Skip til primært indhold

Regionsråd sender sag til politiet

Regionsrådet i Region Syddanmark har i dag besluttet at foretage en anmeldelse til politiet, efter at Statsforvaltningen har udtalt, at bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holsts valgkamp var ulovlig. Regionsrådet har desuden besluttet at sende Kromann Reumert-undersøgelsen til Statsforvaltningen.

Region Syddanmark modtog fredag den 20. november 2015 Statsforvaltningens udtalelse vedrørende bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget 2015. Regionsrådet har behandlet udtalelsen på sit møde den 23. november 2015.

Det fremgår af Statsforvaltningens udtalelse, at der blandt de opgaver, som Christian Ingemann Nielsen varetog som regionsansat, i et større omfang er indgået bistand til førelse af valgkamp for den daværende regionsrådsformand Carl Holst.  Det fremgår ligeledes af Statsforvaltningens udtalelse, at denne bistand ligger udenfor lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig.

Regionsrådet har på den baggrund besluttet, at der foretages en anmeldelse til politiet, hvor Statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 oversendes. Region Syddanmark anmoder politi og anklagemyndighed om at vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede personer. Her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion. Vejle Folkepartis Holger Gorm Petersen (M) valgte at stemme imod politianmeldelsen.

Regionsrådet anmodede også om at få forelagt en proces for forfølgelse af erstatningskrav.

Regionsrådet har endvidere behandlet advokatundersøgelsen fra Kromann Reumert
vedrørende hændelsesforløbet omkring tilretning og ændring af fakturatekst fra eksterne leverandører.

Det fremgår af denne rapport, at der er forhold, som, det ikke kan udelukkes, ligger uden for lovgivningens rammer.

Regionsrådet har derfor besluttet at oversende rapporten fra Kromann Reumert - og regionsrådets beslutninger i den anledning - til Statsforvaltningen med henblik på at få en vurdering af, om der er grundlag for tilsynsmæssige reaktioner. Når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages der stilling til krav om tilbagebetaling.

Rapporten fra Kromann Reumert medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af udtalelse fra Statsforvaltningen.

Yderligere materiale, som politiet måtte have brug for i deres efterforskning, stilles naturligvis også til rådighed.

Regionsrådet tager kraftigt afstand fra det forhold, at den foreløbige og fortrolige rapport fra Kromann Reumert blev videregivet til pressen. Regionsrådet har derfor besluttet at anmelde dette til politiet. Og der er på forretningsudvalgsmødet sket en generel indskærpelse af tavshedspligten i relation til omgangen med fortrolige og personspecifikke oplysninger.

Regionsrådet har desuden besluttet:

  • At det indskærpes over for såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte medarbejders pligter og ansvar
  • At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver, der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser
  • At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager er brug for opstramning
  • At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet, inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning
  • At der igangsættes en intern undersøgelse i forhold til udgifterne fra konsulentfirmaet Paoli & Partneres, jvf. rapport fra Kromann Reumert
  • At leverandøren af indlægget til ”kredsen” kontaktes for yderligere udredning, jvf. rapporten fra Kromann Reumert

Yderligere information

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, 
mobil 25 33 09 82
Gruppeformand Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark,
mobil 29 20 12 00

Gruppeformand Thies Mathiasen (DF), Region Syddanmark,
mobil 40 40 77 46

Gruppeformand Lasse Krull (C), Region Syddanmark,
mobil 40 74 45 99

Gruppeformand Vibeke Syppli Enrum (Ø), Region Syddanmark,
mobil 20 46 06 03

Gruppeformand Ida Damborg (SF), Region Syddanmark,
mobil 20 59 89 49

Gruppeformand Marianne Mørk Mathiesen (I), Region Syddanmark,
mobil 28 69 79 00

Gruppeformand Kristian Grønbæk Andersen (B), Region Syddanmark,
mobil 20 86 79 60

Gruppeformand Holger Gorm Petersen (M), Region Syddanmark,
mobil 2835 2898

Kontaktperson

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU02V