Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning

Læs om puljen og søg midler

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning er etableret af regionsrådet med det formål at sikre den videre styrkelse og udvikling af forskningsområdet i regionen.

Sundhedstjenesteforskning beskæftiger sig med grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem. Den studerer hvordan sociale faktorer, finansieringsmodeller, organisationsstrukturer, processer, teknologier, tilgængelighed og personlige faktorer påvirker sundhedsvæsenets kvalitet, resultater og omkostninger. Faktorer, der ligger uden for selve patientbehandlingen, men som har stor indflydelse på den kvalitet, som patienterne oplever.

Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning støtter alene forskningsprojekter, som falder ind under ovenstående definition af sundhedstjenesteforskning. Der vil i puljen blive lagt vægt på et bredt felt af forskningsmetoder og på projekter, som skaber merværdi og bedre behandling for patienter.

Puljen er i opslag 1 gang årligt, og indsendte ansøgninger skal falde ind under ét eller flere af det pågældende års temaer.

Temaerne for Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning i 2023 var: 

 • Interventioner, der reducerer ulighed i sundhed og forbrug af sundhedsydelser
 • Tværsektoriel forskning og samarbejde
 • Patientinddragelse, herunder effekter af patientinvolvering

Frist tirsdag d. 27. august 2024 kl. 12.00 

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne, hvor der kræves MitID ved oprettelsen.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Inden du søger puljen

Du bør læse opslaget og retningslinjerne for puljen.

Bemærk, at det ikke er muligt at opnå finansiering fra denne pulje, hvis forskningsprojektet allerede har opnået tilsagn om bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning.

FAQ

Unfortunately, currently we do not provide application forms, information sheets etc. in English.

Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

Ja, der støttes både nye og igangværende projekter. Bevillingen skal bruges på de af projektbeskrivelsens beskrevne projekter.

Alle faggrupper, fagområder og forskningsområder med et klinisk afsæt inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Nej. Det er ikke muligt for samme forskningsprojekt at opnå finansiering fra både denne pulje samt fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning. Såfremt forskningsprojektet har opnået tilsagn fra Region Syddanmarks Pulje for Fri og Strategisk Forskning kan der derfor ikke modtages bevilling fra denne pulje.

Nej, der gives ikke støtte til ph.d.-løn og drift af ph.d. studier. Støtte til ph.d.-løn kan i stedet søges hos Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Støtte til driftsmidler kan søges hos hos Region Syddanmarks pulje for Fri- og strategisk forskning.

Lægmandsresumeet skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle, og må maks. fylde 2 A4 sider.

Ansøgningens projektbeskrivelse må gerne skrives på dansk eller engelsk, og må maks. fylde 5 A4 sider.

Ansøgninger, der overskrider max antal sider i lægmandsresume og/eller projektbeskrivelsen, afvises på formalia.

Til ansøgningen skal følgende enten vedlægges som PDF-fil eller udfyldes i GrantOne:

 1. CV for ansøger (maks. 2 A4 sider)
 2. Publikationsliste for ansøger (maks. 2 A4 sider) bestående af de vigtigste publikationer inden for de sidste 3 år
 3. Valg af forskningspulje-tema, som ansøgningen henhører under
 4. Projektbeskrivelse (maks. 5 A4 sider), herunder forskningsdel ekskl. referencer.
 5. Beskrivelse af projektets relevans for patienter i Region Syddanmark (maks. 1 A4 side)
 6. Beskrivelse af tidsplanen for gennemførelse af forskningsopgaverne i forskningsprojektet.
 7. Beskrivelse af eventuelle medansøgeres forskningsopgaver/rolle i projektet (maks. 1 A4 side)
 8. Relevante litteraturreferencer (maks. 1 A4 side)
 9. Lægmandsresume (maks. 2 A4 sider), på letforståeligt dansk, hvor du beskriver forskningsprojektet, herunder projektets:
  1. Overordnet problemstilling, dvs. hypotese/forskningsspørgsmål
  2. Relevans og perspektiver for patienter i Region Syddanmark
  3. Valg af forskningsmetoder
  4. Samarbejde med eventuelle medansøgere
  5. Forventede resultater af projektet
 10. Et udspecificeret budget hvoraf konkrete budgetposter, samt ansøgte midler, opnåede midler og eventuelt medfinansiering fremgår. Budgetskabelon i GrantOne skal anvendes.

Der skal vedhæftes CV for ansøger (maks. 2 A4-sider).

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Når din ansøgning er indsendt, er den låst i forhold til redigering. Du kan anmode Kvalitet og Forskning om at lave ændringer til din ansøgning via dialog-værktøjet, som du finder ved at klikke på den indsendte ansøgning og derefter vælger dialog-fanen. 

Du kan kun anmode herom, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.

Udvalget består af repræsentanter fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område, samt Syddansk Universitet. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Ansøgningen bedømmes ud fra en samlet helhedsbetragtning med afsæt i opgaveporteføljens indhold herunder den beskrevne kliniske tilknytning, betydning for borgerne i Region Syddanmark og om projektet hører under et af årets temaer samt projektets forskningsmæssige kvalitet.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres, men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet. Du kan fremsøge sundhedsudvalgets mødedagsordener her Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk)

Så snart regionsrådet har godkendt bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen.

Rent praktisk skal du bede om at få bevillingen overført til det sygehus eller kliniske enhed, som forskningsopgaverne udføres på. Bevillingen overføres i de kvartalsvise budgettilpasninger mellem regionen og sygehus/kliniske enhed.

Hvis du er ansat på SDU, kan du anmode om, at der laves en overførsel hertil.

Ved afslag eller tilsagn får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig tilbagemelding. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslags- eller bevillingsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til Support@grantone.dk. Beskriv så præcist som mulig, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Bevillingen kan anvendes over en periode på maks. 3 år.  

Ved væsentlige ændringer af de beskrevne forskningsopgavers indhold eller bevillingsperioden, f.eks. i tilfælde af barsel, skal anmodningen herom sendes til forskning.sund@rsyd.dk              

Ved bevillingens afslutning bedes du indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Du angiver, eks. i din publikation, at du har modtaget midler til støtte af din forskning fra Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning.

APPFWU01V