Skip til primært indhold

Udfyldelse af ligblanket

I forbindelse med dødsfald skal der udfyldes en ligblanket. Blanketten skal udfyldes ved alle dødsfald, uanset om de sker på eller udenfor sygehuse.

Hvornår skal denne blanket tages i brug?

Blanketten skal udfyldes ved alle dødsfald, uanset om de sker på eller udenfor sygehuse.

Undtagelse: Dødsfald, der ikke er indberetningspligtige, og hvor pårørende/hjemmepleje kontakter egen læge, dennes vikar eller vagtlæge med henblik på udfyldelse af dødsattest og hvor afdøde afhentes på stedet for dødens indtræden af bedemand.

Vejledninger og eksempel til udfyldelse af ligblanket

I akkordeon herunder kan du finde en kortfattet vejledning til udfyldelse af Ligblanket. Denne version kan også hentes som en PDF via linket herunder. 

Hent den korte vejledning til udfyldelse af ligblanket

Der findes også en udvidet vejledning til udfyldelse. Her er der specificeret hvem, der skal udfylde hvad, og hvornår. Der er ligeledes indsat links til relevante sider fra Retsinformation.

Hent den udvidede vejledning til udfydelse af ligblanket

Du kan også finde eksempel på blanketten. OBS blanketten må IKKE anvendes, den er blot et eksempel.

Se eksempel på udfyldt ligblanket

Vejledning til udfyldelse af ligblanket

Udfyldes af det første personale som kommer til stede hos den livløse.

Nummerstrimlen i bunden af blanketten rives af, sættes i armbånd, og armbåndet sættes på afdødes højre ankel.

Så snart afdøde er sikkert identificeret skal der sættes armbånd (ankel) på med navn og CPR nr.

Kan gøres af hjemmeplejen hvis de kender afdøde, ellers sættes det på ved ankomst til sygehus.

Udfyldes af ikke-læger fra ambulancetjenester og med- arbejdere i kommuner mv. i situationer, hvor der ikke umiddelbart kommer en læge tilstede:

Dødstidspunkt:

Udfyldes kun, hvis dødsfaldet er observeret, ellers noteres findetidspunkt.

Lægmands sikre dødstegn:

Udtalt forrådnelse, læsioner uforenelige med liv, mumificering, forkulning. Er du i tvivl SKAL der konfereres med læge.

Telefonisk konference med læge:

I situationer, hvor sygeplejefagligt personale (jvf. vejledning om fravalg af livsforlængende behandling) vurderer at forsøg på genoplivning er udsigtsløst, kan der telefonisk konfereres med læge (egen læge, vagtlæge, AMK-VC (112)). Lægen beslutter ved konferencen, om man kan undlade at iværksætte behandling.

Dødstidspunkt:

Udfyldes kun, hvis dødsfaldet er observeret, ellers noteres findetidspunkt.

(Må kun udfyldes af læger).
Se også afsnit om transport af afdøde.

Den første læge, der informeres om dødsfaldet, skal i henhold til Sundhedsloven, indberette dødsfaldet til politiet i følgende tilfælde:

  • Når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde
  • Når en person findes død (dvs. i tilfælde, hvor der ikke er nogen, der har observeret at døden indtrådte)
  • Når døden indtræder pludseligt og ikke er lægefagligt forventeligt (vurderet i forhold til afdødes kroniske og subakutte sygdomme)
  • Når der er grund til at antage at der kan være tale om erhvervssygdom
  • Når døden kan være en følge af fejl, forsømmelser eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom
  • Ved dødsfald i Kriminalforsorgens institutioner
  • Når det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at der kan være tale om dødsfald, som kan have politimæssig interesse

Kommer der ikke en læge til stedet, skal den læge, der har rådgivet omkring afståelse fra genoplivningsforsøg, indberette til politiet. Lægens navn skal da anføres.

Ved enhver indberetning, uanset hvem der udfører den, skal politikreds, navn og politiets journalnummer eller ”hændelsesnummer” anføres.

Politiets stillingtagen:

Afdøde må aldrig flyttes fra et findested før politiet har givet tilladelse til dette. Liget må ikke gøres i stand og må ikke fremvises uden politiets tilladelse.

Har politiet truffet afgørelse om, at liget ikke har politimæssig interesse, og de pårørende ønsker, at liget forbliver i eget hjem, skal det sikres, at afdøde anbringes under forsvarlige forhold og skal, indtil der er gennemført ligsyn, være under jævnligt tilsyn.

Transport af døde:

Afdøde må kun transporteres i ligvogn hvis døden er konstateret af læge eller der er lægmands sikre dødstegn

Attestudstedende læge bør udover navn anføre ydernummer/autorisationskode.

Pacemaker eller andet elektronisk implantat:

Skal udfyldes, da disse skal fjernes før begravelse eller kremering.

APPFWU01V