Skip til primært indhold

Himmark Strand-løsning for oprensning er på plads

Udfordringerne med en blød havbund ud for Himmark Strand er nu blevet løst. Det har taget seks måneder at designe en ny dæmningsløsning, som kan holde havvandet ude, mens forureningen i havbunden graves væk. Regionen forventer at tage første spadestik på oprensningen i foråret 2024, og at oprensningen på stranden er afsluttet ved udgangen af 2025.

Generationsforureningen på Himmark Strand er klar til at blive renset op. Projektet løb ind i udfordringer sidste år, da det viste sig, at den oprindelige dæmningsløsning ikke var stabil nok på grund af en blød havbund.

Det problem er nu blevet løst ved at ændre på dæmningsdesignet. Den tid, det har krævet at finde den rigtige løsning, betyder dog samtidig, at tidsplanen for oprensningen justeres med cirka seks måneder. Regionen forventer således at tage første spadestik på oprensningen i foråret 2024, og at oprensningen er afsluttet inden udgangen af 2025.  

Opgaven er nu klar til udbud

Med løsningen på plads kan regionen gå videre med arbejdet med at sende opgaven i udbud og indhente de nødvendige tilladelser. Da der er tale om en opgave til et trecifret millionbeløb, skal opgaven i et EU-udbud, som forventes igangsat i maj 2023.

Som følge af udfordringerne bliver tidsplanen for oprensningen på stranden dermed forsinket med seks måneder i forhold til den tidsplan, der blev lagt i 2021.

Formand for miljøudvalget Poul Erik Jensen (S) siger:

- I et projekt af den størrelse er er det forventeligt, at tidsplanen ændrer sig undervejs, i takt med vi er blevet klogere på forureningens udbredelse og bundforholdene på havbunden. Især løsningen med at etablere dæmninger på en blød havbund har givet os hovedbrud, og det er helt afgørende for oprensningens succes, at dæmningerne er helt på plads, før vi sætter gang i gravearbejdet. Det er stadig mit håb, at Himmark Strand bliver den første af de 10 generationsforureninger, vi bliver færdige med at rydde op efter.

EU-udbud, offentlig høring og borgermøder

Regionen tager nu hul på processen med at få lavet et EU-entrepriseudbud til virksomheder, der ønsker at byde på oprensningsopgaven.

Projektet kræver derudover en række tilladelser, da arbejdet blandt andet foregår i et Natura 2000-område.

Som en del af arbejdet med disse tilladelser vil der være en offentlig høring midt i 2023, hvor borgere og andre parter vil blive hørt.

Kommende borgermøde

I løbet af 2023 vil regionen afholde borgermøder og informationsture på stranden for interesserede borgere. Information om borgermøder og informationsture vil blive annonceret i lokale medier og via regionens hjemmeside om Himmark Strand, når datoerne ligger fast. 

Det første informationsmøde i 2023 forventes afholdt i løbet af april eller maj måned.

Fakta

Himmark Strand fik mærkatet som den tiende af Danmarks generationsforureninger i december 2019. Generationsforureninger er blandt andet kendetegnet ved, at det vil koste mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense dem. En anden fællesnævner er, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

Undersøgelser på Himmark Strand viste, at der er kraftig forurening med olie og klorerede opløsningsmidler på et større areal på stranden. De viste også, at forureningen har spredt sig ud under havbunden i væsentligt omfang, hvor den udgør en trussel for havet. Efter grundige undersøgelser valgte den politiske følgegruppe i juni 2020, at forureningen på stranden og under havbunden skal graves væk.

Der er i finansloven for 2021 afsat 630 mio. kr. over fem år til oprensning af de første af de 10 danske generationsforureninger. Danfoss bidrager med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand. Prisen for oprensningen forventes at ligge på mellem 156 og 192 mio. kr.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss har gennem længere tid samarbejdet om håndtering af forureningen, og i 2021 indgik de tre parter en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejdet med selve oprensningen samt forvaltningen af både finanslovsmidlerne og Danfoss’ bidrag.

APPFWU02V