Skip til primært indhold

Regionen undersøger børnehaver for jordforurening

For at minimere risikoen for, at børn leger på forurenet jord i deres daginstitution, gennemgår Region Syddanmark nu børnehaver indenfor de ældre bykerner i den jyske del af regionen.

Når fokus er rettet mod den jyske del af regionen, skyldes det at de fynske børnehaver, der ligger indenfor en ældre bykerne, allerede er gennemgået af det tidligere Fyns Amt.

”Børns sundhed er af største betydning. Regionsrådet prioriterer højt, at vi får gennemført en særlig indsats mod jordforurening på børneinstitutioner, ” påpeger regionens udvalgsformand Poul Weber.

Børnehaver hvor der er størst risiko for jordforurening vil blive undersøgt. Det vil sige børnehaver som ligger indenfor ældre bykerner og i nærheden af forurenende industri. Her er der nemlig særlig risiko for jordforurening på grund af mange års aktivitet med trafik, boligopvarmning, værksteder og industri m.m. Region Syddanmark undersøger én kommune ad gangen. I efteråret 2008 gennemgås børnehaverne i Esbjerg, Fanø og Vejle Kommuner. Undersøgelserne sker i tæt samarbejde med kommunerne og de enkelte børneinstitutioner.

Region Syddanmark regner med, at opgaven med at undersøge den jyske del af regionens børnehaver er gennemført inden for fire år. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommuner med størst indbyggertal kommer først. En undtagelse er, at Fanø Kommune undersøges sammen med Esbjerg Kommune. Det skydes at de oplysninger som regionen skal bruge i sit opsøgende arbejde findes i et og samme arkiv for de to kommuner.

Ekstra opmærksomhed på børns sundhed

Regionen forventer, at jordforureningen som oftest vil være forurening med tungmetaller og tjærestoffer. Disse stoffer er ikke akut giftige, men de er sundhedsskadelige ved længere tids påvirkning.

Sikret hurtigt oprydning

Giver undersøgelsen anledning til mistanke om kraftig jordforurening i nogle børnehaver, foretages en nærmere undersøgelse af den pågældende børnehave for at be- eller afkræfte mistanken. Hvis jorden er kraftig forurenet vil en oprydning blive sat i gang hurtigst muligt og inden for et år. Når grunden er renset kan børnehavens udendørs arealer igen benyttes frit. På baggrund af de hidtidige erfaringer forventer regionen at der skal renses op på ca. 10 ud af de ca. 140 børneinstitutioner som forventes af blive omfattet af den indsats som regionen nu har sat i gang.

Hvis jorden er lettere forurenet, er de sundhedsmæssige effekter begrænsede. Efter en konkret vurdering i samarbejde med Embedslægeinstitutionen kan regionen fortage en oprydning på en lettere forurenet børnehave. Indtil institutionen bliver ryddet op, rådgiver Region Syddanmark om brugen af det forurenede legeareal. Følges regionens råd, mindskes kontakten med den forurenede jord og dermed den sundhedsmæssige risiko til et acceptabelt niveau. Viser undersøgelsen, at jorden ikke er forurenet, foretager Region Syddanmark sig ikke yderligere.

Regionen har mere information på Internettet om selve undersøgelsen, gode råd i forbindelse med en eventuel forurening og en søgefunktion, hvorfra der kan hentes informationer om fremdriften og resultaterne fra de enkelte børnehaver. Se venligst www.regionsyddanmark.dk/jordforurening

Yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Poul Weber, Region Syddanmark, Tlf. 2920 1500

Faglige spørgsmål kan rettes til ingeniør Hanne Nielsen, Jordforureningsafdelingen, Region Syddanmark, Tlf. 7663 2027 / 2920 2027

APPFWU01V