Skip til primært indhold

72-timers udvidet behandlingsansvar

Her på siden findes forskelligt materiale og information om udvidet behandlingsansvar.

I Region Syddanmark indføres der fra 1. november udvidet behandlingsansvar på regionens somatiske sygehuse.

Det udvidede behandlingsansvar betyder, at kommuner og almen praksis kan få råd og vejledning fra sygehusene, hvis de har spørgsmål om behandlingen efter udskrivelsen. Sygehuset har ansvaret tre døgn efter udskrivning.

Formålet med modellen er at skabe en tryggere og bedre overgang for borgerne efter behandling på sygehuset.

Læs hele Model for 72-timers udvidet behandlingsansvar i Region Syddanmark her

Pixieudgave: Model for udvidet behandlingsansvar

På baggrund af budgetaftalen for 2023 i Region Syddanmark og ’Aftale om en akutplan for sygehusvæsenet’, som regeringen offentliggjorde i februar 2023 indføres der udvidet behandlingsansvar i Region Syddanmark. 

Formålet med implementering af 72-timers udvidet behandlingsansvar på regionens sygehuse er at sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for de omfattede borgere. Ordningen skal medvirke til at forebygge genindlæggelser kort tid efter udskrivelse fra sygehuset.

72-timers udvidet behandlingsansvar skal øge kvalitet og tilgængelighed i samarbejdet om patientens helbredstilstand og behandling ved at sikre hurtig og specialiseret sparring og/eller vurdering mellem sygehus og kommune/almen praksis i de første døgn efter udskrivelsen, samt ændring af behandling, når dette vurderes relevant.

I Region Syddanmark defineres 72-timers udvidet behandlingsansvar som det lægefaglige behandlingsansvar, som den udskrivende sygehusafdeling påtager sig ved udskrivelse af en patient og frem til 72-timer efter udskrivelse.
Der kan i særlige tilfælde være tale om, at det i stedet er den behandlingsansvarlige afdeling, der påtager sig udvidet behandlingsansvar. Det aftales lokalt på den enkelte sygehusenhed, hvis dette er tilfældet.

Under 72-timers udvidet behandlingsansvar påtager sygehuset sig ansvaret for at håndtere de henvendelser, som sundhedsprofessionelle i kommuner, praktiserende læger eller lægevagt måtte have efter udskrivelse af en patient fra sygehuset. Henvendelser kan både være af sygepleje- og lægefaglig karakter, og kan dreje sig om sparring/rådgivning/vurdering i forhold til patientens helbredstilstand og eventuelt behov for ændring af patientens behandlingsplan eller medicinordination.

Målgruppen er borgere, som er færdigbehandlede fra et somatisk sygehus, og som efter endt sygehusbehandling udskrives til kommunal sygepleje jf. Sundhedslovens §138. Det bemærkes, at borgere indlagt under 24 timer ikke er omfattet af 72-timers udvidet behandlingsansvar.

Målgruppen omfatter borgere med behov for kommunal sygepleje, der udskrives til

 •  midlertidig kommunal døgnplads
 • plejecenter
 • kommunal sygepleje i eget hjem

Målgruppen omfatter både borgere, der allerede forud for indlæggelsen modtager kommunal sygepleje samt de borgere, som sygehuset – i tæt dialog med kommunen – vurderer har behov for kommunal sygepleje, når de udskrives. Kommunen vurderer behovet for tildeling af kommunal sygepleje og visiterer hertil.

Modellen skal i første omgang omfatte alle somatiske sygehuse i Region Syddanmark og er en indsats, der skal styrke samarbejdet med alle kommuner og praktiserende læger i Region Syddanmark.

 Hvornår

Til

Aktivitet

Ved udskrivelse

Kommune Udskrivningsrapport sendes med information om at patienten udskrives med 72-timers udvidet behandlingsansvar (anføres i rubrik 30 ”Fremtidige oplysninger”), tidspunkt for afslutning af udvidet behandlingsansvar, samt telefonnummer, hvorigennem den udskrivende afdeling kan kontaktes.
  Praktiserende læge Epikrise sendes med information om at patienten udskrives med 72-timers udvidet behandlingsansvar, tidspunkt for afslutning af udvidet behandlingsansvar, samt telefonnummer, hvorigennem den udskrivende afdeling kan kontaktes. Såfremt patienten er omfattet af 72-timers behandlingsansvar, skrives dette som det allerførste i epikrisen under ’Resumé af behandlingsforløb’. Gerne med store bogstaver.
  Patient/pårørende Patient/pårørende informeres ved udskrivelse om, at patienten udskrives med udvidet behandlingsansvar og tidspunkt for afslutning af behandlingsansvar.

Under 72-timers udvidet behandlingsansvar

Kommune

Ændring/præcisering af behandlingsplan, ordination af medicin o.l. aftales telefonisk med kommunen, og korrespondancemeddelelse sendes.

Ved medicinændringer opdateres FMK.

Ved vurdering på sygehus/indlæggelse/tilsyn sker kommunikation via almindelige arbejdsgange.

  Praktiserende læge

Ved ændring/præcisering af behandlingsplan, ordination af medicin o.l. sendes korrespondancemeddelelse.

Ved medicinændringer opdateres FMK.

Ved vurdering på sygehus/indlæggelse/tilsyn sker kommunikation via almindelige arbejdsgange.

  Patient/pårørende

Relevant information videregives af henvendende kommunale sundhedsprofessionel/praktiserende læge.

Ved vurdering på sygehus/indlæggelse/tilsyn sker kommunikation via almindelige arbejdsgange.

Ved forlængelse af 72-timers udvidet behandlingsansvar

Kommune

Der orienteres via korrespondancemeddelelse om forlængelsen.

Det nye tidspunkt for afslutning anføres.

  Praktiserende læge

Der orienteres via korrespondancemeddelelse om forlængelsen samt tydeligt

anført nyt tidspunkt for afslutning af lægefagligt behandlingsansvar.

  Patient/pårørende

Kommune orienterer om, at det lægefaglige behandlingsansvar forlænges

samt hvornår behandlingsansvaret afsluttes. Hvis forlængelsen sker ifm. vurdering på hospital, informerer hospitalet.

Ved afslutning af 72-timers udvidet behandlingsansvar Kommune Der sker ikke yderligere kommunikation.
  Praktiserende læge Der sker ikke yderligere kommunikation.
  Patient/pårørende Der gives ikke yderligere information.

FAQ -Spørgsmål & svar

Fra 5. december, når alle regioner har indført udvidet behandlingsansvar, gælder følgende:

Udskrivende sygehusafdeling har behandlingsansvaret, også selvom borgeren har bopæl i en anden region. Hvis der bliver behov for indlæggelse eller udkørende tilsyn, kan dette håndteres af et sygehus i borgerens hjemregion. Det forudsætter dialog med og accept fra sygehuset i borgerens hjemregion.

Nej, kontakten til sygehuset foregår via sundhedsprofessionelle i kommunen.

I forbindelse med planlægning af udskrivelsen informeres patienter og pårørende om, at patienten udskrives med 72-timers udvidet behandlingsansvar, samt hvornår behandlingsansvaret afsluttes. Patienten oplyses desuden om, at eventuel kontakt til sygehuset foregår via sundhedsprofessionelle i kommunen. 

Borgere på bosteder, som udskrives med kommunal sygepleje, og som i øvrigt lever op til kriteriet om mindst 24 timers indlæggelse, er omfattet af målgruppen.

Det udvidede behandlingsansvar gælder fra det øjeblik, hvor sygehuset udskriver patienten administrativt, og hvor systemet sender det vanlige automatiske udskrivningsadvis til kommunen.

Ved vurdering af om borgeren har været indlagt over 24 timer tælles både indlæggelsestid i akutafdeling og sengeafsnit med.

Det fremgår af modellen, at vi ikke ændrer på særaftaler ved indførelse af det udvidede behandlingsansvar. Det betyder, at åbne patientforløb, eksempelvis i.f.t. dialysepatienter eller patienter i palliative forløb, ikke ændres. Tilsvarende gælder i forhold til projekter (”Kom Trygt Hjem”) eller aftaler, hvor der er aftalt et udvidet behandlingsansvar længere end 72 timer. Her er det særaftalen, der er gældende.

Borgere, der får IV-behandling i eget hjem, kan også være omfattet af udvidet behandlingsansvar, såfremt de opfylder kriterierne herfor. Som ovenfor vil særaftalen være gældende, når det udvidede behandlingsansvar udløber. Det betyder, at sygehuset fortsætter med at have ansvaret for IV-behandlingen så længe den fortsætter, medens almen praksis overtager ansvaret for alt andet.

Konkluderende kan man sige, at specialregler altid går forud for den generelle regel om 72 timers udvidet behandlingsansvar.

Alle patienter, der er omfattet af målgruppen for udvidet behandlingsansvar, skal registreres med forløbsmarkørerne for udvidet behandlingsansvar – også selvom de er omfattet af særaftaler.

Der er blandt regionerne enighed om, at vi anfører oplysning om det udvidede behandlingsansvar i udskrivningsrapportens rubrik 30 ”Fremtidige oplysninger”.

Skal patienten transporteres til sygehuset under udvidet behandlingsansvar, bestiller udskrivende afdeling transport via AMK-vagtcentralen.

Husk at oplyse, at patienten er omfattet af udvidet behandlingsansvar, når udskrivende afdeling ringer til AMK-vagtcentral for at bestille transport.

Hvis det er relevant at bestille hjemtransport, bestilles dette også via AMK-vagtcentralen.

Ja. Private tilbud med tilknyttet sygepleje, f.eks. plejecentre, er omfattet af 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar på tilsvarende vis som kommunale tilbud.

Kommunale sundhedsprofessionelle forstås som kommunalt ansatte autoriserede sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Herudover omfatter betegnelsen tilsvarende medarbejdere, som er ansat i privat regi, f.eks. på private plejecentre, der sidestilles med kommunale tilbud ifm. 72 timers udvidet lægefagligt behandlingsansvar.

Vejledning til brug af ISBAR

Værktøjet ISBAR skal sikre klar, præcis og struktureret kommunikation om patientbehandling mellem sundhedspersonale.

Print selv ISBAR lommekort

Bestil ISBAR materiale ved Dansk selskab for patientsikkerhed

ISBAR Tjekliste

Værktøjet ISBAR skal sikre klar, præcis og struktureret kommunikation om patientbehandling mellem sundhedspersonale.

ISBAR er den danske version af den amerikanske SBAR-metode.

I står for identifikation (tilføjet i den danske model)

S står for situation

B står for baggrund

A står for analyse

R står for råd

Sig dit navn, din funktion og din gruppe/distrikt

Sig borgerens navn, cpr.-nr. og adresse

Jeg ringer fordi...” (beskriv)

”Jeg har observeret flg.
ændringer i funtionsniveau
(mobilitet, fødeindtagelse)
eller i helbredstilstand
(BT, puls, tp., vejrtrækning,
mental tilstand)

Præsenter kort borgerens situation (sygdomshistorie, tiltag indtil nu)

”Jeg er usikker på, hvad problemet er”


eller

”Jeg mener, at problemet er...”(beskriv)


eller

”Borgerens situation er ændret. Vi må gøre noget”

”Skal vi ikke...” (beskriv)
”Hvad synes du, jeg skal gøre?”
”Hvad skal jeg observere og
vurdere?”
”Hvem gør hvad?”
”Hvornår tales vi ved igen?”

 • Vurdér borgerens situation
 • Overvej, hvem det er relevant at kontakte
 • Læs de nyeste notater i journalen/omsorgssystemet
 • Hav relevante oplysninger klar som fx.
  • BT, puls, temperatur, vejrtrækning
  • bevidsthedsniveau
  • medicinliste
  • nuværende sygepleje
  • nuværende hjælp til personlig pleje og praktisk
   bistand
  • andre forhold som madservice, hjælpemidler,
   daghjem, træning og bolig.

Kontaktpersoner

Maria Frank

Chefkonsulent

Sundhedsplanlægning


24757311

Annette Vestergaard Weng

Specialkonsulent

Tværsektorielt samarbejde


29201007
APPFWU02V