvikling af nye løsninger. Det er fx udfordringen med en stigende andel af ældre, kronikere og multisyge i komplekse behandlingsforløb. At flere unge oplever mistrivsel og har brug for støtte og behandling. At det er svært at skaffe og fastholde sundhedspersonale, og at regionen samtidig skal sikre, at borgerne har lige adgang til sundhedsydelserne.

Dette sigter strategien mod

Den nye strategi sætter rammerne for, at den fælles fremadrettede innovationsindsats sikrer:

  • bedre behandlingskvalitet og patientforløb
  • øget lighed i sundhedstilbuddene og forebyggelse på tværs af sektorer
  • bedre balance mellem efterspørgsel og udbud af sundhedstilbud
  • grøn omstilling af regionens aktiviteter.

Konkrete indsatser skal styrke fundamentet for innovationsindsatsen

Ud over at styrke samarbejdet med private virksomheder, universiteter med flere bliver der fra 2024 etableret et innovationsforum bestående af eksterne parter, der skal rådgive, inspirere og kvalificere arbejdet med udvikling og innovation i Region Syddanmark. Strategien sigter derudover på bl.a. at styrke de sundhedsprofessionelles kompetencer inden for innovation og styrke innovationskultur og -ledelse. Samtidig skal innovationskoordinatorer understøtte de sundhedsprofessionelles innovation. Endelig er der et ønske om, at en innovationspulje kan være med til at bidrage til at fremme og modne innovative ideer i samarbejde med eksterne partnere.

Find den nye strategi her: Innovationsstrategi 2023 – Patienternes sundhed – sammen om innovation

APPFWU01V