Skip til primært indhold

Projekter der fremmer unges kompetencer til et bæredygtigt samfund

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til et bæredygtigt samfund". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Kompetencer til et bæredygtigt samfund

Verden står over for miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer i forhold til at sikre et bæredygtigt samfund – særligt for kommende generationer. Unge er i høj grad optaget af klimaet, men mangler viden og handlekompetence på området. Kun godt halvdelen af de 18-29-årige syddanskere kender ifølge Region Syddanmarks klimaundersøgelse FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Viden og kompetencer om bæredygtighed er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.

Igangværende projekter

Projekt Klimaaftryk

Vejen Business College står bag projekt klimaaftryk. Deres forventning er, at eleverne i deres kommende arbejdsliv vil møde et arbejdsmarked, hvor klimaaftryk er i fokus. Formålet med projekt ”Klimaftryk” er at gøre eleverne parate til at kunne involvere sig, lave beregninger, lave analyser og vurderinger af klimaaftryk på både individniveau, virksomhedsniveau og samfundsniveau.

Projektets indsats

Projektets primære aktiviteter er efteruddannelse af faglærere i klimaaftryk og klimaberegninger, og udvikling og afprøvning af 10 nye undervisningsforløb, der integrerer klimaaftryk i følgende fem fag: Innovation, afsætning, virksomhedsøkonomi, erhvervscase og international økonomi.

Undervisningsforløbene vil være fordelt over alle tre år på HHX, men med flest forløb i 2.g. I 1.g. vil der være særligt fokus på forbrugerens klimaftryk, i 2.g. vil fokus være på virksomheders klimaaftryk i værdikæden og i 3.g. vil der være et mere samfundsøkonomisk perspektiv på klimaudfordringen.

I projektet er der en stor opmærksomhed på, at det ikke er tilstrækkeligt med teoretisk viden på skolebænken. Eleverne lærer bedst ved at afprøve den teoretiske viden i praksis i konkrete virksomheder. Derfor udvikles og afprøves der et nyt koncept for virksomhedsbesøg, hvor eleverne skal arbejde med klimaregnskab og klimaaftryk i lokale virksomheder. Der vil både være tale om korte virksomhedsbesøg i 1.g. og om besøg af 2-dages varighed i 2.g.

Forventede resultater

 • 90 % af eleverne kan vurdere produkters klimaaftryk i forhold til eget forbrug
 • 90 % af eleverne har fået viden om klimaaftryk i forsyningskæde og i værdikæden
 • 60 % af eleverne kan lave beregninger af klimaaftryk
 • 10 elever inddrager klimaaftryk i deres SOP (studieområdeprojekt)
 • 90 % af eleverne oplever mere praksisnær og virkelighedsnær undervisning.

Parter

 • Vejen Business College
 • UdviklingVejen

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til juni 2027 og fik den 18. december tilsagn fra regionsrådet om støtte på 881.991,00 kr.

Projekt KlimaLab

Projektet vil bidrage til Kompetencer til et bæredygtigt samfund gennem en række forskellige indsatser med fokus på, hvordan moderne teknologier som fx kunstig intelligens, nye opfindelser og algoritmer kan bidrage til at udnytte klodens ressourcer bedre og mere bæredygtigt.

Projektets indsats

Projektet vil etablere et KlimaLab i Spinderihallerne, hvor der opbygges et uformelt læringsmiljø med vægt på en eksperimenterende og anvendelsesorienteret tilgang. KlimaLab skal indrettes med faciliteter, hvor eleverne kan arbejde med levende materialer i kombination med brug af elektronik, digital fabrikation, computing og kodning.

Derudover vil projektet udvikle minimum 6 undervisningsforløb i tilknytning til KlimaLab med henblik på at forbedre elevernes forståelse af mulighederne ved at kombinere biologi, teknologi, bæredygtighed, klima og designtænkning.

Endvidere vil projektet uddanne en række klimaambassadører, hvor eleverne opnår en dyb læring og dermed en merviden omkring det at arbejde eksplorativt med vores planet og de klimaudfordringer mennesker møder.

Endelig vil projektet afholde en række workshops, hvor underviserne fra de tre gymnasier vil blive introduceret til de udviklede forløb med udgangspunkt i KlimaLab.

Forventede resultater

 • Minimum 30 ”Klimaambassadører” (elever) uddannes hvert år fra de tre involverede gymnasier.
 • Minimum 70 elever fra gymnasierne kan se, hvordan teknologien kan bidrage til at løse klimaudfordringerne og opnår en særlig interesse for KlimaLab og naturvidenskab.
 • Minimum 70 elever har gennem ”loops” (undervisningsforløb) opnået ny viden, handlemuligheder og kompetencer inden for teknologi, klima og bæredygtighed.

Parter

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Rødkilde Gymnasium
 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • FabLab Spinderihallerne

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til august 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.998.294,60 kr.

Grønne mikrohandlinger: EUD-elever som klimafrontløbere

Projektet sætter erhvervsskoleelever i førersædet for grøn omstilling med et nyt handlingsorienteret projekt. Ved at bryde den store klimaudfordring ned til små, håndgribelige skridt (mikrohandlinger), kan eleverne opnå en følelse af succes, handlelyst og troen på at kunne gøre en forskel. Handlingerne starter i det små på skolerne og bevæger sig ud på elevernes oplæringssteder, hvor de får mulighed for at sætte deres nye viden og kompetencer i spil.

Projektets indsats

Projektet vil give erhvervsskoleeleverne grønne handlekompetencer, så de ikke blot har viden, men også evnen og viljen til at handle på denne viden. Det skal ske gennem praksisorienteret undervisning, hvor klimaudfordringen brydes ned til små, håndgribelige skridt og konkrete handlinger såkaldte mikrohandlinger, som skal udføres på skolen, på deres oplæringssted og forhåbentligt også på deres fremtidige arbejdsplads.

Centralt i projektet er udvikling af et læringsforløb med tilhørende lærervejledning om grønne mikrohandlinger i virksomheder. CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen) vil udvikle læringsforløbet i samarbejde med klimaeksperter. Fokus vil blandt andet være på de største klimasyndere i hver branche og på de mulige mikrohandlinger, der kan være de første skridt på vejen til klimahandling.

Forventede resultater

 • 1667 mikrohandlinger er registreret i et digitalt katalog
 • 70 % af eleverne føler, at de kan gøre en forskel for klimaet.
 • 70 % af eleverne er motiverede for at tænke grøn omstilling ind på arbejdspladsen.
 • 70 % af eleverne føler sig i stand til at tage selvstændige grønne valg i deres arbejdsdag.
 • 70 % af lærerne vurderer, at projektets metode og materiale er hensigtsmæssigt at bruge fremadrettet til at engagere eleverne i den grønne omstilling.

Parter

 • TietgenSkolen
 • CIU (Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne)
 • IBC – International Business College
 • Hansenberg
 • EUC Lillebælt
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • SOSU Fredericia Vejle Horsens
 • SOSU Esbjerg
 • Zealand Business College
 • Business College Syd

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til marts 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.956.628,80 kr.

 

Grøn omstilling

I projektet vil ni erhvervsskoler opkvalificere faglærere og udvikle nye undervisningsforløb til den grønne omstilling med henblik på at styrke elevernes kompetencer til den grønne omstilling. Lærerne skal både have et generelt overblik over klimaudfordringen, den grønne omstilling samt betydningen for virksomhederne, herunder hvordan det påvirker egne fag og brancher.

Projektets indsats

Projektet opkvalificerer faglærere, så de dels får indblik i klimaproblematikken set i en national og en international kontekst og dels fordyber sig i viden rettet mod deres branche. Elektrikere arbejder fx med emner som energieffektivitet og power2x, tømrere med byggematerialers klimabelastning, merkantile med nye forretningsmodeller i cirkulær økonomi og ernæringsfaglærere med fødevarers klimabelastning.

Som en del af opkvalificeringsforløbet udvikler lærerne i alt 60 nye undervisningsforløb til grundforløb 1 og 2 og til hovedforløbene. Heraf er 34 undervisningsforløb til de tekniske erhvervsuddannelser, seks undervisningsforløb til SOSU-uddannelserne og 20 undervisningsforløb til de merkantile erhvervsuddannelser.

Der er følgende 23 forskellige erhvervsuddannelser med i projektet:

Teknisk EUD: El, VVS, smed, automatik, IT/Data, tømrer, møbel- maskin- og bygningssnedker, skibsmontør, teknisk design, personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, gastronom, ernæringsassistent, industritekniker.

Merkantil EUD: Handel, kontor, detail, event.

Social- og sundhedsuddannelser: SOSU-hjælper, SOSU-assistent, PAU.

Forventede resultater

 • 90 % af de deltagende elever på GF1 har fået indsigt i deres eget klimaaftryk og hvilke handlemuligheder, de som borgere har for at reducere deres eget klimaaftryk.
 • 90 % af de deltagende elever på GF1 og GF2 har fået indsigt i hvilke områder, der generelt belaster klimaet mest i Danmark og globalt set.
 • 90 % af eleverne på GF2 har fået indsigt i klimaudfordringerne i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af eleverne på det merkantile studieår kan anvende udvalgte løsninger til at vurdere og dokumentere den grønne værdikæde i den branche, de søger praktikplads indenfor.
 • 90 % af de deltagende elever på hovedforløbet har fået kompetencer til at vurdere, hvilke processer, produkter og services inden for deres egen branche, som er de mest klimabelastende samt hvilke muligheder, der er for at reducere dette.
 • 90 % af eleverne på hovedforløbet har fået kompetencer til at bruge klimaparametre/ den grønne værdikæde til at foretage bæredygtige valg inden for eget fag, og kan perspektivere til andre fag

Parter

 • Tietgen Business
 • EUC Syd
 • Svendborg Erhvervsskole- og gymnasier
 • Rybners
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • IBC International Business College
 • Campus Vejle
 • BC Syd

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2023 til 31. august 2026 og har fået tilsagn fra regionsrådet om støtte på 6.000.000 kr. og tilsvarende støtte fra socialfonden på 6.000.000 kr.

Landbrugsskolerne som frontløbere i den grønne omstilling af dansk landbrug

Fremtidens landbrug skal være mere bæredygtigt. Fire landbrugsskoler er derfor gået sammen om at klæde deres elever på med den nødvendige viden og de rette kompetencer til at være rollemodeller for omstillingen af landbruget.

Projektets indsats 

I projektet er der et gennemgående fokus på at udvikle undervisningen inden for to indsatsområder, nemlig

 1. klimaoptimering af den animalske produktion gennem teknologi og
 2. omlægning af dele af landbrugsproduktionen til plantebaseret produktion.

Som et centralt element heri efteruddannes lærerne i landbrugets klimabelastning samt de nyeste teknologier og metoder til at nedbringe udledningen af klimagasser. Derudover udvikles og afprøves 23 faglige forløb fordelt på grundforløbet, hovedforløbet og lederuddannelsen.  

Forventede resultater 

 • 80 % af de deltagende landbrugselever på grundforløbet kan beregne deres eget omtrentlige klimaaftryk og forstå det i forhold til Concitos 17 tons model.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet kan give minimum tre begrundede årsager til, at dansk landbrug skal være klimaneutralt.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for husdyrproduktion kan forstå og forklare tre eksempler på, hvordan den animalske produktions klimabelastning kan reduceres gennem anvendelse af teknologi og andre indsatser.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet med speciale inden for planteproduktion kan forstå og forklare, hvordan dansk landbrug kan brødføde 45 % flere personer pr. arealenhed om ti år (2032) gennem omlægning og teknologi.
 • 90 % af de deltagende landbrugselever på hovedforløbet ønsker at bruge deres uddannelse til at bidrage til et bæredygtigt landbrug ved at være ambassadører for anvendelse af mere teknologi og omlægning til mere plantebaseret landbrug og mindre klimabelastende animalsk produktion.

Parter 

 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård Landbrugsskole
 • FN17 Business Inkubator & Akademi

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.979.918,90 kr.

Klima-Kunderejsen mod bæredygtigt byggeri

Klima-Kunderejsen skal medvirke til at gøre byggebranchen mere bæredygtig. I projektet klædes elever på relevante uddannelser på til at være forandringsagenter for den grønne omstilling af byggeriet.

Projektets indsats 

I projektet gennemføres forskellige aktiviteter rettet mod elever på ni forskellige uddannelser relateret til byggebranchen. På EUC Syd indgår tømrer-, murer-, elektriker-, VVS-energi- og tekniskdesigneruddannelsen, og på Erhvervsakademi Sydvest indgår bygningskonstruktør-, byggekoordinator-, el-installatør- og finansøkonomuddannelsen. I projektet udvikles og afprøves faglige forløb, hvor eleverne bliver klædt på til at rådgive om og gennemføre klimavenlige løsninger inden for byggeriet. Undervisningen baserer sig på Klima-Kunderejsen, der er et undervisningsmateriale bygget op omkring et scenarium, hvor en kunde ønsker en grøn omstilling af sin bygning. Formålet med projektet er at styrke elevernes evner inden for kommunikation, samarbejde, koordinering og tekniske emner som fx energiteknik.

Forventede resultater 

 • 80% af de deltagende elever forstår sammenhængen med andre faggruppers praksis i forbindelse med bæredygtigt byggeri.
 • 85% af de deltagende elever har forståelse for og kendskab til metoder for god kommunikation.
 • 80% af de deltagende elever får kompetencer til at omsætte opnået viden til rådgivning af forskellige kunder og kundegrupper inden for byggeriet.
 • 75% af de deltagende elever får en større indsigt i at italesætte og omsætte kundens behov til løsninger.
 • 70% af de deltagende elever forstår og vil være på forkant med de valg, som kunden står overfor i hele byggeprocessen og i forhold til bæredygtighed.
 • 80% af de deltagende elever kan tænke helhedsorienteret.
 • 70% af de deltagende elever kan komme med ideer til energirenovering under besøg hos kunden.
 • 90% af de deltagende elever får øget deres kompetencer inden for de energitekniske/faglige forhold.

Parter 

 • EUC Syd (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev)
 • EASV (Esbjerg og Sønderborg)
 • Project Zero A/S

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. november 2021 til 30. april 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.544.112,60 kr. 

Viden der virker 

Projektet har fokus på at styrke gymnasieelevernes kompetencer til et bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi. Der udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Fokus spænder over hele processen fra behov til indkøb, anvendelse, genbrug, affaldssortering, bortskaffelse og genanvendelse af materialer, produkter og ydelser.

Projektets indsats

 • Projektet retter sig mod verdensmål 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Verdensmål 12 handler om at reducere klima- og miljøbelastning ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger på. Det kræver nye kompetencer hos virksomheder og borgere at gå fra en lineær forbrug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær tilgang, hvor materialer genanvendes og produkters levetid forlænges gennem reparation og genbrug.
 • Det er vigtigt, at unge allerede på ungdomsuddannelserne får nye kompetencer til mere ansvarlig forbrug og produktion, og projektet retter sig derfor mod et område, som er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling.
 • Konkret vil projektet udvikle og afprøve case-baserede undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i affaldshåndtering i sundhedssektoren. Der udvikles minimum otte unikke undervisningsforløb fordelt med minimum to forløb på hver af de fire gymnasiale uddannelser hhx, htx, stx og hf. Hvert undervisningsforløb vil inddrage fagenes kernestof og have et omfang á 10-20 lektioner. De konkrete cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører, så elever og lærere arbejder med reelle udfordringer, der omsættes i undervisningen. Der er indgået aftaler med Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital samt en privat virksomhed.
 • Ud over den case-baserede undervisning i samarbejde med eksterne parter skal der også udvikles og gennemføres undervisningsforløb, hvor eleverne identificerer og løser udfordringer relateret til affaldshåndtering på egen uddannelsesinstitution. Formålet er, at eleverne opbygger en tro på, at de selv er i stand til at gøre en forskel i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger.

Forventede resultater

 • Mindst 50 % af de involverede elever oplever, at forløbet har styrket deres viden om job- og
  karrieremuligheder inden for arbejdet med grøn omstilling.
 • Mindst 20 % af de involverede elever udtrykker interesse for at arbejde med grøn omstilling i fremtidigt job eller karriereforløb.

Mindst 75 % af de involverede elever oplever:

 • At projektet har styrket deres viden om grøn omstilling og affaldshåndtering.
 • At de har fået kompetencer til at kunne bidrage til løsning af udfordringer inden for
  bæredygtighed og cirkulær økonomi.
 • At de kan analysere produkters miljø- og klimabelastning.
 • At de har fået indsigt i produkters livscyklus fra indvinding af råmaterialer til fremstilling af produktet, anvendelsen af det samt genanvendelse.
 • At de kan udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.
 • At de kan identificere udfordringer og udvikle løsninger angående bæredygtighed på egne skoler.

Parter

 • Campus Vejle
 • Rosborg Gymnasium
 • Skt. Knuds Gymnasium
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Syddansk Sundhedsinnovation

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.544.776,00 kr.

Bæredygtigt byggeri 

Målet med projektet er, at flere unge gennem arbejdet med bæredygtighed skal opnå øget interesse for STEM og bæredygtig udvikling, opnå kompetencer til grøn omstilling og teknologisk udvikling samt lære at anvende STEM metoder til praktisk problemløsning, med særlig fokus på bæredygtighedsudfordringer.

Dette skal opnås gennem udvikling af undervisningsmateriale målrettet STEM-fagene på STX og HF/VUC. Temaet er bæredygtigt byggeri, og hvor byggeriet af det ny OUH kan levere nogle af de cases, materialet skal bygges op omkring. Hertil kommer et fokus på automatisering/digitalisering, også i byggeprocessen. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes, så det kan anvendes i en fler- eller   tværfaglig kontekst, men også så det kan tilgås enkeltfagligt.

Projektets indsats

 • Projektet udspringer af en udviklingsgruppe, som er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem Nyt OUH og Byg til Vækst. Udviklingsgruppen nåede frem til en projektide om undervisningsforløb i bæredygtigt byggeri med cases fra Nyt OUH. Gymnasierne på Fyn har efterfølgende udviklet ideen til et færdigt projekt.
 • I projektet skal der udvikles materiale til 8-10 undervisningsforløb, der alle bygger på konkrete cases, hvor der arbejdes med problemstillinger og data omhandlende bæredygtigt byggeri. Byggeriet af Nyt OUH vil kunne indgå i en række af disse cases med forskellige temaer, eksempelvis udnyttelse af råstoffer og jordens ressourcer, energiforbrug og CO2 udledning, vedvarende energikilder i energisystemet, anvendelse af data og teknologier til at reducere energiforbruget, bygningers ressourcetræk, CO2-aftryk samt spildevandsrensning og indeklima.
 • Projektet tager udgangspunkt i, at undervisningsmaterialet skal udvikles, så det kan benyttes uden fysisk at være på Nyt OUH. Der skal blandt andet optages små filmsekvenser med eksperter, der fortæller om udfordringer og løsninger samt små karrierelærings-klip, hvor de forskellige fagpersoner præsenterer sig selv og deres baggrund.
 • Som en del af projektet vil det også være muligt i et vist omfang at tage på virksomhedsbesøg og se byggepladsen med egne øjne. Projektet forventer, at der i løbet af projektperioden vil være ca. 30 virksomhedsbesøg på Nyt OUH.

Forventede resultater

 • 75 % af deltagerne (svarende til 1388 elever) oplever brugbarheden af STEM-kompetencer til problemløsning.
 • 60 % af deltagerne (svarende til 1110 elever) tilkendegiver, at deres interesse for STEM kompetencer og STEM fag er blevet øget.
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at vælge naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser (inkluderer ikke sundhedsvidenskab)
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) finder at STEM-fagene giver spændende karrieremuligheder (inklusiv sundhedsvidenskab).
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) vælger naturvidenskabelige valgfag. Det kan være nye naturvidenskabelige fag eller en opgradering af fag, de har i forvejen, til et højere niveau.
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) har tiltro til egne STEM-evner.
 • 20% af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at få øget interesse for temaet ”Bæredygtigt Byggeri”.

Parter

 • Faaborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
 • Nordfyns Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • Sct Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Vestfyns Gymnasium
 • HF og VUC Fyn
 • Nyt OUH, Region Syddanmark
 • UCL
 • SDU

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.724.348,60 kr.

Afsluttede projekter

Når plastik motiverer. Flere unge i naturvidenskabelige uddannelser 

Projektets formål var at øge interessen for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Mathematics) blandt elever på såvel hf som i folkeskolen og styrke deres generelle motivation for naturvidenskab. Metoden var et forløb centreret omkring plastikforurening. Forløbets indhold var bla. virksomhedsbesøg, indsamling af affald, identifikation af plasttyper, og biologiske undersøgelser. Fokus for projektet var at belyse handlemuligheder i forhold til bæredygtig udvikling. Det langsigtede mål var, at flere unge skulle motiveres til at vælge fag, uddannelse og karriereveje inden for det teknisk-naturvidenskabelige område.

Projektets indsats

Projektets primære elevrettede indsats var udviklingen og gennemførslen af et undervisningsforløb om plastikforurening. Undervisningsforløbet tog udgangspunkt i en relevant samfundsudfordring (Plastikforurening), som blev koblet med fagenes begreber og modeller for at bringe virkeligheden ind i undervisningen.

Forløbet var centreret om tre kerneelementer; 1) faglig læring om plastik i naturen, 2) generering af idéer til at reducere plastikforurening og 3) virksomhedsbesøg. Alle tre kerneelementer er gennemført og afprøvet to gange på skolerne i Kolding mens skolerne i Vejle og Fredericia har deltaget i dele af projektet.

Eleverne mødte indsatsen i et tværfagligt undervisningsforløb om plastik på 1. hf i fagene kemi, biologi og geografi. Indhold i forløbet var:

 • Besøg på virksomhed, som arbejder med plast
 • Indsamling og registrering af skrald på lokal strand samt kommunal afhentning af affald
 • Identifikation af de forskellige plasttyper fra stranden i kemilaboratoriet
 • Konsekvenserne af plastikforurening ved at undersøge plastikforurening i muslinger

Hertil gennemførtes der et lignende tværfagligt undervisningsforløb for folkeskolelever i fagene fysik/kemi, biologi og geografi på ca. 24 timer i alt. Dele af undervisningsforløbene foregik på tværs af hf-klasser og folkeskoler. De indsamlede skrald sammen og hf-eleverne formidlede deres resultater til folkeskoleeleverne.

Udvalgte resultater

 • Projektet bidrog, gennem praktiske forløb, til at øge kvaliteten i undervisningen og gjorde dermed eleverne mere motiverede for de naturvidenskabelige fag.
 • Antallet af elever, som vælger naturvidenskabelige valgfag er uændret. Dog blev den gruppe, som i forvejen interesserede sig for naturvidenskabelige fag, mere afklarede i forhold til deres valg af valgfag gennem forløbet.
 • Aktiviteterne i projektet har haft betydelig indflydelse på det langsigtede mål om at øge forståelsen for bæredygtighed blandt målgruppen.

Parter 

 • Kolding HF & VUC 
 • IBS (VUC Fredericia)
 • Campus Vejle (HF & VUC) 
 • Brændkjærskolen, Kolding 
 • Erritsø Fællesskoler, Fredericia 
 • Vejle Midtbyskole 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemførtes i perioden 17. september 2019 – 31. december 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.236.596,80 kr.

Verdensmål som fagmål 

Med afsæt i FN’s Verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” er det projektets overordnede formål at bidrage til, at elever på erhvervsgymnasierne opnår øget faglig viden, indsigt og handlekompetencer til at kunne indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et samfund præget af ansvarligt forbrug og produktion.

Projektets indsats

 • Efteruddannelse af 17 spydspidslærere i bæredygtighed og i almene- og fagdidaktiske kompetencer og efterfølgende udbredelse af arbejdet med bæredygtighed til deres kollegaer på hele skolen.
 • Der er udviklet mere end 20 eksemplariske undervisningsforløb, der tematiserer emner inden for cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse samt reparation og vedligeholdelse
 • Der er anvendt det didaktisk værktøj ”video clubs” til at udvikle undervisningen. ”Video clubs” går ud på, at eleverne i mindre grupper uden lærerinvolvering har en dialog om bæredygtighed. Dialogen optages på video og bruges af lærerne til at tilrettelægge en undervisning, der tager afsæt i elevernes vidensniveau og opfattelse af bæredygtighed.
 • Der er gennemført undervisning i bæredygtighed i en række fag og eleverne har mødt forskellige perspektiver på ansvarligt forbrug og produktion i fagene.

Udvalgte resultater

Det er lykkes at udvikle mere end 20 eksemplariske undervisningsforløb med fokus på verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion”, som fortsat anvendes af lærerne i projektet. Forløbene kan ses på projektets hjemmeside: Undervisningsforløb - SDU

Det vurderes, at projektets nok vigtigste resultat er den dybdegående efteruddannelse af underviserne, som forskere fra SDU’s center for gymnasieforskning har stået for. Lærerne har fået nye kompetencer, der har sat dem i stand til at implementere en ny faglighed i egne fag og i rollen som sparringspartner for kollegaer. Lærerne har fået nye didaktiske redskaber til at arbejde med bæredygtighed. De er eksempelvis blevet i stand til at tone deres undervisning og cases rigtigt, så undervisningen i bæredygtighed både er relevant for eleverne, og så eleverne ikke efterlades handlingslammede. Brugen af ”Video clubs” fremhæves som et særligt velegnet didaktisk redskab til at ”komme i øjenhøjde med eleverne” og til at få eleverne til at reflektere over bæredygtighed eller andre emner.

Det vurderes, at eleverne igennem undervisningen i bæredygtighed har fået indsigt i og konkrete erfaringer med, hvordan de kan arbejde med ansvarligt forbrug og produktion.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (hhx og htx)
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Rybners Gymnasium (hhx)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.826.572 kr., hvoraf de 2.119.929 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

STEM Escape Rooms 

STEM Escape Rooms
STEM Escape Rooms

Projektet udviklede en række undervisningsforløb for grundskolens 8. årgang knyttet an til FN´s Verdensmål. Som en del af undervisningsforløbene indgik en besøgstjeneste baseret på de meget populære Escape Rooms. Således udvikledes der  bl.a. undervisningsmaterialer omkring bæredygtig energi. Selve undervisningsmaterialet bruges på grundskolerne som forberedelse til besøgstjenesten. Besøgstjenesten er fysisk placeret på Esbjerg Gymnasium, men i projektet er der taget højde for, at projektet vil kunne overføres til ethvert andet gymnasium og indgå som en regional besøgstjeneste. Således bestod hvert STEM Escape Room af en kasse, hvori alt nødvendigt materiale knyttet til dette STEM Escape Room findes. Hvert STEM Escape Room handler om et af FN´s Verdensmål og igennem undervisningsmateriale og besøgstjeneste lærte de unge således om Verdensmålene.

Projektets indsats

Projektet ønskede at øge andelen af unge, der vælger en naturvidenskabelig studieretning på de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvad enten det er på stx eller htx.

Projektet byggede videre på naturvidenskabsfestivallen, hvor legen er i centrum, og tilsatte et konkurrenceelement i form af en masse opgaver, der skal løses førend man kunne slippe ud af det pågældende STEM Escape Room. Et STEM Escape Room er et rum, hvor eleverne skal løse en række opgaver for at kunne komme ud af rummet. Opgaverne er knyttet til et af FN´s Verdensmål og hvor eleverne igennem opgaverne fokuserer på et af verdensmålene som fx bæredygtig energi. Såvel legen som konkurrencen skal fastholde nysgerrigheden hos de unge, og det faglige indhold skal give læring, og derigennem udvikle de unges nysgerrighed og videbegærlighed i forhold til naturvidenskab.

Projektet var meget påvirket af situationen omkring Covid-19, hvor særligt samarbejdet med grundskolerne havde meget vanskelige vilkår under coronanedlukningen.

Resultater

 • Som en del af projektet blev der udviklet og afprøvet fire ”STEM Escape Rooms” undervisningsforløb med udgangspunkt i FN’s verdensmål til grundskolens 8. årgang i de naturfaglige fag.
 • Fra foråret 2023 udbydes STEM Escape Room som et fast tilbud til 8. årgang på alle grundskolerne i Esbjerg Kommune.

Parter 

 • Esbjerg Gymnasium 
 • Esbjerg Kommune 

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 534.540 kr.

Bæredygtighed lokalt og globalt

Formålet med projektet var at skabe bedre og mere attraktive ungdomsuddannelser ved at bevidstgøre eleverne om betydningen af de 17 Verdensmål både globalt og lokalt. Eleverne skulle opbygge viden, motivation og handlekompetencer, så de kan handle både med hjerne og hjerte i forhold til bæredygtighedsudfordringer.

Projektets indsats

 • Der er udviklet mere end 100 unikke undervisningsforløb om FN’s verdensmål og verdensmålene er blevet integreret i samtlige fag og i en række flerfaglige forløb.
 • Eleverne er blevet undervist i FN’s verdensmål i flere forskellige fag, således at eleverne har mødt FN’s verdensmål flere gange og med forskellige perspektiver.
 • Der er undervist i FN’s verdensmål i forbindelse med studieture og i Company Programme (virksomhedssamarbejder).
 • Skolerne har udarbejdet bæredygtighedsstrategier.

Udvalgte resultater

Det er lykkes projektet at udvikle og gennemføre 116 unikke undervisningsforløb med FN’s verdensmål. De fleste forløb er blevet gennemført flere gange. Det betyder, at eleverne på de gymnasiale uddanneler har mødt undervisningsforløb med bæredygtighed mindst 5 gange. Eleverne på EUD har ikke mødt bæredygtighed helt så ofte hvilket primært er pga. at deres skoleforløb er kortere. Bæredygtighed er også blevet en del af flere studieture og en del af company programme.

Evaluator vurderer også, at det igennem de nye undervisningsforløb er lykkes at bevidstgøre eleverne om bæredygtighed. Bæredygtighed er blevet en del af hverdagsdagsordenen hos elever og lærere på skolerne. Undervisningsforløbene har medvirket til at øge elevernes motivation og handlekompetence i forhold til bæredygtighed. De oplever at bæredygtighed er relevant viden i forhold til deres arbejdsliv og særligt de tre bundlinjer (social/kulturel, økonomisk, miljømæssig) optager dem. Men der er ikke tegn på, at de nye undervisningsforløb gør, at eleverne oplever deres uddannelse som mere relevant eller at frafaldet reduceres, hvilket også var et formål med projektet.

Læs mere om projektet på deres hjemmeside

Læs evalueringen her.

Parter

 • Det Blå Gymnasium Tønder &Tønder Handelsskole
 • EUC Syd
 • Business College Syd

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.809.360 kr. hvilket er 529.904 kr. med end projektets budget. Regionsrådets tilskud var på max. 2.459.592,00 kr. svarende til 75% af budgettet. Projektets egenfinansiering er dermed blevet højere end de 25%.

Bæredygtig industri som karrierevej 

Formålet med projektet er at fremme unge i Trekantområdets interesse for STEM-kompetencer, så de vælger en faglært erhvervsuddannelser inden for dette område, og dermed vælger en uddannelse som kan anvendes i industrivirksomhederne. Projektets overordnede rationale har været, at et undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed og i samarbejde med en industrivirksomhed bidrager til, at flere unge får kendskab til, viden om og interesse for bæredygtig produktion og jobs i industrien samt, hvilke kompetencer det kræver.

Projektets indsats

Projektets primære indsats er udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed i samarbejde mellem folkeskoler og industrivirksomheder i de 7 deltagende kommuner. I projektet er der udviklet og afprøvet 12 undervisningsforløb, som kan ses på denne hjemmeside: Uddannelsesforløb - Industrien som Karrierevej

Projektet har været hårdt ramt af corona og efterfølgende krigen i Ukraine, som har presset mange virksomheder økonomisk. Det har betydet, at det har været svært for kommunerne at få aftaler med virksomheder i forhold til samarbejde om forløb. Som supplement til virksomhedsbesøg har projektet derfor udarbejdet videoer om virksomhederne, og virksomhederne blev inviteret ud på skolen i stedet for, at eleverne besøgte virksomhederne. I alt har 1920 elever deltaget i et undervisningsforløb i STEM-fagene med fokus på bæredygtig produktion.

Der er også blevet gennemført kompetenceudvikling af 225 lærere og UU-vejledere, og 50 virksomheder har deltaget i workshops for at blive klogere på samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Udvalgte resultater

Det er vanskeligt at vurdere, om det er lykkes projektet at øge elevernes interesse for STEM-fagene og at få flere til at vælge en faglært uddannelse, som kan anvendes i industrien. Ud af de 1920 elever der har deltaget i et STEM-undervisningsforløb er det blot 143 elever, der har svaret på spørgeskemaet i evalueringen. Det er en meget lav svarprocent på kun 7%. Der kan derfor ikke konkluderes på baggrund af disse resultater men kun indikeres tendenser.

Evalueringen indikerer, at indsatsen ikke er kommet tilstrækkeligt i mål med projektets formål. Evaluator vurderer, at forløbene øger elevernes motivation for STEM-fagene efterfølgende, men at forløbene ikke umiddelbart påvirker deres uddannelsesvalg eller karrierevalg, da kun få elever svarer, at forløbene i høj grad eller i meget høj grad har påvirket deres uddannelsesvalg. Der er også gennemført interviews med eleverne, og de bekræfter denne tendens.

Eleverne peger i interviewene på, at undervisningsforløbene har givet dem indblik i, at der er mange forskellige jobs i en produktionsvirksomhed, og de har fundet det spændende at være ude i produktionsvirksomhederne.

Parter

 • Trekantområdet Danmark
 • HANSENBERG
 • Skoleforvaltningerne i Vejle Kommune, Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Vejen Kommune, Middelfart Kommune, Billund Kommune og Haderslev Kommune
 • Folkeskoler i Trekantområdet

Periode og tilsagn  

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.078.338 kr., hvoraf de 2.308.753 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Under havets overflade

Projektet havde til formål at styrke elevernes kendskab til og interesse for økosystemer, herunder havets, og bæredygtig fødevareproduktion. Dette skulle føre til en øget interesse for STEM-fagene og videre uddannelsesmuligheder på området. Derudover skulle projektet give eleverne en større indsigt i bæredygtig udvikling og handlekompetence til at tage ansvar for at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Projektets indsats

I projektet har Alssundgymnasiet udnyttet sit maritime nærmiljø til at udvikle et eksperimentelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i undersøgelser af livet under havets overflade. Den primære elevrettede indsats bestod af et undervisningsforløb, hvor eleverne iført snorkeludstyr skulle med ned under havets overflade for at opleve havets liv på nærmeste hold. Her skulle eleverne opsamle emner såsom alger og blåmuslinger, som de skulle anvende i efterfølgende laboratorieforsøg. Laboratorieforsøgene bestod bl.a. af dyrkning af alger og filtrationsforsøg med blåmuslinger, ligesom eleverne på Biologi A skulle anvende matematik i databehandlingen. Derudover er der i projektet blevet opbygget et brobygningssamarbejde med lokale folkeskoler, hvor gymnasieelever formidler viden om økosystemer mv. til udskolingselever.

Resultater

Projektet har opnået sit mål om, at 30 procent flere elever skulle vælge Biologi på B-niveau. Derudover har gymnasiet oplevet en stigning i antallet af elever, der valgte Biologi på A-niveau. Endeligt har projektet indfriet sit mål om, at 18 procent flere elever skulle skrive SRP inden for et STEM-fag. Denne udvikling blev imidlertid primært drevet af en fremgang i antallet af elever, der skrev SRP i Biologi. Projektlederne erfarede desuden, at eleverne på Biologi A fik større erfaring med at anvende matematik i databehandling, hvilket gav eleverne en forståelse for fagets anvendelighed. Det har ikke været muligt at trække tal på, hvor mange elever, der efterfølgende har søgt ind på en videregående STEM-uddannelse, men projektlederne erfarede, at en større andel end tidligere gav udtryk for en interesse heri.        

Parter

 • Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Naturvejlederne Sønderborg
 • Humlehøjskolen
 • Sønderskovskolen

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 271.695,00 kr.

STEM HF Videre

Målet for projektet var at flere unge på HF -uddannelserne bliver mere nysgerrige på og får indsigt i mulighederne, som uddannelser inden for STEM kompetencerne repræsenterer og derfor har større mulighed for at søge en videregående uddannelse inden for STEM områderne.

Projektets indsats

Projektet har via workshops, hvor det faglige indhold fokuserede på grøn omstilling og teknologisk udvikling styrket den enkelte HF-kursists viden om uddannelse relateret til STEM kompetencerne og anvendelsen i praksis. Dette er blevet gjort via facilitering foretaget af studerende fra STEM-rettede uddannelser på UCL, som understøttes af HF-undervisere i de naturfaglige fag samt vejledere på både HF & VUC FYN og UCL. HF-eleverne har på denne måde opnået et bedre billede af både studieindhold, -retning og en toning af videregående uddannelse mod praksis.

Karrierelæringsperspektivet har været i fokus blandt HF-elever via UCL-studerendes egne erfaringer og de har delt deres vej til uddannelse. Peer to peer tilgangen har været en stor prioritet for at skabe en troværdig og ligetil adgang til viden for HF-eleverne.

Resultater

 • 316 HF-elever har deltaget i workshops på UCL inden for STEM-området
 • Der er gennemført 12 workshops på tre runder indenfor fire uddannelsesretninger inden for STEM
 • Der er udviklet drejebøger til de fire uddannelsesretninger, som er blevet digitale læringsobjekter, der videreudvikles på og skaber større erfaringsbase og materialer at dele ud af for undervisere og koordinatorer til videreførelsen af projektet.
 • Konceptet for opkvalificering af studentermedhjælperne er blevet fordelt mellem underviserne på UCL. PÅ UCL arbejdes der videre med at udvikle på den viden studentermedhjælperne skal have som facilitator på workshopsene på UCL for HF-eleverne.

Parter

 • HF & VUC Fyn
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2020 til juni 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.812.480 kr.

Kontakt uddannelsesteamet

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V