Skip til primært indhold

Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Region Syddanmark udbyder hvert år kursus for opvågningssygeplejersker (UFO)

Er du opvågningssygeplejerske, så giver uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker en mulighed for: 

 • at styrke din viden og færdigheder i klinisk postoperativ sygepleje
 • at medvirke til perioperative patientforløb af høj kvalitet og sikkerhed
 • at kvalificere dig til at arbejde efter nyeste viden indenfor klinisk postoperativ sygepleje
 • at styrke reflektion over din egen praksis
 • at bidrage til høj faglighed i vejledningssituationer i den kliniske del af specialuddannelserne for intensiv- og anæstesisygeplejersker i uddannelsesforløb på opvågningsafsnit
 • at danne netværk samt få kendskab til regionens sygehuse og specialefordeling

Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker udbydes en gang årligt. 
Forløbet er fordelt på 6 moduler á 2 dage fra september til marts.
Undervisningen foregår på OUH, Odense og på Vejle Sygehus.

 

Præsentationsvideo af Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Information om uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb

Information om kurset for Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Målgruppe

Sygeplejersker ansat i opvågningsafsnit.

Formål med uddannelsesforløbet er

 • At styrke opvågningssygeplejerskens viden og kompetencer i klinisk postoperativ sygepleje
 • At kvalificere deltagerne til at arbejde efter nyeste viden inden for klinisk postoperativ sygepleje
 • At styrke deltagerne i refleksion over egen klinisk praksis
 • At medvirke til høj faglighed i vejledningssituationer i den kliniske del af specialuddannelserne for intensiv- og anæstesisygeplejersker i uddannelsesforløb på opvågningsafsnit.
 • At medvirke til netværksdannelse, erfaringsudveksling og gensidig inspiration
 • At fastholde opvågningssygeplejersker i specialet

   

Forventninger til deltagerne

 • Deltagelse og engagement i det samlede uddannelsesforløb
 • Forberedelsestid både forud og under uddannelsesforløbet
 • Anbefalet litteratur i Indholds- og Pensumbeskrivelsen er læst forud for hvert modul
 • E-læringsprogrammerne ”ANA – FYS test” samt ”Respiration og Cirkulation” er gennemført inden uddannelsesforløbets start med henblik på at opdatere faglig viden inden for de naturvidenskabelige emner
 • Under forløbet udarbejdes to individuelle praksisbeskrivelser af sygeplejefaglige problemstillinger ca. 10-15 linjer
 • Udarbejdelse af en formidlingsopgave
 • ”Gå i patientens fodspor” med fokus på det præ-, per- og postoperative forløb – studiebesøg på anæstesiologisk afsnit. Oplægget gennemgås med nærmeste leder
 • Kendskab til og anvendelse af kursussystemet Plan2learn på brugerniveau
 • Evaluering af alle moduler i Plan2learn (forudsætning for udlevering af kursusbevis)

Uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet består af 6 moduler á 2 dages varighed.

 • Indholdet er naturvidenskabelige emner, udvikling af den postoperative sygepleje, patientsikkerhed,
 • kvalitetsudvikling og samarbejde med patient og pårørende
 • Følgeskab af en patient i det perioperative forløb
 • Besøg på opvågningsafsnit på sygehuset, hvor undervisningen gennemføres

Forventninger til din nærmeste leder før start

 • Forventningsafstemning mellem kursusdeltager og leder
 • Forventningsafstemning om formidling af formidlingsopgaven i eget afsnit
 • Forventningsafstemning om formidling af kursusindhold i eget afsnit
 • Forventningsafstemning om tidsforbrug forud og under kursusforløbet
 • Finder mulighed for deltagelse i patientforløb – at gå i patientens fodspor
 • At afdelingssygeplejersken deltager i formidlingsdagen (20. marts 2024)

Sygdom og fravær

Fravær må max. være to undervisningsdage under hele uddannelsesforløbet.

Undervisere

Undervisningen varetages primært af speciallæger og sygeplejersker med indgående kendskab til specialet eller fagområdet.

Praktiske forhold

De enkelte moduler afvikles på regionens hospitaler kl. 8.30 – 14.45.
Der serveres kaffe og rundstykker formiddag samt kaffe og kage om eftermiddagen.
Frokost kan købes i kantinerne på sygehusene.

Pris
Det koster Kr. 8.200,- at deltage på kurset. Beløbet opkræves primo januar 2024

Tilmeldingsfrist
Der er tilmeldingsfrist den 1. juli 2023. Tilmelding foregår i Plan2Learn og er bindende.

Kommissorium

Kommissorium

Styregruppe for Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker (UFO) i Region Syddanmark

Baggrund

Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker (UFO) er etableret på baggrund af bl.a. den organisatoriske ændring med adskillelsen af intensiv- og opvågningsafsnit, derfor er der etableret et Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker.
Da opvågningsperioden er en forlængelse af det anæstesiologiske forløb, etableres denne styregruppe (i regi af regionens oversygeplejerskegruppe) med reference til Det Regionale Specialuddannelsesråd – Anæstesi.
Uddannelsesforløbets administrative forankring er via Koncern HR - Sundhedsuddannelser.

Formålet med et uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker

 • At styrke opvågningssygeplejerskens viden og kompetencer i klinisk postoperativ sygepleje
 • At sikre et perioperativt patientforløb af høj kvalitet og sikkerhed
 • At kvalificere deltagerne til at arbejde efter nyeste viden inden for klinisk postoperativ sygepleje
 • At styrke deltagerne i refleksion over egen klinisk praksis
 • At medvirke til netværksdannelse, erfaringsudveksling og gensidig inspiration
 • At medvirke til netværksbesøg på regionens andre opvågningsafsnit – efter ønske og om muligt
 • At fastholde opvågningssygeplejersker i specialet

Styregruppens ansvar og opgaver

 • At udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere Uddannelsesforløb for
  Opvågningssygeplejersker i Region Syddanmark samt løbende at monitorere
  uddannelsesbehovet
 • At udarbejde et ajourført uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker med
  indholdsbeskrivelse samt litteraturforslag
 • At varetage rekruttering af undervisere samt andre praktiske opgaver i forbindelse med
  kursusdagene på de enkelte sygehuse
 • Evaluering efter afsluttede forløb
 • Formidler status til DRS en gang årligt

Styregruppens sammensætning

Styregruppemedlemmerne består af

 • Formand - udpeget blandt styregruppens medlemmer
 • Formanden skal være leder
 • Næstformanden - udpeget blandt styregruppens medlemmer
  Denne skal være fra et andet ansættelsessted end formanden
 • En repræsentant fra hvert af sygehusenhedernes anæstesiologiske enheder
 • En repræsentant fra HR-Sundhedsuddannelse

Uddannelseskonsulent deltager som repræsentation fra DRS og HR Sundhedsuddannelser.

Styregruppen består af i alt 7 medlemmer.

Ved ændringer blandt styregruppemedlemmerne er formanden ansvarlig for at sikre gruppens
sammensætning og kontinuitet i henhold til kommissoriet.

Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker - opbygning og vilkår

Regional HR Sundhedsuddannelser udbyder uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker en gang årligt.
Et samlet uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker har en varighed på 12 dage fordelt på 6 moduler á 2 dages varighed.
Modulerne afvikles i perioden september – marts fordelt på regionens sygehusenheder, hvor den lokale
repræsentant er ansvarlig for:

 • At stille lokale med computer og projektor til rådighed uden beregning
 • Rekruttering af undervisere
 • Stille en koordinerende person = styregruppemedlem til rådighed på uddannelsesdagene
 • Bestilling af forplejning. Der serveres kaffe og rundstykker formiddag samt kaffe/kage om eftermiddagen.
  Dette betales over kursusbudgettet. Deltagerne sørger selv for frokost
 • Der tilstræbes et deltagerantal på minimum 14 og maksimum 22
 • Eventuelt ledige pladser kan tilbydes landets øvrige regioner

Administrativt

Uddannelseskonsulenten ved den anæstesiologiske specialuddannelse, ansat i HR Sundhedsuddannelser er ansvarlig for styregruppens administrative opgaver.

Kommissoriets godkendelse

Kommissoriet er revideret på styregruppemøde møde den 7. april 2022 og endelig godkendt i DRS i april 2022. Kommissoriet skal revideres ved behov, dog senest i 2025.

Styregruppemedlemmer

Ansvarlige for Uddannelsesforløbet

Styregruppe bestående af nedenstående medlemmer er ansvarlig for uddannelsesforløbet. Den administrative forankring er i Koncern HR Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark.

 • Britt Darley, Oversygeplejerske og Formand, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 • Charlotte Rosenkilde, Udviklingssygeplejerske, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 • Kristin Kristjansdottir, Oversygeplejerske, Sygehus Sønderjylland
 • Lena Storgaard Nielsen, Oversygeplejerske og næstformand, Opvågning, Esbjerg og Grindsted Sygehus, Esbjerg
 • Camilla Bloch Jespersen, Oversygeplejerske, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH Svendborg Sygehus
 • Sus Thorsen, Uddannelseskonsulent, Koncern HR, Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark
 • Yth Jakobsen, Oversygeplejerske, Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle

Indhold og pensumliste

Kontakt

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Kontakt
APPFWU01V