Skip til primært indhold

Strandområde på Als bliver vurderet som sundhedsskadeligt

Et strandområde ved Himmark Strand på Als er så forurenet, at embedslægen nu fraråder badning i området. Det er konklusionen efter en ny gennemgang af oplysninger, som Region Syddanmark og Sønderborg Kommune har foretaget.

For at reagere hurtigt sætter Sønderborg Kommune allerede i næste uge skilte op på strækningen, hvor man fraråder badning. Det drejer sig om et 600 meter langt strandområde.

Efterfølgende vil kommunen i samarbejde med embedslægen og Region Syddanmark sætte yderligere skilte op, hvor man oplyser om forurening af området, og hvor man i tråd med embedslægens anbefalinger fraråder besøgende at samle muslinger op, have kontakt med jorden m.m.

50 år gammel forurening

Forureningen skyldes en deponering af store mængder affald, som Danfoss op gennem 1950’erne og 1960’erne har foretaget på stranden og strandengen ved Himmark Strand på øens nordøstlige del.

Affaldet indeholdt tungmetalholdigt slam og olieaffald. Desuden har Danfoss på samme sted deponeret og afbrændt flydende affald (bl.a. olie og klorerede opløsningsmidler) i massivt omfang.

- På daværende tidspunkt var det lovligt og en helt almindelig måde at komme af med sit affald på, siger civilingeniør Susanna Esbensen, miljøgruppen i Sønderborg Kommune.

Fortsat udsivning fra stranden

Der er tidligere lavet en undersøgelse af området, men en ny gennemgang førte til, at Region Syddanmark i januar 2009 sammen med Sønderborg Kommune, Danfoss og Embedslægerne Syddanmark på ny besigtigede området. Det er på baggrund af embedslægens vurderinger, at man nu sætter advarselsskilte op.

- Vi kan se, at der fortsat siver forurening fra stranden ud til havet. Derfor vurderer jeg, at man ikke bør bade ved området, eller have kontakt med jorden, siger ledende embedslæge Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syddanmark i Ribe.

Embedslægen mener desuden, at der ud fra nuværende viden ikke er noget, der tyder på, at det er sundhedsskadeligt at opholde sig på stranden. Alligevel anbefaler han, at man undersøger området yderligere.

Yderligere undersøgelser i gang

Region Syddanmarks jordforureningsafdeling har efter embedslægens anbefalinger igangsat yderligere undersøgelser for at finde ud af, om der eventuel sker en afdampning fra de deponerede kemikalier.

- Vi følger det råd, embedslægen har givet og foretager nogle undersøgelser for at være helt sikre på, at der ikke sker en afdampning af kemikalier, siger områdechef Trine Korsgaard, jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark.

Resultaterne vil være klar sidst i marts måned.

Når resultaterne er klar, vil der som fortalt blive sat yderligere skilte op, som forklarer forureningens omfang og hvordan man i øvrigt bør forholde sig.

Fakta

Deponering og afbrænding af de store mængder affald er i 1950’erne og 1960’erne sket med Nordborg Kommunes viden og tilladelse. Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen. Danfoss har løbende bidraget med oplysninger, og virksomheden deltog også i besigtigelsen af området i januar 2009.

Det tidligere Sønderjyllands Amt blev i starten af 1990’erne opmærksom på forureningen og gennemførte dengang en forureningsundersøgelse. På den baggrund blev to kystnære arealer kortlagt som forurenede. Der blev ikke lavet yderligere undersøgelser, da der ikke var tegn på risiko i forhold til grundvandressourcer, boliger eller børneinstitutioner. Da der ikke var lavet en risikovurdering i forhold til de offentlige tilgængelige arealer, har Region Syddanmark valgt at foretage en ny gennemgang af sagen.

APPFWU02V