Skip til primært indhold

Region og kommune går sammen om nærhospital i Middelfart

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at samle regionale og kommunale sundhedstilbud i et moderne og ambitiøst nærhospital, som får til huse i sygehusbygninger i Middelfart. Nærhospitalet vil give borgerne i Middelfart et nyt sammenhængende sundhedstilbud i nærområdet.

Middelfart Kommune og Region Syddanmark ønsker at skabe et nærhospital i Middelfart, hvor der er fokus på sammenhæng og nærhed, og hvor borgeren er i centrum. Nærhospitalet skal ligge i sygehusbygningerne i Middelfart.

Konkret vil det betyde, at man rykker en række kommunale og regionale sundhedstilbud ind på sygehuset i Middelfart. Det giver mulighed for et nyt tæt fagligt samarbejde mellem region og kommune, hvor relevante sundhedstilbud samles tæt på borgerne.

At skaffe plads til de kommunale tilbud vil indebære, at det regionale rygcenter og dets medarbejdere skal flytte fra de nuværende bygninger i Middelfart til sygehuset i Kolding. Rygcentret står i forvejen foran en renovering og modernisering af centrets operationsstuer.

Der er politisk enighed mellem kommunen og regionen om at sætte en proces i gang, som skal undersøge perspektiverne i et nærhospital og en flytning og modernisering af rygcenteret.

Nærhed og sammenhæng for borgerne

Region Syddanmark har i en årrække været i dialog med Middelfart Kommune om etableringen af et sundhedshus og tidligere samarbejdet om at søge puljemidler. Regeringens ambitioner om nærhospitaler, som er en del af den nye sundhedsreform, har åbnet for nogle nye muligheder.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ser mange perspektiver i samarbejdet:

- Der er kommet mange gode og visionære tanker frem i vores indledende dialog med kommunen om et kommende nærhospital i Middelfart, som vi nu skal have gjort til virkelighed. Vi har ambitioner om at samle en række regionale og kommunale funktioner i et nyt nærhospital, hvor borgerne får bedre mulighed for sammenhængende forløb i deres nærmiljø – både når det gælder fysiske og psykiske sygdomme. Det vil give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne, uden at vi går på kompromis med kvaliteten.

Også Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) ser positive gevinster ved et kommende nærhospital:

- Med et nærhospital har vi en unik mulighed for at udvikle nære sundhedstilbud, der ser det hele menneske, samarbejder på tværs af fagene og ikke mindst skaber en tæt sammenhæng mellem det kommunale og regionale sundhedsarbejde. Det vil give vores borgere bedre sundhedstilbud og sikre, at borgerne får et sammenhængende forløb. Når de for eksempel skal udskrives efter en operation i dagkirurgi, så har vi kommunale døgnbemandede akut- og aflastningspladser klar tæt på, hvis de ikke er klar til at komme hjem. Det skaber værdi for patienten og borgeren og faglige fællesskaber for medarbejderne.

Kommunen har længe haft ambitioner om et integreret sundhedshus. De ambitioner kan nu indfries uden at igangsætte det store byggeprojekt, som ellers var under forberedelse ved siden af det eksisterende sygehus.

Afklaring af funktioner i nærhospitalet

Inden længe begynder en politisk proces i både region og kommune, hvor det blandt andet skal afklares, hvilke funktioner der skal have til huse i det nye nærhospital.

I den sammenhæng kan et dagshospital komme på tale, hvor der kan foregå udredning og behandling af patienter eller opfølgning på behandlingsforløb. Det vil typisk dreje sig om patienter med kroniske medicinske sygdomme.

Med et dagshospital kan patienterne undgå indlæggelse eller ambulante besøg på sygehuse i andre byer, og det giver samtidig mulighed for en smidigere overgang for patienterne til kommunale sundhedstilbud og til videre opfølgning.

Fra kommunal side er der blandt andet planer om at samle en række kommunale akutfunktioner i nærhospitalet, så borgere, der ikke er klar til at blive udskrevet til hjemmet, kan få en tryg og sikker overgang til kommunens døgnbemandede akutpladser. Det har regionen gode erfaringer med fra sygehuset i Tønder.

Bedre sammenhæng i psykiatrien

Også på det psykiatriske område ser Region Syddanmark og Middelfart kommune et stort potentiale. Planen er at samle lokalpsykiatrien i Middelfart, socialpsykiatrien og de forebyggende, kommunale tilbud under ét tag i det nye nærhospital. Det giver mulighed for i endnu højere grad at styrke det gode samarbejde til gavn for borgerne.

Flere teknologiske løsninger

Regionen og kommunen ønsker også at nytænke måden at levere sundhedsydelser på blandt andet ved at udvikle brugen af videokonsultationer og telemedicin. Det vil for eksempel betyde, at patienter kan komme til undersøgelse på nærhospitalet og via video få specialistrådgivning ved en sygeplejerske eller speciallæge på regionens øvrige sygehuse.

Forudsat at de politiske drøftelser bærer frugt, er det ambitionen, at de første funktioner kan flytte ind i nærhospitalet senest september 2024.

Den videre proces for nærhospitalet og rygcenteret

Tankerne om det nye nærhospital er blevet til i en dialog mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark, hvor begge parter har sonderet mulighederne og potentialet i projektet.

Nu påbegyndes det egentlige arbejde, hvor projektet skal behandles i de respektive politiske udvalg i regionen og kommunen, og her er ambitionen at få en bred diskussion om indholdet på det nye nærhospital og også inddrage borgerne.

Region Syddanmark har et ønske om fortsat at have et stærk og fremtidssikret rygcenter og vil nu igangsætte en proces sammen med sygehusledelsen på Sygehus Lillebælt samt medarbejderne, så det nye rygcenter i Kolding får de bedst mulige rammer for både medarbejderne og patienterne.

Fakta om funktioner i nærhospitalet

Ud over et daghospital, en række kommunale akutfunktioner og lokal- og socialpsykiatri er det forventningen, at følgende funktioner fortsat vil være at finde i det nye cirka 20.000 kvadratmeter store nærhospital:

  • Regional røntgenfunktion og blodprøvetagningsfunktion
  • Høreklinik
  • Smerteklinik
  • Jordemoderkonsultation

På sigt er det intentionen, at aktører fra praksissektoren får mulighed for at flytte ind på nærhospitalet.

Pårørende- og patientforeninger samt frivillige er også tænkt til at blive en del af nærhospitalet.

APPFWU02V