Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning er etableret af regionsrådet med det formål at sikre den videre styrkelse og udvikling af forskningsområdet i regionen. Sundhedstjenesteforskning beskæftiger sig med grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem.

Næste ansøgningsfrist: Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 12.00 

Du kan ansøge puljen forår 2024.

Økonomi og opmærksomhedspunkter for puljen

Puljen har fokus på, hvordan sociale faktorer, finansieringsmodeller, organisationsstrukturer, processer, teknologier, tilgængelighed og personlige faktorer påvirker sundhedsvæsenets kvalitet, resultater og omkostninger. Faktorer der så at sige ligger uden for selve patientbehandlingen, men som har stor indflydelse på den kvalitet, som patienterne oplever.

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning støtter alene forskningsprojekter, som falder ind under ovenstående definition af sundhedstjenesteforskning. Der vil i puljen blive lagt vægt på et bredt felt af forskningsmetoder og på projekter, som skaber merværdi og bedre behandling for patienter.

Puljen er i opslag 1 gang årligt med 1,1 mio. kr. til uddeling.  Indsendte ansøgninger skal falde ind under ét eller flere af de pågældende års tre temaer.

Bemærk, at det ikke er muligt at opnå finansiering fra denne pulje, hvis forskningsprojektet allerede har opnået tilsagn om bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning.

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne, hvor der kræves MitID ved oprettelsen.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Se retningslinjer for puljen for Sundhedstjenesteforskning

Retningslinjer for bevillinger fra Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning

Når bevilling til et forskningsprojekt er besluttet af regionsrådet, meddeles dette til ansøger via e-mail.

Du skal gemme den fremsendte e-mail, da denne fungerer som dit officielle bevillingsbrev.

Anmodning om udbetaling

Ansøger skal anmode om udbetaling af bevillingen til forskning.sund@rsyd.dk.

Bevillingen skal hentes senest 6 måneder efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Midlerne budgetoverføres kvartalsvis til det pågældende sygehus/ kliniske enhed, som dit projekt udføres hos. Du bedes derfor i din mail om anmodning af udbetaling af bevillingen oplyse følgende:

 • Hvilken enhed midlerne skal overføres til (sygehusenhed eller SDU)
 • Hvilke(t) år din bevilling skal anvendes i

Ved fremsendelse af mail bedes du også orientere den pågældende økonomiansvarlige på sygehuset/den kliniske enhed.

Er du tilknyttet OUH gælder, at al kommunikation i relation til overførsel af bevillingen går igennem OUH ForskerService (reg.forskerservice@rsyd.dk). Du skal derfor kontakte OUH ForskerService, som hjælper dig i den videre proces.

Anvendelse af midlerne

Bevillinger fra forskningspuljen kan bruges til at dække følgende udgifter:

 • Løn til forskningsrelateret personale, som ikke allerede er frikøbt til 50% forskning
 • Driftsudgifter
  • Puljen støtter ikke udgifter til løn eller drift af ph.d.-projekter, herunder studieafgift til Ph.d.-skolen. Lønudgifter til ph.d.-studiet kan udelukkende søges fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje mens driftsmidler til ph.d.-projekter udelukkende kan søges fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning.
 • Finansiering af udgifter til bistand fra eksempelvis OPEN, GCP-enheden eller løn til statistiske analyser
 • Finansiering af honorar for udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder eks. Sundhedsdatastyrelsen
 • Finansiering af anden relateret forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.
 • IT-udstyr (maks. 10.000 kr.),
 • Møder, konferencer og transport samlet (max 20.000 kr.)
 • Udgifter til transport af patienter til og fra sygehuse samlet (maks. 50.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision samlet (max 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (3,1 %).

For Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning gælder, at bevillingen skal være anvendt senest 3 år efter, at bevillingen er hentet hjem.

Godkendelser

Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået, inden forskningsopgaverne igangsættes og midlerne fra Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning anvendes.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at forskningsopgaverne gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning.

Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele eller dele af bevillingen tilbagebetalt, hvis:

 • Forskningsopgaverne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået
 • Retningslinjer for regnskab ikke overholdes

Ændringer

Ved væsentlige ændringer omkring ansøger, projektets indhold eller bevillingsperiode, eksempelvis i tilfælde af barsels- eller sygdomsorlov, skal der sendes en anmodning om godkendelse heraf til Afdeling for Kvalitet og Forskning, forskning.sund@rsyd.dk.

Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk komite.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/ reference til puljen i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.

Som eksempel:

 • Thank you for the financial support from the fund to support health service and intervention research in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning)

Apparatur

Hvis modtager anvender midler til køb af apparatur, kan bevillingsmodtageren disponere over dette indtil projektet er afsluttet. Herefter tilfalder råderetten over apparaturet den kliniske enhed/ anden sektor, hvor bevillingsmodtageren har udført projektet.

Driftsudgifter, herunder service af apparatur, afholdes ikke Region Syddanmark.

IT – hardware/ software tilfalder ligeledes den kliniske enhed/ anden sektor efter projektets afslutning.

Slutregnskab

Ved bevillingens afslutning skal der indsendes slutregnskab til forskning.sund@rsyd.dk.  

Regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Kontakt

Al kommunikation vedrørende bevillingen og udbetaling skal ske til Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark via e-mail: forskning.sund@rsyd.dk

FAQ - Sundhedstjenesteforskning

Unfortunately, currently we do not provide application forms, information sheets etc. in English.

Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

Nej, der gives ikke støtte til ph.d.-løn og drift af ph.d. studier. Støtte til ph.d.-løn kan i stedet søges hos Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Støtte til driftsmidler kan søges hos hos Region Syddanmarks pulje for Fri- og strategisk forskning.

Alle faggrupper, fagområder og forskningsområder med et klinisk afsæt inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Ja, der støttes både nye og igangværende projekter. Bevillingen skal bruges på de af projektbeskrivelsens beskrevne projekter.

Nej. Det er ikke muligt for samme forskningsprojekt at opnå finansiering fra både denne pulje samt fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning. Såfremt forskningsprojektet har opnået tilsagn fra Region Syddanmarks Pulje for Fri og Strategisk Forskning kan der derfor ikke modtages bevilling fra denne pulje.

Lægmandsresumeet skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle, og må maks. fylde 2 A4 sider.

Ansøgningens projektbeskrivelse må gerne skrives på dansk eller engelsk, og må maks. fylde 5 A4 sider.

Ansøgninger, der overskrider max antal sider i lægmandsresume og/eller projektbeskrivelsen, afvises på formalia.

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Når din ansøgning er indsendt, er den låst i forhold til redigering. Du kan anmode Kvalitet og Forskning om at lave ændringer til din ansøgning via dialog-værktøjet, som du finder ved at klikke på den indsendte ansøgning og derefter vælger dialog-fanen. 

Du kan kun anmode herom, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til Support@grantone.dk. Beskriv så præcist som mulig, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.

Udvalget består af repræsentanter fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område, samt Syddansk Universitet. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Ansøgningen bedømmes ud fra en samlet helhedsbetragtning med afsæt i opgaveporteføljens indhold herunder den beskrevne kliniske tilknytning, betydning for borgerne i Region Syddanmark og om projektet hører under et af årets temaer samt projektets forskningsmæssige kvalitet.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres, men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet. Du kan fremsøge sundhedsudvalgets mødedagsordener her Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk)

Så snart regionsrådet har godkendt bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen.

Rent praktisk skal du bede om at få bevillingen overført til det sygehus eller kliniske enhed, som forskningsopgaverne udføres på. Bevillingen overføres i de kvartalsvise budgettilpasninger mellem regionen og sygehus/kliniske enhed.

Hvis du er ansat på SDU, kan du anmode om, at der laves en overførsel hertil.

Ved afslag eller tilsagn får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig tilbagemelding. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslags- eller bevillingsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Bevillingen kan anvendes over en periode på maks. 3 år.  

Ved væsentlige ændringer af de beskrevne forskningsopgavers indhold eller bevillingsperioden, f.eks. i tilfælde af barsel, skal anmodningen herom sendes til forskning.sund@rsyd.dk              

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Ved bevillingens afslutning bedes du indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

APPFWU02V