Skip til primært indhold

Yderligere information

Her finder du yderligere information omkring specialuddannelsen indenfor intensiv sygepleje.

Pensumbeskrivelse

Pensumbeskrivelsen er udarbejdet af Pensum- og teoriprøveudvalget, som er tilknyttet den intensive specialuddannelse i Danmark.

Læs her Pensumbeskrivelsen for specialuddannelsen inden for intensiv sygepleje

Baggrund

Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Formål

 • At sikre principper for ensartet bedømmelse af afsluttende skriftlige opgaver.
 • At udarbejde og opdatere opgavekriterier og redaktionelle krav.
 • At sikre censorerne opfylder kvalifikationskravene.
 • At understøtte fortsat kompetenceudvikling hos vejledere og censorer.
 • At sikre anke- og klagemuligheder.

Ansvar og kompetence

Censorformandsudvalget refererer til Specialuddannelsesrådet.
Censorformandsudvalget er ansvarlig for at censurering sker efter gældende
eksamensbekendtgørelse og opgavekriterier.

Opgaver

Censorformandsudvalget

 • Udarbejder og ajourfører opgavekriterier og redaktionelle krav. Koordinerer eventuel
  høringsrunde til vejledere og censorer.
 • Godkender nye censorer i henhold til kvalifikationskravene og afstemmer behovet for antal
  censorer nationalt.
 • Koordinerer fordelingen af censorer til de afsluttende opgaver.
 • Ajourfører vejleder- og censoroversigter.
 • Behandler klagesager og udpeger censorer til behandling af klager.
 • Arrangerer og afholder temadage for opgavevejledere og censorer nationalt.
 • Ansvar for dialog og ny information til regionale opgavevejledere og censorer.
 • Er rådgivende for Specialuddannelsesrådet i spørgsmål vedrørende afsluttende skriftlige
  opgaver.

Udvalgets sammensætning

 • Censorformandsudvalget består af fem censorformænd, en fra hver region.
 • Censorformændene skal være aktive censorer.
 • Censorformændene er udpeget af de regionale specialuddannelsesudvalg i intensiv
  sygepleje.
 • Censorformandsudvalget udpeger én af de fem censorformænd til at være koordinerende
  censorformand, for en periode af fire år. Udpegningen går på skift i regionerne.
 • Den koordinerende censorformand er medlem af Specialuddannelsesrådet for
  specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje.

Koordinerende censorformands opgaver

 • Udsende indkaldelse og punkter til dagsordenen. Udsendes ca. en måned før afholdelse af
  møde.
 • Dagsorden udarbejdes med initialer samt en kort sagsfremstilling for hvert punkt. Endvidere
  skal det fremgå om det er en drøftelse, orientering eller beslutning.
 • Dagsordenen udsendes senest 14 dage før afholdelse af møde.
  Opgaver i relation til Specialuddannelsesrådet:
 • Varetager dialogen mellem censorformandsudvalget og Specialuddannelsesrådet.
 • Fremlægge sidste nyt under punktet ”Censorudvalg”.
 • Sikre sig udvalgets holdninger og input ift. relevante punkter for censorformandsudvalget.
 • Koordinerende censorformand har på udvalgets vegne kontakten til formanden i
  Specialuddannelsesrådet.
 • Koordinerende censorformand har ingen formel mandat til at beslutte på gruppens vegne –
  foregår ved simpelt flertal. Der tilstræbes konsensus.

Mødeaktivitet

Censorformandsudvalget afholder møder minimum to gange om året.
Referater sendes til censorformændene og til Specialuddannelsesrådet.

Krav til revidering af kommissorium

Kommissorium skal tages op til fornyet godkendelse hvert 4 år, og efter eventuelle revideringer.

Bilag

Bilag 1: Medlemsoversigt.

 

 

 

Pensum- og teoriprøveudvalget

Landsudvalget har i 1998 nedsat et landsdækkende pensumudvalg og i 2003 et landsdækkende teoriprøveudvalg. Udvalgene har været sammenlagt til pensum- og teoriprøveudvalg siden december 2011.

Læs her kommissorium for pensum- og teoriprøveudvalget inden for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Baggrund

Specialuddannelsesrådet har i 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Vurderingskriterier er baseret på:

 • Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse BEK 396 af 07/04/2017
 • Sundhedsstyrelsens Meddelelse nr. 2, 6. oktober 2000
 • CIRIUSs guide til vurdering og anerkendelse af udenlandsk erhvervet uddannelse
  (http://ciriusonline.dk/)
 • Anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36EF) om anerkendelse af erhvervsmæssige
  kvalifikationer

Formål

 • Vurdere ansøgninger fra sygeplejersker med en intensiv uddannelse fra et andet land end
  Danmark med henblik på at opnå anerkendelse til funktion som uddannet
  intensivsygeplejerske i Danmark.

Ansvar og kompetence

 • Behandler ansøgninger om vurdering af udenlandsk erhvervet intensiv uddannelse med
  henblik på anerkendelse som intensivsygeplejerske i Danmark.
 • Anerkendelsesudvalget refererer til Specialuddannelsesrådet.

Opgaver

Udvalget modtager ansøgning fra formanden i Specialuddannelsesrådet.

Ansøgningsskema findes på hver regions intranet/hjemmeside for uddannelsen.

Anerkendelsesudvalget vurderer om ansøgerens uddannelse kan ækvivalere den danske intensive
specialuddannelse i forhold til:

 • Den teoretiske uddannelse, indhold og niveau og antal timer.
 • Den kliniske uddannelse, type af intensive afsnit og varighed.
 • Prøver og eksaminer samt afsluttende opgave.

Udvalget har endvidere til opgave

 • Udarbejde oversigt til Specialuddannelsesrådet som bidrag til Årsrapporten og Styrelsen for
  Patientsikkerhed.

Udvalgets sammensætning

Anerkendelsesudvalget består af tre medlemmer, der er udpeget af Specialuddannelsesrådet for
en 4-årig periode. Medlemmerne udpeges fra tre forskellige regioner og har i fællesskab udførlig
baggrund i den teoretiske uddannelse, klinisk uddannelse og international viden om intensiv
specialuddannelse.

Mødeaktivitet

Udvalget afholder møder efter behov.

Krav til revidering af kommissorium

Kommissorium skal tages op til fornyet godkendelse hvert 4 år og efter eventuelle revideringer.

Bilag

Bilag 1 Medlemsoversigt

 

 

Kommissorium for National Klinisk Udvalg (NKU) Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Formål

 • At kvalificere introduktionsperioden i den intensive specialuddannelse nationalt
 • At kvalificere den kliniske del af den intensive specialuddannelse nationalt

Mål

 • At monitorere og evaluere den kliniske del af den intensive specialuddannelse
 • At udvikle og ajourføre lærings- og evalueringsmetoder i introduktionsperioden og den kliniske del af den intensive specialuddannelse
 • At evaluere og medvirke til at læringsmål for den kliniske del af uddannelsesordningen er tidssvarende
 • At skabe et forum for erfaringsudveksling på tværs af regionerne

Sammensætning og udpegning af medlemmer til NKU

NKU er nedsat af og refererer til Specialuddannelsesrådet.

De regionale specialuddannelsesudvalg/regionen udpeger hver 2 medlemmer blandt de uddannelsesansvarlige sygeplejersker.

Repræsentanter skal have specialuddannelse i intensiv sygepleje og være ansat på godkendt intensivt hoveduddannelsessted.

NKU samarbejder, ved behov og sammenfald af opgaver, med pensum- og teoriprøveudvalget.

Konstituering, møder og dagsorden

NKU konstituerer sig med formand og næstformand. Formand og næstformand vælges ved simpel stemmeflerhed for en fire årig periode.

Der udpeges ikke suppleanter for medlemmerne af NKU. Såfremt nogle af gruppens medlemmer får varigt forfald, udpeges et nyt medlem i henhold til ovenstående skitserede sammensætning.

Formanden er ansvarlig for koordinering af indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, samt udpegning af mødeleder.

Der afholdes 2 ordinære møder årligt. Afhængig af arbejdsbyrden kan der være behov for øget mødeaktivitet. Mødedatoer besluttes for et år ad gangen. Dagsorden udsendes 14 dage forinden mødet.

Formanden er medlem af Specialuddannelsesrådet.

Referent aftales efter tur ved de enkelte møder. Kommentarer indgives senest 14 dage efter referatets udsendelse. Godkendt referat sendes til medlemmerne i udvalget, formændene for de regionale uddannelsesudvalg og specialuddannelsesrådet.

Ændringer i kommissorium

Kommissoriet skal tages op til fornyet godkendelse i Specialuddannelsesrådet hvert 4. år og efter eventuelle revideringer.

Forslag til ændring i kommissorium skal indsendes 14 dage inden mødet. Forslaget diskuteres ved mødet og vedtages ved stemmeflertal.

Her finder du yderligere information omkring specialuddannelsen inden for intensiv sygepleje.

National årsrapport

Det Regionale Specialuddannelsesudvalg (DRSU) ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i
intensiv sygepleje i Region Syddanmark, udgiver hvert år en årsrapport.
Region Syddanmark består inden for det intensive område af fire sygehusenheder:

 • OUH Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus (OUH)
 • Sygehus Lillebælt (SLB)
 • Esbjerg og Grindsted Sygehus (SVS)
 • Sygehus Sønderjylland (SHS)

Rapporten bliver udarbejdet af regional uddannelseskonsulent i samarbejde med rådets formand, som beskriver aktiviteterne i regi af DRSU.

Årsrapportens formål er at beskrive og status for aktiviteterne omkring specialuddannelsen for
sygeplejersker i intensivsygepleje i Region Syddanmark.

Læs her den Nationale årsrapport inden for specialuddannelsen i intensiv sygepleje 

Opgavekriterier og redaktionelle krav

Opgavekriterier og redaktionelle krav til afsluttende skriftlig opgave på Specialuddannelse i intensiv sygepleje er udarbejdet med henblik på at kvalificere sygeplejerskerne i
opgaveskrivning og anvendes af både opgaveskriver, opgavevejleder og censor.

Læs her opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave for specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Eva Berenth Paaske

Uddannelseskonsulent

Koncern HR, Sundhedsuddannelser


51 73 31 97 Send sikkermail (benyt denne til personfølsomme oplysninger)
APPFWU02V