Skip til primært indhold

Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Region Syddanmark udbyder hvert år kursus for opvågningssygeplejersker (UFO)

Er du opvågningssygeplejerske, så giver uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker en mulighed for:
 at styrke din viden og færdigheder i klinisk postoperativ sygepleje

 • at medvirke til perioperative patientforløb af høj kvalitet og sikkerhed
 • at kvalificere dig til at arbejde efter nyeste viden indenfor klinisk postoperativ sygepleje
 • at styrke reflektion over din egen praksis
 • at bidrage til høj faglighed i vejledningssituationer i den kliniske del af specialuddannelserne for intensiv- og anæstesisygeplejersker i uddannelsesforløb på opvågningsafsnit
 • at danne netværk samt få kendskab til regionens sygehuse og specialefordeling

Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker udbydes en gang årligt. 
Forløbet er fordelt på 6 moduler á 2 dage fra september til marts.
Undervisningen foregår på OUH, Odense og på Vejle Sygehus

 

Præsentationsvideo af Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Information om uddannelsesforløb

Uddannelsesforløb

Information om kurset for Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker (UFO)

Målgruppe
Sygeplejersker ansat i opvågningsafsnit.

Formål med uddannelsesforløbet er

 • At styrke opvågningssygeplejerskens viden og kompetencer i klinisk postoperativ sygepleje
 • At kvalificere deltagerne til at arbejde efter nyeste viden inden for klinisk postoperativ sygepleje
 • At styrke deltagerne i refleksion over egen klinisk praksis
 • At medvirke til høj faglighed i vejledningssituationer i den kliniske del af specialuddannelserne for intensiv- og anæstesisygeplejersker i uddannelsesforløb på opvågningsafsnit.
 • At medvirke til netværksdannelse, erfaringsudveksling og gensidig inspiration
 • At fastholde opvågningssygeplejersker i specialet

   

Forventninger til deltagerne

 • Deltagelse og engagement i det samlede uddannelsesforløb
 • Forberedelsestid både forud og under uddannelsesforløbet
 • Anbefalet litteratur i Indholds- og Pensumbeskrivelsen er læst forud for hvert modul
 • E-læringsprogrammerne ”ANA – FYS test” samt ”Respiration og Cirkulation” er gennemført inden uddannelsesforløbets start med henblik på at opdatere faglig viden inden for de naturvidenskabelige emner
 • Under forløbet udarbejdes to individuelle praksisbeskrivelser af sygeplejefaglige problemstillinger ca. 10-15 linjer
 • Udarbejdelse af en formidlingsopgave
 • ”Gå i patientens fodspor” med fokus på det præ-, per- og postoperative forløb – studiebesøg på anæstesiologisk afsnit. Oplægget gennemgås med nærmeste leder
 • Kendskab til og anvendelse af kursussystemet Plan2learn på brugerniveau
 • Evaluering af alle moduler i Plan2learn (forudsætning for udlevering af kursusbevis)

Uddannelsesforløbet
Uddannelsesforløbet består af 6 moduler á 2 dages varighed.

 • Indholdet er naturvidenskabelige emner, udvikling af den postoperative sygepleje, patientsikkerhed,
 • kvalitetsudvikling og samarbejde med patient og pårørende
 • Følgeskab af en patient i det perioperative forløb
 • Besøg på opvågningsafsnit på sygehuset, hvor undervisningen gennemføres

Forventninger til din nærmeste leder før start

 • Forventningsafstemning mellem kursusdeltager og leder
 • Forventningsafstemning om formidling af formidlingsopgaven i eget afsnit
 • Forventningsafstemning om formidling af kursusindhold i eget afsnit
 • Forventningsafstemning om tidsforbrug forud og under kursusforløbet
 • Finder mulighed for deltagelse i patientforløb – at gå i patientens fodspor
 • At afdelingssygeplejersken deltager i formidlingsdagen (21. marts 2022)

Sygdom og fravær
Fravær må max. være to undervisningsdage under hele uddannelsesforløbet.

Undervisere
Undervisningen varetages primært af speciallæger og sygeplejersker med indgående kendskab til specialet eller fagområdet.

Praktiske forhold
De enkelte moduler afvikles på OUH Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle kl. 8.30 – 14.45, enkelte undervisningsdage vil der være fremmøde klokken 8 med henblik på besøg på de respektive opvågningsafsnit.

Der serveres kaffe og rundstykker formiddag samt kaffe og kage om eftermiddagen. Frokost kan købes i kantinerne på sygehusene.

Pris
Det koster Kr. 8.100,- at deltage på kurset. Beløbet opkræves primo januar 2022

Tilmeldingsfrist
Der er tilmeldingsfrist Torsdag, den 1. juli 2021. Tilmelding foregår i Plan2Learn og er bindende.

Kommissorium

Kommissorium

Styregruppe for Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker (UFO) i Region Syddanmark Baggrund
Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker (UFO) er etableret på baggrund af bl.a. den organisatoriske ændring med adskillelsen af intensiv- og opvågningsafsnit. Derfor er der etableret et Uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker, som ikke har en specialuddannelse.

Uddannelsesforløbets administrative forankring er via Koncern HR Sundhedsuddannelser.

Da opvågningsperioden er en forlængelse af det anæstesiologiske forløb, etableres denne styregruppe i regi af regionens oversygeplejerskegruppe med administrativ forankring via HR Personaleudvikling.

Formålet med et uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker

 • At styrke opvågningssygeplejerskens viden, færdigheder og kompetencer i klinisk postoperativ sygepleje
 • At medvirke til perioperative patientforløb af høj kvalitet og sikkerhed
 • At kvalificere deltagerne til at arbejde efter nyeste viden indenfor klinisk postoperativ sygepleje
 • At styrke deltagerne i refleksion over egen klinisk praksis
 • At medvirke til at øge fagligheden i vejledningssituationer i den kliniske del af specialuddannelserne for intensiv- og anæstesisygeplejersker i uddannelsesforløb på opvågningsafsnit
 • At medvirke til netværksdannelse og gensidig inspiration
 • At fastholde opvågningssygeplejersker i specialet

Styregruppens ansvar og opgaver

 • At udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker i Region Syddanmark samt løbende at monitorere uddannelsesbehovet
 • At udarbejde et ajourført uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker med indholdsbeskrivelse samt litteraturforslag
 • At varetage rekruttering af undervisere samt andre praktiske opgaver i forbindelse med kursusdagene på de enkelte sygehuse
 • Evaluering efter afsluttede forløb

Styregruppens sammensætning

Initiativtagerne blandt regionens oversygeplejersker, har udpeget en formand og næstformand samt øvrige medlemmer til en ansvarlig styregruppe. Uddannelseskonsulent deltager som repræsentation fra DRS og HR Sundhedsuddannelser. Styregruppen består af i alt 7 medlemmer.

Formanden og / eller næstformanden skal være medlem i DRS ANÆSTESI.

Ved ændringer blandt styregruppemedlemmerne er formanden ansvarlig for at sikre gruppens sammensætning og kontinuitet i henhold til kommissoriet.

Uddannelsesforløb for Opvågningssygeplejersker - opbygning og vilkår
Regional HR Sundhedsuddannelser udbyder uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker en gang årligt. Et samlet uddannelsesforløb for opvågningssygeplejersker har en varighed på 12 dage fordelt på 6 moduler á 2 dages varighed.

Modulerne afvikles i perioden september – marts fordelt på OUH og Sygehus Lillebælt Vejle, hvor den anæstesiologiske ledelse er ansvarlig for:

 • At stille lokale med computer og projektor til rådighed uden beregning
 • Rekruttering af undervisere
 • Stille en koordinerende person = styregruppemedlem til rådighed på uddannelsesdagene
 • Bestilling af forplejning. Der serveres kaffe og rundstykker formiddag samt kaffe/kage om eftermiddagen. Dette betales over kursusbudgettet. Deltagerne sørger selv for frokost
 • Der tilstræbes et deltagerantal på minimum 14 og maksimum 22
 • Eventuelt ledige pladser kan tilbydes landets øvrige regioner

Administrativ funktion

Uddannelseskonsulenten ved den anæstesiologiske specialuddannelse, ansat i HR Sundhedsuddannelser er ansvarlig for styregruppens administrative opgaver.

Reference

Styregruppen etableres i regi af regionens oversygeplejerskegruppe. Den administrative forankring er via HR Sundhedsuddannelser.

Kommissoriets godkendelse

Kommissoriet er revideret på styregruppemøde møde den 2. april 2019 og godkendt i DRS den 7. juni 2019. Kommissoriet skal revideres ved behov, dog senest i 2022.

Styregruppemedlemmer

Ansvarlige for Uddannelsesforløbet

Styregruppe bestående af nedenstående medlemmer er ansvarlig for uddannelsesforløbet. Den administrative forankring er i Koncern HR Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark.

 • Britt Darley, Formand, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 • Charlotte Rosenkilde, Udviklingssygeplejerske, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 • Inge-Lise Pedersen, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Anæstesiologisk afdeling, SLB Vejle
 • Susanne Bøgeholt Kloster, Næstformand og oversygeplejerske, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Anæstesiologisk afdeling, SLB Vejle
 • Susanne Hierath, Stedfortræder, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH
 • Sus Thorsen, Uddannelseskonsulent, Koncern HR, Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark
 • Yth Jakobsen, Afdelingssygeplejerske, Anæstesiologisk afdeling, SLB Vejle

Kontakt

Sus Thorsen

Sus Thorsen

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


40 18 86 23 Kontakt
APPFWU02V