Skip til primært indhold

Dispensation for ansættelse af overlæger med mindre end 5 års erfaring

Dispensation til ansættelse som overlæge, uddannelsesansvarlig-, specialeansvarlig eller ledende overlæge uden minimum 5 års erfaring som speciallæge

Region Syddanmark følges Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i specialelægestillinger

Læs Danske Regioners fælles regional vejledning for ansættelse i speciallægestillinger 

Det betyder, at der forud for opslag af alle speciallægestillinger, skal være en vurdering af om stillingen skal opslås som en overlægestilling, eller om denne kan opslås som afdelingslæge.

En ansættelse som overlæge forudsætter, som udgangspunkt, at ansøgere har minimum 5 års erfaring i en speciallægestilling. Erfaring regnes fra det tidspunkt lægen har fået dansk autorisation som speciallæge.

Det er muligt at søge Koncerndirektionen om dispensation for kravet om 5 års erfaring som speciallæge. Der kan fortrinsvis dispenseres fra de fem år som speciallæge, hvis vedkommende læge, som overlæge skal varetage et ledelsesansvar, som kun kan varetages, såfremt lægen er ansat/konstitueret som overlæge.

Procedure for ansøgning om dispensation til ansættelse af overlæge uden 5 års erfaring:

  • Dispensationsansøgning (nedenfor) sendes til Koncern HR, Sundhedsuddannelser som varetager sagsbehandlingen i forhold til Koncerndirektionen
  • Ansøgningen skal vedlægges CV, overlægebedømmelse, stillingsopslag og funktionsbeskrivelse
  • Antallet af ansøgere til overlægestillingen skal fremgå af ansøgningen
  • Ledelsesrollen i overlægestillingen skal uddybes og konkretiseres, hvordan vedkommende matcher stillingen, samt hvorledes ledelsen vil understøtte den pågældende læges udvikling som leder

Dispensationsansøgning til ansættelse af speciallæger uden 5-års erfaring som overlæge

Hvis ansøgeren i den lægefaglige bedømmelse vurderes som ”kvalificeret med bemærkninger” eller ”kvalificeret med forbehold”, skal ledelsen forholder sig dertil, og indstillingen skal ledsages af en erklæring fra ledelsen i forhold til forbeholdet.

Hvis en læge ønskes konstitueret i en overlægestilling - og denne læge ikke har 5 års erfaring som speciallæge, så skal der altid søges om dispensation for 5 års kriteriet før, vedkommende kan ansættes. Der skal i den forbindelse foreligge en overlægebedømmelse, også selvom længen forventes konstitueret i under 6 måneder. 

 

Kontakt

Lone Flø

Specialkonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


23 35 65 91 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V