Skip til primært indhold

Kommissorium for Det Regionale Lægemiddelråd

Kommissorium for Det Regionale Lægemiddelråd er godkendt af Lægemiddelrådet september 2020.

Lægemiddelrådets overordnede formål er at bidrage til kvalitet og sammenhæng i patientforløbet ved at fremme kvalitet i ordination og anvendelse af lægemidler. 

Lægemiddelrådets opgaver

Lægemiddelråddet har en række kerneopgaver i relation til ordination og anvendelse af lægemidler:

 • Arbejde med lægemiddelrelaterede opgaver med fokus på kvalitet og patientsikkerhed i sektorovergange
 • Sikre en effektiv implementering af og opfølgning på anbefalinger og vejledninger fra Medicinrådet
 • Rådgivende funktion i forhold til listen for særlig dyr medicin
 • Følge og vurdere udviklingen i lægemiddelforbruget i Region Syddanmark. Lægemiddelforbruget følges tæt i den primære såvel som den sekundære sektor med henblik på at iværksætte initiativer, der sikrer borgerne i regionen en sikker og effektik behandling, som følger principperne om rationel farmakoterapi
 • Ansvar for udarbejdelse og godkendelse af regionale rekommandationslister for de lægemidler, der anvendes i begge sektorer (Fælleslisten og Basislisten)
 • Være høringspart i regionale og nationale tiltag, der vedrører lægemiddelområdet
 • Sagsbehandler i tilfælde, hvor en sygehusafdeling til konkrete patienter ønsker at ibrugtage et lægemiddel, som ikke er anbefalet af Medicinrådet
 • Udpege regionale repræsentanter i relevante fora inden for lægemiddelområdet, når der ikke er andet beskrevet i henvendelsen om udpegning

Organisation

Koncerndirektionen fastlægger beslutningskompetencer for Det Regionale Lægemiddelråd og dettes formandskab.

Arbejdsgrupper

Lægemiddelrådet kan nedsætte arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper kan være permanente eller midlertidige alt efter opgavens omfang, art og varighed. Arbejdsgrupperne sammensættes af det regionale lægemiddelråd og kan bestå af både medlemmer og ikke-medlemmer. De sammensættes, således at de interessenter der måtte have interesse for og viden om den pågældende opgave er repræsenteret. Arbejdsgrupperne fremgår af særskilt dokument.

Regionale repræsentanter i lægemiddelområdet

Aktuelle fora med regionale repræsentanter, hvor udpegningen sker i regi af Det Regionale Lægemiddelråd, fremgår af særskilt dokument.

Mødefrekvens

Lægemiddelråder holder 4 årlige møder. Medlemmerne kan sende en stedfortræder, hvis de selv er forhindrede i at deltage i et møde. Dagsorden og referater fra møderne er tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside.

Habilitet

Ved indtrædelse i Det Regionale Lægemiddelråd udfylder medlemmerne en habilitetserklæring. Alle møder i rådet begyndes med et punkt om habilitet, hvor det forventes, at man som medlem erklærer sig inhabil i forhold til de punkter på dagsordenen hvor man er i interessekonflikt.

Sekretariat

Lægemiddelrådets sekretariats betjenes af medarbejdere fra regionhusets lægemiddelteam. Sekretariatet har til opgave at understøtte arbejdet i Lægemiddelrådet gennem udarbejdelse af dagsorden til møderne samt at være bindeled til interne og eksterne samarbejdspartnere. Sammen med formanden for Lægemiddelrådet har sekretariatet til opgave at opretholde relationer til relevante interessenter og ledelser i de forskellige sektorer med henblik på at implementere Lægemiddelrådets anbefalinger.

Sammensætning af Det Regionale Lægemiddelråd

 • Formand (udpeges af Koncernledelsesforum)
 • Sygehus (somatik og psykiatri)
  • En lægelig direktør for hver sygehusenhed (udpeges af sygehusledelserme)
  • En repræsentant for hvert sygehusapotek (udpeges af sygehusapotekerne i Region Syddanmark)
  • En repræsentant for hver lægemiddelkomite/-udvalg (somatiske og psykiatriske sygehusenheder)
 • Tre speciallæger i klinisk farmakologi (den ledende overlæge for Farmakologi, OUH samt yderligere to, der udpeges af formanden)
 • En repræsentant for Team Patientsikkerhed, Kvalitet og Forskning, Regionshuset
 • Almen praksis
  • Formanden for Lægemiddekomitéen for Almen Praksis
  • En repræsentant for Lægemiddelkomiteen for Almen Praksis
  • En repræsentant for almen praksis (udpeges af PLO Syddanmark)
  • En praksiskoordinator/samordningskonsulent (udpeges af PKO-sekretariatet)
 • Primærapoteker
  • To repræsentanter for primærapotekerne (udpeges af Danmarks Apotekerforening, kredsbestyrelsen i Sydjyllandkredsen hhv. Fynskredsen)
 • Kommuner
  • En repræsentant for kommunerne (udpeges af Kommunekontaktrådet Syddanmark)
 • Regionshuset
  • En repræsentant for Praksisafdelingen
 • Forskning
  • En repræsentant for Forskningsenheden for almen praksis (SDU)
APPFWU01V