Skip til primært indhold

Den Syddanske Udviklingspulje

Den Syddanske Udviklingspulje har til formål at støtte teknologiudviklingen inden for undersøgelser og oprensninger af jordforureninger. Der er afsat 8 mio. kr. til puljen. Puljemidler kan søges af danske virksomheder, universiteter – alene eller i partnerskab med andre. Der søges efter en god projektidé til f.eks. håndtering af regionens generationsforureninger, eller idéer som kan bidrage til gøre det billigere, bedre og mere skånsomt at undersøge og oprense regionens øvrige jordforureninger.

Region Syddanmark har afsat 4 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023 til teknologiudviklingsprojekter, der skal bidrage til effektivisering gennem udvikling, vidensopbygning og/eller test af metoder inden for undersøgelse og oprensning af jordforureninger.

Det overordnede formål med Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord er, at støtte teknologiudviklingen i forhold til håndtering af regionens store forureninger og herigennem bidrage til effektivisering af regionens øvrige jordforureningsindsatser og dermed skabe grundlag for et muligt dansk eksporteventyr.

I Region Syddanmark ligger tre af Danmarks i alt 10 generationsforureninger. Begrebet generationsforureninger dækker over jordforureninger, der er omfattet af offentlig indsats efter jordforureningsloven og vil koste mere end 50 mio. kr. at håndtere. Kærgård Klitplantage, Himmark Strand og forureningen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund i Grindsted er generationsforureninger i Region Syddanmark. For alle tre syddanske generationsforureninger gælder det, at der er potentiale i teknologiudvikling.

Læs mere om generationsforureningerne i Region Syddanmark her

Ud over generationsforureningerne har der det seneste års tid været meget fokus på forureninger med PFAS-stoffer. Viden om disse stoffer er under forsat opbygning, og der er behov for yderligere teknologiudvikling i form af fx udredningsprojekter, undersøgelses- og oprensningsmetoder.

Der findes også andre typer store forureninger eller meget udbredte forureningstyper, det gælder f.eks. forureninger med pesticider og chlorerede opløsningsmidler. Der er behov for forsat teknologiudvikling på området, da disse forureninger påvirker mange mennesker, skaber utryghed blandt borgere og/eller kræver mange samfundsressourcer.

Midlerne kan søges af danske virksomheder, universiteter og evt. i et partnerskab. Der kan søges om lønmidler til fx ph.d.-studerende som en del af projektet, men også til at dække udgifter til fx analyser og feltarbejde.

På baggrund af indsendte ansøgninger udvælger Region Syddanmark de projektidéer, der arbejdes videre med. Projektansøger for de udvalgte projekter vil herefter blive bedt om at udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse før den endelige udvælgelse og kontraktindgåelse.

Det forventes, at hovedparten af projektmidlerne kan tildeles direkte på baggrund af de indsendte projekter, men det kan også blive aktuelt at supplere med udbud af konkrete udviklingsopgaver for målrettet at dække specifikke udviklingsbehov.

Målsætning for projekterne er:

 • At de fagligt mest lovende teknologier afprøves, vurderes og beskrives
 • At projekterne er anvendelsesorienterede i Region Syddanmark
 • At der afprøves teknologier over for forureninger, der udgør de største miljømæssige og sundhedsmæssige problemer for borgere og kræver mange økonomiske midler at håndtere
 • At afprøvning af teknologierne sker målrettet og på et højt fagligt niveau
 • At der ved afprøvning af teknologier uddrages generel viden om teknologiernes fordele og begrænsninger
 • At der udarbejdes tekniske rapporter for de afprøvede teknologier
 • At forbedre grundlaget for vurdering af risikoen fra jord- og grundvandsforureninger
 • At forbedre viden om risikoen for forskellige forureningskomponenter
 • At Region Syddanmark og eventuelt andre regioner har mulighed for at blive inddraget fagligt i projekterne
 • At resultater præsenteres på faglige møder og konferencer.

Interesserede ansøgere opfordres til at indsende nedenstående ansøgningsskema med en kort beskrivelse af projektidé (max. 1 side) med bl.a. forventninger til resultater samt estimat for budget (max. 1,5 mio. kr. pr. projekt).

Download ansøgningsskemaet for Den Syddanske Udviklingspulje (.docx, 19 kb)

Projektansøgninger indsendes til Region Syddanmark, Vand og Jord, Damhaven 12, 7100 Vejle via e- mail: Udviklingspulje@rsyd.dk

Ansøgningsfristen i 2022 er 21. oktober.
 
Ansøgningsfristen i 2023 forventes at være 1. maj

Projekterne kan løbe over en længere årrække, hvor midlerne udbetales løbende ift. de enkelte projekters fremdrift. Puljemidlerne forventes tildelt konkrete projekter inden udgangen af 2023, og samtlige puljemidler forventes at være udbetalt senest ved udgangen af 2030.

Det forventes, at der kan indgås kontrakter for 4 mio. kr. ud af den samlede pulje på 8 mio. kr. i 2022.

I 2023 åbnes op for en ny ansøgningsfrist, hvorefter det forventes, at der indgås kontrakter for de resterende 4 mio. kr.

Puljestørrelser og egenfinansiering

Der kan maksimalt indgås kontrakter på 1.500.000 kr. ekskl. moms pr. projekt.

Ansøger har mulighed for at bidrage med egenfinansiering til eksempelvis delelementer af projektet, som ligger uden for puljens indsatsområder eller som en udvidelse af den maksimale budgetramme.

Puljens indsatsområder

Projekterne skal være omfattet af regionens indsatsområder i Jordforureningsloven og være anvendelsesorienteret i Region Syddanmark.

Indsatsen prioriteres ud fra tre temaer:

 • Generationsforureninger – Teknologiudviklingen kan ske i direkte tilknytning til en af de tre syddanske generationsforureninger eller på andre forurenede lokaliteter i regionen. Udviklingen skal have potentiale til effektivisering af indsatser på generationsforureningerne eller alternativt have potentiale til at effektivisere regionens øvrige forureningsindsatser.
  Læs mere om generationsforureningerne i Region Syddanmark her.
 • Forureninger med PFAS –Teknologiudviklingen kan omfatte opbygning af viden om stoffer, test af metoder samt udvikling af undersøgelses- og oprensningsteknologier.
 • Forurening med andre stoffer –Teknologiudviklingen kan omfatte forureninger, som påvirker mange mennesker eller kræver mange ressourcer. Det kan fx være forureninger med pesticider eller chlorerede opløsningsmidler.

For alle tre kategorier af projekttyper gælder det, at de skal bidrage til effektivisering gennem udvikling, vidensopbygning og/eller test af metoder inden for undersøgelse og oprensning af jord- og grundvandsforureninger.

Offentliggørelse og formidling

Puljemodtager skal være indforstået med at:

 • Projektresultater offentliggøres på Region Syddanmarks hjemmeside.
 • Udarbejde præsentationsmateriale og præsentere projektresultater på møder og konferencer som fx ATV’s Vintermøde om jord og grundvandsforurening, og hvor det er relevant på udenlandske konferencer.
 • Projektresultater afrapporteres som udgangspunkt på dansk.

Puljemodtager

Puljemodtager har ansvaret for det samlede projekt.

Puljemodtager skal stå for kontakten til Region Syddanmark, regionens eventuelle rådgiver og eksterne berørte parter som entreprenører, beboere m.fl.

Ekstern rådgiver

Region Syddanmark kan i forbindelse med visse projekter tilkoble en ekstern rådgiver for at sikre, at projekterne bliver udført på et højt fagligt niveau.

Regionens eksterne rådgiver vil blive finansieret inden for puljens økonomiske ramme.

Hovedopgaverne for regionens eksterne rådgiver vil være at:

 • sikre et højt fagligt niveau ved beskrivelsen af projekterne
 • definere rammer og formål for projekterne
 • kontrollere projekterne under udførelsen og sikre dokumentation
 • godkende kvalitetssikrede rapporter
 • medvirke til koordinering af de forskellige projekter.

Styregruppe

Region Syddanmark har mulighed for at nedsætte en styregruppe i tilknytning til de enkelte projekter.

En eventuel styregruppen vil bestå af en repræsentant for tilskudsmodtager, personer med faglig kompetence fra Region Syddanmark og den eventuelle udpegede eksterne rådgiver. Styregruppen har til formål at sikre, at information/diskussion om projektet sker på jævnlig basis.

APPFWU02V