Skip til primært indhold

Forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Forskningsmidlerne er en del af den samlede indsats for tidlig opsporing af kræft i almen praksis og er tildelt gennem regeringens indsats ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”. Puljen støtter projekter inden for tidlig opsporing af kræft i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Puljen er aktuelt  ikke i opslag

Økonomi og opmærksomhedspunkter for puljen

Puljen udbyder årligt 1,2 mio. kr. til forskningsprojekter. Særligt for 2024 udbydes 1,7 mio. kr. til forskningsprojekter.

Det er et krav, at der i ansøgningen er et forskningssamarbejde mellem almen praksis og mindst én anden enhed. En anden enhed kan enten være ét sygehus, sygesikringsområde eller en anden almen praksis.

Puljen støtter i 2024 forskning inden for følgende område: Kræftudredningsforløb med særlige udfordringer (herunder eksempelvis som følge af udfordringer i kontakten til almen praksis, uklar symptompræsentation, udfordrede eller sårbare patienter, herunder patienter med multisygdom og flere samtidige forløb i sundhedsvæsenet).

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne.

Se opslag og retningslinjer for forskningspuljen til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Forskningsmidlerne er en del af den samlede indsats for tidlig opsporing af kræft i almen praksis og er tildelt gennem regeringens indsats ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”.

Puljen støtter projekter inden for tidlig opsporing af kræft i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Puljen støtter i 2024 forskning inden for følgende område:

 • Kræftudredningsforløb med særlige udfordringer (herunder eksempelvis som følge af udfordringer i kontakten til almen praksis, uklar symptompræsentation, udfordrede eller sårbare patienter, herunder patienter med multisygdom og flere samtidige forløb i sundhedsvæsenet).

Forskningsresultaterne skal være umiddelbart implementerbare i det syddanske sundhedsvæsen og have potentiale til at komme patienterne i Region Syddanmark til gavn inden for en overskuelig tidshorisont.

Krav til forskningssamarbejde

Det er et krav, at der i ansøgningen er et forskningssamarbejde efter én af følgende modeller:

Modeller for forskningssamarbejder
Almen praksis Almen praksis
Sygehusenhed/ klinisk enhed Almen praksis og kommune
Sygehusenhed/ klinisk enhed Almen praksis
Almen praksis Andet sygesikringsområde (f.eks. fysioterapi eller kiropraktik)

Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet betragtes som en almen praksis.

Hvem er ”en sygehusenhed/ klinisk enhed”?

 • Odense Universitetshospital, OUH (Odense og Svendborg)
 • Sygehus Lillebælt
 • Sygehus Sønderjylland
 • Esbjerg og Grindsted Sygehus
 • Psykiatrisygehuset
 • Det præhospitale område

Hvilke type projekter støtter puljen?

Puljen støtter som udgangspunkt kun medfinansiering af forskningsprojekter. Finansieringen sker med en løbetid på maksimalt 3 år fra bevillingen er modtaget til projektets afslutning.

Bevillinger fra puljen kan anvendes til følgende:

 • Forskningsprojekter
 • Opstartsprojekter
  • Samarbejde mellem parter om projekter, som er nytænkende og/eller baserer sig på nye metoder.
 • Til drift samt aflønning af personale
  • I forhold til drift og løn af ph.d. studier, gives der kun midler til ph.d.-løn, såfremt der ikke allerede er modtaget midler fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje.

Hvad kan jeg ansøge om midler til?

Der kan ansøges om midler til følgende forskningsrelaterede udgifter:

 • Løn til forskningsrelateret personale, som ikke allerede er frikøbt til 50% forskning
 • Driftsudgifter (fx honorar til praktiserende læger)
  • Der kan fra puljen søges om drift til ph.d.-projekter, herunder ét års studieafgift til Ph.d.-skolen. Lønudgifter til ph.d.-studiet kan kun tildeles, såfremt der ikke er allerede er tildelt midler hertil fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
 • Finansiering af udgifter til bistand fra eksempelvis OPEN, GCP-enheden eller løn til statistiske analyser
 • Finansiering af honorar for udtræk af registerdata fra offentlige myndigheder eks. Sundhedsdatastyrelsen
 • Finansiering af anden relateret forskningsinfrastruktur f.eks. apparatur, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte til og rådgivning inden for IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.
 • IT-udstyr (maks. 10.000 kr.)
 • Møder, konferencer og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udlandsophold og transport i forbindelse hermed (maks. 20.000 kr.)
 • Udgifter til mødeforplejning relateret til forskningsprojektet (maks. 10.000 kr.)
 • Udgifter til transport af patienter til og fra sygehuse (maks. 50.000 kr.)
 • Publikationsudgifter herunder sprogrevision (maks. 30.000 kr.)
 • Finansiering af overhead (maks. 3,1 %).

Hvad skal min ansøgning indeholde?

Lægmandsresume skal være på dansk, øvrige dele af ansøgningen kan være på enten dansk eller engelsk.

For hele ansøgningen og bilag gælder det, at 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum i skriftstørrelse 12 i skrifttypen Times New Roman eller lignende.

Til ansøgningen skal følgende enten vedlægges som PDF-fil eller udfyldes i GrantOne:

 • CV for hovedansøger og for hver enkelt medansøger (maks. 2 A4 sider pr. person)
 • Angivelse af ORCID-id for ansøger og for hver enkelt medansøger
 • Publikationsliste for hovedansøger med angivelse af de 5-10 mest relevante publikationer for projektet. Publikationerne skal angives i punktform (maks. 1 A4 side)
 • Projektbeskrivelse (maks. 5 A4 sider)
 • Beskrivelse af projektets relevans for patienter i Region Syddanmark (maks. 1 A4 side)
 • Beskrivelse af tidsplanen for gennemførelse af forskningsopgaverne i forskningsprojektet (maks. 1 A4 side)
 • Beskrivelse af forskningssamarbejdet (maks. 2 A4-sider) med beskrivelse af samarbejdets praktiske og akademiske karakter, deltagende parter og de forskningsopgaver, som hver af parterne forventeligt skal løse.
 • Litteraturreferencer (maks. 1 A4-side) relevante for projektbeskrivelsen.
 • Lægmandsresume (maks. 1 A4 side), på letforståeligt dansk, hvor du beskriver forskningsprojektet, herunder projektets:
  • Overordnede problemstilling, dvs. hypotese/forskningsspørgsmål
  • Relevansen af forskningsprojektet for patienterne i Region Syddanmark
  • Valg af forskningsmetoder
  • Forskningssamarbejdet med medansøgere
  • Forventede resultater af projektet
 • Et udspecificeret budget hvoraf konkrete budgetposter, samt ansøgte midler, opnåede midler og eventuelt medfinansiering fremgår.
 • Beskrivelse af, hvad det vil betyde for projektet, hvis din ansøgning modtager bevilling fra puljen.
 • Underskrevet samtykke for deltagelse i forskningsprojektet fra hver medansøger. Følgende skabelon skal anvendes til formålet og uploades i PDF-format: Skabelon for samtykke fra medansøger(e).

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående krav til ansøgning og formalia, vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning til støtte fra puljen.

Hvordan bedømmes min ansøgning?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i et bedømmelsesudvalg, der er nedsat af det regionale strategiske forskningsråd i Region Syddanmark. Bedømmelsesudvalget foretager følgende vurderinger og prioriteringer af ansøgerne:

 • Klinisk tilknytning. Vurdering af graden af projektets og ansøgers kliniske tilknytning. I hvor høj grad er ansøger og projektet tilknyttet en klinisk afdeling, almen praksis eller andet klinisk område inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.
 • Klinisk relevans og implementerbarhed. Det vurderes, i hvor høj grad projektet er umiddelbart relevant for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Herunder vurderes det, i hvor høj grad projektets resultater kan implementeres i klinikken.
 • Kvalitet. Den forskningsmæssige kvalitet af projektet vurderes.
 • Finansieringsgrundlaget. I hvor høj grad der er opnået finansiering fra interne/ og eller eksterne kilder, og om projektet kan igangsættes, hvis der opnås støtte fra puljen.

Det vil være en særlig fordel at gøre rede for, hvorledes resultaterne forventes formidlet til almen praksis.

Hvis der efter vurderingen af ovenstående kriterier er flere egnede ansøgninger i forhold til de tilgængelige puljemidler, træder følgende vægtning i kraft:

 • Igangværende projekter vægtes lavere end nye projekter.
 • Om der er flere støtteegnede ansøgninger fra samme afdeling, i så fald vil der blive prioriteret blandt disse.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurdering af bedømmelsesudvalget i foråret 2024. Herefter vil bedømmelsesudvalgets indstillinger blive forelagt hovedsponsorgruppen for Jo før jo bedre, som vil træffe den endelige beslutning om tildeling af midler fra puljen.

Der gives svar på ansøgningen umiddelbart efter hovedsponsorgruppens endelige beslutning, dette vil ske senest d. 1. maj 2024.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet sammen med en kort, skriftlig tilbagemelding efter hovedsponsorgruppen har taget endeligt stilling til bedømmelsesudvalgets indstillinger.

Du vil modtage tilbagemeldingen senest d. 1. maj 2024. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvem kan jeg kontakte?

Koordinator for ”Jo før jo bedre” Merete Willemoes Nielsen er behjælpelig med afklaring af formalia og spørgsmål til retningslinjerne for puljen. Merete træffes på mwni@rsyd.dk eller telefon 29 20 11 98.

Tekniske spørgsmål til ansøgningen skal stilles via ansøgningsmodulet i GrantOne.

Retningslinjer for bevillinger for forskningspuljen for tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Når bevilling til forskningsprojektet er endeligt besluttet i hovedsponsorgruppen for ”Jo før jo bedre”, meddeles dette til ansøger via e-mail.

Du skal gemme den fremsendte e-mail, da denne fungerer som dit officielle bevillingsbrev. 

Anmodning om udbetaling

Ansøger skal anmode om udbetaling af bevillingen til sydkip@rsyd.dk mrk. ”Jo før jo bedre”.

Bevillingen skal hentes senest 6 måneder efter, at der er givet tilsagn om støtte.

For udbetaling af din bevilling skal du oplyse:

 • Hvor midlerne skal overføres til – enten en sygehusenhed eller forskningsenhed.
 • Dato for projektets opstart og afslutning – husk, at bevillingen skal være anvendt senest 3 år efter, at du har fået dit officielle bevillingsbrev.

Ved fremsendelse af mail, bedes du også orientere den pågældende økonomiansvarlige på sygehuset/ forskningsenheden.

Godkendelser

Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået, inden forskningsopgaverne igangsættes og midlerne fra forskningspuljen til tidlig opsporing af kræft i almen praksis anvendes.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at forskningsopgaverne gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning. Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele bevillingen eller dele af denne tilbagebetalt, hvis forskningsopgaverne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået, eller hvis retningslinjer for rapportering og regnskab ikke overholdes.

Ændringer

Ved væsentlige ændringer af de beskrevne forskningsopgavers indhold eller bevillingsperioden, eksempelvis i tilfælde af barsel eller sygdom, skal anmodning herom indsendes til sydkip@rsyd.dk mrk. ”Jo før jo bedre”.

Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk Komité.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af hovedsponsorgruppen for "Tidlig opsporing af kræft i almen praksis" i Region Syddanmark.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at "Tidlig opsporing af kræft i almen praksis" i Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Apparatur

Hvis modtager anvender midler til køb af apparatur, kan bevillingsmodtageren disponere over dette indtil projektet er afsluttet. Herefter tilfalder råderetten over apparaturet den kliniske enhed/ anden sektor, hvor bevillingsmodtageren har udført projektet.

Driftsudgifter, herunder service af apparatur, afholdes ikke Region Syddanmark.

IT – hardware/ software tilfalder ligeledes den kliniske enhed/ anden sektor efter projektets afslutning.

Slutrapportering og regnskab

Ved bevillingens afslutning skal der fremsendes en slutrapport, der omhandler, hvad midlerne er anvendt til samt en afrapportering af projektets resultater. Slutrapport fremsendes til sydkip@rsyd.dk mrk. ”Jo før jo bedre”.

Afrapportering og regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Ud over slutrapporten kan hovedsponsorgruppen for ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis” anmode om en statusrapport.

Kontakt

Koordinator for ”Jo før jo bedre” Merete Willemoes Nielsen er behjælpelig med afklaring af formalia og spørgsmål til retningslinjerne for puljen. Merete træffes på mwni@rsyd.dk eller telefon 29 20 11 98.

Tekniske spørgsmål til ansøgningen skal stilles via ansøgningsmodulet i GrantOne.

Kontakt for spørgsmål til puljen

Merete Willemoes Nielsen


29 20 11 98
APPFWU01V