Skip til primært indhold

Region Syddanmark ændrer budget og tidsplan for oprensningen af forureningen ved Himmark Strand

Opgaven med at fjerne forureningen ved Himmark Strand bliver både større og dyrere end forventet. Det skyldes bl.a., at udbredelsen af forureningen er mere omfattende end tidligere antaget, og at der er brug for en stærkere dæmningsløsning for at kunne rense havbunden op.

For at fjerne forureningen ved Himmark Strand skal der samlet graves ca. 70.000 m3 forurenet jord op fra stranden og under havbunden. Derefter skal området genetableret med ren jord, så natur og fritidsliv kan normaliseres igen. Prisen for det samlede arbejde forventes at ligge i omegnen af 350 mio. kr.

Det er en fordobling i forhold til den tidligere anslåede pris. Den markante stigning skyldes bl.a., at undersøgelser har vist, at havbunden har så ringe en bæreevne, at der er behov for en stærkere dæmningsløsning end den, der i første omgang var tænkt til at holde havvandet ude, mens forureningen under havbunden fjernes. Undersøgelser har også vist, at det er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for, at grundvand kan trænge op igennem havbunden og potentielt oversvømme udgravningen nedefra.

En anden medvirkende årsag, til at regningen er vokset, er, at det har vist sig, at forureningen er mere omfattende end tidligere antaget, og at der derfor skal fjernes mere forurenet jord fra området. Dertil har det også betydning, at der, siden det seneste prisoverslag blev udarbejdet, har været inflation på materialer, arbejdsløn og bortskaffelse af forurenet jord.

Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Vi står over for en meget omfattende og kompleks generationsforurening, der har spredt sig ud under havbunden. Det kræver udvikling af nye oprensningsløsninger og i dette tilfælde en mere robust dæmningsløsning, som kan være vanskeligt at prissætte, inden projektet er gået i gang. Vores rådgiver vurderer, at prisen på projektet fordobles. Det kan vi ikke klare inden for de midler, der er øremærket oprensningen på Himmark Strand, og det får vi brug for at gå i dialog med Folketinget om.

Tidsplanen skubbes

Region Syddanmark skulle have sendt oprensningsopgaven på Himmark Strand i udbud i sommeren 2023, men udbuddet er nu udskudt til 1. kvartal 2024. Det skyldes et omfattende arbejde med at sikre tilladelserne til projektet. Tilladelserne omfatter både etablering af arbejdspladser, gravearbejdet, etablering af adgangsveje, opmagasinering af jord, der ikke er forurenet, etablering af dæmninger, udledningstilladelser m.v.

Himmark Strand ligger i et Natura2000-område, og derfor er det vigtigt, at regionen sammen med relevante myndigheder sikrer, at oprensningen påvirker den omkringliggende, sårbare natur så lidt som muligt. Endvidere har det forsinket processen, at regionen har haft et ekstra kvalitetstjek af den valgte løsning for at være sikre, at projektet, der skal i udbud, har en tilstrækkeligt kvalitet.

Regionen forventer, at første spadestik på oprensningen kan ske i 2025, og at projektet er færdigt inden udgangen af 2027.

Borgermøde i 2024

Regionen vil invitere borgerne i området omkring Himmark Strand til et nyt borgermøde i løbet af 2024, når arbejdet med udbud, tilladelser og anlægsprojektet nærmer sig en mere færdig form.

Fakta om Himmark Strand

Himmark Strand blev udnævnt til Danmarks 10. generationsforurening i december 2019. Baggrunden, for at Himmark Strand er en generationsforurening, er kraftig og omfattende forurening med oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Danfoss bidrager med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgik i 2021 en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejdet med selve oprensningen.

 

APPFWU01V