Skip til primært indhold

IV-behandling i nærområdet

Her på siden findes forskelligt materiale til at fremme kvalitet og information om IV-hjemmebehandling. 

Samarbejdsaftale

I regi af Sundhedsaftalen er der i 2021 udarbejdet en samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet med Antibiotika og væske i kommunalt regi. 

Aftalen er godkendt på Sundhedskoordinationsudvalget den 23.juni, Regionsrådet den 23.augst, og KKR den 31.august 2021. Alle kommuner i region syddanmark har tilsluttet sig aftalen. 
8.november 2023 har Strategisk Sundhedsstyregruppe godkendt justeret aftale, med efterfølgende godkendelse af Sundhedssamarbejdsudvalget.

Samarbejdsaftalen omhandler flere typer af IV-behandlinger i nærområdet med antibiotika og væske i kommunalt regi, og således ikke udelukkende CADD pumper. 

IV-samarbejdsaftale (2024)

 

 

Pixiudgave: Samarbejdsaftale for IV væske- og antibiotikabehandling i nærområdet

Region Syddanmark og de syddanske kommuner har indgået samarbejdsaftalen om færdiggørelse af intravenøs (IV)-behandling i nærområdet (eget hjem, kommunal sygeplejeklinik eller lignende).

At beskrive en ensartet praksis på tværs af kommuner og sygehuse i Region Syddanmark, når en borger udskrives til færdigbehandling af IV-behandling i kommunalt regi (nærområdet).

Ved udskrivelse fra sygehus regi til færdigbehandling i kommunalt regi er det den afdeling, som udskriver borgeren, som har det lægefaglige behandlingsansvar, indtil IV-behandlingen er afsluttet. Sygehuset er ansvarlig for at stille kompetencer til rådighed til oplæring og rådgivning af den kommunale sygepleje. Kommunen er ansvarlig for, at kommunale sygeplejersker, der skal varetage opgaven, er oplært i intravenøs medicinadministration.

De kommuner, der har tilsluttet sig aftalen, er forpligtet til at varetage IV-behandlingen, når sygehuset vurderer, at IV-behandling i kommunalt regi er det bedste for patienten og følgende kriterier er opfyldt:

 • Der er tale om IV-behandling med isotone væsker eller antibiotika (alle typer)
 • Patienten er 15 år eller derover
 • Patienten er stabil og lægefagligt vurderet egnet til at færdiggøre behandlingen i nærmiljøet
 • Der fortsat er behov for IV-behandling men indlæggelse ikke nødvendig
 • IV-behandlingen er påbegyndt i sygehusregi (minimum 2 behandlinger)
 • IV-behandlingen administreres maksimalt tre gange i døgnet mellem kl. 7.00-23.00. Der kan dog være mulighed for fire gange i døgnet for et nærmere antal borgere (kapaciteten for fire gange i døgnet aftales lokalt mellem sygehuset og den enkelte kommune)
 • IV-behandlingen kan administreres på en måde, der tilgodeser, at kommunalt personale skal opholde sig i borgerens hjem i mindre end én time ad gangen
 • Behandlingen skal administreres i et lukket system
 • Patienten har en velfungerende og holdbar IV-adgang
 • Patienten samtykker til og accepterer behandling i nærmiljøet

Kommunalt og regionalt sundhedsfagligt personale i Region Syddanmark.

 • Lukket system
  • Kombineret blande og infusionssæt der kobles manualet til hætteglas kort før brug
   Medicinpumper
 • Vederlagsfrit - behandlingen er gratis for patient/ borger
 • Utensilier
  • Mindre genstande, der bruges som redskab eller hjælpemiddel til IV opgaven. Eks. handsker

Se tjekliste nedenfor

 • Affald betragtes som risikoaffald, hvis dette indeholder medicinrester og skal i gul kasse, som medbringes af patienten/ borger i forbindelse med kontrol på sygehuset. Muligvis vil lokalt apotek tage imod dette, men der foreligger ingen aftale herom.
 • Hvis der udelukkende er rester af væsker (sterilt vand, isotonisk natriumklorid eller glukose) i infusionsslanger etc., skal det ikke i risikoaffald. Når infusionssættet er skyllet igennem for medicinrester med saltvand, kan det bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Tjekliste

Hent tjekliste til Sygehuslægen her til udskrift

Vurdering

 • Vurdering af om patienten kan behandles i nærområde (nærområdet kan både være borgerens hjem eller i en kommunal sygeplejeklinik)

Information

 • Informerer og får samtykke fra patienten til IV i nærområdet

Plan og ordination

 • Ajourfører Fælles medicinkort (FMK) med dosis, antal doser pr. dag, antal behandlingsdage og seponering af IV-behandling
 • Ordinerer blodprøvetagning, herunder CRP
 • Plan for opfølgning på blodprøvesvar
 • Plan for behandlingsforløbet dokumenteres i patientjournalen herunder,
  • dato for behandlingsophør/ændring til anden administrationsform
  • plan for fjernelse af IV adgang
  • evt. ambulante kontroller
 • måling af vitale værdier (f.eks.: TP, BT, puls, RF, SAT)
 • Hyppighed af kontakt mellem kommunal sygeplejerske og behandlingsansvarlig afdeling
 • Kode forløbet jf. retningslinje

Hent tjekliste til sygehussygeplejerske her til udskrift

Udskrivelsesplanlægning

 • Kontakte hjemkommune jf. SAM:BO med henblik på at aftale opgavens løsning i kommunalt regi (herunder oplys behandlingsansvarlig afdeling samt døgndækket kontakttelefonnummer)
 • Behandlingsplan sendes via relevant elektronisk korrespondance
 • Relevant kontaktnummer til kommunal sygepleje udleveres til patienten
 • Patienten har fået mindst 2 doser intravenøs antibiotika før udskrivelse
 • Velfungerende IV adgang

Pakkeliste

 • IV væske eller antibiotika til hele behandlingsforløbet
 • Relevante IV vejledninger i forhold til det medgivne antibiotikum
 • Patientinformation
 • Relevant infusionssystem
  • Infusionssæt lukket system
  • Infusionsslange
  • Infusionssæt til pumpe
 • Evt. pumpe (obs. denne må ikke låses, husk batterier)
 • NaCl til at skylle IV adgang
 • Kanyleboks
 • Gul kasse til risikoaffald
 • Udstyr til pleje og anlæggelse af IV adgang
 • Spritswap

Hent tjekliste til kommunal sygeplejerske her til udskrift

 • Adrenalin
 • Førstehjælpsremedier
 • Engangshandsker
 • Relevant opfølgning med den behandlingsansvarlige afdeling på baggrund af behandlingsplan herunder hyppighed af kontakt
 • Ved afvigelse fra forventet forløb kontaktes den behandlingsansvarlig afdeling
 • Sørge for, at patienten kan få fat i sygeplejen, hvis det er aftalt med sygehuset, at patienten kan forlades under administrationen

Instrukser og dokumenter

Formål med instruks:

 • At beskrive anvendelsen af CADD-Solis VIP infusionspumpe
 • At sikre korrekt anvendelse af CADD-pumpen
 • At oplære personale i anvendelse af CADD-pumpen
Læs den tværgående Instruks anvendelse af CADD pumper

Jette Dalsgaard Andersen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24988027
APPFWU01V