Skip til primært indhold

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

IKT-udbudsparadigmer og interne dokumenter for bygge-, anlægs- og landskabsprojekter for Region Syddanmark

Region Syddanmarks udbudsparadigmer ved ydelser for IKT

Udbudsparadigmerne for IKT i Region Syddanmark bygger på Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Landskab, hvor Region Syddanmark i praksis har valgt at opbygge IKT-specifikationen ud fra Molio's branchestandard.

Molio er en brancheorganisation, som udarbejder paradigmer og dokumenter til bygge- og anlægsbranchen 

Materialet skal du bruge i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter for det sociale, psykiatriske og somatiske område.

IKT-udbudsparadigmesættet indeholder følgende:

  • IKT-specifikation
  • Tilhørende bilag; filnavngivning, mappestruktur, klassifikation og identifikation, leverancespecifikationer, modelspecifikation
Hent samlet IKT-udbudsparadigme sæt (.zip)

(Udbudsparadigmerne kan du også hente separat i de efterfølgende afsnit herunder - med en nærmere beskrivelse af det enkelte paradigme)

Ved internt og/eller eksternt arbejde med udbudsparadigmerne skal du være opmærksom på, at udbudsparadigmesættet skal tilrettes det enkelte projekt, og paradigmerne skal suppleres med yderligere informationer (spørg evt. den IKT-ansvarlige fra Region Syddanmark)

Omfanget af udbudsmaterialet for IKT kan afhænge af:

  • Udbuds- og entrepriseform
  • Anlægstype og -budget
  • Driftsorganisation og FM system
  • osv.

IKT-specifikation (aftale dokument / paradigme)

IKT-specifikationen er et aftale dokument niveauet under den endelig kontrakt. Kontrakten skal altid henvise til IKT-specifikationen og tilhørende bilag som oplistet i afsnittene herunder.

Kapitlerne/afsnittene i paradigmet er udarbejdet med reference til ydelsesbeskrivelsernes kap. 9.

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Filnavngivning og mappestruktur

Region Syddanmark har som standard valgt at strukturere filnavngivning og mappestruktur efter Molios A104 Informationshåndtering (kræver abonnement hos Molio), hvortil der er udarbejdet projekt/organisations specifikke paradigmer for det enkelte projekt (indeholder ændringer ift. den oprindelige A104 standard)

Standarden bygges op af meta-/værdikoder, som f.eks. beskriver et bestemt indhold, eller hvem der har udarbejdet den enkelte fil og dens indhold.

Hertil er der udarbejdet en filnavngivningsnøgle, som også indeholder en filnavnsaflæsningsnøgle. Dette er med til at fremme forståelsen for filnavngivningen, og sikre at det udføres korrekt.

  • Filnavngivningsnøglen opretter filnavnet for en (den enkelte person skal tage stilling)
  • Filnavnaflæsningsnøglen aflæser de enkelte metaværdier i et allerede oprettet filnavn

Klassifikationssystem og identifikationsmetoder

Region Syddanmark har valgt det fælles klassifikationssystem kaldet Construction Classification International (CCI) som standard, da projekterne for regionen ofte ender i EU-udbud, og at det derfor er hensigtsmæssig med et internationalt system.

CCI er en fælles international standard, som bygger på klassifikationsstandarderne:

  • CCS (Dansk standard)
  • CoClass (Svensk standard)

Denne standard indeholder flere muligheder ift. identifikationsmetoder f.eks. typer, produkter, systemer mv. (præciseres nærmere i IKT-specifikationen), og dette kan håndteres på: rum, BIM-objekter (bygningsdele), bygværker mv.

Leverancespecifikation(er)

Region Syddanmark har som standard udarbejdet 5 leverancespecifikation i forbindelse med IKT ydelser, samtidig med at dette indeholder afleveringsomfanget af "som udført" ved overdragelse til drift (altid tænk på eller indbland driftsorganisationen ved udarbejdelse af leverancespecifikationerne)

Hertil er der udarbejdet en vejledning (læsevejledning), som angiver hvordan de enkelte leverancespecifikationer skal læses og udfyldes.

Leverancespecifikationerne skal anses for at være dynamiske filer, som fra rådgivers side kan bruges til nærmere koordinere med underrådgivere, -entreprenører og -leverandører (evt. som bilag til IKT-procesmanual).

Øvrige specifikationer

IKT-modelspecifikationen er udarbejdet ud fra byggebranchens branchestandard ift. angivelse af information- og geometri niveau for BIM-objekter (bygningsdele), som er modelleret i BIM-modeller (bygningsmodeller).

Branchestandarden er udarbejdet af Dikon, BIM7aa og Molio, og defineres som en bygningsdelsspecifikation
(Region Syddanmark har udarbejdet deres egen word udgave, således at der er mulighed for at supplere med egenskaber for de enkelte informationsniveuaer (LOI))

IFC-vejledning til export (bilag)

Denne vejledning beskriver hvorledes bygherre forventer IFC modellerne for hhv. arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør eksporteret ved løbende udveksling og ved endelige aflevering.

Ved download hentes en .zip fil med vejledning og Region Syddanmarks IfcPropertySet.

IFC er et filformat udviklet til udveksling af informationer mellem byggebranchens parter på tværs af softwareplatforme.

Der er tilsvarende udarbejdet et IFC-property set, som definere hvilke kategorier den enkelte egenskab skal tilhøre i IFC modellen (bruges ved export af IFC-modellen fra den enkelte software)

Procedure for intern IKT- og projektledelse (inkl. bygherrerådgivning)

Region Syddanmark har fastlagt/forelagt en procedure som beskriver processen for IKT-ledelsen og den interne projektleders ansvar i forbindelse med Informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Denne procedure er også gældende for projektets bygherrerådgiver ved indkøbte IKT-ydelser .

Som supplement ift. denne procedure er der fra bygherres side, udarbejdet en aktionsliste og -log, som kan supplere opfølgningen af IKT leverancerne i IKT-specifikationen (bruges på møder og løbende under projektet)

IKT-ansvarlig

Dennis Malling

IKT-leder

Økonomi, Bygningsafdelingen


20 59 60 64
APPFWU01V