Skip til primært indhold

Vurdering af forældreegnethed i forbindelse med assisteret reproduktion

Information til fagfolk ved fertilitetsklinikker vedrørende vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion.

Er den behandlende læge på fertilitetsklinikken i tvivl om en enlig kvinde eller et pars evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen, skal sagen forelægges Region Syddanmark til vurdering. Region Syddanmark kan i den situation træffe afgørelse om, hvorvidt der kan iværksættes fertilitetsbehandling.

Hvem kan henvise til vurdering

Det er den behandlende sundhedsperson på fertilitetsklinikken, der skal bede Region Syddanmark om vurdering af forældreegnetheden, hvis der er i tvivl om en enlig kvindes eller et pars evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen.

Praktiserende læger kan ikke bede Region Syddanmark om vurdering af forældreegnethed, men skal i stedet henvise den enlige kvinde eller parret til en fertilitetsklinik.

Vi har lavet en informationspjece, der henvender sig direkte til den enlige kvinde eller parret.

Se ’Vejledning til ansøgere i sager om vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling’ (åbner i PDF)

Sådan sendes sagen til Region Syddanmark

Den behandlende sundhedsperson på fertilitetsklinikken skal sende en redegørelse for tvivlen om den enlige kvindes eller parrets evner til at drage omsorg for et barn efter fødslen.

Den behandlende sundhedsperson skal også indhente den enlige kvindes eller parrets samtykke til, at Region Syddanmark må behandle sagen.

Ved manglende samtykke skal sundhedspersonen på fertilitetsklinikken afvise at indlede behandling.

Redegørelsen og samtykket skal sendes til Region Syddanmark med sikker mail til: foraeldreegnethed@rsyd.dk

Hvem behandler sagen

Region Syddanmark behandler sager om forældreegnethed på vegne af alle regioner. Sagerne behandles af Juridisk Team i Regionssekretariatet og jura.

Kontoret er fysisk placeret i Regionshuset i Vejle.

Ved spørgsmål kan vi kontaktes på tlf. 23 46 18 18.

Regionen Syddanmarks sagsbehandling

Region Syddanmark indhenter endnu et samtykke fra den enlige kvinde eller parret til brug for indhentning af oplysninger til sagen. Der indhentes som udgangspunkt altid oplysninger fra praktiserende læge og fra kommunen. Fremgår det af sagen, at der har været forløb ved psykiatrien, ved en psykolog, et misbrugscenter eller andre relevante steder, så indhentes der også oplysninger derfra.

Sagerne behandles på skriftligt grundlag.

Parterne bliver som udgangspunkt ikke indkaldt til et møde, men de kan blive kontaktet telefonisk af sagsbehandleren i forbindelse med oplysning af sagen.

Hvordan vurderes sagen

Region Syddanmark vurderer blandt andet ud fra følgende forhold, jf. § 4 i bkg. 316 af 27/03/2019:

  • Eventuelle misbrugsproblemer hos kvinden eller parret
  • Kvindens eller parrets mentale tilstand, der kan få betydning for omsorgsevnen for et kommende barn
  • Forhold der kan bevirke anbringelse af barnet uden for hjemmet
  • At den ene eller begge kommende forældre allerede har et barn, der er anbragt uden for hjemmet på grund af familiens forhold.

Andre forhold kan også være af betydning for sagen. Der vil blive foretaget en samlet vurdering af alle sagens oplysninger.

Sagsbehandlingstid

Vi tilstræber at træffe afgørelse i sagen som udgangspunkt inden for 10 måneder. I nogle sager skal der indhentes oplysninger flere steder fra, og sagsbehandlingstiden kan derfor variere.

Når sagen er afgjort

Den enlige kvinde eller parret får afgørelsen sendt til e-boks eller med posten. Fertilitetsklinikken bliver samtidig orienteret om afgørelsens udfald.

Klage

Den enlige kvinde eller parret kan påklage afgørelsen til Ankestyrelsen inden 4 uger. Ankestyrelsen kan stadfæste, ændre eller hjemvise sagen. Fertilitetsklinikken får orientering om udfaldet af Ankestyrelsens afgørelse.

Årsberetning

Læs årsberetning for 2022-2023 vedr. vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling (åbner i PDF). 

Læs årsberetning for 2019, 2020 og 2021 vedr. vurdering af forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling (åbner i PDF).

 

 

APPFWU02V