Skip til primært indhold

Børn og unge skal hjælpes bedre med at håndtere dødsfald og alvorlig sygdom i familien

Når familier rammes af alvorlig sygdom eller dødsfald, påvirker det især børn og unge. Fremover skal alle børn og unge, hvis et nært familiemedlem bliver alvorligt syg eller dør, vurderes og tilbydes hurtig hjælp til at håndtere situationen, hvis de har behov for det. Det besluttede et enigt regionsråd på deres møde 24. april.

Mavepine, søvnløshed og stressreaktioner følger tit i kølvandet, når børn og unge bliver pårørende til alvorligt syge familiemedlemmer.

Børn og unge som pårørende har igennem flere år været et fokuspunkt for regionsrådet i Region Syddanmark. I budgetaftalen for 2021 blev aftalepartierne enige om at undersøge, hvordan Region Syddanmark kan støtte børn bedre, når deres nærmeste bliver alvorligt syge eller dør. På regionsrådsmødet 24. april vedtog et enigt regionsråd så en styrket indsats over for børn, unge og deres familier, så de bliver bedre i stand til at håndtere alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie.

Pengene til den styrkede indsats kommer fra budgetaftalen for 2023. Der er tale om 1,1 mio. kroner i 2023 stigende til 3,5 mio. kroner årligt til at styrke indsatsen over for børn og unge som pårørende.

Skal tage hånd om alle

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Børn og unge har endnu ikke udviklet det følelsesmæssige beredskab, det kræver, når en alvorlig sygdom eller et dødsfald rammer forældre eller søskende. Det kan få store konsekvenser for deres skolegang og sociale liv, hvis vi ikke får taget hånd om dem tidligt i forløbet. Og det gælder alle børn og unge uanset familiemedlemmets alvorlige diagnose. Fra politisk side har vi igennem flere år prioriteret området i budgetaftalerne og dermed lagt fundamentet for den styrkede indsats, vi vedtager nu. Og jeg glæder mig over, at den styrkede indsats systematisk indtænker alle børn og unge som pårørende, både på det somatiske og det psykiatriske område.

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Mette Bossen Linnet (V):

- Vi ved, at børn og unge, der er pårørende til forældre med psykisk sygdom selv har stor risiko for at udvikle psykisk sygdom. Derudover stjæler det barndomsår fra børn og unge at skulle tage højde for og vare på forældre med psykisk sygdom. Vi har allerede haft fokus på børn og unge som pårørende i psykiatrien, og den indsats styrker vi nu yderligere. Et barn eller ungt menneske skal nemlig aldrig stå alene med den sorg og savn, det er, når forældre eller søskende bliver alvorligt syge eller dør.

Fokus på det enkelte barn

Målgruppen for den styrkede indsats er børn og unge til og med 18 år. På baggrund af de erfaringer, regionen allerede har gjort sig i Center for Pårørendeinddragelse, har regionens faglige anbefaling været, at børn, unge og deres familier fremover bliver screenet f.eks. via familiesamtaler, der blandt andet skal give viden og redskaber til at tackle hverdagen som pårørende. Samtalerne skal afklare, hvordan barnets eller den unges mentale helbred bliver påvirket og hvilken hjælp, der eventuelt kan være behov for.

Den konkrete indsats baseres på det individuelle behov, barnet eller den unge har. For nogle vil familiesamtalen være nok, for andre vil der være behov for yderligere tiltag eksempelvis via tilbud i kommunen, region eller patient- og pårørendeforeninger.

Pårørenderådgiver og hjemmeside

Udover de konkrete tiltag omkring selve barnet eller den unge og familien, vil midlerne fra regionsrådet blandt andet også gå til at ansætte en pårørenderådgiver. Pårørenderådgiveren skal blandt andet rådgive pårørende, være bindeled og vidensperson i forhold til medarbejdere og fungere som sparringspartner for f.eks. uddannelsessteder og regionens fire somatiske sygehusenheder. Rådgiveren bliver ansat på Centeret for Pårørendeinddragelse for at sikre et ensartet tilbud til børn og unge som pårørende på både de somatiske sygehuse og psykiatri sygehuset, uanset hvor de bor i regionen. Psykiatrisk Informationscenter i psykiatrisygehuset har allerede et lignende tilbud til pårørende i psykiatrien.

Regionen vil også oprette en ny hjemmeside, så alle interesserede; medarbejdere, patienter og pårørende, kan finde information om børn og unge som pårørende i fremtiden.

Regionen vil i den kommende tid drøfte den styrkede indsats over for børn og unge som pårørende med de 22 syddanske kommuner, og selve indsatsen vil blive evalueret i foråret 2025.

APPFWU02V