Skip til primært indhold

Ligestillingsdebat i Region Syddanmark

Ligestilling i dag handler ikke kun om ligestilling kønnene i mellem. Når vi taler sundhedsvæsen handler det for eksempel også om, hvorvidt der er lige adgang til regionens sundhedsydelser.

Regionsrådet har netop besluttet, at der skal nedsættes en politisk arbejdsgruppe, der skal drøfte ligestilling i Region Syddanmark, i bred forstand. Arbejdsgruppen skal beskrive de væsentligste udfordringer for regionen, når det kommer til ligestilling og skal vurdere om regionsrådet for eksempel kan sætte nogle regionale initiativer i gang.

På det seneste møde havde regionsrådet en temadebat om netop ligestilling:

Især sociale forskelle og uligheder

- For os i dag handler det om sociale forskelle, mere end det handler om kønsmæssige forskelle. Det kan være svært at ændre folks adfærd i forhold til hvilke jobs, de vælger, for det skyldes blandt andet noget kulturelt, som bliver skabt helt tilbage til barndommen – altså opdragelse pige versus dreng. Der, hvor vi som regionsråd har mulighed for at gøre noget er i forhold til, hvordan alle får lige adgang til vores sundhedsvæsen, siger regionsrådsmedlem Stephanie Lose (V).

Også en diskussion om køn

- Jeg tror også, vi skal turde fokusere på køn. Kvinder og mænd skal kunne se sig ind i alle jobs, og vi skal som region gøre en indsats for at rekruttere flere mænd. Mange mænd vil blive ledige, hvis de ikke kan se sig selv indenfor vores system. Ligestilling imellem kønnene vil samtidig kunne understøtte regionens ønske om at udvikle kvaliteten af behandlingen til borgerne, siger regionsrådsmedlem Margot Torp (S).   

I Region Syddanmark kunne et ønske i forhold til ligestilling være at rekruttere flere mænd. Som det ser ud nu, er Region Syddanmark hovedsagelig en kvindearbejdsplads, hvor fire ud af fem ansatte er kvinder. Omvendt viser statistikken, at når det kommer til topledelse er det en overvægt af mænd, der sidder for bordenden. I forhold til medarbejderne kunne ligestilling også være at se på andelen af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken.

Og ligestilling i mere bred forstand

Ligestilling gælder også indenfor behandling, etnicitet, handicaps, økonomi osv. I forhold til patienter handler ligestilling også om, at der skal være mulighed for tolkebistand. Det er også, at der i nybyggeri og renovering sikres fysisk tilgængelighed. Når det kommer til ligestilling i forhold til behandling er der flere eksempler, et par kunne være: Blandt hjertepatienter viser det sig, at symptomerne er anderledes blandt kvinder end blandt mænd. Og i forhold til depression, så ytrer den lidelse sig også forskelligt: Mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdommen. Hvordan sikrer man så, at den kønsforskel tænkes ind i behandlingsformerne? Det og meget mere skal arbejdsgruppen diskutere.

Tidshorisonten

På næste regionsrådsmøde 13. december 2010 vil regionsrådet godkende kommissorium for arbejdsgruppen og beslutte, hvem der skal sidde i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen skal udarbejde en rapport, der skal forelægges regionsrådet i løbet af næste år.

Fakta

Regionsrådet skal i henhold til ligestillingsloven hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner. Regionen er ikke alene forpligtet i forhold til medarbejderne, men også i forhold til borgerne.

I henhold til Sundhedsloven skal regionsrådet sikre, at der er fri og lige adgang til behandling. Det betyder, at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af for eksempel køn, race, handikap eller økonomi.

Regionen er også forpligtet til at stille tolkebistand til rådighed i forbindelse med behandling indenfor sundhedsvæsenet.

I byggeloven er der fastlagt krav om fysisk tilgængelighed i offentlige byggerier, f.eks. krav om niveaufri adgang, toiletter, elevatorer og lignende.

APPFWU02V