Skip til primært indhold

Den fremtidige organisering af børne- og ungdomspsykiatrien er nu besluttet

Et flertal i regionsrådet har godkendt den endelige plan for omorganisering af børne- og ungdomspsykiatrien. I forhold til udkastet til fremtidig organisering af børne- og ungdomspsykiatrien, som blev sendt i høring i januar 2023, er der på baggrund af 46 høringsvar foretaget en række præciseringer og tilføjelser. Et flertal i regionsrådet har noteret sig, at der i svarene er bred forståelse for behovet for omorganisering og anerkendelse af, at der skal ske noget, men også at der er en del bekymringer.

På grund af mangel på speciallæger og stigende efterspørgsel på udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien har regionsrådet sendt en ændret organisering af området i bred høring. Formålet med forslaget er at gøre regionens børne- og ungdomspsykiatriske område mere robust samt ikke mindst at stabilisere behandlingstilbuddet til patienterne og reducere ventetiderne på udredning og behandling.

Regionen har modtaget høringssvar fra 46 parter. Regionsrådet har forholdt sig til høringssvarene, inden den endelige ændring af organiseringen af børne- og ungdomspsykiatrien blev godkendt på regionsrådsmødet 24. april 2023.

Udvalgsformand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) sætter meget stor pris på den store interesse for forslaget om den fremtidige organisering af børne- og ungdomspsykiatrien:

- Først og fremmest tak til alle dem, som har sendt høringssvar. De mange svar vidner med al tydelighed om, hvor vigtigt, men også hvor følsomt og vanskeligt, et område vi har med at gøre. Vi kan se i svarene, at der har været mange overvejelser i spil, og der er rejst en række bekymringer. Jeg har stor forståelse for den usikkerhed, som for eksempel lukningen af døgnsengene i Esbjerg medfører hos mange i området. Samtidig kan jeg dog konstatere, at der ikke er kommet reelle alternativer til den plan, vi har fremlagt, som løser de udfordringer, alle anerkender, vi har. I høringssvarene er der generelt en bred forståelse for udfordringerne, og der er en anerkendelse af den involverende proces, som har ledt til høringsforslaget. Men der er også forståelse for, at det er nødvendigt at gøre noget.

Der er i høringen fremkommet nogle bekymringer i forhold til dele af ændringsforslaget, og det har været væsentligt for regionsrådet, at der er blevet taget mest mulig højde for bekymringerne i det endelige forslag. Bekymringerne har primært været i forhold til transportudfordringer, kapaciteten i voksenpsykiatrien, ungemiljøer i voksenpsykiatrien ved ændring af aldersgrænse, akutfunktionen samt lukning af døgnsenge i Esbjerg.

Mette Bossen Linnet siger:

- Vi har lyttet til bekymringerne, og på baggrund af svarene er der sket en række præciseringer af den foreslåede model. Det er vigtigt for os at tænke flest muligt af de gode ting, som foregår i Esbjerg, med i ændringerne. Det drejer sig for eksempel om Akuttelefonen, som er et tilbud, afdelingen i Esbjerg har stor succes med, og som vi nu ruller ud, så det dækker hele regionen. Der er også et stort fokus på, at overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien skal være tryg for de unge patienter. Der er et tæt samarbejde mellem afdelingerne, når den unge skal overgå til en ny afdeling, og dette samarbejde skal støttes yderligere, ligesom samarbejdet med de syddanske kommuner er et område, som vi kommer til at prioritere. Det er en svær opgave, omstændighederne har stillet os, men jeg ser frem til, at vi er på den anden side af implementeringen, for det vigtigste er, at vi har de bedst mulige forhold for de børn og unge, som har brug for hjælp fra psykiatrien.

Efter en timelang debat stemte et stort flertal i regionsrådet for forslaget til ændret organisering. SF, Enhedslisten og et enkelt socialdemokratisk medlem stemte imod. Et radikalt medlem undlod at stemme.

Den nye organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

Dette betyder den nye organisering af børne- og ungdomspsykiatrien:

  • Aldersgrænsen ændres, så voksenpsykiatrien overtager behandlingsansvaret for de 18-19-årige.
  • Sengefunktionerne i Esbjerg og Aabenraa bliver samlet i Aabenraa.
  • Der bliver akutmodtagelse hele døgnet i Odense og kl. 08.00-18.00 i Aabenraa. Akutmodtagelsen fra Esbjerg flyttes dermed til Aabenraa. Akutmodtagelse for børn under 12 år varetages som nu i Odense.
  • Forebyggelse og opfølgningsindsatsen i samarbejde med kommunerne styrkes – herunder er der forslag om at udbygge fremskudt funktion og at indføre STIME (som er en model for et tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden om børn og unge i mistrivsel).
  • Der skal være én samlet ledelse af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen.
  • Den ambulante kapacitet styrkes.

Økonomi

Beslutningen indebærer, at børne- og ungdomspsykiatrien tilføres i alt yderligere 12,4 mio. kr. I Budget 2023 er der allerede afsat 5 mio.kr.  til styrkelse af samarbejder med kommunerne.

APPFWU01V