Skip til primært indhold

Millioner til styrkelse af psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark får over de kommende år tilført et større millionbeløb til at udvikle og styrke psykiatrien. Samtidig igangsættes en række tidlige indsatser rettet mod mistrivsel blandt børn og unge, mens de venter på at komme i udredning og behandling i psykiatrien.

Virtuel behandling, videreførelse af succesfulde projekter og bedre udnyttelse af ressourcer er nogle af de tiltag, som skal være med til at sikre et mere robust psykiatrisygehus i Region Syddanmark. Regionsrådet har på regionsrådsmødet 18. december 2023 besluttet at give penge til seks initiativer, som skal sikre, at psykiatrien kommer til at stå stærkere på kort og på længere sigt.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

- Kombinationen af større efterspørgsel efter behandling og udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personalet udfordrer psykiatrien i disse år. Derfor er jeg glad for, at vi nu står med en række håndgribelige tiltag, som forhåbentlig kommer til at skabe forbedringer for patienterne i form af kortere ventelister og bedre rammer for behandlingen. Ledelsen og medarbejderne på psykiatrisygehuset har gjort et grundigt stykke arbejde og afdækket, på hvilke områder vi skal sætte ind, og nu ser jeg frem til, at vi begynder at se effekten.

De seks initiativer er en del af Psykiatrisygehusets konsolideringsplan og består af følgende indsatser:

 • Rekruttering af udenlandske læger
  Der gives midler til rekruttering af ti udenlandske læger over de kommende to år.
 • Virtuel lægeklinik
  Der ansættes læger svarende til to fuldtidsstillinger, som udelukkende skal arbejde virtuelt.
 • Permanentgørelse af styrkelse af akutmodtagelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense
  Akutmodtagelse af patienter fra de sydfynske kommuner er i en periode sket på psykiatrisk modtagelse i Odense. Denne løsning gøres permanent.
 • Afbødningspulje
  I enkelte situationer kan det være nødvendigt at bruge vagter af hensyn til både patienter og personalets sikkerhed. Der afsættes midler til finansiering af disse ekstraordinære situationer, og samtidig undersøger sygehuset mulighederne for at etablere et internt vagtværn.
 • Central visitation
  En central visitationsenhed skal understøtte, at kapaciteten og medarbejderressourcerne udnyttes på den bedst mulige måde.
 • Styrkelse af den retspsykiatriske distriktspsykiatri
  Der er en stor vækst i antallet af retspsykiatriske patienter. Ud over udvidelse af antal retspsykiatriske senge vil den retspsykiatriske distriktspsykiatri også blive styrket for i endnu højere grad at forebygge indlæggelser og understøtte, at patienterne hurtigere kan udskrives til stabile rammer.

Hjælp i ventetiden til børne- og ungdomspsykiatrien

Foruden økonomisk opbakning til de seks initiativer afsætter regionsrådet også penge til en indsats i regi af børne- og ungdomspsykiatrien, som skal skabe bedre rammer for børn og unge, der venter på udredning eller behandling.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark Mette Bossen Linnet (V) forklarer:

- Hele familien kan være under et stort pres, når et barn eller et ungt menneske venter på psykiatrisk udredning eller behandling. Selvom der bliver arbejdet hårdt på mange fronter for at reducere ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien, så er der stadig unge patienter, som venter for længe, og som er meget påvirkede af ventetiden. Der findes desværre ikke en lynkur, som kan nedbringe ventetiderne, men vi er lydhøre over for problematikken, og jeg håber, at de kommende initiativer kan være med til at lette ventetiden for de ventende børn og unge.

Et af de initiativer, som skal være med til at skabe bedre rammer for børn og unge, som venter på udredning eller behandling i psykiatrisygehuset, er en indsats målrettet dem, som har det største behov. De vil blive kontaktet af mobilteams i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på rådgivning og støtte i ventetiden.

Udbygning af eksisterende indsatser

Der skal også ske en udbygning af Mindhelper.dk, som er en hjemmeside under Center for Digital Psykiatri. Siden indeholder viden om mental sundhed og råd til unge om at håndtere problemer, og den skal udbygges med nye artikler og videoer, der kan bidrage til at forebygge mistrivsel blandt unge. Mindhelper.dk’s eksisterende onlineforløb om angst skal også optimeres og udbredes, så flere kan få gavn af det.

Psykiatrisygehuset har et etableret samarbejde med organisationen Headspace, som er et rådgivningstilbud til unge flere steder i regionen. Samarbejdet indebærer, at alle Headspace-centrene har en medarbejder fra psykiatrisygehuset tilknyttet en dag om ugen. Sammen med Headspace skal psykiatrisygehuset se på, om det eksisterende samarbejde kan styrkes for at sikre endnu bedre kompetenceudvikling af de frivillige ungerådgivere.

Til finansiering af konsolideringsplanen tilføres 15,5 mio. kr. i 2024 og 2025, 13,3 mio. kr. i 2026 og 10,5 mio. kr. i 2027 og følgende år, og til initiativerne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver der tilført 1,5 mio. kr. fra 2024 og følgende år.

APPFWU02V