Skip til primært indhold

Råstofplan sikrer fremtidens sand, sten og grus

Der er blevet lyttet til høringssvarene i forbindelse med den nye råstofplan, som blev vedtaget på dagens regionsrådsmøde. Råstofplan 2012 sikrer, at de nødvendige ressourcer til nye sygehusbyggerier, veje og anlæg er til rådighed.

Forsyningen af råstoffer er helt afgørende for udviklingen og ny vækst i Region Syddanmark. Eksempelvis skal der skaffes materialer til de igangværende udvidelser af motorvejsnettet på Fyn og i Trekantområdet og til det kommende universitetshospital i Odense, men også til en lang række andre forestående byggerier.
 
I alt forventes der frem mod 2024 indvundet 87 millioner kubikmeter sand, sten og grus til nybyggerier.
 
- Indvindingen skal selvfølgelig ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkningen. Og man kan tydeligt se i den endelige råstofplan, at vi har lyttet til de indkomne høringssvar, siger Bent Bechmann (C), der er formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

Blandt de nye generelle ændringer som følge af høringssvarene er muligheden for at rejse skov i interesseområder for sand, grus og sten, hvis skovrejsningen har til formål at beskytte eksisterende vandforsyningsanlæg.

Rent vand kommer først

Andre steder i råstofplanen er helt konkrete områder sat på stand by, taget ud eller gjort mindre af eksempelvis landskabelige hensyn eller hensynet til drikkevandsområder.
 
- Mange steder ved vi for lidt om hvor godt eller dårligt grundvandet er beskyttet. Når Naturstyrelsens kortlægning af drikkevandsinteresserne er færdig, ved vi mere. Så derfor afventer vi denne kortlægning, siger Bent Bechmann og tilføjer:
 
- Men vi har også lyttet den anden vej og blandt andet udlagt et graveområde på Als, selv om vi i princippet har overskud af grus i Sønderjylland. Ved at udlægge området sikrer vi imidlertid, at der bliver mindre transport og dermed mindre CO₂-udledning og lavere omkostninger, når lokale veje og anlæg skal udbygges. Samtidig betyder det en håndfuld arbejdspladser til Als, påpeger Bent Bechmann.
 
Råstofplanen gælder for de kommende 12 år, men revideres hvert fjerde år. Regionsrådets godkendelse af planen kan fra 2. januar 2013 og fire uger frem påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

Yderligere kommentarer:
Bent Bechmann, formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, Mobil: 2631 0686
Jakob Sønderskov Weber, afdelingschef i Jordforurening, Mobil: 2920 1551

FAKTA om råstofindvinding:

I råstofplanen opereres grundlæggende med to typer af områder: interesseområder, der er en reservation til en mulig indvinding i fremtiden, og graveområder hvor kommunerne kan give tilladelse til råstofgravning.

Selv om et område er udlagt som graveområde for råstoffer, er det op til de enkelte lodsejere, om indvinding skal finde sted.
 
Både af hensyn til pris og klima er det bedst, hvis råstofområderne ligger tæt på det byggeri eller anlæg, det skal forsyne, så man undgår alt for lange transporter. På den anden side skal der altid ske en afvejning i forhold til natur, miljø og landskaber.
 
En del sand, sten og grus kommer fra indvinding på havene. Størstedelen kommer dog fra graveområder på land fra grus- og lergrave.
 
Råstofferne er langt fra ligeligt fordelt. Fanø og Langeland kommuner har ingen graveområder. Omvendt er der store graveområder i eksempelvis Aabenraa Kommune. 

APPFWU02V