Skip til primært indhold

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler kan udleveres i forbindelse med behandling på sygehus, genoptræning og hjemmepleje.

Den overordnede ansvarsfordeling mellem region og kommuner er beskrevet i ”Afgrænsningscirkulæret” (Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, (CIR nr. 9079 af 22/02/2013)

Her finder du link til Retsinformation og Afgrænsningscirkulæret

Ved udlevering af hjælpemidler og behandlingsredskaber er det alene formålet ned anvendelsen af produktet, der er afgørende for, hvilken sektor, der har forpligtelsen til at levere. Der er derfor situationer, hvor det hverken er sygehus eller kommune, der har ansvar for at levere produktet, men derimod patienten selv, der må købe eller leje.

Det kan f.eks. dreje sig om midlertidige ramper, kørestole, stokke etc. samt artikler som forbindsstoffer, kateter etc.

Hvis sygehus og kommune er uenige

Hvis sygehus og kommune ikke kan blive enige om, hvem der har leverings- og finansieringsansvaret over for borgeren, skal sagen først søges løst lokalt. Kan man heller ikke her blive enige, kan sagen blive behandlet i arbejdsgruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler, som er ansvarlig for Casekataloget.

Skema til henvendelser vedrørende behandlingsredskaber og hjælpemidler

Uenighedssager skal håndteres således, at borgeren ikke kommer i klemme. Desuden er det vigtigt at respektere den anden myndigheds beslutning. Borgeren skal ikke involveres i uenigheden - de formelle beslutningsveje skal benyttes. 
I tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt det er sygehuset eller kommunen, der skal betale, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer patienten til skade. Den myndighed der har tættest kontakt med patienten, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel. Betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem sygehuset og kommunen.

Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet.

Redskaber og relevante dokumenter

APPFWU01V