Skip til primært indhold

Få tilfælde af overskredet ventetid på kræftområdet i Syddanmark

Region Syddanmark har indsendt redegørelse for ventetider på kræftområdet til Sundhedsstyrelsen, og den viser 2 tilfælde i 4. kvartal 2022, hvor den maksimale ventetid for behandling er overskredet, og hvor det ikke er dokumenteret, at patienterne er oplyst om deres patientrettigheder.

Region Syddanmark har på Sundhedsstyrelsens anmodning udarbejdet en redegørelse for ventetider på kræftområdet, som nu er afsendt til Sundhedsstyrelsen. Redegørelsen kommer i kølvandet på en sag fra Aarhus Universitetshospital.

Ventetid på behandling

I redegørelsen er der bl.a. foretaget en gennemgang af samtlige kræftforløb i 4. kvartal 2022, hvor patienter har haft en registreret ventetid på behandling på over 14 dage, der er den maksimalt tilladte ventetid.

Her viser gennemgangen, at der er 81 forløb, hvor forsinkelsen skyldtes begrænsninger i kapaciteten. I 79 af tilfældene har patienterne modtaget en tid samt en orientering om, at den tilbudte tid ikke er inden for den maksimale ventetid. Disse patienter er også informeret om, at de har mulighed for at blive henvist til et andet sygehus, men har valgt ikke at blive viderehenvist.

Der er dermed i alt 2 forløb, hvor der har været en ventetid på over 14 dage, og hvor patienterne ikke er oplyst om deres patientrettigheder. Man har ved en menneskelig fejl booket patienterne for sent, og dermed er patienterne heller ikke i situationen oplyst om deres patientrettigheder. Disse overskridelser vedrører forskellige kræftformer, og forsinkelsen har her været hhv. 1 og 5 dage. Disse overskridelser indberettes til Sundhedsstyrelsen efter den normale procedure.

Af de 81 forløb, hvor forsinkelsen har skyldtes kapacitetsbegrænsninger, har den maksimale forsinkelse været på 14 dage, mens den mediane forsinkelse blandt disse forløb har været på 6 dage.

For at sætte antallet i perspektiv kan det nævnes, at der i 4. kvartal 2022 har været knap 1.400 patienter, som i Region Syddanmark har modtaget behandling i en kræftpakke.

Ventetid på udredning

Hvad angår ventetid på udredning har Region Syddanmark på stikprøvevis set på forløb i 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023 inden for tyk- og endetarmskræft, som har haft en registreret ventetid på mere end 14 dage (målt fra modtagelse af henvisning til første fremmøde). På OUH har man også gennemgået forløb vedr. prostatakræft, brystkræft og blærekræft.

I OUH’s gennemgang af udredningsforløb vedr. prostatakræft (24 forløb) er der ikke konstateret overskridelse af reglerne om maksimal ventetid til udredning. I forbindelse med en kontrol er der fundet 1 forløb uden for gennemgangen, hvor maksimal ventetid er overskredet. Årsagen er en menneskelig fejl i forbindelse med visitationen, som har resulteret i, at den maksimale ventetid til udredning ikke er overholdt. Dette forløb indberettes til Sundhedsstyrelsen efter den normale procedure, og afdelingsledelsen vil snarest drøfte arbejdsgange med sekretærgruppen i forhold til overholdelse af maksimal ventetid til udredning.

Koncerndirektør Kurt Espersen siger:

- Jeg er glad for, at der er tale om så få tilfælde, hvor den maksimale ventetid er overskredet. Jeg så selvfølgelig gerne, at ventetiderne aldrig blev overskredet, men på de områder, hvor ventetiderne på behandling er overskredet – eksempelvis brystkræft og urologisk kræft – er der tale om en national udfordring med kapacitetsbegrænsning. Den udfordring forsøger vi efter bedste evne at løse – bl.a. via omorganiseringer og kapacitetssamarbejder mellem vores sygehuse – og det har allerede givet resultater, så vi nu står et bedre sted end i den periode, som redegørelsen dækker over.

Klik her for at læse hele redegørelsen.

APPFWU01V