Skip til primært indhold

Regionale skaleringsprojekter

Overblik over nogle af de projekter/løsninger, der er besluttet skaleret i Region Syddanmark, der er understøttet af midler fra budgetaftale 2020.

Om projektet

Patienter med onkologiske sygdomme er ofte udfordret fysisk, psykisk og socialt i forbindelse med sygdom og behandling. Disse faktorer gør det relevant at involvere pårørende og er i overensstemmelse med den sundhedspolitiske dagsorden i Danmark. Sundhedsprofessionelle anerkender, at pårørende er en vigtig støtte i forbindelse med alvorlig sygdom samt en betydningsfuld kilde til bl.a. viden om patienten. Omvendt oplever sundhedsprofessionelle også barrierer ved at inddrage og støtte pårørende såsom; pårørendes manglende tilstedeværelse, lange geografiske afstande til sygehuset og kulturen i afdelingen.

Pårørendeinddragelse styrkes

En Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) har vist at ca. 30 % af patienterne oplever i begrænset udstrækning, at deres pårørende inddrages og informeres i det omfang de ønsker det. Endvidere har en baromenterundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse vist, at pårørende ufrivilligt oplever at have en passiv rolle, når der træffes beslutninger i forhold til sygdom og behandling. Lignede er identisk med internationale undersøgelser.

Lokalt i Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH) har ovenstående udfordringer omkring pårørendeinddragelse været genkendelige. Disse udfordringer er forsøgt imødekommet ved anvendelse af Videokonsulteret Stuegang og på den baggrund, belyser vi pårørendes og sundhedsprofessionelles oplevelser og erfaringer ved deltagelse i videokonsulteret stuegang. Ved en systematisk litteratursøgning er videokonsulteret stuegang med inddragelse af pårørende ikke tidligere beskrevet i international litteratur og ej heller anvendt nationalt eller lokalt.

En innovativ telemedicinsk løsning

Videokonsulteret stuegang er en innovativ telemedicinsk løsning, der er gennemført som et forskningsprojekt i Onkologisk Afdeling, OUH. Ideen er oprindeligt opstået og testet i Hæmatologisk Afdeling, OUH, men er efterfølgende videreudviklet, testet og implementeret i Onkologisk Afdeling.

Ved videokonsulteret stuegang forstås, at stuegangen afholdes i et virtuelt sikkert/krypteret møderum mellem sundhedsprofessionelle, patienten på sygehuset og pårørende, som deltager uafhængigt af deres geografiske placering. Stuegangen afholdes på et aftalt tidspunkt via et tilsendt link, hvor pårørende logger på via telefon, tablet eller PC.

Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Videokonsulteret stuegang er vurderet relevant i forhold til at imødekomme et højaktuelt emne, hvor der ønskes at skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Videokonsulteret stuegang har OUHs strategi både for udvikling af sygeplejen, men også OUHs innovationsstrategi, hvor teknologi ses om en del af løsningen på sundhedsvæsenets fremtidige udfordringer i forhold til den voksende ældrebefolkning, borgernes øgede forventninger til sundhedsydelser og en øget fokusering på kerneopgaven under hensyntagen til patient og pårørendes ønsker og formåen, hvilket er i tråd med regionens visioner.

Om projektet

Medicinsk Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland har arbejdet med implementering af telemedicinske løsninger til gruppen af palliative/onkologiske patienter.

De telemedicinske løsninger består af:

 • Ambulante telemedicinske konsultationer til palliative patienter via Mit Sygehus
 • Etablering af palliativt/onkologisk dagafsnit med telemedicinsk støtte aften/nat, hvor patienter har mulighed for at foretage akutte telemedicinske opkald til sengeafsnittet
 • Kompetenceudvikling i basal palliation via telemedicinsk undervisning til sundhedspersonale i de fire Sønderjyske kommuner

Løsningerne er designet ud fra følgende problemstillinger:

 • Store geografiske afstande
 • Ønske om forbedret målopfyldelse ift., Dansk Palliativ Database
 • Stigende efterspørgsel for palliative/onkologiske senge - Patienterne lever længere blandt andet som følge af ændrede behandlingsformer
 • Tidlig palliation forlænger den palliative periode.

Projektet er affødt af, at patientgruppen har et ønske om at opholde sig mest muligt i eget hjem.

Om projektet

Med TOKS-, TV- og PC-installation på alle patientstuer i det nye sygehusbyggeri på Sygehus Sønderjylland er den løbende dataregistrering, journalskrivning, billedvisning samt videobaseret inddragelse af pårørende nu mulig hos og sammen med hver patient. Patientinddragelse understøttes bl.a. af, at patienten deltager i dokumentationen, som finder sted på (ene)stuen.

Lettilgængelige patientinformation

Nødvendige informationer om patienten kan let hentes og dokumentation af data skrives direkte ind i journalen undervejs i samtalen med patienten, hvilket sparer tid, styrker inddragelsen og øger patientsikkerheden

Endvidere oplever patienterne at have ”fået mere af personalets tid”.

Erfaringer fra projektet har vist, at ledere bl.a., oplever at:

 • Adgang til data hos patienten fører til øget dialog med patienten og tilfører vores personale mere viden og forståelse
 • Indtastning af data er meget nemmere, og vi undgår dobbeltdokumentation
 • Det går fremad med anvendelse af it-systemer, de lærer hver dag, og faktisk giver træning i praksis gode forudsætninger for at personalet lærer at anvende dem.

Ud over de oplistede projekter er skaleringsmuligheder for yderligere fem projekter/initiativer blevet afsøgt:

 • Diabetespatienten tager styringen
 • Kom trygt hjem
 • En akiveringsrobot til patologien
 • En udredningsalgoritme til hjertepatienter
 • Erfaringsudbredelse vedr. anvendelse af farmaceutisk medicingennemgang.

På baggrund af afsøgningen er disse fem projekter/initiativer videreført i andet regi.  

Kontakt

Anne Bach Stisen

Enhedschef

Styring, Udvikling og Viden


20 59 89 51
APPFWU02V