Skip til primært indhold

Ansøgning om støtte til kvalitetsprojekter (KEU)

Her finder du ansøgning om støtte til kvalitetsprojekter (KEU)

Indsendelse af formular til støtte af kvalitetsprojekt

 

Udfyld formularen for at søge støtte til kvalitetsprojekter

 

Vejledning til ansøgning om støtte fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) til kvalitetsprojekter og større efteruddannelsesaktiviteter


Hvad er kvalitets- og efteruddannelsesudvalget?

 1. Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis i Region Syddanmark er
  et udvalg nedsat i henhold til Overenskomst om almen praksis.
  §12D med selvstændig økonomi. Udvalget består af 3 repræsentanter
  udpeget af regionsrådet og 3 udpeget af Praksisudvalget.
 2. Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis i Region Syddanmark har som overordnet mål at arbejde med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger i regionen med henblik på at sikre patientens sundhedsmæssige status og livskvalitet gennem sammenhængende patientforløb af høj professionel standard med effektiv ressourceudnyttelse og maksimal patientsikkerhed og høj patienttilfredshed.
 3. Kvalitetsudviklingsarbejdet skal være meningsfuldt for Almen Praksis i
  bestræbelsen på at nå de opstillede mål. Det skal være for og med praktiserende
  læger og have medejerskab fra Almen Praksis. Udvalget vil arbejde for at styrke
  sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Udvalget vil stile
  efter at udbrede kvalitetsudviklingsarbejdet til samtlige praktiserende læger i
  regionen.


Hvem kan få støtte?

Alle praktiserende læger i Region Syddanmark kan få støtte gennem udvalget. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra udvalget, at der er en praktiserende læge, der deltager i projektet som projektansvarlig over for udvalget.


Hvilke aktiviteter kan støttes?

Der ydes i bred forstand støtte til aktiviteter, der øger kvaliteten i almen praksis og som fremmer tværsektorielt samarbejde/facilitering af lægers deltagelse i udvikling af tværsektorielt samarbejde. Det udelukker ikke, at der også er et forskningsmæssigt aspekt, men midlerne vil primært tilgodese kvalitetsudvikling i almen praksis. Udvalgets midler anvendes primært som støtte til gennemførelse af projekter og er ikke beregnet til aktiviteter i drift. Projekter skal være med til at skabe ny viden.

Følgende kriterier for støtte bør overvejes og være beskrevet. Det er kriterier, konsulenter
og udvalg vil bruge i vurderingen af ansøgningerne:

 • Er problemstillingen relevant?
 • Er kvalitetsmål/formål veldefineret?
 • Er designet entydigt?
 • Er projektet overskueligt?
 • Er projektet gennemførligt i forhold til ressourcerne?
 • Vil projektet kunne evalueres ordentligt?
 • Kan projektet implementeres?
 • Er ressourceforbruget acceptabelt?
 • Er omkostningseffektiviteten god nok?
 • Hvordan får andre praksis udbytte af projektet?


Hvad kan du få støtte til?

Ved gennemførelse af projekter kan der ansøges om støtte til:

 1. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i projekter/aktiviteter.
 2. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forberedelse og
  gennemførelse af projekter/aktiviteter.
 3. Udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer som led i udvikling af
  faget.
 4. Støtte til konsulentbistand i forbindelse med udvikling og gennemførelse af
  kvalitetsudviklingsaktiviteter.
 5. Dækning af udgifter til praksispersonale, når disse er involveret i projektet.

 

Hvordan kan du få støtte?

Hjælp til udarbejdelse af ansøgning kan fås ved henvendelse til lægelig leder i SydKIP, Lars Gehlert Johansen – Lars.Gehlert.Johansen@rsyd.dk. Lars kan bistå i et vist omfang til selve projektbearbejdningen samt sparring i projektperioden. Han kan også være behjælpelig med at formidle kontakt til relevante ressourcepersoner.

APPFWU01V