Skip til primært indhold

Projekter der danner unge til livet

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til livet". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Kompetencer til livet

Gode personlige, sociale og demokratiske forudsætninger er afgørende for, at den unge klarer sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i livet i øvrigt. De unge skal både være selvstændigt stærke og socialt robuste i forhold til at kunne modstå og håndtere de udfordringer, de møder.

Igangværende projekter

Faglighed i fællesskab: bedre gruppearbejde

Formålet med projekt ”bedre gruppearbejde” er at blive endnu bedre til at styre og træne eleverne i gruppearbejde. Gruppearbejde er et essentielt didaktisk og pædagogisk redskab. Her kan fagligt stof udfolde sig mangesidigt, idet eleverne udforsker og tilegner sig stoffet i samspil med hinanden. Dette foregår dog langt fra altid optimalt i forhold til både læring og trivsel, og projektet vil bl.a. via en ”best practice guide” med progression for det gode gruppearbejde samt gennem et fælles sprog og konkrete artefakter i klasseværelset skabe en ny gruppearbejdskultur, der vil optimere både læring og trivsel.

Projektets indsats

Projektets primære aktiviteter består i efteruddannelse af lærere og udarbejdelse og afprøvning af en model for gruppearbejde. De to aktiviteter uddybes kort herunder.

1) Efteruddannelse af lærere

87 lærere deltager i oplæg med ekstern konsulent, hvorefter udvalgte ressourcepersoner bl.a. tilbyder workshops og supervision til skolernes øvrige lærere. Formålet med efteruddannelsen er, at lærerne fx bliver bevidste om principper for gruppeinddeling, gruppeadfærd, principper for indledende rutiner, roller i gruppen, tidsforbrug i gruppearbejdet, opgavetype samt rammerne for gruppearbejdet.

2) Udarbejdelse af og afprøvning af ”best practice guide”.

I projektet udvikles en fælles model og vidensbank for arbejdet med gruppearbejde. Den skal bl.a. indeholde guidelines for såkaldte ”LYR-kompetencer”, hvor eleverne trænes i at Lytte, Ytre sig og Reflektere. Eleverne skal desuden erhverve sig kompetencer som fx at tage ansvar, yde en indsats med risiko for at fejle og generelt respektere forskellige gruppemedlemmer og kunne gå på kompromis.

Forventede resultater:

 • Minimum 85 % tilgår gruppearbejdet med et klart fagligt fokus (baseline 2023: 27 %)
 • Minimum 85 % synes, at der er høj faglig aktivitet og høj social trivsel i lærerstyrede grupper (baseline 2023: 31 %)
 • Summen af elever der ikke indgår i gruppearbejde med et tydeligt fagligt sigte skal være maksimum 15 % (baseline 18. maj 2023: 50 %)

Parter

 • Tornbjerg Gymnasium
 • Tønder Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 994.138,20 kr.

Myndige læsere på HF

Formålet med projektet er at gøre hf-eleverne på Odense Katedralskole til myndige læsere. At være myndig læser vil sige at eleverne af sig selv har mod på og er i stand til at sætte sig ind i komplekst fagligt stof for dernæst at kunne deltage aktivt i demokratiet. Lige nu har mange HF-eleverne svært ved at læse fagligt stof selv og læse lektier, hvilket gør eleverne demotiverede og lærerne har svært ved at tilrettelægge undervisningen.

Projektets indsats

Projektet vil arbejde systematisk med at gøre alle hf-eleverne i stand til at læse lektier, forberede sig til større opgaver mm. Projektets indsatser skal bidrage til at give dem mod på at deltage i faglige fællesskaber (fx gruppearbejde). Eleverne vil i projektets primære del få understøttet deres læsning i alle fag, så de på sigt bliver i stand til selv at læse lektier. Derudover skal eleverne arbejde systematisk med at læse i mere åbne læsesituationer (projektrum), og de vil i en periode hver dag læse af lyst, begge dele for at fremme deres selvstændighed som læsere. For at gøre indsatserne praksisnære, sikre forankring og styrke organiseringen, vil lærerne arbejde med aktionslæring (som er  metode til udvikling af praksis i praksis. Det vil sige, at som lærerteam eksperimenteres der med, observereres og reflekteres der over elementer i undervisningen samtidig med, at der undervises), hvor de formulerer problemer, observerer, reflekterer og ændrer deres praksis sammen. En metode, der i sidste ende skal blive omdrejningspunkt for teamsamarbejdet om hf-klasserne.

Forventede resultater

 • Andelen af elever på 4. semester, der aldrig eller sjældent laver lektier er faldet til 15 % (pt. er det 41 %).
 • 20 % af eleverne laver altid lektier (pt. er det 6 %).
 • 75 % af eleverne oplever, at de har tiltro til, at de selv kan finde relevant materiale.
 • 75 % af eleverne oplever, at de ved, hvad de skal gøre med det materiale de har læst.
 • 75 % kan afgrænse og udvælge, det materiale, der skal inddrages i SSO’en.

Parter

 • Odense Katedralskole

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2023 til juli 2026 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 729.771

Mestringsprojektet

Projektet har til formål at styrke Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasiums elevers mestringskompetencer, så eleverne kan tage livet på sig og være med til at bidrage til egen og klassefælleskabets trivsel med hjælp fra ansvarlige og kompetente undervisere.

Projektets indsats

Rødkilde og Fredericia Gymnasium oplever, at gymnasierne de seneste år har anvendt flere ressourcer på understøttende funktioner som fx mentorer og skolepsykologer, samt at flere elever ønsker at flytte klasse pga. mistrivsel. Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasium oplever, at lærerne, som primært er faglærere, mangler redskaber til at kunne forstå og arbejde med at styrke elevernes mestringskompetencer for derigennem at kunne være med til at styrke elevernes trivsel og klassefællesskaber

Eleverne vil opleve at den eksisterende undervisning udvikles, og at der afprøves nye didaktiske og pædagogiske tiltag med udgangspunkt i principperne for ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret tilgang inden for mental sundhedsfremme samt ny forskning om unges trivsel, bl.a. Center for Ungdomsforsknings begreb om ”Ny udsathed”. Underviserne klædes på med den nye viden, og skal deltage i aktionslæringsforløb, hvor de i teams skal udvikle og afprøve didaktiske og pædagogiske tiltag i undervisningen.

Forventede resultater

 • 15 % færre omvalg mht. klasse, studieretning/fagpakke mv.
 • 80 % af eleverne oplever, at projektet har været med til at give dem nogle kompetencer til at arbejde med og tage ansvar for egen og klassens trivsel.
 • 80 % af eleverne oplever at være i stand til at håndtere livsudfordringer – at tage ansvar for eget liv.
 • 95 % af eleverne oplever at være en del af et fællesskab.
 • 80 % af de involverede lærere oplever, at de er blevet bedre til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer for derigennem at kunne bidrage til elevernes trivsel. 

Parter

 • Rødkilde Gymnasium
 • Fredericia Gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.826.654,60 kr.

Beregne samtiden – skabe fremtiden

Tornbjerg gymnasium vil indarbejde teknologiforståelse som et centralt element i alle gymnasiets fag, så eleverne i højere grad bliver i stand til at forholde sig til og anvende moderne teknologi.  

Projektets indsats 

I projektet udvikles og afprøves 25 undervisningsforløb bredt fordelt på gymnasiets fag. Undervisningsforløbene kredser om teknologiforståelse i bred forstand og anvendelse af makerteknologier og computational thinking. Ideen er, at eleverne skal rustes til at have en handlingsorienteret tilgang til ny teknologi og det tankesæt, som teknologierne bygger på. Projektet er således et syddansk bud på, hvordan tankerne bag Digitaliseringspartnerskabets anbefaling ”Digitale kompetencer gennem hele livet, teknologiforståelse for alle i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser” kan føres ud i livet.

Forventede resultater 

 • Har du deltaget i forløb, der har involveret makerteknologier som 3D tegning og printning?
 • Har du selv prøvet at tegne et objekt i 3D software?
 • Har du deltaget i forløb, der har involveret computational thinking?
 • Har du selv prøvet at programmere?
 • Har du analyseret samspil mellem teknologi og samfund?
 • Har du analyseret samspil mellem individ og teknologi?
 • Mindst 80 % af eleverne ved projektets afslutning vurderer, at de føler sig bedre rustet til at kunne agere i det digitale samfund.

Parter 

 • Tornbjerg Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 610.827,00 kr.

Kapabiliteter til hele livet 

Projektets formål er at udvikle en ny tilgang til eleverne på erhvervsuddannelserne, så der skabes fokus på kapabiliteter til hele livet i form af bl.a. demokratisk dannelse, sociale relationer, refleksionsevne, bæredygtighed og miljø.

Projektets indsats

Erhvervsskolerne oplever et behov for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. Det har flere erhvervsskoler gjort opmærksom på i regi af den syddanske EUD-taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser. Ifølge projektet er eleverne blandt andet udfordrede i forhold til kritisk stillingtagen samt at udtrykke tanker og uenigheder i respekt for andre. Syv skoler i Region Syddanmarks taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser ønsker derfor at arbejde med elevernes almen- og professionsdannelse med afsæt i Capability Approach (CA).

På den baggrund har projektet taget kontakt til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), som bl.a. forsker i dannelse. DPU og uddannelsesinstitutionerne har i fællesskab fundet frem til, at det teoretiske begreb kapabiliteter (anvendte eller aktive færdigheder), som Amartya Sen og Martha Nussbaum er ophavspersoner til, er et godt udgangspunkt for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. I projektet tages afsæt i udvalgte kapabiliteter, som findes særligt relevante for de deltagende uddannelsesinstitutioner:

 • At kunne tænke, sanse og fantasere
 • At kunne ræsonnere og danne sig sin egen mening
 • At kunne leve sammen med andre og indgå i relationer
 • At kunne indgå i et politisk og arbejdsmæssigt miljø.

Derudover udvælger hver skole yderligere to kapabiliteter, som findes særligt relevante det pågældende uddannelsessted. Projektets aktiviteter består i at udvikle undervisningsmateriale med afsæt i de førnævnte kapabiliteter og med et fokus på både elevernes professions- og almendannelse. Undervisningsmaterialet udarbejdes på baggrund af viden fra elever og undervisere, som DPU indhenter i projektperioden (fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer). Forløbene afprøves af de deltagende lærerteams i samtlige af disse læreres timer på både grundforløb 1 og 2.

Forventede resultater

 • Frafaldet reduceres med 5 procentpoint.
 • 80 % af eleverne har øget deres trivsel.
 • 80 % af eleverne oplever, at de i højere grad befinder sig godt i samarbejde i grupper/makkerpar.
 • 80 % af lærerne vurderer, at det i højere grad er vigtigt at arbejde med personlige og sociale kompetencer på grundforløbet.
 • 80 % af lærerne oplever, at de er blevet bedre til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer.

Projektets parter

 • IBC International Business College
 • Tietgen
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier
 • Campus Vejle
 • EUC Lillebælt
 • DPU,  Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.182.920,20 kr.

Afsluttede projekter

Digitale gymnasier 

Projekt ”Digitale gymnasier” havde til formål at bidrage til løsningen af de opgaver, som den øgede digitalisering giver gymnasiesektoren. De deltagende uddannelsesinstitutioner skulle alle udarbejde en digital strategi, der omfatter de centrale opgaver, der ligger i forbindelse med fremtidens digitalisering, og som åbner op for inkludering af nye tiltag, der skabes over tid. Der skulle udarbejdes modeller for en digital strategi tilpasset lokale forhold. Projektet skulle derudover gennem et massivt kompetenceløft af en større lærergruppe understøtte, at der introduceres nye undervisningsforløb, som udvikler elevernes digitale dannelse, kompetencer og færdigheder

Projektets indsatser

Projektet oplyser, at de planlagte aktiviteter, indsatser og leverancer er blevet realiseret, men i forskelligt omfang på de fem skoler.

2 af de 5 skoler (Fredericia Gymnasium og Campus Vejle) er lykkedes med at udvikle den tilsigtede digitale strategi. De digitale strategier er nu en del af skolernes didaktiske arbejde og skal sikre, at alle skolens elever kommer igennem de samme programmer. Underviserne klædes løbende på med diverse workshops, og kompetenceopbygningen indgår som en del af de løbende MUS-samtaler.

Projektet skulle derudover sikre et markant kompetenceløft af en stor lærergruppe gennem en kombination af efteruddannelsesforløb på SDU med udgangspunkt i ”Computational Thinking” (CT). Lidt færre lærere end forventet har deltaget i CT-efteruddannelses-forløbet, men ifølge projektet, har flere lærere end forventet til gengæld deltaget i udvikling af undervisningsforløb med tilhørende kompetenceopbygning.

På alle skoler har der været gennemført intensive undervisningsforløb med digitalt fokus. På nogle skoler 60-90 elever og på andre skoler mere end 200 elever.

Resultater

I forhold til projektets mål om, at eleverne skal erhverve digitale kompetencer og færdigheder, viser evalueringen, at 23 % af eleverne i høj eller meget høj grad har fået større tiltro til deres egne evner, mens 47 % har fået det i nogen grad.

I forhold til målet om at eleverne udstyres med en nysgerrighed overfor digitale muligheder og kan se meningen med at arbejde fokuseret med det i forhold til fremtidige uddannelses- og karrieremuligheder, viser evalueringen, at 18 % i høj eller meget høj grad har fået mere lyst til at arbejde med digitale udfordringer/opgaver, mens 39 % har fået det i nogen grad.

Ifølge evalueringen indikerer dette, at det særligt er elevernes tiltro til egne evner og deres nysgerrighed, der er øget gennem deltagelse i undervisningsforløbene.

Coronanedlukningen har påvirket projektet i betydeligt omfang, idet tre af de fem skoler er gledet ud af projektet i den forbindelse.

Evaluator bemærker desuden, at manglen på en tydelig projektledelse og fraværet af fælles udviklingsopgaver i praksis har gjort det til et lokalt projekt på hvert gymnasium, hvor erfaringer ikke er udnyttet på tværs.

Parter

 • Fredericia Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • HTX Rybners
 • HTX Odense Tekniske Gymnasium
 • HHX Campus Vejle

Periode og tilsagn 

Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.120.079 kr., hvoraf de 2.340.059 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2018 til 30. juni 2022.  

Innovation i de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet var at styrke en strategisk og systematisk udvikling af innovative uddannelser, faglige fag og hele uddannelser. Ved at eleverne opnår en højere grad af self-efficavy (red. selv-kompetence/tro på egen formåen) og innovationskompetencer, og at de opnår kendskab til jobmuligheder samt til det videregående uddannelsessystem i Syddanmark

 • Ved at lærerne udvikler nye lærerroller og kompetencer til at udvikle og gennemføre undervisningsforløbene med eleverne
 • Ved at ledere på uddannelsesinstitutionerne understøtter udviklingen af de innovative uddannelser gennem organisatoriske tilpasninger

Projektets indsatser 

Projektet består af følgende indsatser: 

 • Beskrevne undervisningsforløb, hvor eleverne har været inddraget i arbejdsprocessen, og hvor fokus har været en styrkelse af elevernes self-efficacy.
 • Plan og koncept for kompetenceudvikling af lærerne, hvor fokus har været på interaktionen mellem lærerne, eleverne og ledelsen og eksterne samarbejdsparnere, herunder virksomhederne.
 • Koncept for organisatorisk forankring, der understøtter implementeringen af innovation i og af undervisningen med fokus på udvikling af elevernes self-efficacy.

Resultater 

Projektet havde til hensigt at styrke elevernes self-efficacy. Blandt de 34 elever, der deltog i evalueringsdialogen, gav 71% udtryk for den oplevelse. Projektet havde endvidere som mål, at 80% af eleverne havde set attraktive jobmuligheder i Syddanmark og at 60% havde fået øje på en karrieresti, der går over en videregående uddannelse. Vores dialog-runde angav, at det gjaldt for 58% vedkommende. Målet er således ikke nået, hvilket har betydet, at der i projektets leverancer er lagt mere fokus på bevidstgørelsen af målene, så eleverne bliver gjort opmærksomme på effekterne af at arbejde innovativt og i samarbejde med virksomheder.

Målet om stigningen i andelen af elever, der vælger en videregående uddannelse, kan først måles efter en årrække, men en formodning må være, at jo flere elever, der ser job- og karrieremulighederne i regionen, og ser at det kræver en videregående uddannelse, jo flere vil også vælge den vej.

Parter

 • Campus Vejle
 • HF & VUC Fyn Odense
 • HTX/HHX i Tønder
 • Vejen Gymnasium & HF
 • Vejen, Buisness College Syd
 • Lisbeth C - Innovation og Læring (konsulentfirma)
 • SBK Scandinavia A/S
 • Erhvervsservice i Odense Kommune 

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden august 2016 til februar 2018. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.912.407 kr., hvoraf 74 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt uddannelsesteamet

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V