Skip til primært indhold

Habilitetspolitik for medlemmer af Det Regionale Lægemiddelråd

Retningslinjer for habilitet for medlemmer af De Regionale lægemiddelråd herunder, hvordan de skal forholde sig til sponsorater og gaver.

Det Regionale Lægemiddelråd i Region Syddanmark ønsker åbenhed om medlemmernes tilknytning til lægemiddelindustrien. Rådet har derfor vedtaget denne habilitetspolitik, som alle medlemmer forventes at efterleve. Dette gælder både sundhedspersoner og administrativt personale.

Medlemmer af Det Regionale Lægemiddelråd forpligter sig til at:

  • Udfylde habilitetserklæring. Habilitetserklæringen opbevares af rådets sekretariat efter udfyldelse og opdateres af medlemmet hvis der sker ændringer, dog som minimum hvert andet år
  • Henvise til sekretariatet, hvis de kontaktes af lægemiddelindustrien om emner, der aktuelt behandles i Lægemiddelrådet
  • Pointere overfor lægemiddelindustrien at de ikke vil citeres som medlemmer af Lægemiddelrådet
  • Undlade at deltage i advisory boards eller få sponsoreret kongresdeltagelse eller rejser af lægemiddelindustrien, mens man er medlem af Lægemiddelrådet

Hvert møde i Lægemiddelrådet indledes med et punkt om habilitet, hvor rådsmedlemmerne har mulighed for at erklære sig selv eller andre medlemmer inhabile i forhold til de enkelte punkter på dagsordenen. Man er inhabil, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i udfaldet af en sag.

Offentligt ansatte medlemmer forventes at efterleve vejledningen God adfærd i det offentlige. Bemærk særligt kapitlerne 5 Habilitet, 6 Gaver og andre fordele samt 7 Bibeskæftigelse.

De medlemmer af Det Regionale Lægemiddelråd, som har sygehusansatte, forventes at efterleve regionens politik om Sygehusansattes kontakt med lægemiddel- og medicoindustrien.

Herunder henvises til det lovmæssige grundlag for tilknytning til lægemiddelvirksomhed for sundhedspersoner samt forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet for administrativt personale. 

Sundhedspersoner

Tilknytning til lægemiddelvirksomhed

I henhold til Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr må læger, tandlæger, sygeplejersker og apotekere ikke drive eller være knyttet til en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en specialforretning med medicinsk udstyr, med mindre de har anmeldt tilknytningen til Lægemiddelstyrelsen.

Sponsorater, gaver, kurser, rejser mm.

Der henvises til følgende:

Administrativt personale 

Inhabilitet ifølge Forvaltningsloven

Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker indenfor den offentlige forvaltning. Det er således uden betydning, om den pågældendes virke beror på et ansættelsesforhold, på en beskikkelse eller et valg. Det er ligeledes uden betydning om det er aflønnet eller ej, eller om det er heltids- eller deltidsbeskæftigelse (Bekendtgørelse af Forvaltningsloven)

APPFWU01V