Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Fri- og Strategisk Forskning

Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning er etableret af regionsrådet for sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen.

Ansøgningsfrist: ultimo januar 2025

Bemærk, at opslag til puljen forventes offentliggjort efter sommerferien 2024.

Økonomi for puljen

Der uddeles knap 19 mio. kr. i 2025 til forskningsprojekter inden for de strategiske indsatsområder og fri forskning. Der uddeles i udgangspunktet 1-2 bevillinger af op til 2,5 mio. kr. De resterende midler anvendes på bevillinger op til 1. mio. kr.

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via online-ansøgningssystemet GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Se opslag og retningslinjer for puljen for Fri- og Strategisk Forskning

Gældende opslag for puljen for Fri- og Strategisk Forskning

Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning er etableret af regionsrådet for at sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Resultaterne skabes ved at støtte forskning, der foregår på tværs af sygehuse, fag og sektorer.

Hvilke krav er der til forskningssamarbejdet?

Puljen giver støtte til forskningsprojekter, der foregår i et praktisk, reelt og akademisk tværfagligt og tværgående samarbejde mellem forskere i Region Syddanmark.

Krav til forskningssamarbejde:

 • Samarbejdet foregår mellem mindst to samarbejdsparter i Region Syddanmark.
 • Samarbejdet skal være af praktisk, reel og akademisk karakter.
 • Samarbejdsparterne skal omfatte mindst én sygehusenhed, og skal derudover udgøres af
  • én/eller flere andre sygehusenheder/
  • og/eller enheder fra en anden enhed. 

Hvem er ”en sygehusenhed”?

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland
 • Esbjerg og Grindsted Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område

Hvem er en ”anden enhed”?

 • Almen praksis eller speciallæge-praksis
 • Dansk Gigthospital
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
 • Praksis fra andet sygesikringsområde, f.eks. fysioterapi, kiropraktik
 • En kommune i Region Syddanmark

Kravet om tværgående samarbejde opfyldes ikke, hvis samarbejdet kun består af to parter, hvoraf den ene udelukkende har sin ansættelse på SDU. Dvs. en ansøger, som er fuldtidsansat på SDU, kan således kun involveres i en ansøgning til puljen, såfremt det tværgående samarbejde i ansøgningen, udover SDU-enheden, består af mindst én sygehusenhed og én/eller flere andre sygehusenheder og/eller en anden enhed, som ikke er SDU.

Nedenfor er det illustreret, hvornår kravet om forskningssamarbejde vurderes opfyldt:

Eksempler på samarbejde Krav opfyldt?
Sygehus Lillebælt Almen praksis Ja
Psykiatrisygehuset Det præhospitale område Ja
Esbjerg og Grindsted Sygehus En kommune i Region Syddanmark Ja
Sygehus Sønderjylland OUH Odense Universitetshospital Ja
Esbjerg og Grindsted Sygehus Fysioterapi i Region Syddanmark Ja
Sygehus Lillebælt Forskningsenheden for Almen praksis Ja
Forskningsenheden for Almen praksis En kommune i Region Syddanmark Nej
OUH Odense Universitetshospital Svendborg sygehus Nej
OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus OPEN, OUH Nej
Almen praksis Kommune i Region Syddanmark Nej
OUH Odense Universitetshospital Syddansk Universitet (SDU) Nej
Almen praksis Forskningsenheden for Almen Praksis Nej

Der gives alene støtte til forskningsprojekter, der udføres efter højeste standard for integritet i forskning og forskningsmetoder og som følger det danske kodeks for integritet i forskning.

Dertil skal forskningssamarbejdet være af en sådan kvalitet, at der kan publiceres i fællesskab efter Vancouver-reglerne kaldt "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”. 

Hvilke betingelser skal jeg som ansøger opfylde?

Ansøger er ansat/ansættes på en af følgende enheder:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland
 • Esbjerg og Grindsted Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område
 • Dansk Gigthospital
 • Almen praksis
 • Forskningsenheden for Almen Praksis
 • Andet sygesikringsområde
 • Syddansk Universitet. 

Alle faggrupper og kliniske forskningsområder inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Hvor meget kan jeg ansøge om?

I puljen på i alt 20 mio. kr. gives der mulighed for at søge enten op til 1 mio. kr. eller op til 2,5 mio. kr.

Der uddeles i udgangspunktet 1-2 bevillinger af op til 2,5 mio. kr. De resterende midler anvendes på bevillinger op til 1 mio. kr.

Hvis du ønsker at søge op til 1 mio. kr. skal din ansøgning være enten inden for de strategiske indsatsområder fra Strategi for Sundhedsforskning eller inden for fri forskning.

Hvis du ønsker at søge op til 2,5 mio. kr. skal din ansøgning være inden for de strategiske indsatsområder fra Strategi for Sundhedsforskning.

Herudover skal følgende kriterier være opfyldte for ansøgninger op til 2,5 mio. kr.:

 • I din ansøgning fremgår det tydeligt, at der søges om støtte til etableringen af et tværgående forskningsmiljø på internationalt niveau og med et tydeligt samarbejde på tværs af flere specialer.
 • Dokumentation for at de pågældende enheder, som projektet udføres på, stiller medfinansiering til et ph.d.-stipendie svarende til mindst ét års løn. 

Du kan læse mere om indsatsområderne på strategi for sundhedsforskning.

For ansøgninger under 250.000 kr. kan der blive allokeret op til 10% af den samlede pulje, svarende til 2,0 mio. kr.

Uagtet ansøgte beløb er bevillingens varighed maksimalt 3 år, men der må gerne søges til projekter med en kortere løbetid.

Hvad kan jeg ansøge om midler til?

Der kan ansøges om midler til følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Løn til forskningsrelateret personale, som ikke allerede er frikøbt til 50% forskning
 • Driftsudgifter
  • Der kan fra puljen søges om drift til ph.d.-projekter, herunder ét års studieafgift til Ph.d.-skolen. Lønudgifter til ph.d.-studiet kan udelukkende søges fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
 • Finansiering af udgifter til bistand fra eksempelvis OPEN, GCP-enheden eller løn til statistiske analyser
 • Finansiering af honorar for udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder eks. Sundhedsdatastyrelsen
 • Finansiering af anden relateret forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.
 • IT-udstyr (maks. 10.000 kr.)
 • Møder, konferencer og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udlandsophold og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udgifter til mødeforplejning relateret til forskningsprojektet (maks. 10.000 kr.)
 • Udgifter til transport af patienter til og fra sygehuse (maks. 50.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision (maks. 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (maks. 3,1 %).

Kan jeg ansøge puljen, hvis jeg tidligere har modtaget bevilling herfra?

Hvis der tidligere er opnået en bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning på op til 1 mio. kr., kan du kun opnå yderligere støtte, hvis der kan redegøres for, at der søges til nye tiltag i projektet, der ikke allerede er søgt til. Hvis dette er tilfældet, skal der vedlægges en rapport, der klart beskriver det nye i ansøgningen i forhold til tidligere ansøgning.

Hvis der tidligere er opnået en bevilling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning på op til 2,5 mio. kr., kan der ikke søges fra puljen til samme projekt. I stedet kan du søge Region Syddanmarks pulje for klinisk excellence centre.

Hvis du vundet midler fra arrangementet ”Et Sundere Syddanmark” kan du ikke ansøge puljen for Fri og Strategisk Forskning med samme forskningsprojekt.

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Lægmandsresume skal være på dansk, øvrige dele af ansøgningen kan være på enten dansk eller engelsk.

For hele ansøgningen og bilag gælder det, at 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum i skriftstørrelse 12 i skrifttypen Times New Roman eller lignende.

Til ansøgningen skal følgende enten vedlægges som PDF-fil eller udfyldes i GrantOne:

 • CV for hovedansøger og for hver enkelt medansøger (maks. 2 A4 sider pr. person)
 • Angivelse af ORCID-id for ansøger og for hver enkelt medansøger
 • Publikationsliste for hovedansøger med angivelse af de 5-10 mest relevante publikationer for projektet. Publikationerne skal angives i punktform (maks. 1 A4 side)
 • Projektbeskrivelse (maks. 5 A4 sider)
 • Beskrivelse af projektets relevans for patienter i Region Syddanmark (maks. 1 A4 side)
 • Beskrivelse af tidsplanen for gennemførelse af forskningsopgaverne i forskningsprojektet (maks. 1 A4 side)
 • Beskrivelse af forskningssamarbejdet (maks. 2 A4-sider) med beskrivelse af samarbejdets praktiske og akademiske karakter, deltagende parter og de forskningsopgaver, som hver af parterne forventeligt skal løse.
 • Litteraturreferencer (maks. 1 A4-side) relevante for projektbeskrivelsen.
 • Lægmandsresume (maks. 1 A4 side), på letforståeligt dansk, hvor du beskriver forskningsprojektet, herunder projektets:
  • Overordnede problemstilling, dvs. hypotese/forskningsspørgsmål
  • Relevansen af forskningsprojektet for patienterne i Region Syddanmark
  • Valg af forskningsmetoder
  • Forskningssamarbejdet med medansøgere
  • Forventede resultater af projektet
 • Et udspecificeret budget hvoraf konkrete budgetposter, samt ansøgte midler, opnåede midler og eventuelt medfinansiering fremgår.
 • Beskrivelse af, hvad det vil betyde for projektet, hvis din ansøgning modtager bevilling fra puljen.
 • Underskrevet samtykke for deltagelse i forskningsprojektet fra hver medansøger. Følgende skabelon skal anvendes til formålet og uploades i PDF-format: Skabelon for samtykke fra medansøger(e)
 • Dokumentation for at de pågældende enheder, som projektet udføres på, stiller medfinansiering til et ph.d.-stipendie svarende til mindst ét års løn - dog kun gældende for ansøgninger på op til 2,5 mio. kr.

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående krav til ansøgning og formalia, vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning til støtte fra puljen.

Hvordan bedømmes min ansøgning?

Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i følgende kriterier:

 • Forskningshøjden, forskningskvaliteten og originalitet. Herunder at projektet og projektets videnskabelige metode(r) er velbeskrevet, samt at projektets formål, hypotese(r) og styrkeberegning (hvor dette er relevant) tydeligt fremgår.
 • Om forskningssamarbejdet er af praktisk, reel og akademisk tværfagligt og tværgående karakter.
 • Forskningsprojektet har relevans for patienter, samt eventuel patientinvolvering.
 • Finansieringsgrundlaget. I hvor høj grad der er eller kan opnås finansiering fra interne og/ eller eksterne kilder.
 • Budget. Om der er opstillet et tilstrækkeligt udspecificeret og realistisk budget for forskningsprojektet.
 • Tidsplan. Fremgår det tydeligt af projektbeskrivelsen, hvad tidsplanen for forskningsprojektet er, og er det realistisk at gennemføre forskningsaktiviteterne i den anførte periode, som maksimalt må vare 3 år?
 • Om ansøger(ne) er kvalificerede til at udføre de i ansøgningen beskrevne projekter.

Desuden vil der i bedømmelsesudvalgets prioritering af ansøgninger også blive lagt vægt på:

 • Antal af ansøgninger inden for hhv. de strategiske og frie forskningsområder.
 • Om der er flere ansøgninger fra samme ansøger.
 • Fordeling på sygehusenheder. 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet i maj 2024. Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet allerede i april 2024. Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før.

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fremsøge dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet sammen med en kort, skriftelig tilbagemelding efter regionsrådsmødet i maj 2024. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvem kan jeg kontakte?

Afdelingen for Kvalitet og Forskning kan træffes på e-mail: forskning.sund@rsyd.dk

Kvalitet og Forskning er behjælpelige med afklaring af formalia og spørgsmål til retningslinjerne for puljen. Tekniske spørgsmål til ansøgningen skal stilles via ansøgningsmodulet i GrantOne.

Retningslinjer for bevillinger for puljen for Fri og Strategisk Forskning

Når bevilling til et forskningsprojekt er besluttet af regionsrådet, meddeles dette til ansøger via e-mail.

Du skal gemme den fremsendte e-mail, da denne fungerer som dit officielle bevillingsbrev!

Anmodning om udbetaling

Ansøger skal anmode om udbetaling af bevillingen til forskning.sund@rsyd.dk.

Bevillingen skal hentes senest 6 måneder efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Midlerne overføres kvartalsvis til det pågældende sygehus/kliniske enhed, som dit projekt udføres hos. Du bedes derfor i din mail oplyse følgende:

 • Hvilken enhed midlerne skal overføres til (sygehusenhed eller SDU)
 • Hvilke år din bevilling skal anvendes i

Ved fremsendelse af mail bedes du også orientere den pågældende økonomiansvarlige på sygehuset/den kliniske enhed.

Er du tilknyttet OUH gælder, at al kommunikation i relation til overførsel af bevillingen går igennem OUH ForskerService (reg.forskerservice@rsyd.dk). Du skal derfor kontakte OUH ForskerService, som hjælper dig i den videre proces.

Anvendelse af midlerne

Bevillinger fra forskningspuljen kan dække følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Løn til forskningsrelateret personale, som ikke allerede er frikøbt til 50% forskning
 • Driftsudgifter
  • Der kan fra puljen søges om drift til ph.d.-projekter, herunder ét års studieafgift til Ph.d.-skolen. Lønudgifter til ph.d.-studiet kan udelukkende søges fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
 • Finansiering af udgifter til bistand fra eksempelvis OPEN, GCP-enheden eller løn til statistiske analyser
 • Finansiering af honorar for udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder eks. Sundhedsdatastyrelsen
 • Finansiering af anden relateret forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v. 
 • IT-udstyr (maks. 10.000 kr.)
 • Møder, konferencer og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udlandsophold og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udgifter til mødeforplejning relateret til forskningsprojektet (maks. 10.000 kr.)
 • Udgifter til transport af patienter til og fra sygehuse (maks. 50.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision (maks. 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (maks. 3,1 %).

For Fri og Strategisk Forskningspulje gælder, at bevillingen skal være anvendt senest 3 år efter, at bevillingen er hentet hjem.

Godkendelser

Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået, inden forskningsopgaverne igangsættes og midlerne fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning anvendes.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at forskningsopgaverne gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning. Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele eller dele af bevillingen tilbagebetalt, hvis forskningsopgaverne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået, eller hvis retningslinjer for regnskab ikke overholdes.

Ændringer

Ved væsentlige ændringer omkring ansøger, projektets indhold eller bevillingsperiode, f.eks. i tilfælde af barsel eller sygdom, skal anmodning herom sendes til forskning.sund@rsyd.dk

Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk komite.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/reference til puljerne i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.

Som eksempel:

 • Thanks for the financial support from the fund to support independent, strategic clinical research in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk forskning)

Apparatur

Hvis modtager anvender midler til køb af apparatur, kan bevillingsmodtageren disponere over dette indtil projektet er afsluttet. Herefter tilfalder råderetten over apparaturet den kliniske enhed/anden sektor, hvor bevillingsmodtageren har udført projektet.

Driftsudgifter, herunder service af apparatur, afholdes ikke Region Syddanmark.

IT – hardware/software tilfalder ligeledes den kliniske enhed/anden sektor efter projektets afslutning.

Slutregnskab

Ved bevillingens afslutning indsendes slutregnskabet til forskning.sund@rsyd.dk.   

Regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Kontakt

Al kommunikation vedrørende bevillingen og udbetaling skal ske til Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark via e-mail: forskning.sund@rsyd.dk.

FAQ - Fri- og Strategisk Forskning

We do not provide application forms, information sheets etc. in English due to a political agreement taken by The Regional Council.

Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Alle faggrupper, fagområder og forskningsområder med et klinisk afsæt inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark kan komme i betragtning.

Ja, der støttes både nye og igangværende projekter. Bevillingen skal bruges på de af projektbeskrivelsens beskrevne projekter.

Nej. Det er ikke muligt for samme forskningsprojekt at opnå finansiering fra både denne pulje samt fra Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning. Såfremt forskningsprojektet har opnået tilsagn fra Region Syddanmarks Pulje for Sundhedstjenesteforskning, kan der derfor ikke modtages bevilling fra denne pulje.

Lægmandsresumeet skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle, og må maks. fylde 2 A4 sider.

Ansøgningens projektbeskrivelse må gerne skrives på dansk eller engelsk, og må maks. fylde 5 A4 sider.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Som ansøger har du altid mulighed for, inden ansøgningsfristen, at trække din ansøgning retur og ændre i denne.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til Support@grantone.dk. Beskriv så præcist som mulig, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.

Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af Afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandlingen kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Fra ansøgningsfristen til bevillingsbrevene sendes ud går der op til 4 måneder.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres, men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet.

Dagsordenen til mødet i sundhedsudvalget kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Så snart regionsrådet har godkendt indstillingerne om bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev per mail med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen. 

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/reference til puljerne i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.
Som eksempel:
- Thanks for the financial support from the fund to support independent, strategic clinical research in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk forskning)

Hvis du modtager et afslag på en bevilling, får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig begrundelse. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslagsbrev. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding. 

Bevillingen kan anvendes over en periode på maks. 3 år.  

Ved væsentlige ændringer af de beskrevne forskningsopgavers indhold eller bevillingsperiode, f.eks. i tilfælde af barsel, bedes du kontakte forskning.sund@rsyd.dk og forespørge om muligheden for forlængelse af din projektperiode.      

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Ved bevillingens afslutning indsendes slutregnskabet til forskning.sund@rsyd.dk.
Regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.
Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Kontakt for spørgsmål til puljen

Team Forskning

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU02V