Skip til primært indhold

Patienter skal undgå unødvendige indlæggelser

Cirka 100.000 syddanskere oplever hvert år at komme akut på sygehuset, og for flere af dem sker det gentagne gange. 3 nye indsatser skal løfte kvaliteten i patientforløbene og skåne patienterne for akutte indlæggelser, som kunne være undgået.

Det er sjældent rart at blive indlagt akut, og de fleste vil gerne være den oplevelse foruden. Cirka 100.000 syddanskere bliver akut indlagt hvert år, og for cirka 5.000 af dem sker det mindst 3 gange inden for et halvt år.

Region Syddanmark vil nu gøre en ekstra indsats for at styrke kvaliteten i behandlingen af de patienter, som oplever at blive akut indlagt igen og igen. Derfor skal flere af regionens sygehusafdelinger i det kommende år afprøve et pakkeforløb med 3 overordnede indsatser.

Indsatserne skal gerne resultere i, at sygehusets medarbejdere bliver endnu skarpere til at se de behov, patienterne har, og reagere på dem, så patienterne undgår at blive indlagt akut, hvis det er muligt.

Indsatser skal afprøves flere steder

Det er både regionens fælles akutmodtagelser og afdelinger i Esbjerg, Odense, Kolding og Sønderborg, som skal afprøve de nye indsatser. De patienter, som indsatserne er rettet imod, kan for eksempel være ældre og multisyge patienter, socialt udsatte og patienter med misbrug eller dobbeltdiagnoser – det vil sige patienter med både fysiske og psykiske lidelser.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S) ser store perspektiver i den styrkede indsats på området:

- Patienterne kan muligvis undgå nogle af de mange akutte indlæggelser, hvis vi skærper opmærksomheden på deres forløb. Derfor skal de 3 initiativer ses som en proaktiv indsats, hvor vi målrettet går efter at tage hånd om de behov, der findes hos denne gruppe patienter. Det er dog stadig sådan, at størstedelen af de patienter, der indlægges akut gentagne gange, har brug for akut sygehusbehandling og indlæggelse, og de skal naturligvis forsat have en rigtig god behandling.

De nye indsatser skal højne kvaliteten i patienternes forløb

De 3 nye indsatser, som sygeplejerskerne og lægerne på de syddanske sygehuse skal afprøve i 2020 i et pakkeforløb, er oplistet nedenfor. De bygger på gode erfaringer fra sygehusene og er rettet mod selve indlæggelsen, perioden under indlæggelse og udskrivelse:

1. Sygehuset skal i dialog med lægen ved indlæggelse

Den praktiserende læge eller vagtlæge skal fremover i dialog med sygeplejersker på den fælles akutmodtagelse om de patienter, der bliver henvist til akut behandling på sygehusene. Formålet med samtalen er at finde ud af, om patienten har behov for en akut indlæggelse her og nu, eller om patienten med støtte fra kommunens hjemmesygeplejersker, den praktiserende læge eller sygehuset kan blive i hjemmets trygge rammer og blive tilset på et ambulatorium på sygehuset hurtigst muligt.

2. Patienten vurderes af et team med forskellige fagprofessionelle

En speciallæge gennemgår patientjournalen for de patienter, som er akut indlagt for 3. gang inden for et halvt år. Lægen vurderer, om det er relevant at samle et hold af relevante fagprofessionelle til at gennemgå patientens sygdom og forløb og tage stilling til, hvad de kan gøre for patienten på sygehuset, og hvordan sygehusets personale bedst hjælper patienten videre.

3. Patient og pårørende skal inddrages mere i beslutninger om udskrivelse

Når patientens udskrivelse skal planlægges, skal sygehusets personale/lægen fremover mere systematiseret sørge for, at patienten og de pårørende er med til at træffe beslutninger om udskrivelsen og det videre forløb. Der skal også sættes ekstra fokus på kommunikationen på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge, så alle relevante informationer er givet videre.

Foruden de 3 indsatser skal der udpeges tværsektorielle koordinatorer og udskrivningskoordinatorer på hvert sygehus. De tværsektorielle koordinatorer skal have overblik og indsigt i kommunernes og de praktiserende lægers tilbud, mens udskrivningskoordinatorerne får et særligt ansvar for at koordinere patientens forløb i forbindelse med udskrivelsen.

Pakkeforløbet blev godkendt af det syddanske regionsråd 27. januar 2020.

Hvis de nye indsatser fungerer efter hensigten, skal de udbredes til alle afdelinger i 2021.

Fakta

Arbejdet med pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser tager afsæt i budgetaftalen for 2019.

De afdelinger, som skal arbejde med de nye pakkeforløb i 2020, er:

  • Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital
  • Afdelingen for Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus
  • Afdelingen for Medicinske Sygdomme på sygehuset i Sønderborg
  • Kardiologisk Afsnit i Esbjerg
  • Regionens 4 Fælles Akutmodtagelser

Yderligere information:

APPFWU02V