Skip til primært indhold

Vinterpakken giver fastholdelsesbonus på vagttunge områder og bonus for ekstra arbejde på Region Syddanmarks sygehuse

Den såkaldte vinterpakke bliver udmøntet som fastholdelsesbonus og tillæg for ekstraarbejde. Det besluttede regionsrådet på sit møde mandag 20. december.

Folketinget har afsat 1 mia. kroner, den såkaldte vinterpakke, til særlige, midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne. Vinterpakken skal styrke sundhedsvæsenets robusthed henover vinteren. Region Syddanmarks andel er 214 mio. kr.

Regionsrådet besluttede på mødet 20. december 2021 de overordnede kriterier for anvendelse af midlerne. På baggrund heraf er der nu indgået aftale med en række faglige organisationer om den konkrete anvendelse af midlerne.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

-  I regionsrådet anerkender vi, at alle medarbejdere – uanset faggruppe – hver dag yder en stor indsats. Vi ved også, at rigtig mange medarbejdere gennem de sidste 2 år har ydet en ekstra indsats, udvist fleksibilitet og har arbejdet under andre forhold end sædvanligt. Selvom 214 mio. kr. er rigtig mange penge, så er det desværre ikke muligt at tilgodese alle. Vores ønske har været at bruge vinterpakkemidlerne til at give et tillæg i en størrelse, som kan mærkes af dem, der modtager det.

- Vi ved, at det lige nu er på de vagttunge funktioner, vi har de største udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derfor har vi prioriteret en fastholdelsesbonus til regionalt ansatte medarbejdere, som indgår i vagtarbejdet på de sårbare og mest vagtbelastede områder. Herudover har en bredere kreds af medarbejdere i kliniske afdelinger og servicefunktioner desuden mulighed for at optjene en vinterpakkebonus, hvis de påtager sig ekstra arbejde henover vinteren. Det gælder også for dem der modtager fastholdelsesbonus. Bonussen udbetales som et engangstillæg i maj.

Omkring 10.000 medarbejdere får fastholdelsesbonus

Midlerne fra vinterpakken skal biddrage til at fastholde medarbejdere på de mest udsatte og vagtbelastede områder, og medarbejdere, som indgår i vagter her, kan se frem til et engangstillæg på 12.000 kr., dog 18.000 kr. på fælles akutmodtagelser (FAM) og intensiv afsnit.

Områder som får andel af fastholdelsesbonus er bl.a.:

  • fælles akutmodtagelser (FAM)
  • intensiv afsnit
  • sengeafdelinger i somatikken og psykiatrien samt Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM)
  • anæstesiområdet
  • fødeafdelinger
  • radiologiske afdelinger
  • mikrobiologiske afdelinger
  • klinisk biokemi
  • ambulanceberedskabet

De personalegrupper, som får del af vinterpakkens midler, vil være sygeplejersker, radiografer, jordemødre, bioanalytikere, social- og sundhedspersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer, yngre læger, overlæger, socialpædagoger, socialrådgivere, rengøringsassistenter, servicemedarbejdere og serviceassistenter, portører, frontlinjeledere og ambulancepersonale.

Bonus for ekstra arbejde

For at styrke aktiviteten på sygehusene vil der fra 1. januar 2022 og frem til udgangen af marts måned blive givet en ekstra kontant bonus på 100 kr. i timen til sundhedspersonale, som påtager sig merarbejde, overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde (FEA). De 100 ekstra kr. i timen ligger ud over de tillæg, som ekstraarbejde normalt giver.

Fordeling af midlerne

Midlerne fordeles til sygehusene og Ambulance Syd efter antal fuldtidsansatte, jf. nedenstående tabel. 

Sygehus/enhed Bevilling 2021 (t.kr.) Bevilling 2022 (t.kr.)
Sygehus Lillebælt 8.564 34.223
OUH 17.531 70.060
Sydvestjysk Sygehus 4.835 19.322
Sygehus Sønderjylland 5.050 20.178
Psykiatrisygehuset 5.260 21.021
Ambulance Syd 1.580 6.316
I alt 42.820 171.120

Vinterpakken er supplement til lokale COVID-19 aftaler

Vinterpakken er et supplement til de lokale COVID-19 beredskabsaftaler og fleksibilitetsaftaler, som allerede er indgået på regionens somatiske sygehuse og som honorerer medarbejdere, der indgår i behandlingen og plejen af COVID-19-patienter.

Også fokus på langsigtede løsninger

Det syddanske regionsråd har samtidig besluttet at sætte gang i et arbejde, der skal styrke arbejdsmiljøet samt rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale på den længere bane. Derfor indkaldes det nye regionsråd til et orienterende regionsrådsmøde om rekruttering og fastholdelse torsdag 6. januar 2022.

Forretningsudvalget har endvidere på mødet 8. december 2021 anmodet administrationen om at udarbejde et oplæg vedrørende strategisk lokal løndannelse, som kan behandles på Forretningsudvalgsmødet den 12. januar 2022. Oplægget skal indeholde forslag til fokus for styrket lokal løndannelse og en vurdering af eventuel økonomisk ramme. Administrationen er også blevet anmodet om at vurdere mulighederne for aflastning af det præhospitale beredskab.

Forretningsudvalget vil herudover løbende sætte fokus på mulighederne for at understøtte igangværende rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer og vil løbende at følge fremdriften.

Rekrutterings -og fastholdelsesudfordringerne forventes også at blive et tema på det planlagte budgetseminar i marts måned. I den forbindelse vil der være en drøftelse med Hovedudvalgets medlemmer om de foreløbige resultater og anbefalinger, der følger af den arbejdsgruppe om rekruttering og fastholdelse som Hovedudvalget har nedsat.

APPFWU02V