Skip til primært indhold

Lovgivning

Lovgivning inden for specialuddannelsen for intensive sygeplejersker

Bekendtgørelse

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er tilrettelagt på baggrund af Bekendtgørelse om specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr. 396 af 07/04/2017.

Du kan læse bekendtgørelsen BEK nr. 396 af 07/04/2017 på Retsinformation.dk.

Uddannelsesordning

Uddannelsesordningen vedrører specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje og er
udarbejdet og tilrettelagt med udgangspunkt i bekendtgørelse BEK nr 396 af 07/04/2017 om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje, Sundheds- og Ældreministeriet, 7. april
2017, herefter bekendtgørelsen.

Læs her  den Nationale uddannelsesordning, godkendt af Sundhedsstyrelsen den 15. januar 2019.

§ 1 Baggrund

Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i intensiv sygepleje er nedsat af regionerne jvf.
Bekendtgørelse om specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Kapitel 6, § 21,
(BEK 396 af 07/04/2017)

§ 2 Navn

Rådets officielle navn er ”Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i intensiv sygepleje”.
Herefter kaldet Specialuddannelsesrådet.

Forretningsordenen er udarbejdet og godkendt af Specialuddannelsesrådet den 12. september
2018.

§ 3 Specialuddannelsesrådets kompetence/ansvar


Specialuddannelsesrådet har ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af specialuddannelsen i
henhold til den af Sundhedsstyrelsen godkendte landsdækkende uddannelsesordning. Herunder at
fastsætte regionernes opgaver i forbindelse med implementering og løbende opdatering af
uddannelsen, og i forhold til den praktiske gennemførelse af specialuddannelsen.

De enkelte regioner anbefales at nedsætte Regionale Specialuddannelsesudvalg med henblik på
at understøtte det landsdækkende arbejde med specialuddannelsen og at sikre implementering af
beslutninger truffet af Specialuddannelsesrådet.

Men henblik på at samordne, koordinere og monitorere specialuddannelsen i intensiv sygepleje,
har Specialuddannelsesrådet nedsat følgende arbejdsgrupper:

 1. Anerkendelsesudvalget
 2. Censorformandsudvalget
 3. Pensum- og teoriprøveudvalget

Herudover kan Specialuddannelsesrådet nedsætte ad hoc-udvalg - arbejdsgrupper.

Udvalg og arbejdsgrupper refererer til Specialuddannelsesrådet via formanden.

§ 4 Ansvar og opgaver

Specialuddannelsesrådet har følgende opgaver og ansvar:

 1. Sikre at uddannelsen gennemføres i henhold til bekendtgørelsen og den godkendte
  landsdækkende uddannelsesordning
 2. Monitorering, evaluering og ajourføring af den landsdækkende uddannelsesordning
 3. Indstilling af den landsdækkende uddannelsesordning til Sundhedsstyrelsens godkendelse
 4. Fastlæggelse af kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder
 5. Fastlæggelse af krav til teoretiske og kliniske undervisere
 6. Etablering og koordinering af censorvirksomhed og godkendelse af censorer
 7. Principper for merit
 8. Kortlægning af uddannelsesbehov
 9. Orientering om det samlede antal uddannelsespladser
 10. Behandling af klager inden for uddannelsesordningens rammer
 11. Vurdering af udenlandske uddannelser med henblik på anerkendelse til funktionen som
  intensiv sygeplejerske
 12. Årlig indberetning til Sundhedsstyrelsen om uddannelsen m.m.
 13. Sikre et regionalt samarbejde omkring uddannelsen blandt de uddannelsesansvarlige som
  varetager den kliniske uddannelse

Regionen/Regionale Specialuddannelsesudvalg har følgende opgaver og ansvar:

 1. Regionerne iværksætter og udbyder specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv
  sygepleje og indstiller til godkendelse af kliniske og teoretiske uddannelsessteder til
  Specialuddannelsesrådet
 2. Forpligtet til at anvende den landsdækkende uddannelsesordning og godkendte
  dokumenter
 3. Meritvurdering
 4. Medvirke til kortlægning af uddannelsesbehov
 5. Medvirke til koordinering af det samlede antal uddannelsespladser
 6. Udstedelse af uddannelsesbevis
 7. Medvirke ved udfærdigelse af funktionsbeskrivelse og ansættelsesprocedurer for
  uddannelseskonsulent
 8. Godkendelse af kliniske uddannelsessteder hvert 3. år og ved organisatoriske ændringer
 9. Årlig indberetning til Specialuddannelsesrådet

§ 5 Specialuddannelsesrådets sammensætning

Repræsentanterne i Specialuddannelsesrådet udpeges af de regionale ansættelsesmyndigheder
og har følgende sammensætning:

 1. 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de fem regioner – ansat på anæstesi/intensiv afsnit.
 2. 1 repræsentant for de kliniske uddannelsesansvarlige fra hver af de fem regioner – intensiv
  sygeplejerske ansat på godkendt klinisk uddannelsesafsnit
 3. 2 repræsentanter fra relevante faglige selskaber
 4. 2 anæstesiologiske speciallæger fra to forskellige regioner
 5. 1 repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, der udbyder den teoretiske del af
  specialuddannelsen (uddannelseskonsulent). Øvrige uddannelseskonsulenter kan deltage
  som observatører
 6. 1 repræsentant fra censorformandskabet, som er nedsat af Specialuddannelsesrådet for
  specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Mindst en repræsentant fra Specialuddannelsesrådet er medlem af Pensum- og
teoriprøveudvalget. Censorformandsskabet konstituerer sig med formand, som er født medlem af
Specialuddannelsesrådet.

Der skal være et ulige antal medlemmer, dog højst 17 medlemmer med stemmeret.
Specialuddannelsesrådet kan indkalde særlige sagkyndige til belysning af specielle
problemstillinger.

§ 6 Specialuddannelsesrådets konstituering og virke

Specialuddannelsesrådet konstituerer sig med en formand og en næstformand. Formand og
næstformand skal være fra to forskellige regioner. Formands- og næstformand vælges for 4 år.
Der vælges formand og næstformand forskudt. Formand vælges i ulige år, næstformand i lige år.
Formand valgt første gang foråret 2017 for 4 år og næstformand efteråret 2018 for 4 år.
En måned før valg udsender formanden mail, så alle er opmærksomme på, at der er valg.
Kandidater kan melde sig indtil to uger før valget.
I tilfælde af, at flere opstiller, er afstemningen anonym. Ved fravær kan man "brevstemme”.

§ 7 Indkaldelse og afholdelse af møder

Stk. 1: Specialuddannelsesrådet afholder minimum to ordinære møder årligt. Disse aftales for et år
ad gangen.

Stk. 2: Dagsorden fastlægges af formanden eller næstformand. Der udarbejdes årshjul for
specialuddannelsesrådets arbejde, og dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Opfølgning fra sidste møde
 4. Indkomne punkter
 5. Orientering fra udvalgsformændene
 6. Orientering fra arbejdsgrupper
 7. Orientering fra uddannelsesregionerne
 8. Dato for næste møde
 9. Eventuelt

Stk. 3: Formanden, eller næstformanden, indkalder og udsender dagsorden til ordinære møder
med mindst 14 dages varsel. Ethvert medlem kan få optaget punkter til dagsorden. Disse skal
sagsfremstilles til formanden senest tre uger før mødet afholdes.

Stk. 4: Ekstraordinære møder afholdes ved behov efter anmodning fra et medlem af
Specialuddannelsesrådet.

§ 8 Mødeledelse, beslutningsdygtighed, referat

Formanden er mødeleder. Ved formandens fravær vælges mødeleder blandt de fremmødte.

Specialuddannelsesrådet er beslutningsdygtigt når mindst 9 af medlemmerne, heraf mindst en fra
hver region, er mødt. Inden beslutninger tages, tilstræbes enighed om indholdet i beslutningerne.
Ved behov for afstemning gælder stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

Formandskabet kan i akutte forhold træffe beslutninger, som efterfølgende skal fremlægges i
Specialuddannelsesrådet.

Den valgte mødereferent udarbejder skriftligt referat senest 14 dage efter mødet.

Mødereferat fremsendes på e-mail til medlemmer af Specialuddannelsesrådet.

Hvis der er fejl eller større ændringsforslag til referatet, fremsendes disse til referenten senest 14
dage efter modtagelse af referat. Referenten udarbejder herefter et revideret referat, som
fremsendes til medlemmerne. Medlemmerne har herefter 14 dage til at vurdere referatet. Hvis der
ikke inden disse 14 dage fremkommer ændringsforslag, betragtes referatet som endeligt godkendt.
Referenten sender via e-mail besked om godkendelse til medlemmerne.

§ 9 Ikrafttrædelse af forretningsorden

Stk.1: Denne forretningsorden træder i kraft efter godkendelse i Specialuddannelsesrådet.

Stk. 2: Ændringsforslag skal være fremsat skriftligt, og kan kun vedtages med to tredjedele af de
fremmødtes stemmer, hvor alle uddannelsesregioner er repræsenteret.

§ 10 Korrespondance

Formanden forestår Specialuddannelsesrådets korrespondance med Sundhedsstyrelsen og andre
myndigheder. Næstformanden orienteres omkring korrespondancen.

 

Eva Berenth Paaske

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 73 31 97 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU01V