Skip til primært indhold

Syddansk fødeplan giver en god start på livet

Regionsrådet har mandag 20. december godkendt en ny fødeplan for Region Syddanmark. Planen indeholder syv indsatsområder og 36 anbefalinger, som skal være med til at støtte op om nybagte mødre og familier og give alle børn en god start på livet.

En nyfødt baby bliver aet på OUHs barselsgang

Mere tid i jordemoderkonsultationerne, bedre hjælp til udsatte gravide og deres familier, individuel fødselssamtale og etablering af sansefødestuer er nogle af de konkrete indsatser, der følger af den nye fødeplan, som regionsrådet har vedtaget mandag 20. december.

Fødeplanen beskriver rammerne for regionens indsats på fødeområdet og bygger videre på regionens eksisterende tilbud. I planen er Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger blevet omsat til det syddanske fødeområde. Det sker gennem syv indsatsområder og 36 konkrete anbefalinger, der understøtter visionen om, at Region Syddanmark skal levere en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn og styrker familierne til en god start på livet.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), glæder sig over, at fødeplanen er godkendt, og at indsatserne skal føres ud livet på tværs af almen praksis, kommuner og regionen:

- Vi ser ind i en tid med stigende fødselstal og en forventning om, at flere familier i fremtiden får brug for ekstra støtte i forbindelse med graviditet og fødsel. De udfordringer møder vi med indsatsområderne. Vi har bl.a. fokus på, at sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde tættere, så vi hele vejen rundt støtter op om de nybagte familier og giver alle børn en tryg og sund start på livet.

Fokus på individuelle og sammenhængende forløb
De syv indsatsområder i den nye fødeplan er:

 • Medinddragelse og samarbejde med familien
 • Patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv
 • Lighed i sundhed
 • Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger
 • Monitorering, udvikling og forskning
 • Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og specialisering
 • Kapacitet og organisering

Udbygningen af det tværfaglige samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse skal give sammenhængende graviditets-, fødsels- og barselsforløb til gavn for gravide og deres familier. Samtidig skal samarbejdet være med til at styrke de tilbud, der øger sundheden og ruster den kommende familie til fødslen og livet som forældre.

Med den nye fødeplan ønskes også et tættere samarbejde med civilsamfundsorganisationer som eksempelvis Mødrehjælpen. Det er vurderingen, at regionen og organisationerne hver især besidder ressourcer og kompetencer, som vil være gunstige for familier med ekstra behov.

Fødeplanen lægger også op til øget fokus på inddragelse og dialog med den gravide og familien. Formålet er, at forældrene og sundhedspersonalet får truffet beslutninger om forløbet i fællesskab. Det skal i sidste ende give mulighed for at tilrettelægge individuelle og trygge fødselsforløb.

Fødeplanen anerkender medarbejderne på fødeområdet som en afgørende forudsætning for den gode behandling og hjælp. Derfor lægger den nye fødeplan vægt på kompetenceudvikling, videreuddannelse og specialisering for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Dette skal bidrage til både at fastholde og rekruttere personale til fødeafdelingerne.

Bred opbakning til fødeplan

Forslag til fødeplanen har været i bred offentlig høring i perioden 24. august – 22. oktober 2021. Høringens parter inkluderer bl.a. de 22 syddanske kommuner, Jordemoderforeningen i Region Syddanmark, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark, PLO- Syd, Det pædiatriske specialeråd, de fælles MED-Udvalg på regionens sygehuse og Sundhedsstyrelsen.

Høringssvarene var generelt positive over for den nye fødeplan, der blev beskrevet som flot, ambitiøs og visionær. Der blev i de 28 høringssvar udtrykt opbakning til fødeplanens indsatsområder, herunder fødeplanens fokus på det tværsektorielle samarbejde.

Penge til sansefødestuer, jordemoderkonsultationer og mødrehjælp

I regionens budgetaftale for 2022 har regionsrådet allerede afsat penge til at implementere flere anbefalinger i fødeplanen. Konkret kommer det til at betyde:

 • at der vil blive prioriteret mere tid til den første jordemoderkonsultation
 • at alle førstegangsgravide og gravide med særlige behov får tilbudt en individuel fødselssamtale
 • at der er fokus på at reducere antallet af gravide, der får udskudt deres planlagte igangsættelse af fødslen
 • at der indgås partnerskabsaftale med Mødrehjælpen om rådgivning og specialiseret støtte til udsatte gravide og deres familier
 • at 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg bliver ombygget til moderne sansefødestuer, der giver et bedre føde- og arbejdsmiljø.

- Med budgetaftalen og nu den godkendte fødeplan viser vi, at Region Syddanmark er ambitiøse på fødselsområdet, og at vi mener det, når vi siger, at alle skal have en god start på livet, siger Poul-Erik Svendsen (S).

Region Syddanmarks fødeplan kan findes som bilag i dagsordenpunkt 13 – Godkendelse af fødeplan for Region Syddanmark – til regionsrådsmødet 20. december 2021.

Fakta

Region Syddanmarks fødeplan indrammer den eksisterende og fremtidige praksis for svangreomsorgen i regionen. Fødeplanen skal ses som en konsolidering og videreudvikling af hidtidige indsatser, samarbejdsprocesser og organiseringer.

Svangreområdet er generelt velfungerende i Region Syddanmark – kendetegnet ved tilbud af høj faglig kvalitet og tilfredshed blandt brugerne.

Der er ca. 11.000 fødsler om året i Region Syddanmark. Langt størstedelen af børnene fødes på en af regionens fødeafdelinger i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Aabenraa. Derudover har regionen en hjemmefødselsklinik på Ærø. I 2020 var der 3 pct. af kvinderne i Region Syddanmark, der fødte hjemme sammen med en jordemoder.

Fødselstallet er stigende i Region Syddanmark, og prognoser fra Danmarks Statistik peger på, at det fortsætter i de kommende år.

APPFWU01V