Skip til primært indhold

Den Syddanske Udviklingspulje

Den Syddanske Udviklingspulje har til formål at støtte teknologiudviklingen inden for undersøgelser og oprensninger af jordforureninger. Der er afsat 8 mio. kr. til puljen. Puljemidler kan søges af danske virksomheder, universiteter – alene eller i partnerskab med andre. Der søges efter en god projektidé til f.eks. håndtering af regionens generationsforureninger, eller idéer som kan bidrage til gøre det billigere, bedre og mere skånsomt at undersøge og oprense regionens øvrige jordforureninger.

Region Syddanmark har afsat 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til teknologiudviklingsprojekter, der skal bidrage til effektivisering gennem udvikling, vidensopbygning og/eller test af metoder inden for undersøgelse og oprensning af jordforureninger.

Det overordnede formål med Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord er, at støtte teknologiudviklingen i forhold til håndtering af regionens store forureninger og herigennem bidrage til effektivisering af regionens øvrige jordforureningsindsatser og dermed skabe grundlag for et muligt dansk eksporteventyr.

I Region Syddanmark ligger tre af Danmarks i alt 10 generationsforureninger. Begrebet generationsforureninger dækker over jordforureninger, der er omfattet af offentlig indsats efter jordforureningsloven og vil koste mere end 50 mio. kr. at håndtere. Kærgård Klitplantage, Himmark Strand og forureningen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund i Grindsted er generationsforureninger i Region Syddanmark. For alle tre syddanske generationsforureninger gælder det, at der er potentiale i teknologiudvikling.

Læs mere om generationsforureningerne i Region Syddanmark her

Ud over generationsforureningerne har der det seneste års tid været meget fokus på forureninger med PFAS-stoffer. Viden om disse stoffer er under forsat opbygning, og der er behov for yderligere teknologiudvikling i form af fx udredningsprojekter, undersøgelses- og oprensningsmetoder.

Der findes også andre typer store forureninger eller meget udbredte forureningstyper, det gælder f.eks. forureninger med pesticider og chlorerede opløsningsmidler. Der er behov for forsat teknologiudvikling på området, da disse forureninger påvirker mange mennesker, skaber utryghed blandt borgere og/eller kræver mange samfundsressourcer.

Midlerne kan søges af danske virksomheder, universiteter og evt. i et partnerskab. Der kan søges om lønmidler til fx ph.d.-studerende som en del af projektet, men også til at dække udgifter til fx analyser og feltarbejde.

På baggrund af indsendte ansøgninger udvælger Region Syddanmark de projektidéer, der arbejdes videre med. Projektansøger for de udvalgte projekter vil herefter blive bedt om at udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse før den endelige udvælgelse og kontraktindgåelse.

Det forventes, at hovedparten af projektmidlerne kan tildeles direkte på baggrund af de indsendte projekter, men det kan også blive aktuelt at supplere med udbud af konkrete udviklingsopgaver for målrettet at dække specifikke udviklingsbehov.

Målsætning for projekterne er:

 • At de fagligt mest lovende teknologier afprøves, vurderes og beskrives
 • At projekterne er anvendelsesorienterede i Region Syddanmark
 • At der afprøves teknologier over for forureninger, der udgør de største miljømæssige og sundhedsmæssige problemer for borgere og kræver mange økonomiske midler at håndtere
 • At afprøvning af teknologierne sker målrettet og på et højt fagligt niveau
 • At der ved afprøvning af teknologier uddrages generel viden om teknologiernes fordele og begrænsninger
 • At der udarbejdes tekniske rapporter for de afprøvede teknologier
 • At forbedre grundlaget for vurdering af risikoen fra jord- og grundvandsforureninger
 • At forbedre viden om risikoen for forskellige forureningskomponenter
 • At Region Syddanmark og eventuelt andre regioner har mulighed for at blive inddraget fagligt i projekterne
 • At resultater præsenteres på faglige møder og konferencer.

Interesserede ansøgere opfordres til at indsende nedenstående ansøgningsskema med en kort beskrivelse af projektidé (max. 1 side) med bl.a. forventninger til resultater samt estimat for budget (max. 1,5 mio. kr. pr. projekt).

Download ansøgningsskemaet for Den Syddanske Udviklingspulje (.docx, 19 kb)

Projektansøgninger indsendes til Region Syddanmark, Vand og Jord, Damhaven 12, 7100 Vejle via e- mail: Udviklingspulje@rsyd.dk 

Den 1. april 2023 åbnes der op for nye ansøgninger til næste pulje. 

Ansøgningsfristen i 2023 er 1. september. 

Projekterne kan løbe over en længere årrække, hvor midlerne udbetales løbende ift. de enkelte projekters fremdrift. Puljemidlerne forventes tildelt konkrete projekter inden udgangen af 2023, og samtlige puljemidler forventes at være udbetalt senest ved udgangen af 2030.

Der er indgået kontrakter for 4 mio. kr. ud af den samlede pulje på 8 mio. kr. i 2022.

I 2023 åbnes op for en ny ansøgningsperiode, hvorefter det forventes, at der indgås kontrakter for de resterende 4 mio. kr.

Puljestørrelser og egenfinansiering

Der kan maksimalt indgås kontrakter på 1.500.000 kr. ekskl. moms pr. projekt.

Ansøger har mulighed for at bidrage med egenfinansiering til eksempelvis delelementer af projektet, som ligger uden for puljens indsatsområder eller som en udvidelse af den maksimale budgetramme.

Puljens indsatsområder

Projekterne skal være omfattet af regionens indsatsområder i Jordforureningsloven og være anvendelsesorienteret i Region Syddanmark.

Indsatsen prioriteres ud fra tre temaer:

 • Generationsforureninger – Teknologiudviklingen kan ske i direkte tilknytning til en af de tre syddanske generationsforureninger eller på andre forurenede lokaliteter i regionen. Udviklingen skal have potentiale til effektivisering af indsatser på generationsforureningerne eller alternativt have potentiale til at effektivisere regionens øvrige forureningsindsatser.
  Læs mere om generationsforureningerne i Region Syddanmark her.
 • Forureninger med PFAS –Teknologiudviklingen kan omfatte opbygning af viden om stoffer, test af metoder samt udvikling af undersøgelses- og oprensningsteknologier.
 • Forurening med andre stoffer –Teknologiudviklingen kan omfatte forureninger, som påvirker mange mennesker eller kræver mange ressourcer. Det kan fx være forureninger med pesticider eller chlorerede opløsningsmidler.

For alle tre kategorier af projekttyper gælder det, at de skal bidrage til effektivisering gennem udvikling, vidensopbygning og/eller test af metoder inden for undersøgelse og oprensning af jord- og grundvandsforureninger.

Offentliggørelse og formidling

Puljemodtager skal være indforstået med at:

 • Projektresultater offentliggøres på Region Syddanmarks hjemmeside.
 • Udarbejde præsentationsmateriale og præsentere projektresultater på møder og konferencer som fx ATV’s Vintermøde om jord og grundvandsforurening, og hvor det er relevant på udenlandske konferencer.
 • Projektresultater afrapporteres som udgangspunkt på dansk.

Puljemodtager

Puljemodtager har ansvaret for det samlede projekt.

Puljemodtager skal stå for kontakten til Region Syddanmark, regionens eventuelle rådgiver og eksterne berørte parter som entreprenører, beboere m.fl.

Ekstern rådgiver

Region Syddanmark kan i forbindelse med visse projekter tilkoble en ekstern rådgiver for at sikre, at projekterne bliver udført på et højt fagligt niveau.

Regionens eksterne rådgiver vil blive finansieret inden for puljens økonomiske ramme.

Hovedopgaverne for regionens eksterne rådgiver vil være at:

 • sikre et højt fagligt niveau ved beskrivelsen af projekterne
 • definere rammer og formål for projekterne
 • kontrollere projekterne under udførelsen og sikre dokumentation
 • godkende kvalitetssikrede rapporter
 • medvirke til koordinering af de forskellige projekter.

Styregruppe

Region Syddanmark har mulighed for at nedsætte en styregruppe i tilknytning til de enkelte projekter.

En eventuel styregruppen vil bestå af en repræsentant for tilskudsmodtager, personer med faglig kompetence fra Region Syddanmark og den eventuelle udpegede eksterne rådgiver. Styregruppen har til formål at sikre, at information/diskussion om projektet sker på jævnlig basis.

Her kan du se hvilke projekter, der er bevilget støtte til i 2022:

Projektet vedrører afprøvning af, om et biokul-jern produkt kan fjerne klorerede opløsningsmider (inklusiv vinylklorid) og andre forurenende stoffer fra grundvandet. Projektet er blandt andet relevant i forhold til de stoffer, der siver fra Grindstedværkets fabriksgrund til Grindsted Å.

I projektet testes forskellige typer biokul mht. deres effektivitet, stabilitet og holdbarhed. Derudover udføres laboratorieforsøg med de(t) mest lovende biokul-materiale(r) samt grundvand og sediment fra Grindsted. Resultaterne bidrager til vurdering af om et biokul-jern-produkt kan anvendes ved indsats overfor udstrømningen til Grindsted Å fra forureningsfanen fra Grindstedværket.

Ansøger: Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet

Tildelt puljesum: 1.070.000 kr.

Projektet består i laboratorie- og feltundersøgelser, hvor elektrolytisk vandrensning afprøves på forurenet grundvand fra Grindsted by. Elektrolytisk vandrensning er tidligere dokumenteret effektiv til destruktion af en række forureningsstoffer, f.eks. klorede opløsningsmidler og vinylklorid.

Projektet er første led i Kraftcentrum Grindsteds vision om at kombinere en bæredygtig oprensning af grundvand under Grindsted by med en bæredygtig fjernvarmeløsning til lokalområdet, levering af kølevand til industrien og stabilisering af el-nettet.

Projektet kan desuden bidrage til løsning af nogle af regionens øvrige grundvandsforureninger, ligesom erfaringer fra projektet kan anvendes både nationalt som internationalt.

Ansøger: Aalborg Universitets Center

Tildelt puljesum: 650.000 kr.

Projektet er et udredningsprojekt som skal belyse sammensætningen af PFAS-forbindelser (PFAS-fingerprint) i grundvandet ved forskellige brancher/kilder og blive sammenholdt med diffus PFAS-forurening (spredning via atmosfæren).

At kunne skelne PFAS-forureninger fra forskellige brancher og diffus forurening er vigtig i forhold til kortlægning af kilder samt planlægning af undersøgelser og oprensning af PFAS-grundvandsforureninger.

Udredningsprojektet tager udgangspunkt i eksisterende PFAS-analyser fra regionernes databaser. Det forventes at resultaterne af projektet ender med et opslagsværk, der kan anvendes i forbindelse med kortlægning og undersøgelser af PFAS-forureninger.

Ansøger: Rambøll

Tildelt puljesum: 150.000 kr.

Projektet består i laboratorieundersøgelser hvor PFAS-forurenet vand gennembobles med atmosfærisk luft eller ozon. Man vil på den måde udnytte PFAS evne til at binde sig til ”skummet” i vandoverfladen og på den måde at kunne opsamle PFAS i en koncentreret form. Det undersøges om tilsætning af salte og størrelsen på boblerne har betydning for effekten af metoden.

Mulighederne for at rense for PFAS i vand er i dag forholdsvis begrænset. Projektet vil kunne bidrage væsentligt til forståelsen af mulighederne for at rense for PFAS i vand med metoden.

Ansøger: NIRAS

Tildelt puljesum: 200.000 kr.

Projektet er et selvstændigt delprojekt i et igangværende teknologiudviklingsprojekt som gennemføres af Region Midt og Miljøstyrelsen. I det igangværende projekt er der udført undersøgelser i Lemvig Kommune i foråret 2022, som indikerer, at forurening med PFAS af jord, grundvand, og overfladevand mv. kan stamme fra Nordsøen.

Opkoncentrering sker i brænding, hvorfra PFAS spredes via havskum og aerosoler. Formålet med Region Syddanmarks projekt er, at verificere de allerede gennemførte undersøgelser, samt at få en dybere forståelse for, hvordan (eller om) PFAS i havvand/-skum spredes til jorden, grundvandet og overfladevandet. Resultaterne forventes at kunne give en generel viden om PFAS spredning fra Nordsøen i Syddanmark og evt. hjælpe myndighederne og Fanø Vandværk til at træffe beslutninger vedrørende den fremtidige vandforsyning på øen.

Ansøger: NIRAS

Tildelt puljesum: 325.000 kr.

Projektet har til formål at udvikle en billigere og mere bæredygtig samt effektiv metode til oprensning af PFAS-forurenet grundvand. Metoden stræber mod fuld destruktion af PFAS-forbindelser så der ikke dannes nye svært nedbrydelige restprodukter af PFAS som skal bortskaffes på anden vis. Det forventes med projektet, at der udvikles en metode til PFAS-rensning af grundvand ned til accepterede kvalitetskriterier. Der vil blive anvendt ”biokul” som er produceret ud fra forskellige affaldsprodukter og dermed kan erstatte det traditionelle aktivt kul.

Det forventes at forsøgene kan danne grundlag for en opskalering, så der efterfølgende kan udføres et pilotforsøg med rensning på en PFAS-forurenet grund, f.eks. en brandøvelsesplads i Region Syddanmark.

Ansøger: COWI

Tildelt puljesum: 750.000 kr.

Projektet har til formål at skabe viden om hvorvidt vinylklorid kommer ind i kloaksystemet som forurenet grundvand og/eller forurenet poreluft eller dannes i kloaksystemets biofilm, der sidder på indersiden af kloakrør. I forbindelse med projektet undersøges mikroorganismer i biofilmen fra udvalgte lokaliteter i et laboratorium på Sheffield University i England, som har stor viden om biofilm. Det undersøges, om de rette bakterier er tilstede i biofilmen, som kan producere vinylklorid ved nedbrydning af forurening med PCE og TCE (klorede opløsningsmidler).

Ansøger: NIRAS

Tildelt puljesum: 500.000 kr.

Projektet er et flerfaset projekt – og der er udelukkende søgt om finansiering til den første fase som omfatter skrivebordsarbejde til identificering af de mest lovende teknologier og reagenter for de problem pesticider der oftest er på regionens pesticidpunktkilder. Baggrunden er, at der kun findes begrænsede erfaringer med oprensning af pesticider i den internationale litteratur og meget få felterfaringer, især for nedbrydningsprodukterne, der er en særlig dansk problematik. Derfor vil projektet udover en gennemgang af den tilgængelig litteratur omfatte en vurdering af metodernes egnethed over for de forskellige pesticidstoffer, baseret på stoffernes kemiske struktur og egenskaber.

Resultaterne fra denne første fase vil kunne bruges til at vælge en eller flere lovende metoder til et efterfølgende laboratorie- og feltforsøg.

Ansøger: WSP

Tildelt puljesum: 250.000 kr.

Projektet er et skrivebordsprojekt hvor der på baggrund af behandling af eksisterede data i forskellige databaser vurderes om TFA (sporstof) kan understøtte vurderingen af om fund af pesticider og metabolitter har ophav i flade- eller punktkilde. Eksisterende værktøjer er udviklet til vurdering af fund af pesticider i indvindings- og dybere moniteringsboringer, men disse retningslinjer kan ikke bruges til vurdering af fund i undersøgelsesboringer ved punktkilder. Det er vigtigt at kunne skele mellem punkt- og fladekilder i forbindelse med vurdering af om en forurening er omfattet af regionens indsats (udelukkende punktkilder) og i forbindelse med planlægning af undersøgelser og oprensning af pesticid-grundvandsforureninger.

Ansøger: NIRAS

Tildelt puljesum: 105.000 kr.

APPFWU02V