Skip til primært indhold

Projekter der fremmer kompetencer til arbejdsmarkedet

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Kompetencer til arbejdsmarkedet". Her på siden kan du finde inspiration til nye projekter og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for temaet.

Kompetencer til arbejdsmarkedet

I Syddanmark er i stigende grad brug for, at virksomhederne har adgang til kompetencer, der kan understøtte fremtidens digitale og teknologiske udvikling. På baggrund af det stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi er der behov for at sætte fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technolgy (inkl. IT), Engineering og Math). I en globaliseret verden er der også brug for borgere og medarbejdere, som er dygtige til sprog. Det gælder engelsk, men det gælder også andre sprog. Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark et ønske om en større sammenhæng på tværs af grænsen. Tyskland er nemlig Danmarks største eksportmarked.

Igangværende projekter

Tysk til tiden

Tre handelsgymnasier (HHX) er gået sammen om at skabe en større motivation for at lære tysk gennem udvikling og afprøvning af tre forskellige indsatser. Tyskfaglige undervisningsforløb, tværfagligt samarbejde og samarbejde mellem gymnasier, læreruddannelser og grundskoler.

Projektets indsats

Projektets indsats består af udvikling og afprøvning af elevmotiverende undervisningsforløb og tværfagligt samarbejde i tyskfaget med fokus på kommunikation og med inddragelse af digitale læringsmidler. Projektet vil desuden arbejde med brobygningsindsatser, som strækker sig fra grundskolen, over gymnasiet til lærerseminaret. Elever med særlig interesse for og kompetencer inden for tysk (elevambassadører) vil i samarbejde med lærerstuderende fra UCL i Jelling udvikle undervisningsforløb, som elevambassadørerne underviser ud fra i grundskolerne. Desuden vil der blive arrangeret temadage i tysk for særligt interesserede grundskoleelever og gymnasieelever.

Fælles for alle indsatser er, at den særlige merkantile faglighed på handelsgymnasierne indarbejdes i form af toning af forløb og tværfaglige samarbejder mhp. at give HHX-elever og grundskoleelever en viden om tysk som tillægskompetence til merkantile fag. Sidst vil projektet samarbejde med Goethe-Institut Dänemark om sprogcertificeringer.

Forventede resultater

 • Antallet af 1.g elever, der i screeninger viser større og mere sikkert ordforråd i tysktalende præsentationer skal være steget med 10 % i forhold til før projektstart.
 • Antallet af grundskoleelever, der vælger tysk som andet fremmedsprog i gymnasiet, skal i løbet af hele projektperioden være steget med 5 procentpoint i forhold til 2023.
 • Andelen af HHX-elever, der vælger at løfte tysk fra B- til A-niveau i 3.g skal stige med 10 % i løbet af projektperioden i forhold til 2023.

Parter

 • Campus Vejle (HHX)
 • Rybners (HHX)
 • Tietgen (HHX)
 • UCL, Jelling
 • Goethe-Institut Dänemark

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til december 2025 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.612.497,88 kr.

Tysk på tværs

Rosborg Gymnasium ønsker at øge interessen for tysk og styrke tyskkompetencer samt skabe viden om behovet for disse hos både grundskole- og gymnasieelever. På tværs af uddannelser fra grundskole, over ungdomsuddannelse og til videregående uddannelse, vil projektet indgå samarbejder om dette gennem brobygning på dels elevniveau og dels på underviserniveau.

Projektets indsats

Projektets indsats består i udvikling og afprøvning af 3-5 undervisningsforløb til både gymnasie- og grundskoleelever. Forløbene omfatter bl.a. elev til elev- undervisning og innovative undervisningsforløb med inddragelse af digital teknologi som fx Chatgpt og VR-briller. Undervisningsforløbene for grundskoleleverne vil tage udgangspunkt i en legende tilgang til læring og have fokus på at præsentere eleverne for viden om forhold og kultur i det moderne Tyskland.

Derudover gennemføres der 2 besøg hos hver af de deltagende grundskoleklasser i Vejle Kommune samt et fælles afslutningsarrangement for de deltagende klasser. Besøgene er af 2-3 timers varighed og tager udgangspunkt i en legende tilgang til læring, hvor gymnasieelever introducerer grundskoleeleverne til forskellige eksempler på, at tysk er spændende og ikke så svært. Gymnasieeleverne skal fungere som rollemodeller og være med til at introducere grundskoleeleverne for tyskfaget.

Derudover vil der som en del af projektet blive gennemført ekskursioner for 2. g klasser til SDU Sønderborg og Grænselandet samt SDU i Odense. I forlængelse heraf etableres der venskabsklasser på tværs af Rosborg Gymnasium & HF og studerende ved SDU. 

 Forventede resultater

 • Andelen af elever der vælger tysk på b-niveau er steget med mindst 10 % sammenlignet med 2023, hvor 41,6% af 1.g-årgangen har valgt tysk B.
 • Andelen af elever der vælger tysk på a-niveau er steget med mindst 10 % sammenlignet med 2023, hvor 3% af 1.g-årgangen har valgt tysk A.

Parter

 • Rosborg Gymnasium
 • Det Blå Gymnasium i Tønder
 • Vejle Kommune
 • Syddansk Universitet

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til januar 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 495.157,50 kr.

Godt på vej med tysk

Målet med projektet er at styrke fødekæden hele vejen op gennem uddannelsessystemet og videre ud i erhvervslivet og til læreruddannelserne og universiteterne. Projektet ønsker at sikre, at eleverne er motiverede for at fortsætte med faget tysk på deres ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse og enkelte endda vælger tysk som et led i deres videregående uddannelse og karrierevej.

Projektets indsats

Projektet vil gennemføre minimum 36 brobygningsaktiviteter mellem grundskoler og ungdomsuddannelser som fx elev til elev-undervisning og rollemodeller. Ligeledes vil projektet gennemføre minimum 10 brobyggende aktiviteter mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i tæt samarbejde med SDU (Erhvervskommunikation og tysk) og Europa-Universität Flensburg.

Derudover vil projektet afholde mindst 15 autentiske sprogmøder (enten med skoler syd for grænsen, tyske virksomheder eller kulturinstitutioner), hvor eleverne kommer ud og oplever sproget i forskellige sammenhænge.

Endelig ønsker projektet at etablere et formaliseret samarbejde med SDU og UC Syd. Samarbejdet vil bl.a. omhandle brobyggende aktiviteter for elever på ungdomsuddannelserne, tilbud til lærerstuderende om praktikophold på en ungdomsuddannelse eller grundskole i de deltagende kommune.

Forventede resultater

 • Mindst 70 % af eleverne, der begynder på en ungdomsuddannelse på de medvirkende skoler, vælger tysk som fremmedsprog (baseline fra NCFF: 60 %).
 • Styrke andelen af elever, der har tysk på A-niveau. I dag er det ca. 4 % der vælger tysk på A på STX og ca. 6 % på HHX. Målet er en stigning på begge uddannelser på mindst et procentpoint.
 • Styrke tysk på videregående uddannelser, hvilket måles på, at der ses en øget interesse fra de deltagende elever for at indtænke tysk i deres videre uddannelse (baseline: Spørgeskema ved projektafslutning).

Parter

 • Det Blå Gymnasium, Tønder
 • Aabenraa Statsskole
 • BC Syd Sønderborg
 • Tønder Gymnasium
 • IBC Aabenraa
 • Tønder Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Alssundgymnasiet Sønderborg

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til december 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.313.319,20 kr.

Sprogcoaching i tysk

Projektet vil afprøve og implementere metoden sprogcoaching for alle elever med tysk på B-niveau på Sct. Knuds Gymnasium. Sprogcoaching består af individuelle coaching-forløb i tysk og formålet er, at give eleverne nogle personlige strategier til at kunne lære tysk og oplevelsen af at kunne tale sproget. Derigennem forventes det, at eleverne får lyst til at deltage mere i undervisningen, og at flere vælger tysk på A-niveau, fordi deres sproglige kompetencer bliver forbedrede.  

Projektets indsats

Den vigende interesse for sprogfag, herunder tysk, opleves på Sct. Knuds Gymnasium ved, at søgningen til tysk A ikke er stor nok til oprettelsen af et hold. For at vende denne tendens vil projektet afprøve og implementere metoden ”sprogcoaching”.

Sprogcoachingforløbet starter i 1.g. med, at den enkelte elev coaches individuelt af læreren, med henblik på at opstille en plan for elevens læring i tysk. Denne plan følges op og justeres gennem parcoachinger fortløbende i 1g, hvor eleverne coacher hinanden. Samme model gentages i 2.g, hvor coachingen i højere grad handler om at følge op på elevernes mål og tilpasse disse til elevens niveau og læringsproces.

Projektets indsats består konkret af coachingforløb i 3 klasser med start i skoleåret 2023/2024 og for alle tysk-b hold med start i skoleåret 2024/25. Desuden efteruddannes yderligere 3 tysklærere som sprogcoaches, mens resten af tysklærerne introduceres til metoden og lærer at anvende den gennem en workshop.

Forventede resultater

 • At det igen bliver muligt at oprette Tysk A (fortsættersprog) på Sct. Knuds Gymnasium.
 • De afsluttende standpunktskarakterer for tysk B stiger efter endt forløb i 2026 med 10 % i forhold til karaktergennemsnittet for afslutterhold på tysk B på Sct. Knuds Gymnasium i 2023.
 • 45 % af målgruppens elever oplever øget motivation og 65 % af målgruppens elever oplever, at de har fået mere mod på at deltage aktivt i egen læringsproces.

Parter

 • Sct. Knuds Gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden september 2023 til maj 2027 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 929.055,30 kr.

Pædagogiske Assistenter i Fremtidens Velfærdsarbejde

Formålet med projektet er, at pædagogiske assistenter (PA) fra SOSU Esbjerg skal være bedre rustet til at varetage pædagogiske funktioner på ældreområdet og det specialiserede socialområde, hvor kommunerne mangler kvalificeret arbejdskraft.   

Projektets indsats 

I projektet samarbejder SOSU Esbjerg med Esbjerg og Vejen Kommuner om at tilpasse PA-uddannelsen (skole og praktik), så eleverne opnår flere kompetencer til at varetage specialiserede pædagogiske funktioner på tværs af de kommunale velfærdsområder. Samtidig etableres der nye oplæringssteder til PA-elever på ældreområdet.

Projektet består af tre hoveddele. På SOSU Esbjerg får alle undervisere og den pædagogiske leder på PA-uddannelsen afsat timer til at udvikle og afprøve tiltag, så uddannelsen i højere grad kommer til også at rette sig mod de specialiserede funktioner. Det indebærer bl.a. en justering af læringsmålene samt en udvikling af det faglige indhold og nye undervisningsmaterialer.

I Esbjerg og Vejen Kommuner vil der i projektperioden blive indgået ekstra uddannelsesaftaler med PA-elever inden for de specialiserede velfærdsområder, og Esbjerg Kommune vil etablere nye PA-oplæringssteder inden for ældreområdets specialiserede funktioner.

Endelig vil projektet gennemføre kompetenceudvikling af undervisere på SOSU Esbjerg samt elevkoordinatorer, oplæringsvejledere og teamledere fra de nye oplæringssteder. 

Forventede resultater 

 • Der indgås 20 ekstra uddannelsesaftaler på PA-uddannelsen i løbet af projektperioden.
 • Der etableres 5 nye oplæringssteder inden for kommunernes ældreområders specialiserede funktioner.
 • 100 % af eleverne oplever, at de har viden om og færdigheder i forhold til de specialiserede områder (børn, unge, voksne, ældre).
 • 60 % af eleverne oplever, at de direkte kan omsætte deres viden og færdigheder til kompetencer i forhold til arbejdet inden for de specialiserede områder (børn, unge, voksne, ældre).

Parter 

 • SOSU Esbjerg
 • Esbjerg Kommune
 • Vejen Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2027 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.656.026,16 kr.

Pilotering af MYRE (More Youths Realize Emerging Technologies)

Pilotprojektet vil udvikle og afprøve undervisningsforløb med udgangspunkt i morgendagens teknologier (ET). Projektets formål er at tilpasse undervisningen til den teknologiske udvikling og derigennem bibringe flere unge kompetencer, som efterspørges af de videregående uddannelser og erhvervslivet. I sidste ende forventer projektet at flere unge vil søge en uddannelse inden for ET.

Projektets indsats

Projektets parter har en oplevelse af, at der er et stort skel mellem den undervisning i ET, som foregår i grundskolen og gymnasiet og de kompetencer, som efterspørges på de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Projektet vil derfor sætte fokus på, hvordan teknologierne kan implementeres i de eksisterende læringsmål for uddannelserne gennem udvikling og afprøvning af 10 undervisningsforløb. Nogle af forløbene ligger på HHX/HTX eller grundskolerne, mens resten vil være brobygningsforløb, hvor eleverne får indblik i de muligheder, som ET åbner op for på deres videre uddannelsesvej.

Fælles for alle forløb er, at forståelsen af og tilgangen til ET er ensartet og tilpasset de kompetencer, som efterspørges på de videregående uddannelser og i erhvervslivet, så eleverne oplever større gennemsigtighed i forhold til, hvad der kræves af kompetencer. Med udgangspunkt i den nyeste viden fra SDU, inddrages følgende teknologier; Metaverse, Maritime Teknologier, Kunstig Intelligens og Kvanteteknologi.

Forventede resultater

 • 90% af de deltagende elever skal kunne udpege karrieremuligheder, hvor ET indgår og forholde sig til ETs relevans for eget karrierevalg.
 • Mellem 70% og 80% kan reflektere over anvendelsen og betydningen af ET og redegøre for egen digital produktion med inddragelse af ET.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Syddansk Universitet (SDU)
 • Rantzausmindeskolen og Haahrs Skole

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 506.043 kr.

Karriere- og Talentudvikling I Syd

Formålet med projektet er at øge andelen af unge med HHX-baggrund, som vælger en videregående uddannelse i Syddanmark. Dette skal ske gennem en systematisk at indarbejde karrierelæring i vejlednings- og informationsindsatser for de deltagende skolers elever i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Projektets indsats

Projektets parter oplever, at andelen af studenter fra de syv deltagende handelsskoler, der vælger en videregående uddannelse er faldende. For at vende denne tendens vil projektet udvikle og gennemføre et informations- og talentprogram, som strækker sig over de 3 år på HHX.

Projektets indsats består af informationsarrangementer for alle elever, individuelle samtaler, oplæg og møder med rollemodeller. Sideløbende med indsatsen for alle elever på de deltagende skoler, arrangeres et talentprogram, Akademiet for Business Talenter i Syd (ABT). ABT er et program bestående af 8 moduler, et på hver deltagende skole og et på Det Blå Gymnasium i Haderslev. På modulerne præsenteres talenterne for unge i forskellige jobs og uddannelser, oplæg og besøg på videregående uddannelser og virksomheder i det relevante gymnasiums netværk og område. ABT-eleverne forventes at fungere som rollemodeller for de andre elever i forbindelse med informationsarrangementerne, mens nogle af ABT-programmets dele åbnes for alle elever.

Indsatsen forventes at lede frem til en højere deltagelse i studie- og erhvervsuddannelses(EUD)-praktik og skal afklare eleverne i, hvordan deres teoretiske viden fra undervisningen på HHX benyttes på de videregående uddannelser og i erhvervslivet.

Forventede resultater

 • Overordnet er projektets målsætning at overgangen fra de relevante skoler og til de videregående uddannelser når op på landsgennemsnittet.
 • At 60% af eleverne deltager i enten studie- eller eud-praktik.
 • At 80% af alle elever og 95% af ABT-eleverne har planer om at tage en videregående uddannelse.

Parter

 • Det Blå Gymnasium, Tønder
 • Det Blå Gymnasium, Vestfyn
 • BC Syd
 • Det Blå Gymnasium i Varde
 • Vejen Business College
 • Ribe Katedralskole, HHX
 • Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole
 • Studievalg Danmark

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2023 til 30. juni 2026 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.832.445,60 kr.

STEM i praksis

STEM i praksis har til formål at udvikle praksisrettede undervisningsforløb med fokus på STEM og den grønne omstilling. Udvikling af forløbene skal ske i et samarbejde mellem folkeskoler, gymnasier, SDU og virksomheder, der er kritisk afhængige af STEM-uddannede. Første type forløb er målrettet brobygning mellem naturfag i folkeskolen og på gymnasiet. Anden type forløb tager udgangspunkt i et virksomhedsbesøg i én af fire brancher: Bæredygtig rumteknologi, klima og grønteknologi, fødevareproduktion og forsyningskæder samt sundhedsteknologi.

Projektets indsats

Projektets parter har alle sammen en oplevelse af et dalende elevtal på de naturvidenskabelige retninger på deres uddannelsesinstitutioner. Derfor har alle en fælles interesse i at ændre dette. Da frafaldet ofte sker i overgange, finder projektets partnere det særligt vigtigt at samarbejde om at løfte interessen for STEM-fag her. Det er på den baggrund, at projektet er særligt relevant, da det sikrer et samarbejde på tværs af overgangsuddannelser, der sammen har til formål at få flere elever til at interessere sig for naturfag ved at give dem en større indsigt i, hvad de kan forvente af et sådan uddannelsesvalg og alle de muligheder og handlekompetencer, de får heraf.

Den primære elevrettede indsats i projektet er udvikling og gennemførelse af ca. 30 praksisrettede undervisningsforløb og virksomhedsbesøg med fokus på STEM og den grønne omstilling for grundskole- og gymnasieelever.

Forventede resultater

 • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig studieretning på hhv. Nordfyns Gymnasium og Midtfyns Gymnasium, er minimum 35 %.
 • Flere elever fra de to involverede gymnasier vælger en videregående STEM-uddannelse på SDU 

Parter

 • Nordfyns Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (6 folkeskoler)
 • Nordfyns Kommune (2 folkeskoler)
 • Syddansk Universitet (SDU), Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF)

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til juni 2026 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.660.982,60 kr.

MakerTEC – Solution

Syddansk Erhvervsskole ønsker i samarbejde med 11 erhvervsskoler i Region Syddanmark at udvikle et undervisningsmateriale, der kan understøtte udskolingselevernes undervisning i STEM fagene og FN's verdensmål. Med et besøg fra en erhvervsskole, hvor der arbejdes med ny teknologi og opgaveløsning med udgangspunkt i verdensmålene i øjenhøjde med eleverne, ønsker vi, at gøre eleverne bevidste om de udfordringer, som verden står over for.

Projektets indsats

Projektets formål er at understøtte, at der for udskolingselever i grundskolerne kan arbejdes praksisorienteret med FN’s verdensmål i et virtuelt univers gennem anvendelse af den nyeste teknologi. Dermed præsenteres eleverne for udviklingen i erhvervslivet og erhvervsuddannelserne og de præsenteres for de fag, der kan gøre en forskel i forhold til den grønne omstilling, og øge elevernes kendskab til erhvervsuddannelserne.

Projektets hovedaktiviteter omfatter udvikling af et koncept for en ”MakerTEC Solution-dag”, hvor eleverne i grupper skal arbejde med verdensmålene og STEM-fag igennem 9 cases i en ny og teknologisk kontekst (mixed reality), som kan give dem viden og indsigt i klimaudfordringerne uden at skræmme dem. De vil opleve nye måder at arbejde med STEM-fagene sammen med teknologi, der skal gøre det muligt for eleverne at se nye muligheder i erhvervsuddannelserne.

Forventede resultater

 • 85 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at undervisningsforløbet øget deres kendskab til erhvervsuddannelser.
 • 50 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at de har fået større indsigt hvilke jobs, de kan få med en erhvervsuddannelse.
 • 70 % af de deltagende elever skal i evalueringen efter undervisningsforløbet svare minimum 5 på en 7 trins skala, at de har fået lyst til at ændre noget i deres hverdag for at passe på klimaet, efter de har arbejdet med MakerTEC – Solution. 

Parter

 • Syddansk Erhvervsskole
 • Business College Syd
 • EUC Syd
 • SOSU Syd
 • Hansenberg
 • International Business College
 • Campus Vejle
 • Tietgen
 • SOSU Fyn
 • Kold College
 • Dalum Landbrugsskole
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. juni 2022 til 30. juni 2026 og fik den 25. april 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.389.983,30 kr.

Styrkede sprogkompetencer

Projektet vil styrke danskkundskaberne hos især de flersprogede elever på Social- og Sundhedsskolerne. En styrkelse af elevernes kompetencer, faglighed og motivation forventes at bidrage til at flere gennemfører en SOSU-uddannelse og bliver i branchen.

Projektets indsats

Styrkelsen af elevernes kompetencer skal ske gennem en udvikling og afprøvning af indsatser, der er målrettet flersprogede elever med dansksproglige udfordringer, men også inddrager andre elevgrupper med sproglige vanskeligheder. De overordnede indsatser, som projektet fokuserer på er kompetenceløft, digitale elementer til styrkelsen af fagsproget, sprogmentorordning og styrkelse af sammenhæng mellem skole og praksis. Indsatsen vedrører Grundforløb 2 (GF2 SOSU) til Social- og Sundhedsuddannelsen og Social- og Sundhedshjælperuddannelsen (SSH). Det overordnede formål med projektet er på den måde at styrke elevernes kompetencer til arbejdsmarkedet ved at fastholde elever på en erhvervsuddannelse.

Forventede resultater

 • Øge gennemførelsen af GF2 SOSU med 10%
 • Øge overgangen fra GF2 SOSU til SSH med 15%
 • Øge gennemførelsen af SSH med 10%

Parter

 • Social- og sundhedsskolen Syd (SOSU Syd)
 • SOSU Esbjerg
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH)
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn (SOSU Fyn)
 • Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
 • Senior og rehabilitering, Haderslev Kommune
 • Omsorg og sundhed, Aabenraa kommune
 • Pleje og omsorg, Tønder kommune
 • Omsorg og Udvikling – Uddannelsesenheden, Sønderborg Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.480.230 kr.

EUD-Praktik for gymnasieelever og sabbatister

Projektet vil udvikle og afprøve en mulighed for erhvervspraktik for gymnasieelever og sabbatister (studenter, som har afsluttet deres ungdomsuddannelse). Praktikken har til formål at udbrede kendskabet til mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse efter endt studentereksamen.

Projektets indsats

Eleverne på de studieforberedende ungdomsuddannelser har i forvejen mulighed for at komme i studiepraktik i uge 43, men ikke erhvervspraktik. Derfor vil projektet afsøge muligheden for at implementere erhvervspraktik (EUD) som et alternativt tilbud sideløbende med studiepraktik. Projektet vil med det formål udvikle og gennemføre 26 forløb årligt gennem 2 år, som skal give de deltagende elever/sabbatister en direkte kontakt med erhvervslivet og relevante arbejdsområder. Praktikken skal forløbe over 3 dage og indeholde information om uddannelsen(erne), undervisning med øvelser og ikke mindst et virksomhedsbesøg på en relevant virksomhed.

Forventede resultater

 • Det overordnede succeskriterie er, at EUD praktik for gymnasieelever og sabbatister efter projekts udløb permanentgøres og bliver en fast og integreret del af det regionale og (landsdækkende) studiepraktiktilbud.
 • At projektet medvirker til at øge antallet af elever med studenterbaggrund på erhvervsuddannelserne i Region Syddanmark.
 • At 600 gymnasieelever og sabbatister i årligt gennemfører EUD praktik i projektperioden.

Parter

 • Tietgen Business
 • Studievalg Danmark Center Fyn
 • Studievalg Danmark Center Sydjylland
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • SOSU Fyn
 • Dalum Landbrugsskole
 • Kjærgaard Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Hansenberg
 • Rybners
 • EUC Syd
 • EUC Lillebælt
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • SOSU Fredericia, Horsens, Vejle
 • IBC
 • Campus Vejle
 • Grindsted Landbrugsskole

Periode og tilsagn

 Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2024 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.950.000 kr.

Tysk i et karriereperspektiv

Projektet vil styrke unges interesse for tysk sprog og kultur og give elever et indblik i, hvilke jobmuligheder gode tyskkundskaber giver. 

Projektets indsats 

Karrierelæring er kernen i projektet, og skal derfor via projektets aktiviteter indarbejdes som en fast og grundlæggende del af tyskundervisningen både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I projektet samarbejder skolerne med lokale virksomheder, hvor eleverne præsenteres for jobs, der kræver gode tyskkundskaber. Derudover gennemføres elev til elev undervisning, hvor gymnasieelever underviser grundskoleelever i fx turismeerhvervet. Som led i projektet udarbejdes og afprøves nyt undervisningsmateriale, som suppleres med ekskursioner til tyske skoler, institutioner og virksomheder. Sprogcertificering integreres i den daglige undervisning på hhx, stx og afprøves på hf og eud.

Forventede resultater 

 • 80 % af de deltagende elever har generelt fået mere interesse for faget tysk.
 • 80 % af eleverne er bevidste omkring de karrieremuligheder som tyskkompetencer giver på arbejdsmarkedet.
 • 30 % af eleverne, der har faget tysk, deltager i sprogcertificering.

Parter 

 • Det Blå Gymnasium, Tønder
 • Det Blå Gymnasium, Sønderborg
 • Aabenraa Statsskole
 • Haderslev Katedralskole
 • Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.657.725,80 kr.

MIME: Master class in Innovation, Math and Economics

Projektets formål er at udvikle et talenttilbud for matematikinteresserede elever på ungdomsuddannelserne i Sønderborg og at understøtte, at flere unge tager en videregående STEM-uddannelse i Syddanmark. Det vil projektet gøre gennem et tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Sønderborg og Syddansk Universitet (SDU), Mads Clausens Instituttet.

Projektets indsats

Projektet samler i løbet af projektperioden tre hold af elever fra forskellige gymnasier til undervisning med fokus på STEM og matematik på SDU i Sønderborg. Det et-årige forløb starter med en introduktions-aften med et besøg på Center for Industriel Mekanik (CIM) og slutter ligeledes med en afslutningsaften, der afholdes på CIM, hvor eleverne præsenter årets arbejde for undervisere, ledere og rektorer.

Grundtanken i projektet er at undervisere fra SDU fungerer som inspiratorer, mentorer og debattører, der udfordrer eleverne på deres STEM-kompetencer og synliggør gennem praksisrelaterede undervisningsforløb, hvordan disse kompetencer gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Fx hvordan matematik kan anvendes i relation til samfundsmæssige problemstillinger.

Forventede resultater

 • 90 % af eleverne på MIME søger ind på en videregående uddannelse, der har fokus på matematikkompetencer efter endt ungdomsuddannelse.
 • Alle eleverne udvikler nye matematiske kompetencer.
 • Minimum 40 % af den samlede elevdeltagelse i MIME er piger.

Projektets parter

 • SDU, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
 • SDU, Mads Clausens Institut
 • Alssundgymnasium Sønderborg
 • Sønderborg Statsskole
 • Det Blå Gymnasium, Sønderborg
 • EUCSyd HTX
 • UNIVERSE Science Park
 • ProjectZero
 • Sønderborg Kommune

Flere af parterne indgår i House of Science-partnerskabet.

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 263.163,60 kr.
 

Den gode overgang mellem grundskole og FGU

FGU Trekanten vil samarbejde med de kommunale ungeindsatser i Vejle, Billund, Fredericia og Middelfart om at udvikle afsøgningsforløb målrettet lokale målgrupper i de enkelte kommuner og grundskoler. Dette skal medføre, at flere elever deltager på FGU-institutionens afsøgningsforløb for derefter at gennemføre et FGU-forløb. Udslusningen fra FGU skal medføre, at flere kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Projektets indsats

Projektet vil styrke det konkrete samarbejde mellem den kommunale ungeindsats/UU, grundskolen og Forberedende grunduddannelse - FGU ved i fællesskab, at udvikle og implementere nye afsøgningsforløb, som understøtter elevens lige og ubrudte vej til uddannelse og beskæftigelse.

FGU-institutionerne er udfordrede af et manglende kendskab til FGU blandt elever, forældre, lærere, vejledere og kommuner. Det betyder, at unge, som vil have godt af et FGU-forløb, ofte ikke vejledes i denne retning og dermed ikke får det uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, der er mest relevant for dem. Dette medfører i værste tilfælde, at elever oplever at mislykkes, og som resultat heraf måske hverken kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
I forbindelse med udvikling af afsøgningsforløbene på FGU vil projektet blandt andet arbejde med 1) Udvikling af en sammenhængende model for vejledning af elever i grundskolen målrettet FGU. 2) Udvikling og kvalificering af elevens uddannelsesplan i samarbejde mellem FGU og grundskole. 3) Udvikling og afprøvning af afsøgningsforløb, der etablerer samtidighed og sammenhæng med grundskolens introduktions- og brobygningsaktiviteter. 4) Viden og information om FGU i den gode overgang mellem grundskole og FGU

Forventede resultater

 • 75 % af de elever, som tilmeldes FGU direkte fra grundskolen er blevet realkompetence - og målgruppeafklaret via et afsøgningsforløb. (Baseline for 1. og 2. kvartal 2020 er 1,5 %.)
 • Andelen af elever, der udsluses fra FGU uden kendt perspektiv (fx til uddannelse eller beskæftigelse) nedbringes med 20 %. (Baseline er 27 %, 189 elever ud af 682).
 • Elevernes trivsel er forbedret med 10 % målt på temaer inden for læringsmiljøet, faglig og social trivsel og sociale relationer.

Projektets parter

 • FGU Trekanten
 • KUI/UU og grundskoler i Vejle, Middelfart, Fredericia og Billund Kommune
 • FGU Kolding og Vejen
 • FGU Syd-og Midtfyn
 • FGU Vest

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2023 og fik den 26. april 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.334.155,20 kr.

Flere mod STEM 

Formålet med projektet er at skabe motivation for STEM-undervisningen på stx-gymnasier i Region Syddanmarks geografiske område, og dermed bidrage til rekrutteringen til de videregående STEM-uddannelser og til Region Syddanmarks målsætning om at give de syddanske unge kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund.

Projektets indsats

Projektet vil bidrage til at flere elever, herunder især flere piger, på de naturvidenskabelige studieretninger efterfølgende vælger en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse. Projektet vil øge og perspektivere elevernes viden om, opfattelse af og interesse for de videregående STEM-uddannelser og de tilhørende professioner via en systematisk og koordineret indsats, der når eleverne gentagne gange i løbet af deres gymnasieforløb. Projektet indebærer, at eleverne spiller et karrierelæringsspil i 1., 2. og 3. g, deltager i Science og Engineering Cup i 2. g og anvender en samtaleguide i 2. og 3. g.

I løbet af den treårige forsøgsperiode udvikles, afholdes og implementeres tre komplementerende aktiviteter:

 1. Karrierelæringsspil.
 2. Innovationskonkurrence ”Science & Engineering Cup”, hvor eleverne arbejder med problemstillinger relateret til FN’s Bæredygtighedsmål.
 3. Samtaleguide til studievalg.

De tre komplementerende aktiviteter gør, at eleverne vil opleve mere motiverende STEM-undervisning og opnå større viden om uddannelses- og karrieremuligheder inden for STEM.

Ingeniørforeningen og Engineer the Future har allerede udviklet projektets aktiviteter, og det ansøgte projekt kan derfor karakteriseres som et udbredelsesprojekt. I projektet samarbejder fire syddanske gymnasier om at videreudvikle og kvalificere karrierelæringsspillet, samtaleguiden, innovationskonkurrencen Science and Engineering Cup og de tilhørende virksomhedsbesøg. Forud for deltagelsen i Science and Engineering Cup får eleverne et introduktionskursus til engineering-metoden, ligesom de fire gymnasiers lærere og studievejledere får introduktionskurser til engineering-metoden, karrierelæringsspillet og samtaleguiden.

Projektet har et særligt fokus på at øge pigernes interesse for STEM. På baggrund af observationsstudier af elever, skal der derfor udvikles en kønssensitiv spillevejledning til karrierelæringsspillet. Den kønssensitive spillevejledning skal understøtte lærere og studievejledere i at tilrettelægge karrierelæringsspillet og at kommunikere om karrierevalg på en måde, der ikke reproducerer kønsstereotypiske forventninger og forestillinger.

En mindre del af projektets budget skal anvendes til en målrettet kommunikationsindsats, der skal inspirere flere syddanske gymnasier til at deltage i Science and Engineering Cup og til at anvende karrierelæringsspillet.

Forventede resultater

 • 75 % af eleverne oplever, at de har fået større indsigt i egne kompetencer, og at de har gjort sig flere overvejelser om deres studievalg.
 • 75 % af eleverne oplever at have fået større indsigt i egne interesser samt studie- og karrieremuligheder inden for STEM-området.
 • 50 % af eleverne oplever brugbarheden af STEM-fagenes arbejdsmetoder i løsningen af samfundsrelevante problemstillinger.
 • 20 % flere elever overvejer at tage en STEM-uddannelse – og væksten er især båret af, at en større andel af de unge kvinder har flyttet deres holdning.

Projektets parter

 • Rosborg Gymnasium og HF
 • Fredericia Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Alssundgymnasiet
 • Engineer the Future

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 798.057,60 kr.

Lab-STEM - Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring 

Lab-STEM-projektet vil skabe et ’living lab’ for integreret STEM (science, technology, engineering, mathematics) undervisning og læring. Målet er at udvikle en STEM-didaktik med tilhørende læringsforløb, som bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer.

LabSTEM vil involvere 38 partnere på tværs af hele forsknings- og undervisningssektoren i regionen, der tilknyttes syv LabSTEM-laboratorier i geografisk afgrænsede områder i regionen. I laboratorierne mødes pædagoger, lærere, studerende og forskere mødes og udvikler integrerede STEM-forløb, som afprøves og stilles til rådighed for praksis. LabSTEM skal vække den almene interesse for naturvidenskab, så flere unge fremover vil vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Projektets indsats

Projekt LabSTEM fokuserer på både at styrke bidraget fra science, teknologi og matematik til en demokratisk og handlingsorienteret almendannelse og vække interessen for science, teknologi og matematik blandt flere danske unge, sådan at flere fremover vælger en STEM-uddannelse til gavn for hele Danmarks fremtid. Projektet søger tillige støtte fra Novo Nordisk Fonden.

LabSTEM skal gennem inspirerende undervisningsforløb give eleverne de autentiske oplevelser med STEM, der tydeliggør STEMs betydning i forbindelse med forskning, erhverv og løsning af tiden store udfordringer. Gennem ’LabSTEMs’ netværk skal der etableres forbindelser til forskningsinstitutioner, virksomheder samt foreninger og organisationer med henblik på at etablere samarbejder og inddrage cases, der kan bidrage til en positiv fortælling om, at STEM viden og kompetencer får større og større betydning for hver enkelt borger og samfundet hver eneste dag.

Forventede resultater

 • Mindst 8 % flere blandt de deltagende elever på ungdomsuddannelser vil vælge en videregående STEM uddannelse.
 • Mindst 10 % flere blandt de deltagende elever fra grundskolen vil vælge en naturvidenskabelig studieretning.
 • Mindst 10 % flere af de deltagende gymnasieelever vælger en naturvidenskabelig studieretning.

Parter 

 • Midtfyns Gymnasium & HF 
 • Syddansk Universitet 
 • UC Lillebælt 
 • UC Syd 
 • Vestfyns Gymnasium 
 • VUC Fyn Glamsbjerg 
 • Faaborg Gymnasium 
 • HTX Lillebælt 
 • Fredericia Maskinmester skole
 • Social- og sundhedsskolen, Fredericia, Vejle & Horsens 
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Vejle Tekniske Gymnasium 
 • Assens Kommune 
 • Faaborg-Midtfyn Kommune 
 • Fredericia Kommune 
 • Langelang Kommune 
 • Ribe Katedralskole 
 • Vardehavsskole 
 • Varde Gymnasium 
 • Syddansk Erhvervsskole 
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Holluf Pile Skole 
 • Ejerslykkeskolen 
 • Sanderumskolen 
 • Børneinstitutionen, Sanderum-Tingløkke 
 • Teknologiskolen 

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.265 kr.

Science og anvendt teknologi på stx 

Formålet med projektet er at få flere unge på gymnasiale uddannelser til at vælge en studieretning inden for STEM.

I den forbindelse udvikles et samlet 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag - især fysik. Det skal gerne blive et profileret koncept for undervisningen på studieretningen.

Konceptet skal allerede i grundforløbet fange elevernes nysgerrighed og interesse overfor studieretninger med matematik og fysik. Dette skal blandt anet ske gennem inddragelse af informatik som fag samt ved at lave praksisnære forløb med fokus på innovation inden for sensorer og robotteknologi.

I de efterfølgende 2½ år skabes et attraktivt læringsmiljø i samarbejde med eksterne parter samt videregående uddannelser og virksomheder, der kan være rollemodeller, når eleverne skal overveje uddannelse og job efter gymnasiet. Det vil dels ske gennem fælles forløb med SDU og gennem praktikforløb i relevante virksomheder.

I forbindelse med projektet vil lærerne få et kompetenceløft, så de bliver i stand til at inddrage robotteknologi og sensorer.

Projektets indsats 

 • Et 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag.
 • Samarbejde med SDU.
 • Opkvalificering af lærere i grundforløbet.
 • Samarbejde med lokale virksomheder.

Forventede resultater       

 • 60 % af de deltagende gymnasieelever har til hensigt at vælge en videregående STEM-uddannelse.
 • Det er et succeskriterie, at mindst 20 % af årgangen vælger studieretningen med matematik-fysik-kemi, hvilket vil være en fordobling i forhold til de nuværende 9,7 %.
 • Størstedelen af disse elever forventes at vælge en videregående STEM-uddannelse efter endt ungdomsuddannelse.
 • Overgangen fra STX på Alssundgymnasiet til videregående uddannelser inden for STEM forbedres.

Parter

 • Alssundgymnasiet Sønderborg
 • Syddansk Universitet i Sønderborg
 • Center for Industriel Elektronik (CIE)

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden marts 2019 – juli 2022 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 561.975 kr.

Afsluttede projekter

ARducation (Augmented Reality i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser)

”ARducation” ville gribe et af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne: Augmented Reality (AR). Ny undervisning med AR – ”forstærket virkelighed" – skal fremme STEM kompetencer hos de unge på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i grundskolernes udskoling. Det indebærer en teknologididaktisk kvalificering af undervisere. Projektet ville fokusere på de kommercielle innovationspotentialer for AR i fagene, tværfagligt, i nye studieretninger og i brobygningsaktiviteter. Eleverne skal lære at anvende AR-apps samt opnå en forståelse for brug af AR i industrien, på kontorområdet og i detailhandlen. Udvalgte hold ville desuden afprøve AR-tilpasning og -programmering i teknologifag, og dermed blev også nye afleveringsformer med AR belyst.

Projektets indsats

Projektet ”ARducation” ønskede at gribe de udviklingstendenser i (it-)erhvervslivet, der er med til at påvirke samfundsudviklingen. Eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne skal lære at anvende nye muligheder som digitaliseringen åbner for. Projektets aktiviteter havde til hensigt at forsyne eleverne med stærke STEM-kompetencer. Ved at arbejde med AR-teknologier i undervisningen ville projektets målgrupper gennem projektet opnå ny viden og nye teknologiske færdigheder. Projektets primære elevrettede indsats bestod i innovationsprojekter med AR-cases og anvendelse af AR-apps i undervisningen.

Resultater

 • Projektet er nået ud til over 600 elever på HHX, EUX og HTX med AR-undervisningsforløb af en længde på gennemsnitligt ca. 20 lektioner per elev.
 • Nogle af de deltagende HHX, HTX og EUX elever gav udtryk for, at de overvejede en videregående uddannelse inden for områder som fx digital business, teknologi eller IT.
 • 10 % af HHX-eleverne oplevede, at undervisningen i ARducation i meget høj eller høj grad har øget deres interesse for IT.

 Parter

 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • Business College Syd
 • Syddansk Universitet, SDU Embodied Systems for Robotics and Learning, Mærsk Mc-Kinney

Periode og tilsagn

Projektet gennemførtes i perioden fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2022.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.846.637,63 kr., hvoraf de 2.884.148,22 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

EUD Merkantil går digitalt

Formålet med projekt ”EUD Merkantil går digitalt” har været at udnytte skolernes ressourcer på tværs til udvikling af fælles forløb og digitale materialer med henblik på at understøtte spændende og attraktive læringsmiljøer. Projektbeskrivelsen tog oprindelig afsæt i, at der var et fald i optaget på de små merkantile skoler, hvilket pressede økonomien og gjorde det vanskeligt at skabe spændende og attraktive læringsmiljøer på skolerne.

Projektets indsats

 • Udvikling af samarbejde på tværs af de involverede erhvervsuddannelser.
 • Design og udvikling af digital platform til tværinstitutionelle aktiviteter.
 • Udvikling af en model for samarbejde på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser.
 • Etablering af virksomhedspraktik for undervisere.

Udvalgte resultater

 • Der er etableret et samarbejde på tværs af de deltagende synergiskoler.
 • 80 % af eleverne oplever, at digitale læringsmidler i nogen, høj eller meget høj grad hjælper dem til at forstå de faglige begreber og til at løse opgaverne.
 • 86 % af eleverne oplever, at deres undervisere i nogen, høj eller meget høj grad inddrager digitale læringsmidler i undervisningen.
 • Elevernes motivation, kobling mellem teori og praksis samt deres læringsudbytte er øget under de enkelte forløb.
 • Ifølge den eksterne evaluering har projektet ikke medvirket til og kan ikke medvirke til, at flere søger ind på en merkantil uddannelse. Derimod kan indsatserne medvirke til fastholdelse af elever, hvilket også er et væsentligt mål. Skolerne vurderer selv, at det tætte samarbejde, lærernetværkene og fx fælles aktiviteter som virksomhedsbesøg og temadag på Business College Syd Mommark (hovedforløbsskole) er medvirkende til at øge fastholdelsesgraden.

Parter

 • Haderslev Handelsskole
 • Erhvervsgymnasiet Grindsted
 • Tønder Handelsskole
 • Varde Handelsskole og handelsgymnasium
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Vejen Business College
 • Business College Syd
 • Handelsgymnasiet Ribe
 • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (UCRS)

Periode og økonomi

Projektet blev gennemført i perioden januar 2019 til marts 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.384232,00 kr., hvoraf de 1.788.174,00 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

I got Skills 2023 (DM i Skills 2023)
 

Projektet havde til formål at styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelserne og markedsføring af DM i Skills med følgende: 1) Virksomheder skulle inspirere elever i grundskolen og sætter fokus på bæredygtighed. 2) Ung til ung indsats med rollemodeller og aftencafeer for 8. årgang og deres forældre. 3) Vejledningsindsats: UU og erhvervsskoler lavede workshops for unge og deres forældre; Studievalg vejledte gymnasiernes afgangsklasser i workshops om EUD. 4) Det kønnede uddannelsesvalg med besøg i udskolingen af Boss Ladies, og pigers motivation til at se STEM-uddannelser som en karrierevej. 5) Aktiviteter med direkte tilknytning til DM i Skills: uddannelse af FGU ungeguider, undervisningsforløb for de besøgende klasser, særligt tilrettelagte forløb for unge på uddannelseshjælp og markedsføringsindsats med kampagner og annoncering. Projektet videreførte ”I got skills 2021” med materialer og aktiviteter herfra.

Projektets indsats

Projektets hovedaktiviteter omfattede bl.a. udvikling og udbredelse af undervisningsmateriale og undervisningsforløb målrettet eleverne i udskolingen i samarbejde med lærere fra grundskoler og erhvervsuddannelser, herunder gennemførelse af undervisningsforløb i tilknytning til DM i Skills udviklet i forbindelse med projekt ”I got Skills 2021”. Samtidig ville projektet i samarbejde med lokale interessenter, herunder erhvervsskoler, UU, praktikvirksomheder og erhvervsliv, og bl.a. afholde åbent hus arrangementer, hvor elever og deres forældre blev præsenteret for, hvad mulighederne er med en erhvervsuddannelse. Derudover arbejdede projektet med ung til ung indsatser ved, at rollemodeller fra erhvervsskolerne kom ud på grundskolerne og fortalte om, hvorfor de har valgt en erhvervsuddannelse. Som en del af arbejdet med rollemodeller blev der også sat fokus på det kønnede uddannelsesvalg med bl.a. besøg på grundskolerne af ”Boss Ladies”, der netop arbejder med at stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne.

Resultater

 • Erhvervsskolernes Elevorganisations (EEO) rollemodeller nåede i løbet af projektperioden ud til ca. 5.180 elever i udskolingen i Region Syddanmark.
 • Ca. 300 gymnasieelever deltog i ”Unges perspektiv på uddannelse” og ca. 300 gymnasieelever deltog i Gymnasie-Skills, der blev afviklet under DM i Skills.
 • Undervisningsmaterialet ”bliv nysgerrig på erhvervsuddannelserne” blev udelukkende benyttet af alle klasser i 7. årgang i Fredericia Kommune, hvilket svarer til ca. 450 elever.
 • I projektansøgningen var der estimeret et besøgstal på ca. 45.000 besøgende på DM i Skills. Det faktiske besøgstal var på 51.000 besøgende.

Parter

 • EUC Lillebælt
 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
 • Fredericia Kommune
 • Trekantområdet Danmark
 • UU-centre i de 7 kommuner i Trekantområdet
 • Hansenberg
 • Studievalg Danmark
 • FGU Trekanten
 • Syddansk Erhvervsskole
 • IBC Fredericia

Periode og tilsagn

Projektet gennemførtes i perioden fra 1. januar 2022 – 28. februar 2023.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.855.181 kr., hvoraf de 1.484.145 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Europæiske kompetencer i Region Syddanmark

Projektet Europæiske kompetencer i Region Syddanmark udviklede et studieturskoncept med fokus på forbindelser mellem syddanske virksomheder og EU. Formålet med projektet var at inspirere flere syddanske unge til at vælge at gøre karriere i regionens internationale erhvervsliv ved at besøge virksomheder og sætte fokus på, hvordan EU sætter rammerne for en stor del af det danske arbejdsmarked.

Projektets indsats 

 • Udvikling af syv undervisningsmoduler med udgangspunkt i aktuelle grænseoverskridende temaer såsom grøn omstilling og migration
 • Opbygning af et besøgsnetværk i form af syddanske arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner med grænseflader til EU
 • Planlægning og gennemførelse af fem studierejser i den syddanske (/nordtyske) geografi.

Resultater  

140 elever og 9 undervisere på partnerskolerne deltog i projektets aktiviteter. Derudover delte de deltagende undervisere erfaringer med øvrige undervisere på de fem partnerskoler.

Efter projektforløbet angav flertallet af de deltagende elever (ca. 60 pct.), at deres kendskab til EU var forbedret. Derudover angav ca. halvdelen af de deltagende elever, at projektet havde givet dem en større forståelse for EU’s betydning for regionen. Lidt færre (ca. 40 pct.) angav, at de havde opnået et bedre kendskab til jobmuligheder i Region Syddanmark.

Projektet udviklede syv offentligt tilgængelige og bredt formidlede undervisningsmoduler inden for temaerne 1) Nationale mindretal og regionalt samarbejde, 2) Migration til Syddanmark, 3) Miljø og kemi i Syddanmark, 4) Klimabølgen i Syddanmark, 5) Fri bevægelighed, 6) Innovation og digitalisering samt 7) Landbrug og landdistrikter.

Parter

 • Svendborg Gymnasium
 • Varde Gymnasium
 • Tønder Gymnasium
 • IBC Kolding
 • Mulernes Legatskole
 • Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
 • South Denmark European Office (SDEO)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden januar 2022 til december 2022 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 368.903,40 kr.

Future Solutions – by Girls

Projektet havde til formål at øge tilslutningen til htx blandt piger. I ”Future Solutions - by Girls” (FSbG) udviklede og afprøvede Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) et naturfagsforløb målrettet piger i folkeskolens udskolingsklasser. Forløbet tilbød et nyt arbejdsmiljø, hvor folkeskoleelever i samarbejde med elever på VTG arbejdede med naturfaglige udfordringer. Herudover oprettede VTG et mentorkorps bestående af piger på gymnasiet, der under forløbet var kontaktpersoner for de involverede folkeskoleelever.

Projektets indsats 

 • Projektet adresserede FN’s verdensmål 14 ”Livet i havet”, 4 ”Kvalitetsuddannelse” og 5 ”Ligestilling mellem kønnene” på dagsordenen.
 • Projektets oprettede et netværk af mentorer under navnet ”Future Pilots” (elever fra 1. og 2. årgang på Vejle Tekniske Gymnasium), som skulle fungere som rollemodeller for de deltagende folkeskoleelever.
 • Projektets elevrettede aktiviteter var en opstartsevent (præsentation af forløb og mentorelever + oplæg om problemstillingen fra en ekspert), deltagelse i to dages workshop på VTG, hvor pigerne arbejdede med udvalgte problemstillinger (oplæg, forsøg, gruppearbejde m.m.). Endelig blev der afholdt et afsluttende event, hvor de fremstillede produkter blev fremvist, og hvor pigerne præsenterede deres arbejde for forældre m.v.
 • Projektet bevægede sig væk fra ”besøgstanken” og introducerede i stedet nye arbejdsmiljøer, hvor andre eksperimenter kunne lade sig gøre, og hvor den enkelte elev kunne opnå ny viden og nye erfaringer.
 • Derudover arbejdede VTG for at forbedre overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse ved at udarbejde en model for samarbejde mellem lærere på hhv. folkeskole og gymnasium. Modellen skulle have fokus på kontinuerligt og bevidst samarbejde lærerne i mellem samt på elevernes læring og trivsel.

Resultater  

Sammenlagt deltog 280 folkeskoleelever i projektets opstartsevents i 2020 og 2021. 37 piger deltog efterfølgende i projekt-workshops. Det relativt beskedne antal kan forklares med Corona-pandemiens indgriben.

Projektet er ikke lykkedes med at øge optaget af piger på Vejle Tekniske Gymnasium i ønsket omfang. Andelen af piger blandt de optagede 1. årselever steg imidlertid med 8 procentpoint fra 2022 til 2023 (22 til 30 %).

Baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de deltagende piger fra folkeskolen bidrog projektet til et øget kendskab til VTG og htx-uddannelsen generelt – også blandt deltagernes forældre. 

Parter

 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • Uddannelse & Læring, Vejle Kommune

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden januar 2020 til december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 305.502,00 kr.

Digitalisering i faget 

Projektet havde til formål at udvikle et digitalt mindset på erhvervsuddannelserne, som bidrager til at styrke det faglige niveau og erhvervsuddannelsernes prestige, så virksomhederne kan få dygtigere faglærte med relevante og tidssvarende kompetencer.

Projektets indsats

Første skridt i projektet var en opdatering af lærerne på nutidens og fremtidens digitale og teknologiske niveau inden for deres fag med efterfølgende videreudvikling af deres undervisningsmateriale, så det kunne matche den virkelighed, eleverne møder i virksomhederne. Eleverne deltog i tværfaglige teknologidage på tværs af skoler og uddannelser. De afprøvede professionsrettet teknologi med professionsrettet relevans for at få større forståelse for eget og andres fag, en bredere helhedsforståelse og bedre baggrund for at samarbejde på tværs af fag. Eleverne lavede desuden projekter om den teknologiske nutid/fremtid tilrettelagt som workshops med praksisnære, casebaserede opgaver, for at opnå et bedre overblik over den digitale og teknologiske udvikling inden for eget fag. Endelig skulle eleverne formidle deres viden på det teknologiske-/digitale område for derigennem at opnå både en dybere forståelse, mulighed for at udforske komplekse problemstillinger i samarbejde og digital dannelse.

Udvalgte resultater

Projektets realiserede måltal viste, at 4.107 ud af i alt 4.112 elever var i gang med en uddannelse efter deltagelsen i projektets aktiviteter. Til sammenligning var det på ansøgningstidspunktet forventningen, at 3.503 ud af 3.700 ville være i gang med en uddannelse. Projektet opnåede således såvel en højere deltagelse, som en højere fastholdelsesgrad, end forventet.

I slutevalueringen konkluderes det, at eleverne overordnet set har fået et udbytte af undervisningen både gennem øget viden og større forståelse for digitale løsninger inden for deres felt. Eleverne peger på, at de kan bruge det til at finde fremtidige lærepladser/praktikpladser, til at vælge uddannelse og i deres fremtidige arbejde. Ligeledes angiver eleverne, at undervisningen har været med til at give dem en større forståelse for den teknologiske- og digitale udvikling inden for deres område, men også i deres dagligdag og i verden omkring dem. Af evalueringen fremgår det desuden, at en stor del af eleverne finder undervisningen relevant, herunder også for deres fremtidige arbejde.

Parter

 • Campus Vejle
 • IBC
 • BC Syd
 • Haderslev Handelsskole
 • Tønder Handelsskole
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole
 • Kjærgård landbrugsskole
 • Sosu Syd
 • Sosu Esbjerg
 • HANSENBERG

Periode og tilsagn 

Projektets samlede udgifter beløb sig til 15.108.823,01 kr., hvoraf de 3.107.907,60 kr. (svarende til 21 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Derudover modtog projektet 7.399.780,00 kr. fra EU’s Socialfond.

SUNDT AF-STEMT

Projektet havde til formål at styrke unges STEM-kompetencer i Region Syddanmark og motiverer særligt piger til at vælge en ungdomsuddannelse inden for STEM-området. Derudover sigtede projektet også at motivere og inspirere unge på ungdomsuddannelser til at tage en videregående uddannelse inden for STEM-området gennem rollemodeller samt casearbejde.

Projektets indsats

Projektets væsentligste indsats har været at udvikle modeller for undervisning i STEM-relaterede fag bygget op omkring cases fra sundhedsområdet. De øvrige indsatser og aktiviteter har haft til formål at støtte op om denne indsats, som har været omdrejningspunktet i projektperioden. Projektet er lykkedes med at nå vores målsætning om, at levere 4 velgennemprøvede cases med hvert sit fokus og faglige sigte, herunder et særligt fokus på teknologier i sundhedsvæsenet. Således kan de udviklede undervisningsforløb og cases bruges på tværs af en lang række fag og på alle ungdomsuddannelser. I projektet har folkeskoleelever, elever på ungdomsuddannelser, studerende fra SDU mødtes og arbejdet sammen om de udviklede cases. Dertil har undervisere på de forskellige uddannelsesniveauer arbejdet på tværs for at lykkes med at bringe eleverne sammen og skabe meningsfulde undervisningsforløb for alle uddannelsesniveauer.

Resultater

 • I alt har 370 elever og studerende gennemført undervisningsforløbet (40 af disse elever har gennemført to forskellige forløb). Der har deltaget flere universitetsstuderende i forløbet end oprindeligt planlagt, og færre elever fra folkeskolen.
 • I alt er der gennemført 12 fælles læringsaktiviteter i alt (tre pr. semester). Der er således gennemført flere end oprindeligt planlagt.
 • Den eksterne evaluering vurderer, at undervisningsforløbene og fælles aktiviteterne særlig har bidraget til, at eleverne har fået øjnene op for mulighederne på henholdsvis Odense Tekniske Gymnasium og på SDU.
 • Det skaber motivation og engagement blandt eleverne og de studerende at få et afbræk fra den almindelige undervisning, hvilket vurderes til at kunne bidrage til øget læring.
 • Det er den eksterne evalueringens samlede vurdering, at projektet har haft god succes med både kompetenceudvikling, gennemførsel af undervisningsforløb og knudepunkter, og at projektet løbende har været opmærksom på tilpasning med henblik på forbedring.

Parter

 • Odense Tekniske Gymnasium
 • Tre grundskoler i Odenseområdet
 • SDU – Civilingeniør i Velfærdsteknologi
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden fra den 1. januar 2020 til 31. september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.446.299,31 kr.

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Formålet med projektet var at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektets indsats

Midlerne har været at udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.  

Projektet satte ind på 4 udvalgte områder,

 1. Styrkelse af visitationsforløbet,
 2. Styrke relationsarbejdet mellem de ordblinde, de ordblinde og deres ordblindeundervisere, og styrke og videreudvikle undervisningen i anvendelse af hjælpemider,
 3. Styrke det organisatoriske samarbejde institutionerne imellem
 4. Inddragelse af forældrene

Resultater

Projektet har skabt mulighed for en fokuseret indsats og øget opmærksomhed på de ordblinde. Der er blevet udarbejdet handleplaner og klare operationelle procedurer for, hvordan unge med ordblindhed skal håndteres på de deltagende skoler. Eksempelvis er der udviklet visitationsforløb, workshops, kommunikationsmodel til og kommunikationsplan for unge med ordblindhed m.m.

Projektet har desuden arbejdet på tværs af skoler med henblik på at systematisere indsatsen gennem handleplaner for overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse og møder på tværs af deltagere har sikret en systematiseret indsats på alle uddannelsesniveauer i projektet.

Samlet set har 2307 unge været involveret i projektet. Målet var 1400 unge og projektet har derfor nået flere elever end oprindeligt forventet. En stor del af forklaringen på dette er, at fagmedarbejderne har fået værktøjer til lettere at kunne spotte unge ordblinde og dermed sikre den rette hjælp. En anden medvirkende faktor har været, at de enkelte skoler haft fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen, så den tilpasses skolernes tilbud og de unges behov.

På elevsiden er det indtrykket at projektet har haft en positiv effekt på deres uddannelse, idet de fleste er blevet mødt på det sted, hvor de havde et behov. Nogle elever fra primært EUD, oplever fortsat udfordringer som ordblind. Især i overgangen til hovedforløbet er det svært for nogen at få de rette hjælpemidler. Derfor er det stadig relevant at arbejde med tiltag omkring ordblindhed.

Parter

 • Tietgen Business
 • FGU Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg)
 • HF & VUC Fyn
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Kold College
 • Dalum Landbrugsskole
 • Kommunale 10. klasser
 • Odense Kommune (2. afd.)
 • Ordblindeefterskolerne Nislevgård og Rågelund
 • Ordblindeforeningen repræsenteret ved lokalafdelingen på Fyn
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg)

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2023 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.326.840,23 kr.

Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv

Projektets formål har været at øge andelen af elever, der søger ind på hovedforløbet og gennemfører en merkantil erhvervsuddannelse samt at flere søger ind på erhvervsuddannelserne generelt. Projektet har taget afsæt i to store udfordringer på det merkantile område: 1) den manglende overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb, og 2) den øgede digitalisering i faget, som understreger behovet for at styrke STEM-kompetencer på området.

STEM er en samlet betegnelse for det naturvidenskabelige fagområde og er en forkortelse for: Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Projektets indsats

Projektet indsats har bl.a. bestået i at styrke hovedforløbets attraktivitet og øge de merkantile faglærtes omdømme og status ved at skabe en tættere kobling mellem grundforløb, EUX-år og hovedforløb. Der er i projektet 1305 elever, som har deltaget i brobygningsaktiviteter til hovedforløbet, og der er 2.819 elever, som har deltaget i praksisnære/virksomhedsrettede aktiviteter. 

Projektet har yderligere oprettet nye valgfag med fokus på klima og STEM samt arbejdet med øget gennemførsel på GF2 for de elever, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, hvoraf en del af +25 år og tosprogede. Derudover er der udviklet digitalt materiale til støtte for elever, der mangler basale IT-kompetencer.

Udvalgte resultater

 • STEM-begrebet er blevet defineret i en merkantil sammenhæng, og de praksisnære aktiviteter motiverer nogle elever, som ikke ellers er fremtrædende i den almindelige undervisning.
 • Både elever og undervisere oplever den praksisnære undervisning som relevant, og flere af eleverne angiver, at de kan se formålet med at arbejde efter STEM-metoden.

Parter

 • IBC
 • Tietgen
 • Campus Vejle
 • Viden Djurs/Region Midt
 • Tradium/Region Midt

Periode og økonomi

Projektet blev gennemført i perioden januar 2019 - juni 2022. Projektets samlede udgifter beløb sig til 15.638.075,00 kr., hvoraf de 858.307,33 kr. (svarende til 5,5%) blev medfinansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektet har endvidere modtaget støtte fra Den Europæiske Socialfond, Decentrale erhvervsfremmemidler og tilsvarende regionale tilskud fra Region Midtjylland.

Sprog og samskabelse

Projektet ville med udgangspunkt i samskabelse lave aktiviteter sammen med gymnasieelever, der sigtede på at øge elevernes interesse for og kundskaber i fremmedsprog samt deres kendskab til sprogrelaterede jobmuligheder i virksomheder og civilsamfundsorganisationer i regionen. Projektet var primært rettet mod tysk, sekundært fransk og spansk. Samskabelse blev valgt som udgangspunkt, da vi gennem samskabelse kunne definere faste og ad-hocbaserede fælles opgave- og problemløsninger i tætte samarbejder mellem gymnasier, civilsamfundsinstitutioner, lokale virksomheder samt udenlandske og lokale skoler. 

Projektets indsats

Projektet ønskede at afprøve en række nye tilgange til undervisning i 2. fremmedsprog med udgangspunkt i samskabelse og autentiske sprogmøder. Derfor blev der i projektet udviklet nye metoder og nye forløb, der kan anvendes af andre. Projektet ville bl.a. inddrage samarbejde med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og udenlandske og danske skoler for at give eleverne mulighed for at arbejde med sprogindlæringen gennem samskabelse og autentiske sprogmøder. Projektets elevrettede indsats bestod i at udvikle og afprøve undervisningsforløb og -materialer i 2. fremmedsprog med fokus på etablering af autentiske sprogmøder i samskabelse med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og skoler. Omdrejningspunktet for alle aktiviteterne var det autentiske sprogmøde.

Resultater

 • De deltagende skoler har oplevet en større tilgang af elever, der vælger 2. fremmedsprog på A- niveau.
 • I forhold til at læse videre angiver 13%, at de overvejer en videregående uddannelser, hvor sprog indgår.
 • Eleverne har gennem interviews givet udtryk for, at både samskabelse og det autentiske sprogmøde har styrket deres motivation, self efficacy, kompetencer og indsigt i, hvad sprog kan bruges til i et jobperspektiv.
 • Af COWI’s evaluering fremgår, at 75% af eleverne har fået større interesse i at blive dygtigere til sprog, 84% har fået en oplevelse af at de kan bruge 2. fremmedsprog, og 61% er blevet tryg ved at bruge deres 2. fremmedsprog.

Parter

 • Vejen Gymnasium og HF
 • Sønderborg Statsskole
 • Rosborg Gymnasium og HF
 • IBC Fredericia
 • Vejen Idrætscenter

Periode

Projektet gennemførtes i perioden den 1. august 2020 til den 1. marts 2023. 

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.532.905,00 kr., hvoraf de 1.799.376,00 (svarende til 71,04 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.    

Den didaktiske podcast

Formålet med projektet var ved hjælp af podcastmediet at bidrage til, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet var særligt rettet mod elever med læsevanskeligheder, der oplever udfordringer med at indlære teori og forbinde den til praksis via de traditionelle lærebøger.

Projektets indsats

 • Udvikling af 32 podcasts til detail-, tømrer-, SOSU- og landbrugselever med inddragelse af undervisere.
 • Afprøvning af podcast på elever.
 • Involvering af læremiddelforlag med henblik på at indarbejde podcastene i de relevante fagbøger.

Resultater

Projektet har udviklet 32 podcasts til detail-, tømrer-, SOSU- og landbrugselever. Podcastene er udviklet i samarbejde med lærere fra de pågældende erhvervsuddannelser og fire læremiddelforlag. I podcastene formidles kernestof og grundbegreber på en alternativ måde, ligesom begreberne forbindes til fagenes praktiske udøvelse bl.a. ved brug af elevinvolverende læringsaktiviteter.   

Podcastene er blevet set og hørt af mange - også langt ud over regionens grænser. Fra projektets begyndelse og frem til afslutningskonferencen blev der foretaget knap 11.000 episodeafspilninger af projektets 32 podcast. Dertil kommer afspilninger fra forlagenes læremidler, som ikke registreres.

Mere end tre ud af fire af de ca. 1000 adspurgte elever svarede, at podcastene har givet dem lyst til at læse mere om emnet i grundbogen, og at de efter at have lyttet til podcastene har fået en bedre forståelse for fagets grundlæggende begreber. Det er en højere andel end projektets forventede mål.

Der ses dog store forskelle på tværs af de fire uddannelser, og evalueringen af projektet viser, at SOSU-eleverne i særlig grad oplever at have en forbedret teoretisk forståelse efter at have lyttet til podcastene.       

Det er projektlederens klare opfattelse, at langt de fleste skoler efter projektperioden anvender projektets podcast som en fast del af undervisningen, og at alle deltagende skoler har rykket sig i forhold til kendskab til og brug af podcastmediet.

Projektets parter

Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) var tovholder på projektet. I projektet deltog 13 erhvervsskoler og forlagene Systime, Praxis, Gyldendal og Seges.

 • Tietgen Business
 • Vestfyns Handelsskole
 • BC Syd
 • Tønder Handelsskole
 • HANSENBERG
 • ZBC (Zealand Business College)
 • Syddansk Erhvervsskole
 • SOSU Syd
 • SOSU Fyn
 • SOSU Esbjerg
 • Dalum Landbrugsskole
 • Grindsted Landbrugsskole
 • Gråsten Landbrugsskole

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2020 – 30. juni 2022. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.752.901,80 kr., hvoraf de 1.314.676,35 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

Succesfulde overgange i FGU-uddannelsen til uddannelse og beskæftigelse

Formålet med projektet er, at flere unge fra FGU påbegynder og gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. I projektet har de tre institutioner arbejdet med at udvikle metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan øge den succesfulde overgang fra FGU til uddannelse eller job.

Parter

 • FGU Trekanten
 • FGU Kolding & Vejen
 • FGU Syd- og Midtfyn

Projektets indsatser

Projektet har bidraget til at få opbygget et styrket samarbejde mellem FGU-institutioner og lokale virksomheder. I projektet er der også blevet udviklet samarbejdsmodeller mellem FGU og andre ungdomsuddannelser. Der er fx blevet taget initiativ til et øget samarbejde med tidligere FGU-elever, der kan agere rollemodeller, ligesom der har været et fokus på at styrke kombinationsforløbene på tværs af ungdomsuddannelserne i et tættere samarbejde.

Projektet har desuden haft fokus på udvikling af et skolemiljø og en skolekultur, der er åben over for omverdenen i form af fritidslivet. Der er fx skabt øget kontakt til foreningslivet ved at invitere fritidsaktiviteter ind på skolernes matrikel samt deltage i opbygning af frivillige arrangementer som DGIs landsstævne.

Derudover er der udviklet og gennemført et lærerkursus, der styrker elevernes karrierelæring og indsigt i egne styrker og muligheder.

Resultater

 • Etableringen af samarbejder på tværs af skoler og institutioner.
 • Styrket samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder.
 • 51 % af eleverne tilkendegiver, at de i meget høj eller høj grad har fået mere viden om, hvilke muligheder en erhvervsuddannelse giver, mens 44 % i meget høj eller høj grad blevet mere interesseret i at påbegynde en erhvervsuddannelse.
 • 42 % vurderer, at indsatsen giver dem mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. 42 % vurderer, at de har fået indsigt i egne styrker.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2019 til marts 2023.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.384232,00 kr., hvoraf de 1.788.174,00 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

I got skills 2021 

Projektets overordnede formål var at udvide gruppen af grundskoleelever, der søger en erhvervsuddannelse. Det ønskede projektet at gøre ved, at eleverne i udskolingen mødtes af budskaber og aktiviteter, som er tilpasset deres sprog og interesser samt ved at inddrage deres forældre, så både elever og forældre fik et mere nuanceret billede af erhvervsuddannelserne. Projektet har udviklet og gennemført en række aktiviteter i halvåret op til DM i Skills i januar 2021 i Fredericia. Selve eventet DM i Skills blev desværre aflyst på grund af corona.

Projektets indsats 

 • Udvikling af et nyt videobaseret undervisningsmateriale: ”Bliv nysgerrig på erhvervsuddannelserne”.
 • Udvikling af undervisningsforløbet ”Skills - Bülows Maker Space”.
 • Etablering af lokalt rollemodelkorps og samarbejde med Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), hvor rollemodeller er blevet uddannet og har været ud på grundskolerne for at holde oplæg og skabe dialog med eleverne.
 • Udvikling af koncept ”Prøv et værksted”, hvor forældre og elever blev introduceret til et håndværksfag.

Resultater 

Måltallet for rollemodelkorpsbesøg var, at rollemodelkorps skulle ud i 165 klasser i løbet af projektperioden. EEOs rollemodelkorps har i alt været ude i 222 klasser, og det interne rollemodelkorps har været ude i 6 klasser. Sammenlagt er det 63 klasser mere end planlagt. Evaluator vurderer, at årsagen til, at rollemodelkorpsene er kommet ud i så mange klasser skyldes, at projektet har været god til at ”sparke dørene ind” og skolerne har set en værdi i at have besøg af rollemodellerne.

Projektet havde desuden et mål om at afholde 13 ”Prøv et værksted”. I alt har projektet udbudt 13 værksteder, men der er kun afholdt otte værksteder. Dermed var projektet således fem værksteder fra at nå sit mål. Årsagen til, at ikke alle værksteder er afholdt, skyldtes mangel på tilmeldinger.

Med Skills-undervisningsforløb var målet at nå ud til 22 klasser. Her nåede projektet ud til 16 klasser, og er således seks klasser fra sit mål. Der var planlagt undervisningsforløb for fem klasser, som blev aflyst grundet corona.

Længst fra måltallet var projektet med undervisningsmaterialet ”Bliv nysgerrig på erhvervsuddannelserne”, hvor det var forventningen, at projektet skulle nå ud til minimum 180 klasser. Projektet har indtil nu været ude ved 24 klasser. Årsagen hertil skyldes, at færdiggørelse af materialet og videoproduktionen blev udsat. Det var derfor først muligt at sende materialet ud, da skolerne åbnede igen efter Corona.

Parter

 • EUC Lillebælt 
 • SOSU Fredericia
 • Fredericia Kommune
 • Trekantområdet Danmark

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden september 2019 – december 2021, og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.999,55 kr.

Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg 

Projekt Voyager har i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark haft fokus på at skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse. Dette er sket gennem udvikling af naturvidenskabelige undervisningsforløb med fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg udviklet i tæt samarbejde mellem parterne. I undervisningsforløbene introduceredes eleverne for faglige områder og aspekter inden for science og får indblik i de mange facetterede uddannelses- og erhvervsmuligheder, der eksisterer.

Projektets indsats 

Projektet havde som mål at udvikle 10 undervisningsforløb, men det lykkedes at udvikle i alt 12 unikke VOYAGER-forløb, som alle giver et virkelighedsnært perspektiv på krydsfeltet imellem science- og kulturfag. Forløbene ligger alle frit tilgængeligt på www.VOYAGERscience.dk

Derudover gennemførte projektet i den indledende fase en kortlægning af Science-forløb i Region Syddanmark. Kortlægningen viste bl.a., at antallet af udbudte forløb med naturvidenskabeligt islæt var relativt højt, dog var udbuddene ikke jævnt fordelt i regionen, men primært koncentreret omkring de større byer

Endelig gennemførte projektet to kompetenceudviklingskurser for lærere fra de deltagende skoler.

Resultater 

Såvel det tværinstitutionelle samarbejde som selve implementeringen af VOYAGER-tankegangen har været en stor succes.

For de involverede lærere har effekten været, at de har fået øjnene op for netop hvordan kombinationen af fagblokke og brugen af eksterne læringsmiljøer kan give deres undervisning en ekstra dimension og øge konkretiseringen af, ellers vanskeligt tilgængeligt stof. Denne effekt ses på hele elevgruppen, såvel de fagligt stærke som de fagligt svage og såvel de stille, som de energiske elever, profiterer på den øgede konkretisering, som forløbenes tværfaglighed og virkelighedsnære tilgang, bibringer undervisningen.

For de involverede formidlere på kulturinstitutionerne har projekt VOYAGER ligeledes bibragt deres forløb og generelle tænkning en fornyet dybde og nye redskaber. Det giver sig for det første udslag i en øget indtænkning af STEM-fag i museernes udbudte forløb, og for det andet udslag i den måde, hvorpå man tilgår udviklingen af nye formidlings tilbud

Parter

 • Varde Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Tørring Gymnasium
 • Ansager Skole, Varde
 • Sct. Jacobi, Varde
 • Sønder Otting Skole, Haderslev
 • Pedersmindeskolen, Vejle
 • Museum Sønderjylland
 • Vejlemuseerne
 • Naturama, Svendborg
 • Fjord & Bælt, Kerteminde
 • Vardemuseerne
 • Ørkildskolen, Svendborg
 • Haahrs Skole, Svendborg
 • Hældagerskolen, Vejle
 • Konserveringscenter Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 – juni 2021, og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.

Robolæring 

Projektet havde til formål at sikre et større og mere sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdom uddannelser for at øge elevernes interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologier. Fire gymnasier, fem grundskoler, en ungdomsskole, en virksomhedsklynge og Teknisk Fakultet ved SDU har i fællesskab arbejdet med at styrke det teknologiske uddannelsesmiljø på Sydfyn.

Projektets indsats

Projektpartnerne har arbejdet ud fra en pædagogisk tilgang ”fra leg til læring”, hvor robotteknologier har indgået i 12 nye (erhvervs-)undervisningsforløb, 2 EUD-forløb og 16 nye brobygningsforløb i samarbejde med folkeskoler.

 • En fælles pædagogisk tilgang og didaktisk model for undervisning i den tværorganisatoriske læringskæde: "Fra leg til læring og til livsvalg"
 • Brobygningsforløb og valgfag for grundskoleelever inspireret af cases fra bl.a. robot-erhvervslivet.
 • Undervisningsforløb for elever på hhx, htx, stx og eud.

Alt produceret materiale og undervisningsforløb fra projektet findes på https://www.robo-sydfyn.dk

Resultater 

Overordnet er projektet er nået i mål med de tre indsatser. Evaluator konstaterer, at den didaktiske model er udviklet, at der er udviklet og gennemført en række brobygningsforløb, valgfag til grundskolen og undervisningsforløb til eud og de gymnasiale uddannelser. Projektet har undervejs været påvirket af Covid-19 situationen og projektperioden blev derfor forlænget.

Samarbejdet mellem grundskole, ungdomsuddannelser og universitet har givet det udviklede materiale en forskningsmæssig tyngde og en inddragelse af praksis, som sikrer materialet høj kvalitet og høj anvendelighed.

Gennem udvikling af en fælles didaktisk model, kaldet ROBOdidaktik og samarbejde om udvikling af undervisningsforløb er det lykkedes projektet på lærerplan at skabe et sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser. De interviewede lærere giver således udtryk for, at modellen er et godt planlægningsredskab, der både kan bruges i planlægning af forløb i egne fag og på tværs, fx ved brobygning. Modellen har skabet et fælles sprog/en fælles referenceramme, som har skabt et større og mere sammenhængende fokus på robotteknologi på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

Den anden del af formålet va, at øge elevernes interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologi. De interviewede elever giver tydeligt udtryk for, at de finder valgfag, brobygningsforløb og undervisningsforløb interessante og lærerige – og at de oplever, at få ny viden om robotteknologi og de muligheder teknologien giver. Baseret på interview og survey i evalueringen fremgår det dog, at det ikke umiddelbart har øget deres interesse for at videreuddanne sig i og arbejde med robotteknologier, hvorfor den del af formålet på kort sigt er ikke er opnået. Evaluators vurdering er dog, at eleverne får åbnet øjnene for de muligheder teknologien giver og dermed kan træffe et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse/videregående uddannelse.

Parter:

 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg HHX
 • Svendborg HTX
 • Fåborg STX
 • Nyborg STX
 • Haarhs skole
 • Rantzausminde skole
 • Øhavskolen, Fåborg
 • Nymarkskolen, Svendborg
 • Almene gymnasier i Fåborg og Nyborg.
 • Syddansk Universitet.
 • Mulernes Legatskole, Odense.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2018 - december 2021. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.705.088 kr.  

Survival Skills (City of Educatia) 

Formålet med projektet har været at øge kendskabet til og viden om erhvervsuddannelser gennem et interaktivt og virtuelt spil målrettet elever i udskolingen. City of Educatia har fungeret som et supplement til den kollektive vejledning i grundskolerne med henblik på at styrke de unges kendskab til de mange spændende fremtidspotentialer, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse (EUD) eller den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX).Udover at have stifte bekendtskab med en hel række erhvervsuddannelser, har eleverne gennem leg og læring fået øget bevidsthed om uddannelsernes betydning for samfundet, en større viden om de muligheder erhvervsuddannelserne giver på længere sigt samt større viden om enkelte uddannelse

Projektets indsats 

 • Udvikling af et interaktivt spil ”City of Educatia – En by af uddannelser, som skaber fremtiden”, hvor eleverne opnår viden om erhvervsuddannelser og jobmuligheder.
 • Udvikling af koncept for gamedage i 7. klasser.
 • Udvikling af applikation til bookning af gamedage for skoler og UU-vejledere.
 • Materiale til undervisningsforløb i 7. klasse om uddannelsesvalg.
 • Undervisning af folkeskolelærere i Survival Skills og derigennem øge deres viden om erhvervsuddannelserne
 • Gennemførelse af undervisningsforløb baseret på gamification for 7. klasser

Resultater 

 • 32 % flere elever har ved projektets afslutning fået et bedre kendskab til jobmuligheder efter en erhvervsuddannelse.
 • 13 % flere elever har ved projektets afslutning overvejet efter gamedage at melde sig til et introforløb på EUD/EUX.
 • 10 % flere elever har efter deltagelse i gamedage og efter at have spillet City of Educatia overvejet en erhvervsuddannelse.

City of Educatia er blevet en fast del af de deltagende erhvervsskolers tiltrækningsaktiviteter i grundskolerne. Mange grundskoler, der har deltaget i projektet booker en ny gamedag, når de får nye 7. klasser. Spillet fungerer stadig, men spillet opleves som lidt langsomt af eleverne, hvilket kan give eleverne lidt frustration. Teknologien har udviklet sig meget de sidste fem år, og den teknologi, som spillet er bygget op omkring, kan ikke opdateres.

Erhvervsskolerne har også fået et tættere samarbejde med UU-vejlederne, der flere steder har deltaget meget aktivt i gennemførelsen i gamedagene. UU-vejlederne har fået et stort kendskab til uddannelserne gennem spillet, og det har givet UU-vejlederne mulighed for at referere til spillet i vejledningen efter gamedagen.

Målet var afholdelses af gamedage i 260 klasser og dette mål er i høj grad opnået med besøg i 381 i løbet projektperioden.

Parter

 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Tietgen
 • EUC Lillebælt
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • EUC Lillebælt
 • Dalum Landbrugsskole
 • Social- og sundhedsskolen Fyn
 • Handelsgymnasiet Vestfyns
 • Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Vejle-Horsens

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2016 – december 2021. Projektet fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.249.600 kr.

Passion for at skabe med teknologi 

Projekt ”Passion for at skabe med ny teknologi” har haft til formål at adressere det stigende behov for arbejdskraft med STEM-kompetencer. I projektet har de seks parter udviklet og afviklet undervisningsforløb inden for begrebet “computational thinking” og nye produktionsteknologier i en række forskellige fag i det almene gymnasium (stx). Dette med henblik på at styrke elevernes interesse og kompetencer inden for STEM-området og i sidste ende få flere studenter til at søge i retning af videregående STEM-uddannelser.

Projektets indsats 

Godt 40 lærere fra forskellige fagområder på de seks deltagende gymnasier er blevet uddannet i samarbejde med Aarhus Universitet og Spinderi-hallerne i Vejle og har opnået kompetence til at undervise ved brug af nye produktionsteknologier og didaktikken bag designcirklen. Underviserne har som en del af uddannelsen udviklet nye forløb med fokus på at implementere eksponentielle teknologier og computational thinking i undervisningen. Forløbene er blevet afprøvet med eleverne, og koncepterne er tilpasset elevernes faglige niveau og fagenes faglige læringsmål på forskellige niveauer. Underviserne har fungeret som pionerer på skolerne og har videreformidlet deres viden og erfaringer til andre lærere på gymnasierne.

1.500 elever på de seks gymnasier har deltaget i et eller flere undervisningsforløb, hvor de blev præsenteret for og afprøvede designmodellen, produktionsteknologi og computational thinking til at gennemføre konkrete projekter. Det er lidt færre elever end antaget fra start (målet var 1.650 elever), hvilket skyldes forsinkelser og forskellige om-disponeringer som følge af Covid-19.

Resultater 

Ifølge projektet er anvendelse af produktionsteknologi i undervisningen nyt på stx-uddannelserne, hvilket har skabt stor bevågenhed omkring projektet i sektoren. Ifølge evalueringen er der sket en positiv udvikling blandt eleverne inden for de teknologier og modeller, de er blevet præsenteret for gennem undervisningsforløbene.

Eksempelvis er andelen af elever, der kender til flere forskellige produktionsteknologier steget fra 25 procent til 41 procent efter forløbet. Evalueringen konkluderer imidlertid også, at der grundet projektets tidshorisont ikke er belæg for at sige noget om, hvorvidt projektet resulterer i at de deltagende elever på sigt vælger en videregående uddannelse inden for STEM-området.

Projekthaver oplyser, at projektet videreføres efter endt projektperiode.

Som resultat af projektet har fem ud af de seks deltagende skoler etableret eget MakerLab, hvilket betyder, at de har nem adgang til at bruge de forskellige produktionsteknologier til gavn for lærere og elever. Det har været en fordel, at mange lærere med forskellig baggrund er blevet uddannet og inddraget i projektet. Dette styrker den efterfølgende forankring på skolen, idet den tilegnede viden og erfaring ikke er bundet på få enkeltpersoner. Samtidig bidrager den store udbredelse til en fælles forståelse på skolen af, at teknologi kan bruges i alle fag.

Parter

 • Rosborg Gymnasium & HF
 • Middelfart Gymnasium & HF
 • Rødkilde Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Nordfyns Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • FabLab Spinderihallerne
 • SDU Maker Lab
 • FabLab Odense
 • Center for Computational Thinking
 • Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.

Fokus på erhvervsvejen 

Projektets formål var at skabe større gennemsigtighed i forhold til de unges job- og uddannelsesvalg ved at udvikle tværinstitutionelle praksisfaglige forløb for elever fra 5.-9. klasse. De udviklede forløb skulle medvirke til at eleverne undersøger og udfolder deres færdigheder inden for det praksisfaglige felt. Projektet skulle dermed styrke elevernes interesse for og viden om mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet, og medvirke til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

Resultater 

Projektet har udviklet et aktivitets-flow fra 5-9 klasse med fokus på øget praksisfaglighed, erhvervskompetencer og karrierelæring, der skal bidrage til at skabe større gennemsigtighed ift. de ungens job- og uddannelsesvalg. I projektet er koncepterne ”Mit hjem” (5.-6. klasse), ”City of Educatia” (7. klasse), Introforløb og ”Fremtidens By” (8. klasse) og projektopgaven (9-10 klasse) udviklet og udbredt.

Der er udviklet en elevkompetencemappe, som forventes implementeret, så den vil være en hjælp for eleverne, når de skal udfylde deres 9. klasse porte folio, og en film med forældreoplysning (på fleres sprog), der kan bruges af UU-vejledere og på ungdomsuddannelserne.

Der er gennemført kompetenceudvikling af lærerne, der har fået mere viden om og kendskab til erhvervsuddannelser.

En del af projektets leverancer er præget af de begrænsninger, som Covid-19 har medført. Projektet har dog næsten nået sit mål om at nå ud til 1000 elever gennem praksisfaglige forløb, og om at 1550 elever/lærere har arbejdet med den digitale kompetencemappe som styringsredskab.

”Mit hjem” konceptet er gjort tilgængelig på Center for Undervisningsmidler (CFU).

Parter

 • International Business College (IBC)
 • EUC Lillebælt
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • EUC Syd
 • Høje Kolstrup Skole (Aabenraa Kommune)
 • Stubbæk skole (Aabenraa Kommune)
 • Løjt Kirkeby Skole (Aabenraa Kommune)
 • 3 afdelinger af Erritsø Fælles-skole (Højmosen, Bygaden og Krogsager)(Fredericia Kommune)
 • UU Lillebælt
 • UU Aabenraa

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.997.052,50 kr.

Faglig læsning for alle 

Projektets formål var at øge HF-elevernes læsekompetencer, da læsning er en forudsætning for læring i gymnasiet. I de senere år er der kommet mere fokus på elevers læseevner som et område, der er behov for at arbejde selvstændigt med i undervisningen. Læseforskning peger på, at gymnasielærere ikke kan forudsætte så stærke læsekompetencer som tidligere, men er nødt til at træne og tale om læsning sammen med deres elever som en del af undervisningen. Derfor ønskede Rosborg Gymnasium & HF at sætte fokus på deres HF-elevers læsekompetencer.

Projektets indsats 

Projektets indsats var indledende og afsluttende screening af HF-elevernes læseevner, kursus for lærergruppen, så lærerne kunne udvikle undervisningsmaterialet til modulerne i faglig læsning og kursus for eleverne i faglig læseteknik. Modulerne er udviklet af Rosborgs lærere i fællesskab. Det har bevirket, at der er udviklet et fælles sprog blandt Rosborgs lærere om faglig læsning, og at læsning i højere grad er blevet noget, som Rosborgs lærere taler om.

Eleverne har haft et modul om ugen til at læse lektier med deres lærere i alle fag, hvor lærerne har vist og trænet med eleverne, hvordan man konkret læser i faget: Hvad gør man før, under og efter, man har læst. I løbet af projektet blev antallet af læsemoduler dels reduceret og i nogle tilfælde ændret til integreret lektielæsning i undervisningen.

Beskrivelsen af projektet og det i projektet udviklede undervisningsmaterialer findes på projektets hjemmeside og i denne podcast, fortæller Rosborgs læsevejledere om projektet. Podcasten findes på Nationalt Videnscenter for Læsnings hjemmeside. I foråret 2022 inviterede Rosborg Gymnasium & HF en konference ”Læsning på ungdomsuddannelserne”. I konferencen deltog ca. 100 personer fra hele landet.

Resultater

Projektets vigtigste fund har været, at hvis man vil arbejde med faglig læsning, kan man gøre følgende:

 • Stilladsere lektier: Det gøres tydeligt for elever, hvordan man forventer eleven læser sin lektie.
 • Træne læsning: Læreren læser højt med eleverne i undervisning, og der tales om, hvordan man læser i faget.
 • Tale om læsning: Der sker mange misforståelser om læsning, fordi lærerens forventninger sjældent svarer til elevens forudsætninger. Dem kan man komme til livs ved løbende at tale om læsning i undervisningen.

Parter

 • Rosborg Gymnasium og HF

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden august 2019 til juni 2022 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 977.666,58 kr.

Helheds- og praksisorienteret undervisningsplanlægning og læring i FGU-uddannelsen 

Formålet med projektet var at udvikle metode, modeller og værktøjer, der understøtter helheds-og praksisorienteret undervisningsplanlægning inden for alle fag på den nye FGU-uddannelse og konkret for fagindholdet i PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære).

Projektet har derfor også fokuseret på at smelte undervisningskulturer fra AGU og PGU bedre sammen og skabe forbindelse mellem den praktiske og den teoretiske undervisning - med fokus på elevernes individuelle behov. Dermed har projektet medvirket til, at der er blevet udviklet fælles professionelle normer centreret omkring pædagogik og didaktik, med henblik på at mindske frafald og styrke afklaring og læring, og få eleverne videre i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Projektets indsats 

I projektet er der udviklet modeller, metoder og værktøjer, der kan anvendes- og anvendes -  generelt i udviklingen af undervisningsplaner og forløb i FGU- uddannelsen, og som understøtte både tværfaglighed og praksis- og helhedsorientering. Dette er sket i form af et undervisningsmateriale "PASE-kassen", der indeholder undervisningsmaterialer samt beskrivelse af metoder og modeller til undervisningsplanlægning og prøveafholdelse. Eleverne har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialet, hvilket har resulteret i et materiale, der i høj grad er lavet til, for og med FGU-eleverne.

Mere end 90 lærere har fået erfaring med beskrivelse af en undervisningsplan og/eller gennemførelse af forløb i overensstemmelse med de udviklede modeller, metoder og værktøjer.

Resultater

Projektet har medvirket til at lærerne har oplevet fællesskab, relevans, synergi og styrkebaseret samarbejde via udviklingsarbejdet af faget PASE. Udviklingsarbejdet har også betydet, at flere elever har overvundet barrierer for deres undervisning, fordi de oplever et praksisfællesskab på FGU.

Ved at styrke samarbejdet mellem de professionelle aktører, har der været mulighed for at forfine teknikker, metoder og praksisser til at overvinde elevernes udfordringer - specielt med fokus på elevernes finansielle dannelse og at få flere unge til at gennemføre en uddannelse eller komme i job.

Projektet har også bevirket, at FGU Trekanten, FGU Syd- og Midtfyn og FGU Kolding & Vejen har fået et endnu tættere samarbejde og planlægger at samarbejde om flere projekter og udviklingsarbejder fremadrettet.

Der er udarbejdet artikler om projektet, der dels ligger på læringsportalen EMU (”Helhedsorienteret og praksisnær undervisning er en fest” og ”Tre eksempler på praksisbaserede fjernundervisningsforløb i samfundsfag, PASE og naturfag”) og dels er bragt i Uddannelsesbladet ”Skolen skal indrettes efter eleverne – og FGU-elevene gør det selv”.

Projektet er endvidere blevet præsenteret på FGU Danmarks Læringsfestival og på FGU Danmarks Årsmøde. P.t. er der leveret en eller flere ”PASE-kasser” til 13 FGU-institutioner.

Parter

 • FGU Trekanten
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Kolding og Vejen.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 15. december 2019 til 31. marts 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 615.429 kr.

EUX - en del af svaret 

Formålet med projektet var at bidrage til, at flere tager en erhvervsuddannelse ved at synliggøre EUX-uddannelsen, der er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, over for elever, forældre og virksomheder. EUX opfylder dermed de unges og forældrenes ønske om at alle døre forbliver åbne til videre uddannelse.

For at EUX-uddannelsen kan blive et realistisk alternativ til gymnasiet, er det afgørende, at eleverne kan få en praktikplads. Projektet samler derfor alle relevante aktører i en indsats, hvor EUX-elevernes særlige kompetencer afdækkes, ligesom det afdækkes, hvilke virksomheder, der særligt kan profitere af at have EUX-elever. Disse virksomheder blev opsøgt, og hvis de ønskede det, blev de matchet med EUX-elever med de efterspurgte kompetencer.

Projektets indsats 

 • Profiler på EUX elever som de ser ud efteråret 2016 og en beskrivelse af EUX profilen ud fra uddannelsens krav til EUX-elever.
 • Seks prototyper på virksomheder, der kan have en særlig interesse i at ansætte en EUX elev
 • Ti modeller på mulige karriereplaner for EUX elever, der ansættes i en EUX praktik.
 • Minimum 3000 ekstra virksomhedsbesøg samt en mere kvalificeret dialog med virksomheder-ne vedr. EUX elever.
 • Et styrket virksomhedsnetværk i erhvervsskolernes portefølje.
 • Et styrket netværk til de organisationer, der organiserer de virksomheder, der stiller praktik-pladser til rådighed for EUX elever.
 • En fælles formidling af EUX'erne og deres potentiale i forhold til virksomhedernes behov

Resultater

Projektet har etableret grundlaget for en EUX-praksis gennem beskrivelse af en EUX elevprofil, prototyper på virksomheder med EUX-potentiale samt modeller for EUX-karriereplaner, der dog viste sig ikke at blive så efterspurgte af virksomhederne som forventet.

Projektet har på alle andre områder mere end nået sine forventede aktivitetsmål. I projektet er der på evalueringstidspunktet spottet og kontaktet mere end 4.313 virksomheder med EUX-potentiale, og der er foretaget mere end 524 match mellem virksomheder og EUX-elever. Ikke alle besøgte virksomheder ønskede en EUX-elev, men ønskede i stedet en EUD-elev. På evalueringstidspunktet er der i alt oprettet 1.512 flere EUX- og EUD praktikpladser.

Projektet har gjort en stor indsats for formidle EUX som en alternativ mulighed over for elever/forældre og EUX-elevernes potentiale over for virksomhederne. Endvidere har projektet initieret, at der i relevante fagblade er bragt artikler om EUX og om virksomheder, der har ansat EUX-elever.

En væsentlig grund til at projektet er lykkedes, er at Dansk Erhverv, SMVDanmark (tidligere Håndværksrådet), Danske Byggeri og Dansk Erhverv har støttet op om projektet. SMVDanmark har desuden deltaget i udviklingen og gennemførelsen af projektet, og i at udbrede kendskabet til projektet både generelt og til deres medlemsvirksomheder.

Parter

Projektet er initieret af Task-Forcen på erhvervsskoleområdet,  og anbefalet af relevante arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. I projektet deltog i alt 11 erhvervsskoler og SMV Danmark. 

 • EUC Syd
 • EUC Lillebælt
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • BC Syd
 • IBC
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Tietgen
 • Campus Vejle

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2016 – december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 15.106.444 kr., hvoraf de 1.326.494 kr. (svarende til 8,78 %) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje. Projektet har modtaget støtte fra EU´s Socialfond.

EUD Student 

Formålet med projektet var at bidrage til at flere unge, der helt eller delvist har gennemført en gymnasieuddannelse, men ikke er kommet videre i uddannelsessystemet får øje på mulighederne i erhvervsuddannelsessystemet og derfor vælger at starte på en erhvervsuddannelse.

Projektets indsats 

Der var på ansøgningstidspunktet en forventning om at rekruttere 600 elever fra den gruppe af studenter, der formodentlig ikke af sig selv tager en erhvervskompetencegivende uddannelse (10 % af en studenterårgang). Imidlertid viste det sig, at det var svært at rekruttere deltager til projektet, selv om projektets partnere gjorde en stor indsats for at markedsføre projektet, og herunder løbende markedsførte projektet på de sociale medier. Covid-19 har endvidere betydet, at eksempelvis de planlagte informationsmøder i samarbejde med lokale virksomheder ikke har kunnet gennemføres. Det var endvidere først den 1. januar 2021, dvs. efter projektets afslutning, at StudievalgDK fik mulighed for at vejlede om muligheder og perspektiver, der ligger i at bygge en erhvervsuddannelserne oven på en gymnasieuddannelse.

At det var svært at rekrutterede deltagere til projektet indebar blandt andet, at det generelt ikke var muligt, at oprette særlige hold målrettet og forbeholdt studenter som oprindeligt beskrevet i projektansøgningen. Tankerne bag projektet var endvidere, at de enkelte skoler hver især skulle udbyde én teknisk erhvervsuddannelsesretning for elever med studenterbaggrund, og dermed sende elever til de andre skoler, hvis de unge ønskede en anden erhvervsuddannelse, end den pågældende skole udbød. Det viste sig at være svært i en tid, hvor erhvervsskolerne generelt mangler elever.

Endvidere viste det sig, at mange af de deltagere der blev rekrutteret til projekt ikke kunne få merit, dels fordi mange studenter ikke har de nødvendige fag og niveauer (fx har hf og hhx studenter ikke fysik), og dels fordi det kan være vanskeligt for studenterne at implementere deres gymnasiale undervisning i den meget praksisnære undervisning på erhvervsuddannelserne.

Alt i alt betød det, at projektet blev afsluttet før tid. Projektet prøvede at finde løsninger på en aktuel problemstilling, der stadig er aktuel, blandt andet fordi, at det er svært at få kontakt til de unge, der helt eller delvist har gennemført en gymnasieuddannelse, uden at komme videre.

Endvidere fremhæver både projektholder og fagkoordinatorer, at de udviklede undervisningsforløb er et værdifuldt udbytte ved projektet, og at udarbejdelsen af projektets digitale undervisningsmateriale bevirkede, at underviserne var hurtigere til at omstille sig under Covid-19. Ikke mindst har eleverne generelt udtrykt glæde over det digitale undervisningsmateriale

Resultater 

 • Idet projektet lukkede før tid kom projektet ikke i mål med alle de forventede resultater. 

Parter

 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • EUC Syd
 • Brancheorganisationer
 • EUC Lillebælt
 • UU-centre
 • Hansenberg
 • Gymnasier
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017- 31.marts 2021. Regionsrådet har den 19.december 2016 besluttet at bevilge et tilskud på kr. 2.460.443,96 til medfinansiering af projektet.

Projektet blev afsluttet før tid og de resterende midler blev ført tilbage til uddannelsespuljen. Dermed blev alle indsatser ikke gennemført som forventet. 

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job 

Formålet med ”Karrierematch til SOSU” var at reducere rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark. Det blev gjort for at styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne, styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne, styrke overgange fra grundforløb til hovedforløb, herunder ruste og forberede eleverne på praktikkerne i hovedforløbene og overgangene her. Derfor i gangsatte projektet aktiviteter, der skulle kunne modsvare frafaldsårsager. Konkret har projektet ønsket at rekruttere og fastholde elever gennem forberedelse og matchning, hvor formålet har været at skabe et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem elever, skoler og ansættende myndighed end tidligere set.

Projektets indsats

Projektet har leveret 7 aktiviteter:

 • Jobbazar på grundforløb 2.
 • Vejledning i at skrive ansøgning på grundforløb 2.
 • Matchning mellem elev, skole og praksis på grundforløb 2.
 • Virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2.
 • Inddragelse af praktiksteder på grundforløb 2.
 • Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode på hovedforløbet.
 • Karrierevejledning på hovedforløbet.

Hver skole har afprøvet 5 af de 7 aktiviteter. Aktiviteterne ”Matchning mellem elev, skole og praksis” og ”Overgang mellem 1. skoleperiode og 1. praktikperiode” har været obligatoriske for de deltagende skoler, mens de øvrige aktiviteter har været valgfrie. Skolerne har afprøvet langt de fleste aktiviteter som planlagt jf. aktivitetsplanen for projektet.

Resultater 

Resultaterne viser, at størstedelen af eleverne har fået viden og forståelse for praksis efter matchningen. Resultaterne peger i retning af, at matchningen fastholder flere i uddannelsen og dermed sikrer større overgang mellem grundforløb og hovedforløb. Langt de fleste elever angiver, at de helt sikkert forventer at forsætte på hovedforløbet. Det ses, ved at 92 pct. af de adspurgte elever enten er enige eller meget enige i dette udsagn. Det tyder altså på, at matchningen i høj grad formår at fastholde eleverne på uddannelsen og sikre, at de fortsætter på hovedforløbet efter afslutningen af grundforløbet.

I forhold til overgangene mellem hovedforløb og praktik erklærer 81 pct. af eleverne sig enten enige eller meget enige i, at de har en god fornemmelse af, hvad det kræver at arbejde i praktikken. Hele 93 pct. erklærer sig enten enig eller meget enig i at eleverne har fået indblik i praktikken efter matchningen.
Kigger man på de endelige resultater, ses det, at nærmest alle af de adspurgte elever forventer at færdiggøre hovedforløbet. 97 pct. af eleverne er nemlig enige eller meget enige i, at de forventer at færdiggøre hovedforløbet. 87 pct. af eleverne erklærer sig enige eller meget enige i, at de har tilstrækkelig viden om hjælperuddannelsen og assistentuddannelsen (SSH/SSA), når de skal vælge/har valgt uddannelsesretning.
Det tyder altså på, at overgangsaktiviteterne ligeledes har virket, og at færre elever frafalder hovedforløbet som følge af projektets indsatser. 

Parter

 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens - Esbjerg Kommune
 • SOSU Esbjerg - Vejen Kommune
 • SOSU Syd - Varde Kommune
 • SOSU Fyn
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Haderslev Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 28. februar 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.

Industrien som karrierevej 2.0 

Gymnasiet har som et af sine vigtigste formål at forberede eleverne til en videregående uddannelse. På trods af det er der fortsat relativt mange studenter, der ikke går videre med en uddannelse efter afsluttet studentereksamen. Samtidig efterspørger industrien i stort omfang kandidater med STEM-kompetencer.

Hovedformålet med dette projekt var at bygge bro mellem industrivirksomhederne, gymnasierne og tekniske videregående uddannelser med henblik på at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Projektet inddrog produktionsindustrien i projekter for gymnasieeleverne, synliggjorde produktion som en attraktiv karrierevej og afholdt undervisningsforløb med de videregående tekniske uddannelser.

Projektets indsats 

 • Der etableredes minimum 24 partnerskabskontrakter mellem gymnasierne og industrivirksomheder.
 • Hvert gymnasium gennemførte minimum to undervisningsforløb med industrivirksomhederne årligt i tre år, dvs. minimum 48 undervisningsforløb.
 • Minimum 1200 elever deltog i et undervisningsforløb med en industrivirksomhed.
 • 6.000 gymnasieelever blev bekendt med mulighederne for at arbejde i en industrivirksomhed i et eventuelt sabbatår.
 • Minimum 150 "sabbatår jobs" ville blive synlige for gymnasieelever.
 • Der afvikledes minimum tre undervisningsforløb med de videregående uddannelser i løbet af de tre år.
 • Minimum 650 elever deltog på et undervisningsforløb på en af de videregående tekniske uddannelser.
 • Minimum 60 maskinmesterstuderende ville være i praktik i industrien.  

Effekter:

 • Flere gymnasieelever fra det almene gymnasie har fået interesse i at påbegynde en teknisk videregående uddannelse, der kan lede til en karriere indenfor industrien.
 • Flere afgangselever på de almene gymnasier ser industrien som an attraktiv karrierevej.
 • Antallet af afgangselever fra de almene gymnasier, der har søgt et fritids- eller sabbatårs job i industrien, er steget.
 • Mindst 650 elever har, som led i projektet, deltaget i en virksomhedsaktivitet.
 • 60-75 praktikforløb er etableret for maskinmesterstuderende.

Parter

 • Middelfart Gymnasium
 • Rødkilde Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Kolding Gymnasium
 • Munkensdam Gymnasium
 • Fredericia Gymnasium
 • Vejen Gymnasium
 • Grindsted Gymnasium
 • Maskinmesterskolen i Fredericia
 • Billund Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 2019 – december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.581.205,60 kr.

Unge med kant 

Projektets formål var at skabe en sammenhængende indsats for den gruppe af unge, der populært kaldes ”restgruppen”. Projektets målgruppe er således de mest udsatte unge, som står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet og som bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker.

Projektet ønskede at etablere et tydeligt kædeansvar for udsatte unge fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det skulle ske med udgangspunktet i den kommunale ungeindsats og i samarbejde med relevante aktører som erhvervsskoler, forberedende grunduddannelse, socialområdet mm.
Projektet ville udvikle og afprøve metoder til etablering af kædeansvaret, til udvikling af en kompetenceprofil for en gennemgående kontaktperson samt til etablering af fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder til at støtte de udsatte unge i deres lærings- og modningsproces henimod at de bliver uddannelses- og erhvervsparate. Sideløbende med udviklingen af metoder, skulle der gennemføres 90 ungeforløb i Vejle og Tønder Kommune, hvor de udsatte unge skulle opnå uddannelsesparathed ved at blive motiverede, lære at indgå i konstruktive relationer og anvende mestringsstrategier.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Gennemførelse af seminarrække med vidensdeling og kompetenceudvikling for fagprofessionelle fra Vejle og Tønder Kommuner samt andre relevante aktører fx erhvervsskoler.
 • Udvikling af model ”Forløbsdidaktik til ungeprogression gennem kædeansvar” til at planlægge og gennemføre sammenhængende ungeforløb i et kædeansvar.
 • Udvikling og afprøvning af kompetenceprofil for kontaktperson+.
 • Gennemførelse af 106 ungeforløb heraf 32 i Tønder Kommune og 74 forløb i Vejle Kommune.
 • Afholdelse af oplæg og workshops for andre kommuner og ungeaktører fx kommuner i Region Hovedstaden.
 • Udarbejdet brochure og andre materialer om projektets metoder og modeller.
 • Afslutningskonference (virtuel) med 129 deltagere

Resultater

Projektet er lykkedes med at udvikle nye metoder og modeller til at understøtte udsatte unges udvikling frem mod at blive uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Udviklingen og afprøvningen af et kædeansvar, hvor ”den, der ser problemet, handler”, har vist sig at fungere godt i praksis for de deltagende kommuner, uddannelsesinstitutioner og unge. Det er således lykkedes at få skabt et samlet koncept for gode overgange mellem tilbud gennem etablering af et kædeansvar. Der er dog tale om komplekse modeller og metoder, som kan være svære at overføre til andre kommuner, men der er allerede i projektet konkrete erfaringer med, at modellerne appellerer til fagfolk uden for den direkte aktørkreds.

I forhold til projektets mål om at gøre de udsatte unge motiverede og målrettede i forhold til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse, er det for tidligt at konkludere, om indsatsen har virket. Det kræver en længere tidshorisont. Det vurderes dog, at det er lykkedes at skabe sammenhængende og koordinerede forløb for de deltagende unge, og at forløbene har haft en positiv virkning.

Parter

 • Vejle kommune (Børne- og familiecenter, Ungdomscenter Vejle og UU Vejle)
 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole i Vejle
 • SOSU Vejle
 • Tønder kommune
 • Tønder Handelsskole

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.205.538,00 kr., hvoraf de 1.654.153,50 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Uddannelse og Bildung i grænseregionen 

Formålet med Uddannelse og bildung i grænseregionen har været at øge elevernes engagement i tysk og vække deres interesse for en karriere, der involverer tysk. Med projektet søgte man at imødegå den problematik, at elevernes interesse i tysk har været dalende, samtidig med at behovet for medarbejdere med gode tyskkundskaber i grænselandet har været stigende.

Projektets indsats 

 • Forandringsindsats 1: Tysk undervisningsforløb i samarbejde med nordtyske virksomheder og institutioner.
 • Forandringsindsats 2: Elev-til-elev undervisningsforløb, hvor elever fra HHX/STX underviste elever fra folkeskolen med eksempler fra grænseregionen. Dette gik under betegnelsen ”Botschafter”.
 • Forandringsindsats 3: Ekskursioner/studieture til Tyskland med mindst én overnatning og endagsekskursioner til nordtyske virksomheder og uddannelses- og kulturinstitutioner.
 • Forandringsindsats 5: Fællesarrangementer på de involverede skoler.
 • Forandringsindsats 6: Formidling af praktikaftaler i samarbejde med det tyske Industri-og Handelskammer i Flensborg (IHK).

Resultater

Projektet er lykkedes med at afholde de planlagte aktiviteter. Af de 15 planlagte undervisningsforløb, er 16 forløb blevet udviklet og gennemført. Der er afholdt 15 elev-til-elev-undervisningsforløb, 15 ekskursioner med overnatning, 20 endagsekskursioner og 10 fællesarrangementer på de deltagende skoler. Der er også afholdt ét seminar for studievejledere og fire seminarer for undervisere på tværs af uddannelsesstederne.

Projektets primære bidrag er, at der er på de deltagende skoler er kommet et større fokus på faget tysk og dets anvendelighed og relevans blandt både elever og lærere. Flere elever oplever, at de har fået mere viden om tysk kultur og historie og de vurderer selv, at de deltager mere aktivt i tyskundervisningen. Der er også flere elever, der har fået større lyst til dygtiggøre sig i tysk.

Selvom projektet har haft en positiv indflydelse på elevernes faglige viden og engagement, har det ikke kunnet aflæses i elevernes forventede fremtidige uddannelses- og karrierevalg. I de kvalitative interviews kommer det dog til udtryk, at selvom man ikke forventer at tage et job eller uddannelse, hvor tysk er bærende, så anser man tyskkundskaber som en konkurrencefordel på jobmarkedet generelt.

På nogle af de deltagende skoler har flere elever valgt at skrive større opgaver om tysk, og flere elever har ønsket at hæve det faglige niveau. Der er desuden sket en stigning i karaktergennemsnit blandt de elever, der har taget et Sprachdiplom og flere har søgt om praktik i udlandet (PIO) i Tyskland.

Parter

 • Det blå gymnasium i Tønder
 • Tønder Handelsskole
 • Tønder Gymnasium og HF
 • Aabenraa Statsskole
 • Det Blå Gymnasium i Sønderborg
 • Statsskolen i Sønderbog
 • VUC Sønderjylland – primært Sønderborg og Tønder afdelinger
 • EUC Syd
 • Vidensby Sønderborg
 • Skoleforvaltningen i Tønder og Aabenraa 

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 – december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.460.416,00 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Formålet med projektet var at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark med fokus på fagområder inden for naturvidenskab, teknologi, IT/digitalisering, sundhed og økonomi.

Projektets fremgangsmåde var at udvikle en ny model for brobygning fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser – en model, der tager udgangspunkt i karrierelæring, som er et vigtigt begreb i den nye gymnasiereform og som har fokus på at øge de unges valgkompetencer.

Brobygningen er sket ved at integrere karrierelæringsaktiviteter i tværfaglige, praksisnære projektuger, hvor unge på gymnasiale uddannelser arbejder anvendelsesorienteret og innovativt med flere fag, herunder science, i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder i Syddanmark.

I flere af undervisningsforløbene har studerende fra de videregående uddannelser fungeret som uddannelsesambassadører og rollemodeller for eleverne på de gymnasiale uddannelser.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Drejebog for brobygning i fagene fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser i Syddanmark, heraf titlen: Brobygning i Fagene (BiF). Modellen findes her: https://mindfactorybyecco.dk/bif/ Drejebogen beskriver didaktiske elementer, der kan integreres i brobygningsforløb i undervisningen blandt andet elevrefleksion.
 • Udvikling og afprøvning af 13 brobygnings/undervisningsforløb i samarbejder mellem gymnasiale og videregående uddannelser med deltagelse af 602 elever.
 • Kompetenceudvikling af gymnasielærere i blandt andet karrierelæring

Resultater

Projektet er ikke lykkedes med at nå egne målsætninger om at motivere flere unge til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark. Andelen af elever som ser en videregående uddannelse og/eller karriere i Syddanmark som en attraktiv mulighed, er på ca. samme niveau efter projektet som før projektet. Det skyldes blandt andet, at målsætningerne har været for ambitiøse.

Det er vurderingen, at eleverne har fået positive erfaringer med de videregående uddannelser og særligt mødet med studerende fra de videregående uddannelser har været lærerigt. Men resultaterne peger på, at der skal en mere massiv og intensiv indsats til, for at flytte gymnasieelevers interesse for uddannelse og jobs i Syddanmark. Hertil peger evalueringen på, at der er behov for at integrere elevrefleksion mere i brobygningsforløbene, så der gives mere rum og tid til, at eleverne reflekterer over egen fremtid.
Der er opbygget et godt samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, og der er flere konkrete aftaler om flere brobygningsforløb efter projektafslutning.

Parter

 • Tønder Gymnasium
 • Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium
 • EUC Syd
 • VUC Syd
 • Rybners
 • Aabenraa Statsskole
 • Sønderborg Statsskole
 • Business College Syd
 • MIND Factory by ECCO
 • Studievalg i Region Syddanmark
 • Vejen Business College
 • SDU
 • UC Syd
 • Erhvervsakademi Sydvest

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.372.641,84 kr., hvoraf de 1.029.481,38 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Klar til Studier 

Projektets formål har været at styrke gymnasieelevers studiekompetencer med henblik på at give dem en god start på deres ungdomsuddannelse og samtidig forberede dem på overgangen til en videregående uddannelse. Studiekompetencer kan bruges både på gymnasiet og på videregående uddannelser og handler bl.a. om at kunne anvende notatteknik, organisere egen tid, træffe og begrunde valg, og håndtere litteratur og kilder. Projektet bygger på undersøgelser fra Københavns Universitet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som viser, at nybagte studenter mangler studieadfærd, når de starter på videregående uddannelser.

Projektets indsats 

 • Der er udviklet mere end 50 forskellige undervisningsforløb med henblik på at udvikle elevernes studiekompetencer, hvilket er flere, end der var lagt op til ved projektets opstart. Projektets undervisningsforløb er tilgængelige via hjemmesiden: http://www.klartilstudier.dk
 • Arbejdet med studiekompetencer er blevet en del af den årlige plan på skolerne.
 • UC Syd har udgivet et inspirationshæfte med videnopsamling og udvalgte forløb.
 • Der er afholdt flere workshops, end der var lagt op til ved projektets start.

Resultater

Projektets kvantitative evaluering tydeliggør ikke, at eleverne selv oplever, at deres studiekompetencer er blevet forbedret i projektperioden. Dette har overrasket projektgruppen, idet lærerne oplever, at projektet har haft en positiv effekt på elevernes udvikling af studiekompetencer. Lærerne har reflekteret over, hvorvidt evalueringen afspejler et varierende optag fra år til år, og at eleverne måske ikke selv kan sætte ord på deres studiekompetencer, hvilket også underbygges af evalueringen.

Evalueringen tydeliggør dog, at de fleste elever ved, hvad studiekompetencer er, og at eleverne aktivt anvender specifikke studiekompetencer. Fx fremhæver nogle elever bl.a. evnen til at træffe og begrunde valg i interviewene med evaluator.

Gymnasiereformen har desuden medført et øget fokus på studiekompetencer, hvilket har understøttet projektet. På grund af projektet er arbejdet med studiekompetencer dog blevet implementeret tidligere i processen og med en mere organiseret og målrettet indsats.

Projektgruppen har bl.a. fremhævet, at relationsarbejdet har været særligt væsentligt i et projekt, hvor der samarbejdes på tværs af skoler. Relationsarbejdet udfordres især, hvis der er udskiftning i deltagere fra de enkelte skoler.

Parter

 • IBC International Business College
 • Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
 • EUC Lillebælt
 • UC SYD

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden august 2017 – september 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.961.978 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Geo & Bio Science Center Syd 

Formålet med Geo & Bio Science Center Syd har været at rekruttere flere unge til de naturvidenskabelige videregående uddannelser i Syddanmark. Børn og unges interesse for det naturfaglige er søgt fremmet gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden. Projektet har involveret grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Projektets indsats 

 • Forandringsindsats 1: Udvikling af 14 undervisningsforløb inden for temaerne biodiversitet og klimaforandringer med tilhørende undervisningsfilm.
 • Forandringsindsats 2: Udvikling af et undervisningsforløb i camp-format
 • Forandringsindsats 3: Udvikling af en model for samarbejder på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
 • Forandringsindsats 4: Et efteruddannelseskoncept for undervisere på grundskole og gymnasieniveau for styrkelse af børn og unges interesse for naturvidenskab gennem den praksisnære og eksperimenterende tilgang til undervisningen i naturvidenskab, som udvikles i projektet

Resultater

Langt de fleste elever oplever, at de har arbejdet med naturvidenskab på en anden måde, end de plejer. Mere end 7 ud af 10 elever synes, de lærer mere ved at være i naturen end i klasselokalet og 8 ud af 10 synes, det har været mere spændende at lære ude i naturen. Målsætningen om, at eleverne har fået en bedre forståelse for naturvidenskab er indfriet. Den høje målsætning om, at 75 % af eleverne ville opleve at være dygtigere inden for naturvidenskab, er dog ikke mødt. Det gælder en tredjedel af eleverne.

Det har fungeret godt i projektet, at der blev udarbejdet et katalog med de udviklede undervisningsforløb. Det har gjort det nemt og fleksibelt for de deltagende skoler at byde ind på forløbene og det har haft stor betydning, at de enkelte forløb kunne tilpasses målgruppen.

Det bemærkes, at der skal mere end én eller få dages forløb til at have indflydelse på de unges valg af videregående uddannelse. Lige omkring hver femte elev oplever at have fået information om deres videre uddannelsesmuligheder. Karrierelæring kunne have fyldt mere i projektet.

Alle projektets parter ønsker at fortsætte samarbejdet fremover. Der er således afsat timer til at deltage i undervisning, drift og udvikling. Projektet har desuden sikret sig støtte fra Novo Nordisk til de kommende tre år. Læs mere her: http://geobio.dk/

Parter

 • Faaborg Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Brobyskolerne
 • Øhavsskolen
 • Vester Skerninge Friskole
 • Nordagerskolen
 • Korinth Efterskole
 • Enghaveskolen Faaborg
 • Svanninge Skole
 • Horne Skole
 • HF2
 • HF og VUC Fyn
 • Tingagerskolen
 • Vestfyns Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Marie Jørgensens Skole
 • Fredericia Gymnasium
 • Giersings Realskole
 • Bernstorffsminde Efterskole
 • ATU

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden april 2017 – juni 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.084.852,67 kr., hvoraf 70,97% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Industrien som karrierevej 

Formålet med ”Industrien som karrierevej” har været at synliggøre industrien som en attraktiv karrierevej for folkeskoleelever for at få flere elever til søge en erhvervsuddannelse inden for industrien og dermed bidrage til at sikre kompetenceforsyningen til industrivirksomhederne.

Synliggørelsen af industrien skulle bl.a. ske ved at inddrage industrivirksomheder i elevernes undervisning i folkeskolen i 5.-6.klasse og 10.klasse. I 5.-6. klasserne har virksomhederne adopteret en folkeskoleklasse, mens 10. klasserne har samarbejdet med virksomhederne om deres obligatoriske store opgave i 10.klasse.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Etablering af lokale partnerskaber med industrivirksomheder i Trekantsområdets syv kommuner
 • Etablering af netværk mellem UU-centrene i Trekantområdet
 • En model for adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem folkeskoler og virksomheder.
 • Et undervisnings- og vejledningsmateriale til 7.-9. klassetrin der tager afsæt i værdikæden for, hvordan en kartoffel bliver til Pringles chips.
 • En model for den åbne skoles samarbejde med lokale virksomheder med særligt fokus på samarbejde mellem 10. klasse og virksomheder om den obligatoriske opgave i 10.klasse.

Resultater 

Projektet har bidraget til at øge elevernes kendskab til industrien og karrieremulighederne i industrien. Det gælder både for eleverne i 5-6.klasse og eleverne i 10.klasse. 68 pct. af 5.-6. klasseeleverne giver udtryk for, at de har fundet ud af, hvad man kan arbejde med i en industrivirksomhed, mens flere 10. klasseelever har fået øje på, at EUX og EUD er relevante uddannelsesveje, hvis man ønsker en karriere i industrien.

Det større kendskab til industrien, har ikke umiddelbart resulteret i, at flere elever ser industrien som en attraktiv karrierevej. Andelen af 5.-6. klasseelever, der kan se sig selv få et arbejde i industrien engang, er konstant med 29 pct. i før-målingen og 27 pct. i efter-målingen. Mens andelen af 10. klasseelever, der kan forestille sig at få en karriere i industrien også er konstant med 52 pct. i før-målingen og 49 pct. i efter-målingen.

Projektet er efter dets afslutning blevet succesfuldt forankret i Middelfart, Billund, Haderslev og Fredericia Kommuner, mens det er uvist om projektet vil blive ført videre i Vejen, Vejle og Kolding Kommune.

Parter

 • EUC Lillebælt
 • Trekantområdet Danmark
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Folkeskoler i Trekantsområdets kommuner
 • UU Billund
 • UU Lillebælt
 • UU Haderslev
 • UU Kolding
 • UU Vejen
 • UU Vejle
 • Billund Erhvervsfremme
 • Business Fredericia
 • Haderslev Erhvervsråd
 • Business Kolding
 • Middelfart Erhvervscenter
 • Udvikling Vejen
 • Vejle Erhvervsudvikling
 • Industrivirksomheder i Trekantområdet
 • Jobcentre i Trekantområdet
 • Dansk Metal
 • 3F
 • TEKNIQ
 • Arbejdsgiverne
 • DI
 • DIMA

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 5.159.991 kr., hvoraf de 3.497.520 kr. (svarende til 68%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

FVU og den kompetente samfundsborger

Projektet havde til formål at styrke virksomhedsansattes basale færdigheder inden for skrivning, læsning, regning, engelsk og IT. En mere fleksibel og virtuel tilrettelæggelse af forberedende voksenundervisning (FVU) på tværs af de syddanske voksenuddannelsescentre (VUC) skulle gøre det muligt at samle et tilstrækkeligt antal kursister til at oprette branche- eller virksomhedsrettede forløb.

Projektets indsats 

Det var projektets intention at udvikle og afprøve et fælles udbud af fjernundervisning i alle fag inden for FVU på tværs af de syddanske VUC’er.

Projektet lykkedes med at udvikle undervisningsmaterialer til fjernundervisning i FVU og ordblindeundervisning, og samarbejdet mellem underviserne på tværs af VUC’erne er som følge af projektet blevet styrket. Materialerne er desuden blevet udbredt til øvrige VUC’er i landet via VUC Erhverv.   

Projektet mødte dog også en række udfordringer undervejs. Herunder måtte Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udgå som testvirksomhed som følge af krigen i Ukraine. Det viste sig i det hele taget udfordrende at samle et tilstrækkeligt antal virksomhedskursister til at kunne oprette hold, bl.a. fordi virksomhederne efterspørger et mere virksomheds- eller branchespecifikt tilbud. Derfor blev der i projektperioden ikke oprettet undervisning på tværs af de syddanske VUC’er, og projektets aktiviteter måtte tilpasses undervejs.

Udvalgte resultater 

Det har ikke været muligt at følge op på projektets kvantitative målsætninger, da der i projektperioden ikke blev afholdt undervisning på tværs af VUC’er som forventet.   

Projektet blev evalueret af en ekstern partner. Evalueringsrapporten kan fremsendes efter henvendelse til Stine Liengaard Jensen, stlj@rsyd.dk, 40315069.

Parter 

 • HF & VUC FYN
 • VUC Syd
 • VUC Vest
 • Kolding HF & VUC
 • VUC Campus Vejle
 • HF & VUC Fredericia
 • Vitec (virksomhed)
 • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2022 til 1. december 2023 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.399.503,60 kr.

Harteværket 

Målet i projekt “Harteværket” var at styrke unges interesse og kompetencer i naturfag gennem mere produktorienterede undervisningsforløb, hvor eleverne fik større medansvar for den konkrete undervisning. Forventningerne til projektet har for det første været, at et øget medansvar og inddragelse i arbejdet med naturfagsemner gennem undervisningsforløbene på Harteværket skulle resultere i, at eleverne skulle opnå større interesse for scienceområdet.

For det andet at elevernes arbejde med egne spørgsmål skulle føre til øget mestring af science, hvilket igen vil føre til større interesse og motivation for science området.​ Derudover skulle projekt Harteværket bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Projektets indsats 

 • 12 undervisningsforløb ud fra en STEM/IBSE tilgang
 • Inddragelse af ung-til-Ung undervisning
 • At undervisningsforløbene er tilgængelige på www.astra.dk samt www.hartevaerket.dk
 • Afholdelse af 8 inspirations- og netværksmøder samt en afsluttende konference
 • Formidling af projekterfaringer på nationale uddannelseskonferencer (BigBang, Læringsfestival, DM i Skills, Fredericia 2016

Resultater

Gennem projektet er der blevet udarbejdet 12 undervisningsforløb til forskellige trin. 1 forløb er tiltænkt indskolingselever, 4 forløb er tiltænkt mellemtrinnet, 4 forløb er tiltænkt udskolingen og 3 forløb er tiltænkt elever på ungdomsuddannelser. Undervisningsforløbene er frit tilgængelige på Harteværkets hjemmeside, ligesom fysiske materialer til forløbene er tilgængelige på Harteværket.

Der er med succes blevet afholdt 8 fælles inspirations- og netværksmøder i løbet af projektet med deltagelse af cirka 30 antal lærere fra grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark.

Den mest centrale læring fra projektet, er at mere undersøgelsesorienterede undervisningsformer med inddragelse af et fungerende vandkraftværk med stor succes kan anvendes til at motivere elevers interesse for naturfag på såvel grundskole- som ungdomsuddannelsesniveau.

De involverede lærere har i høj grad forsøgt at tage den mere undersøgelsesorienterede undervisningsform til sig, om end det for nogle har været svært at overlade kontrollen til eleverne.

Effekten på elevniveau fremstår som begrænset – om end positiv. De kvalitative resultater fra casebesøg, observation og interview indikerer, at det gør en forskel i forhold til elevernes motivation og forståelse at arbejde med problemstillinger i virkeligheden – men at denne viden kun forankres hos eleverne, hvis der før og efter besøget gøres en stor indsats for at inddrage læringer fra besøget i undervisningen.

Parter

 • Harteværket
 • Munkensdam Gymnasium
 • Hansenberg
 • TREFOR
 • Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL)
 • Kolding Kommune
 • Insero

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2016 – 1. juli 2018. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.304.928 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse 

Formålet med projekt E2E har været at udvikle undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til, at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter efterskolen. Projektets forløb har bestået af to konkrete undervisningsforløb/indsatser: 1) Innovations-brobygnings-opgave (IBO) i samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser 2) Erhvervsrettet linjefag med samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser.

Projektets indsats 

 • Konkrete samarbejdsmodeller og koncepter for erhvervsrettede linjefag på aftenskoler, hvor virksomheder og fagretninger på erhvervsuddannelserne deltager.
 • Erhvervsrettede linjefagsforløb inden for hvert af de 4 nye hovedområder efter EUD-reformen.
 • Filmmateriale og et konkret undervisningsforløb til IBO-forløbet (IBO går ud på at udvikle en idé ud fra et tema til en modtager udenfor skolen).
 • Etablering af konkrete partnerskaber mellem virksomheder og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden og være til gavn for både IBO og erhvervsrettede linjefag.
 • Etablering af samarbejde mellem erhvervsuddannelser og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden.  

Resultater

 • Indsats 1 er gennemført med succes. 15 efterskoler og 10 erhvervsskoler har deltaget i et IBO-forløb.
  Det betyder, at 1700 efterskoleelever ud fra en innovationstankegang har udviklet på idéer, der kan løse eller forbedre udfordringer, som virksomheder eller organisationer står overfor. Eleverne har indgået samarbejdsaftaler og har foretaget research-besøg på virksomhederne.

  Interviewene med lærere og elever viser, at erhvervsskolerne generelt har løftet opgaven med at tage det anderledes brobygningsforløb alvorligt. Eleverne fortæller om engagerede erhvervsskolelærere med stor faglig viden, de har kunnet anvende til deres IBO-idé. 
 • Indsats 2 er udmøntet forskelligt blandt de deltagende efterskoler, da linjefagene er tilpasset den enkelte skoles profil samt deres eksisterende vision for deres 10.klasses forløb.  Men de har alle, ligesom indsats 1, fokus på at inddrage både virksomheder og erhvervsuddannelser.

  Effekten på elevniveau, dvs. antallet, der vælger en erhvervsuddannelse, er ikke målbar, og forventes lille. Det fremgår dog af resultaterne at elever, der har deltaget i IBO, har fået mere viden om alle typer af ungdomsuddannelser, herunder særligt EUX. Dertil kan lægges, at eleverne i de fleste tilfælde finder besøget på erhvervsskolerne lærerigt og positivt.

  På baggrund af de gode erfaringer fra dette projekt, er det efterfølgende lykkedes Efterskoleforeningen at få bevilget på 5 millioner kroner fra Nordea-fonden til en landsdækkende udrulning.

Parter

 • Tietgen
 • Ryslinge Efterskole
 • SOSU Fyn
 • Design- og idrætsefterskolen i Skamling
 • Kold College
 • Kongeådalens Efterskole
 • Hansenberg
 • Riberkjærgård Landbrugsskole
 • SOSU Esbjerg
 • EUC Syd
 • Odense Tekniske Gymnasium
 • SDE
 • Rybners Erhvervsskole
 • Ølgod Efterskole
 • Vojens Efterskole
 • Sundeved Efterskole
 • Ladelund Efterskole
 • Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
 • Skanderup Efterskole
 • Tommerup Efterskole
 • Efterskolen Flyvesandet
 • Efterskoleforeningen.  

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.

Karrierelæring på Tværs 

Projektets mål var at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, herunder at motivere eleverne til - den rigtige - ungdomsuddannelse ved at klæde de deltagende lærere fra grundskolerne på til at gennemføre intensive læringsforløb. Læringsforløbene blevet udviklet i samarbejde mellem lærerne fra de deltagende grundskoler og undervisere fra de deltagende ungdomsuddannelser.

Projektets først trin var at udvikle den fælles tværsektorielle styrings- og læringsplatform ”Hub to Connect”, andet trin var at udvikle og gennemføre de intensive læringsforløb for eleverne.

Projektets indsats 

 • En styrings- og læringsplatform (Hub to Connect), som skal understøtte samarbejdet mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser, UU og virksomheder med det formål at støtte og udfordre de unge i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.
 • En række eksemplariske intensive læringsforløb for både hele klasser og udvalgte målgrupper på tværs, herunder et inspirationskatalog, der indeholder 10 konkrete eksempler på, hvordan et intensivt læringsforløb kan forløbe.

Resultater

Der er gennemført 46 forløb, hvoraf 42 forløb er gennemført for hele klasser, tre forløb er gennemført for ikke-uddannelsesparate elever og ét forløb er gennemført for talentfulde elever og/eller særligt teknisk interesserede elever. Knap 1000 elever har deltaget i et intensivt læringsforløb i løbet af projektperioden.

En væsentlig læring fra projektet er, at det har krævet mange ressourcer og meget tid at implementere den tværinstitutionelle læringsplatform. Ikke mindst fordi at det var projektets mål, at alle samarbejdspartnere skulle bidrage til den fælles didaktik, hvilket har betydet at mange lærere, undervisere og virksomheder har været koblet på læringsplatformen fra start. Det har til gengæld bidraget positivt til oplevelsen af ejerskab til projektet og de intensive læringsforløb.

En klar struktur og rammesætning bidrager positivt til en fælles læringsplatform. Ved at UU Lillebælt har været facilitatorer af de afholdte workshops, er de nye undervisningsforløb blevet udviklet i den samme ramme og med de samme didaktiske overvejelser, samtidig med, at lærerne og underviserne selv har udviklet undervisningsforløbene, hvilket både har givet kvalitet og ejerskab. Det er en læring af projektet, at udviklingsgrupperne ikke må være for store, og at ansvarsfordelingen i udviklingsgrupperne skal være tydelig.

Størstedelen af eleverne har opnået viden om den virksomhed, de har besøgt og dens arbejdsopgaver. Endvidere oplever over halvdelen af de deltagende elever, at de, efter at de har deltaget i et intensivt læringsforløb, kan omstille teori til praksis. De intensive læringsforløb har også betydet, at eleverne har fået et større kendskab til UU-vejlederne og dermed til at gøre brug af deres viden om ungdomsuddannelser. Eleverne har desuden fået større kendskab til kravene for deres ønskede ungdomsuddannelse, og oplever tro på egen formåen efter deltagelse i et intensivt læringsforløb

Projektet gennemføres i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr.

Parter

 • UU Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Gymnasium og HF
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia
 • Social- og sundhedsskolen Middelfart
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Skoleafdelingen i Fredericia Kommune
 • Skoleafdelingen i Middelfart Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2016 – 30. juni 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.357.250 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Crossing IT 

Målet med Crossing IT var, at flere unge i Region Syddanmark skulle få lyst til at tage en naturvidenskabelig uddannelse, særligt inden for en af de mere end 80 IT-uddannelser. Dette skulle ske ved at øge de unges viden om og færdigheder i programmering gennem forskellige undervisningsforløb.

I Crossing IT har folkeskolelærere og (erhvervs)gymnasier oparbejdet kompetencer til at undervise i og med programmering. Forløbene har endvidere søgt at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsgymnasier og de lokale folkeskoler, 10. klasse centre samt med lokale virksomheder.

Projektets indsats 

Projektets indsatser består af følgende produkter, som er frit tilgængelige:

 • Rapport om behov og anvendelse af avancerede it-kompetencer i virksomheder i Region Syddanmark. 
 • Et operationelt koncept for undervisning i programmeringsfærdigheder på tværs af uddannelsesniveau og fag. CrossingIT har produceret 35 nye unikke undervisningsforløb, som dækker både korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, længerevarende projekter og storskala events. Forløbene er udarbejdet på baggrund af projektets egen governancemodel og er efterfølgende evalueret fagligt via den teknologididaktiske model ROBOdidaktik.
 • Etablering af lokalt forpligtende samarbejdskoncepter. Udviklingsarbejdet er drevet af erhvervsgymnasierne HHX, HTX og EUX. Erhvervsgymnasierne har desuden samarbejdet i uddannelseskæden med de lokale folkeskoler og 10. kl. centre, samt dannet nye, brede samarbejder med virksomheder, fritidsorganisationer og kommunale afdelinger.
 • Formelt netværk for IT-undervisere, som har mødtes til halvårlige netværksmøder, suppleret med en række it-faglige workshops.
 • Offentlig formidlingsevent blev afholdt i april 2019.
 • Kompetenceudvikling af undervisere, som først og fremmest har fundet sted gennem halvårlige udvekslingsfora og workshops, samt lokalt efter individuelle behov.

Resultater

Projektet lykkedes med at igangsætte og udføre 35 forskellige undervisningsforløb, som hver især udsprang fra skolens lokale behov og muligheder. En lang række af de 35 forløb har været gennemført op til 10-20 gange. Mere end 1400 elever fra grundskole og gymnasier har deltaget i mindst et af de 35 forløb (eller en skalering heraf). 50 gymnasieundervisere og 40 grundskolelærere har bidraget til mindst et undervisningsforløb under CrossingIT.

Der blev oprettet to officielle netværk (som videreføres) for it-undervisere fra erhvervsgymnasier, hvor de har mulighed for at få faglig sparring på tværs af kommuner. Der har endvidere været fokus på at skabe samarbejde mellem lokale gymnasier, folkeskoler og virksomheder. 

Det er evaluators vurdering, at projekt CrossingIT har formået at skabe en øget interesse for IT-studieretninger på (erhvervs)gymnasier og for it-uddannelser i det hele taget. Andelen af hhv. gymnasieelever og grundskolelever der finder en IT-uddannelse eller karrierevej interessant har indfriet projektets målsætning. Dobbelt så mange gymnasieelever tilkendegiver i eftermålingen, at de har lyst til at tage en it-uddannelse (14%-29%). 32% af grundskoleeleverne ser muligheder i en it-studieretning på et (erhvervs)gymnasium.

Den mest centrale læring fra projektet er, at erfaringerne fra CrossingIT er et eksempel på en velfungerende introduktion til kodning og programmering i både grundskole og gymnasium. Derudover opnåede projektet den afledte effekt, at det opleves som en god og tidlig introduktion for grundskoleelever til erhvervsgymnasiet i en tid, hvor gymnasierne oplever, at de unge vælger ungdomsuddannelse tidligere og tidligere.

Parter

 • Det Blå Gymnasium i Tønder, HHX/HTX
 • Campus Vejle, HHX/EUX
 • Svendborg Erhvervsskole, HH/HTX
 • Erhvervsgymnasiet i Grindsted, HHX/EUX/HTX
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, HHX
 • Business College Syd, HHX

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – juni 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.118.518 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Vejen til NY MESTERLÆRE

Formålet med Vejen til Ny Mesterlære har været at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen som en vej til en erhvervsuddannelse. Ny mesterlære er en indgang til erhvervsuddannelserne, der kan bruges af virksomheder, som gerne vil have eleven i længere tid. Desuden er ordningen rettet mod elever, der ikke har 02 i dansk og matematik, og som heller ikke trives i et skolemiljø.

Projektet ville også give unge forudsætninger til at få en Ny mesterlæreaftale samt klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til.  Samlet set var målet at øge antallet af Ny mesterlæreaftaler med 50 % i Kolding og Vejen Kommuner.

Projektets indsats 

Projektet har bl.a. resulteret i følgende indsatser:

 • Koncept for afklarings- og vejledningsforløb (BootCamp)
 • Skabelon for handlings- og uddannelsesplaner til unge
 • Informationsmateriale til virksomheder, unge og vejledere om Ny mesterlære-ordningen
 • Model for praktiksamarbejde mellem uddannelsesinstitution, jobcenter og virksomhed beskrevet gennem konkrete ungecases

Resultater 

Projektet har nået målet om 50 % flere Ny mesterlæreaftaler. Antallet af Ny meterlæreaftaler er således vokset med 110 % i Vejen Kommune og 57 % i Kolding Kommune set i forhold til 2015. I Syddanmark er stigningen til sammenligning blot på 38 %. I selve projektet har der deltaget 107 unge, hvoraf 66 har gennemført en BootCamp. Heraf er der dog kun 12 af de deltagende unge, der har fået en Ny Meterlæreaftale. Det skyldes, at de unge i projektet har været en ressourcesvag målgruppe, som kæmper med forskellige problemstillinger udover ledighed. 

Det er i høj grad lykkes at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen blandt medarbejdere i UU og i jobcentret. Der har fra ledelserne i jobcentre og UU været et mærkbart fokus på og italesættelse af Ny mesterlære-ordningen i hele projektperioden. Der har også været en intensiveret opsøgende indsats over for virksomhederne. Det vurderes, at det er dette fokus på Ny Mesterlæreordningen, der har været medvirkende til stigningen i antallet af Ny mesterlæreaftaler i henholdsvis Kolding og Vejen Kommune.

Det lykkes ikke at klæde virksomhederne bedre på til at håndtere svage unge. Virksomhederne var ikke interesserede i at afsætte de fornødne ressourcer til at deltage i mentorkurser. Afklarings- og vejledningsforløbene fortsætter ikke efter projektperioden, men erfaringer herfra indgår i nye afklaringsforløb som bliver udbudt af Jobcenter Kolding både i Kolding og Vejle.

Parter

 • IBC
 • UU Vejen
 • UU Kolding
 • Jobcenter Vejen
 • Jobcenter Kolding
 • HANSENBERG.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – september 2019. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.475.351 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark 

Formålet med ”E-Sport og Uddannelse i Region Syddanmark” var at skabe en ny HF-uddannelse med toning på E-sport. Målgruppen for projektet er den voksende gruppe af unge – især mænd – der brænder for E-sport, men ikke får påbegyndt en ungdomsuddannelse. Projektet ville desuden give eleverne/kursisterne et indblik i, hvordan deres passion for E-sport via en kompetencegivende ungdomsuddannelse kan udvikles til videre uddannelse eller til erhvervsrettede kompetencer. Oprindeligt var det også målet at inkludere AVU og hhx/EUX i projektet.

Projektets indsats 

 • Kompendium af udvalgt undervisningsmateriale, som gennem forløbet er blevet udviklet og afprøvet. Undervisningsmaterialet er tonet til e-sport, så e-sport indgår som en naturlig del af de enkelte fag.
 • En praksisændring fra traditionel undervisning til gamificering af undervisningen.
 • Drejebog som omhandler rammer og samarbejder mellem andre uddannelsesinstitutioner og inddragelse af erhvervslivet, hvor fokus i samarbejdet er karrierelæring, professionsorientering samt valgkompetence i forhold til erhvervsretning eller videre uddannelse efter endt ungdomsuddannelse.
 • Model for praktik- og projektforløb jf. den nye HF-reform
 • En konkret model for samarbejde med grundskolen.

Resultater 

Projektet nåede som planlagt at starte ét hold HF-elever i første projektår og to hold i andet projektår. Den forventede gennemførelsesprocent var 80%, hvilket blev overopfyldt for det første hold (88%). For de to hold på andet år forventes en lidt lavere gennemførelsesprocent, om end tæt på de 80%. Trods et ihærdigt forsøg, lykkedes det ikke at oprette AVU-hold med fokus på E-sport.

Evalueringen tyder på, at flere faktorer har bidraget til at fremme projektets målsætning. Bl.a. holdtræningen i E-sport formåede at skabe et stærkt fællesskab blandt kursisterne samt lærerne og kursisterne imellem. Mere end 90 % af kursisterne tilkendegiver i både før- og eftermålingen, at de er en del af et fællesskab.

En vigtig læring af projektet har været, at kursisterne på E-sport-holdene generelt set udgør en tungere målgruppe end de resterende kursister på HF & VUC FYN. En større del af kursisterne har således en række personlige og/eller sociale udfordringer. For at imødekomme dette har ledelsen prioriteret mange timers studievejledning til klassen, hvilket vurderes at være nødvendigt for at fastholde den høje gennemførelsesprocent.

Parter

 • HF & VUC Fyn
 • UCL
 • Handelsgymnasiet Ribe var også med i projektet fra starten, men valgte at springe fra.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.784.810 kr., hvoraf 70 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag 

Projektets overordnede formål har været at styrke søgningen til science-uddannelser i Region Syddanmark. På den baggrund har diabetes fungeret som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter, fordi det er en sundhedsmæssig problemstilling, der har høj aktualitet i samfundet og for regionen. Diabetes har givet de unge i udskolingsklasserne og på gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdagen, samfundsdebatten, uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder i Region Syddanmark.

Projektets indsats 

 • En karrierelæringsmodel for temaplanlægning i de indgående gymnasie- og grundskolefag.
 • Faglige-didaktiske efteruddannelseskurser for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Karrierelæringsseminarer for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Undervisningsmaterialer og cases om diabetes til brug i undervisningen på gymnasier og i grundskoler.
 • En model for brobygningssamarbejde med mellemlange og videregående science-uddannelser i Region Syddanmark.

Resultater

Projektet fik afholdt de planlagte aktiviteter og nåede ud til 800 gymnasieelever og 275 grundskoleelever.

Særligt i opstarten var projektet dog udfordret i planlægningen mellem gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. Som følge af vedvarende indsats fra projektets side lykkedes det dog at få de første besøg i hus. Erfaringen herfra var, at når først uddannelsesinstitutionerne havde haft det første besøg, ville de gerne på eget initiativ fortsætte studiebesøgene, fordi de så værdien af aktiviteten for dem selv.

Eleverne i projektet har gennemsnitligt fået betydeligt større kendskab til diabetes herunder behandling, forebyggelse mv. efter deltagelse i projektet. Der ses umiddelbart ikke en større interesse i de naturvidenskabelige fag generelt eller en øget refleksion over fremtiden som følge af undervisningen i disse fag efter forløbet. Dog ses en stigning på 7%-point i andelen af grundskoleelever, hvis lyst til at tage en gymnasial uddannelse inden for science eller sundhed er steget under forløbet, mens stigningen er på 2%-point for gymnasieelever (ift. videregående uddannelser inden for science eller sundhed).

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden maj 2016 – juni 2019.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.465.241 kr., hvoraf 68 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Erhvervstonet forløb på tværs 

Formålet med ”Erhvervstonet forløb på tværs” har været at udvikle, implementere og forankre erhvervsrettede undervisningsforløb i de forberedende tilbud med henblik på at tiltrække flere unge, kvalificere deres uddannelsesvalg, samt styrke de unges faglighed og kvalificere dem til at gennemføre forløbene.

Projektet indsats 

 • Indsats 1 - styrkelse af det tværorganisatoriske samarbejde: Der er i dag fokus på at kontaktlærerne, almenlærerne og faglærerne har et fælles ansvar - herunder et fælles ansvar for at eleverne oplever et sammenhængende undervisningsforløb. Der er som tilsigtet udviklet et notat på hvilke opmærksomhedspunkter, der er i tværfaglige samarbejder.
 • Indsats 2 - Styrkelse af KUU-KANON og EUD-klassernes erhvervsrettede profiler: Der er udviklet flere forskellige tværfaglige undervisningsforløb - dels i samarbejde med produktionsskolen, erhvervsskolerne samt virksomheder og organisationer. I Erhvervsklasserne (VUC/SDE) er der lavet en projektuge med afsæt i opgaven Faglig dokumentation, hvor der er sat fokus på job og karrieremuligheder, og hvor der løbende er lavet en række tværfaglige undervisningsopgaver.
 • Indsats 3 - Styrkelse af samarbejdet mellem KUU-KANON og virksomheder: Her er der bl.a. udarbejdet samarbejdsaftaler med en række virksomheder.  

Resultater 

 • Evalueringen viser, at eleverne er glade for den erhvervstonede undervisning, og at undervisningsformen betyder, at eleverne oplever undervisningen som mere relevant og brugbar. Eksempelvis oplever 8 ud af 10 elever, at de kan se formålet med det, de lærer.
 • Evalueringen finder en forskel på elevernes udbytte af projektet. EUD-klasse eleverne fremstår som havende fået et højere udbytte og svarer generelt mere positivt. Fx angiver 67 pct. af EUD-klasse eleverne, at de er blevet mere afklaret som følge af undervisningen, hvor det blot er 44 pct. af KUU-eleverne. Ligeledes beretter 61 pct. af EUD-klasse eleverne, at undervisningen har betydet, at de har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, hvor det blot er 37 pct. af KUU-eleverne.
 • En fremadrettet læring til lignende projekter er ifølge projektledelsen og de interviewede undervisere, at der skal afsættes endnu mere tid til det indledende arbejde med udvikling af læringsfællesskaber. Det kommer ikke af sig selv, men kræver en dedikeret ledelse, som afsætter tid og ressourcer af hertil samt ejerskab blandt alle deltagende parter.

Parter

 • KUU-KANON
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Kold College
 • SOSU FYN
 • Tietgen
 • AMU Fyn
 • HF & VUC FYN
 • Odense City Campus.

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – december 2018.
Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.307.136 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige 

Målet med ”Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige” har været at styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag hos både gymnasie- og folkeskoleelever med det sigte, at flere unge skal vælge en naturvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse, og at flere folkeskoleelever søger en studieretning med naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser. Dette har projektet gjort gennem peer-to-peer-samarbejde mellem folkeskoleelever og gymnasieelever og gennem øget samarbejde med de lokale virksomheder inden for science-området. Hensigten har således været både at styrke de unges interesse for de naturvidenskabelige fag, og at give dem et blik for karrieremulighederne inden for området.

Projektets indsats 

Projektets aktiviteter har overordnet set bestået af tre spor: 

 1. Det uddannelsesstrategiske spor har fokuseret på peer-to-peer-undervisning, hvor elever på de gymnasiale uddannelser har modtaget teoretisk undervisning og efterfølgende undervist folkeskoleelever. Formålet  har været at øge gymnasieelevernes følelse af mestring i faget, samt at øge folkeskoleelevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, samtidig med at de har kunnet spejle sig i gymnasieeleverne.
 2. Det jobstrategiske spor har indebåret virksomhedsbesøg og/eller casearbejde, hvor eleverne har fået indblik i, hvordan naturvidenskab bruges i praksis ude i virksomhederne. Der har endvidere været et samarbejde med de videregående uddannelser.
 3. Ambassadørsporet har fokuseret på samarbejdet mellem studerende på videregående uddannelser og lokale virksomheder. Dette spor afdækkes ikke i denne evaluering, men i sin egen særskilte evaluering.    

Resultater 

 • I alt har 840 gymnasieelever, 540 folkeskoleelever fra 10 folkeskoler og 22 lærere deltaget i projektet.
 • Der blev udviklet 42 undervisningsforløb på gymnasier og 27 undervisningsforløb til folkeskoler.   
 • Op mod en tredjedel af eleverne angav, at deltagelsen i projektet har øget deres interesse for naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Parter

De deltagende skoler i projektet har været gymnasiale uddannelser på Vejen Gymnasium og HF, Rybners Gymnasium, Sønderborg Statsskole og Tønder Gymnasium. Desuden har folkeskolerne Grønvangsskolen, Rødding Skole, Ådalsskolen, Fortuna-skolerne i Bramming, Høruphav Centralskole, Dybbøl-skolen og Tønder Distriktsskole deltaget. 

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2017 - 30. marts 2021 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr. 

 

Passage til Virkeligheden - Fremtidens håndværkere 

Formålet med projektet ”Passage til Virkeligheden – Fremtidens håndværkere” var at udbrede forståelsen for mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse og højne respekten for faglærte. Samtidig fokuserede projektet på håndværksfagene som led i et bæredygtigt samfund. Projektet satte ydermere fokus på at udvikle kontakten og samarbejdet mellem grundskolelærere, rollemodeller, undervisere fra EUX/EUD og erhvervslivet for at give grundskoleeleverne et bedre grundlag for et kvalificeret uddannelsesvalg.

Projektets indsats 

Projektet udvikle en fysisk platform (et aktivitetssted), hvor elever fra mellemtrinnet kunne afprøve forskellige former for håndværk. Eleverne fik dermed mulighed for selv at prøve fx at støbe et betongulv, sætte en vandlås sammen eller programmere en CNC-maskine. Dermed kan en aktivitetsdag i Passage til virkeligheden (PTV) være med til at gøre eleverne nysgerrige på håndværksfagene og potentielt inspirere dem til at tage en EUD. Samtidig opnåede lærerne i grundskolen viden om EUD/EUX-uddannelserne og blev dermed klædt på til at kunne rådgive de unge i deres uddannelsesvalg.

Resultater 

 • Projektet havde fra projektstart haft et mål om, at 2.030 elever skulle gennemføre et forløb i projektperioden. Grundet udfordringer med rekruttering og Covid-19 har projektet samlet haft 797 deltagende elever.
 • Det er tydeligt fra elevernes skriftlige refleksioner, at de har haft en god dag. F.eks. oplever eleverne, at de er blevet bedre til at samarbejde, har fået konkrete færdigheder (f.eks. sætter vinduer i, programmere, skrive ansøgninger mv.), og at de har lært om håndværksfag og -jobs.
 • Flere af eleverne beskriver også, at de er blevet mere nysgerrige på håndværksfag og programmering.
 • Desuden viser resultaterne af elevernes evalueringsskemaer, at størstedelen af eleverne synes, at arbejdet i værkstedet på Nydamskolen har fungeret godt og at de fik en god oplevelse af arbejdet med faget.

Parter

 • EUD Syd
 • Virksomhedsenheden, Sønderborg Kommune
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • Børn og Unge, Fredericia Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden september 2018 – juni 2021 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.159.527 kr.

SSH-kompetencer i fokus

Projektet havde til formål at sikre flere faglærte social- og sundhedshjælpere (SSH-kompetencer) i Esbjerg og Fanø Kommuner. SOSU Esbjerg er i samarbejde med de to kommuner lykkedes med at gentænke social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH-uddannelsen), så eleverne nu oplever et bedre læringsmiljø med mere praksisnær undervisning og en større vekselvirkning mellem skole- og oplæringsforløb. Det har resulteret i flere uddannelsesaftaler med kommunerne, og at færre elever falder fra uddannelsen.

Projektets indsats

Projektet har profileret SSH-uddannelsen ved hjælp af film, podcast og artikler. Projektets indsatser og resultater er desuden blevet formidlet bredt til SOSU-skoler og undervisere via netværksmøder og lignende.

I projektperioden blev SSH-uddannelsens opbygning tilpasset for fire projekthold, svarende til ét ud af to hold på fire optag (ca. 80 elever i alt), så eleverne på disse hold bl.a. oplevede en større vekselvirkning mellem skole- og oplæringsforløb. Siden oktober 2022 har alle hold fulgt den nye uddannelsesplan.    

For at styrke det praksisnære undervisningsmiljø på skolen har SOSU Esbjerg som en del af projektet udviklet ”Solhaven”, der er et simuleret plejehjem. Derudover er der bl.a. udviklet overgangsaktiviteter mellem skole- og oplæringsperioder, ligesom læringsmålene for hhv. skole- og oplæringsperioder er blevet forenet.    

Endelig har undervisere og oplæringsvejledere deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på, hvordan man skaber et godt læringsmiljø for eleverne og bedst understøtter deres personlige udvikling.

Udvalgte resultater

 • Andelen af indgåede uddannelsesaftaler på SSH-uddannelsen i forhold til dimensioneringen er øget fra 84% i 2019 til 111% i 2023.
 • Det samlede frafald på de 4 projekthold var 16 % mod de generelle 25% procent i 2019. 
 • Antallet af uddannede SSH’ere i Esbjerg og Fanø kommuner er steget fra 49 i 2019 til 71 i 2023 (31 %).

Projektet blev desuden evalueret af en ekstern partner. Evalueringsrapporten kan fremsendes efter henvendelse til Stine Liengaard Jensen, stlj@rsyd.dk, 40315069.

Projektets parter

 • SOSU Esbjerg
 • Esbjerg Kommune
 • Fanø Kommune

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 15. december 2020 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.227.211,80 kr.

Kontakt uddannelsesteamet

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU02V