Skip til primært indhold

Krav til dokumentation og afrapportering af forureningsundersøgelser og afværgeprojekter

For at sikre at regionens sagsbehandling sker på tilstrækkeligt oplyst grundlag og indenfor den kortest mulige sagsbehandlingstid, er det afgørende, at regionen modtager tilstrækkelig dokumentation. Følgende er en liste med dokumentationskravene til anvendelse af miljørådgivere som tjekliste inden indsendelsen af rapporter til godkendelse hos regionen. Mangler rapporter nedenstående elementer, kan det medføre længere sagsbehandlingstid, eller at sagen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag.

 1. Info - Data, adresse, matrikelnumre, indholdsfortegnelse og sidetal.
 2. Entreprenør - Oplysninger om bore/graveentreprenør
 3. Formål - Formål med undersøgelse/afværge, herunder ønsket kortlægningsafgørelse eller nuancering
 4. Geologi - Hvis relevant, forhold vedrørende geologi og grundvand/overfladevand
 5. Historik - Historik og ejendomsbeskrivelse herunder nuværende og tidligere arealanvendelse, tankplaceringer og –størrelser, rørføringer, tank- og sløjfningsattester m.v.
 6. Tidligere undersøgelser - Resultater af tidligere undersøgelser, vurdering af mulige kilder, stoftyper og spredningsveje
 7. Byggetekniske forhold - Beskrivelse af relevante byggetekniske forhold som gulvtype og –tykkelse, kapillarbrydende lag, sprækker, kælderdybde, afløbsplacering m.m. gerne dokumenteret med vedlagte bygningstegninger.
 8. Beskrivelse af arbejde - Beskrivelse af de udførte arbejder, herunder begrundelse for valg af prøvetagningssteder- dybder og- metoder.
 9. Analyseresultater - Samletabeller med samtlige analyseresultater markeret med kriterieoverskridelser samt prøvetagningsdybder.
 10. Vurdering - Vurdering af analyseresultater og risiko i forhold til formålet med undersøgelsen/afværgen.
 11. Situationsplan - Bilag med målfast(e) situationsplaner(er), med signaturforklaring, matrikler, Nordpil, bygninger, mulige forureningskilder, samtlige prøvetagningssteder (også fra tidligere undersøgelser) samt kant af afgravning(er), hvis der er udført gravearbejde.
 12. Fotos - Bilag med kommenterede fotos og relevante forhold på grunden herunder udvalgte prøvningssteder, udgravninger m.v.
 13. Feltdokumentation - Bilag med de relevante prøvetagningsskemaer for poreluft- og vandprøver samt borejournaler inkl. Geologiske beskrivelser, filtersætning og PID-målinger.
 14. Laboratorierapporter - Bilag med laboratorierapporter
 15. Vejelister - Hvis relevant bilag med vejelister fra jordmodtager, dokumentation for tilkørte materialer.

For at sikre den hurtigst mulige sagsbehandling og for at sikre, at projekter opfylder regionens krav, anbefaler vi, at der indsendes et oplæg, der indeholder punkterne (1,3,4,5,6 og 11) til godkendelse inden udførelse.

Ovenstående liste kan downloades i printvenlig A4-side (.pdf, 449 KB)

APPFWU01V