Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb, tidligere post.doc-puljen, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau op til seniorforskerniveau inden for både somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger.

Ansøgningsfrist: mandag d. 26. august 2024 kl. 23.59

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via online-ansøgningssystemet GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

Link til ansøgningsskema i GrantOne: https://rsyd-forskning.grant.nu/profile/#/login

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Økonomi og opmærksomhedspunkter for puljen

Puljen for Kliniske Forskerkarriereforløb, den tidligere postdoc.-pulje, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau og støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark.

Puljen er i opslag 2 gange om året med 2,95 mio. kr. til rådighed per opslag. Puljen støtter alene frikøb af forskningstid op til 660.000 kr. per ansøger (2024-priser).

Se opslag og retningslinjer for forskerkarrierepuljen

Formålet med Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau op til seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad) inden for både somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske delestillinger.

Puljen lægger vægt på at støtte ansøgninger med en bred men sammenhægende portefølje af forskningsprojekter.

Der gives derfor heller ikke støtte til enkeltvise forskningsprojekter. Der kan i stedet søges finansiering til disse i Region Syddanmarks pulje for Fri- og Strategisk Forskning.

Hvilke betingelser skal opfyldes for at få støtte af puljen?

For at komme i betragtning til støtte fra puljen skal ansøger opfylde følgende krav:

 • Der skal være tale om et ansættelsesforhold, der kombinerer forskning og klinik, herunder:
  • Ansøgeren skal dokumentere sin afsatte forskningstid på et sygehus/klinisk enhed eller på SDU, herunder Forskningsenheden for Almen Praksis, i en forskerstilling.
  • Ansøger kan maksimalt søge om 50% frikøb til forskning fra puljen.
  • Ansøger må i sin ansættelse ikke være frikøbt til mere end maksimalt 50% forskning.
 • Det skal være klart beskrevet i ansøgningen, hvordan stillingen danner grundlag for ansøgers forskerkarriereudvikling frem mod seniorforskerniveau/lektorkvalificering.
 • Forskningen skal udføres i Region Syddanmark og være patientnær samt relevant for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Ansøger skal have opnået en ph.d.-grad (for lægefaglige) eller en kandidatgrad (for ikke-lægefaglige).
  • Ph.d.-afhandlingen skal som minimum være afleveret til vurdering på ansøgningstidspunktet.
 • Stillingen skal være igangsat senest 6 måneder efter, at der er opnået støtte fra puljen.
 • Ansøgningen skal følge Den danske kodeks for integritet i forskning.

Fremsendes der flere ansøgninger til puljen fra samme afdeling på samme sygehus, vil samtlige ansøgninger fra pågældende afdeling blive administrativt afvist.

Hvilke krav er der til kombinationen af forskning og klinik i stillingen?

Der er følgende krav til delestillingen, som der søges bevilling til:

 • Der kan i puljen udelukkende søges om lønmidler til frikøb af forskningstid. Overhead og driftsudgifter dækkes ikke af puljen.
 • Ansøger skal have en klinisk ansættelse i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Der kan maksimalt søges om 660.000 kr. i bevillingsperioden.
  • Det maksimale beløb på 660.000 kr. kan alene bevilges, såfremt der i stillingen indgår samlet ét års forskningstid på fuldtid. Dette svarer til, at der bevilges 55.000 kr. per måned.
 • Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år.
 • Forskningstiden i den foreslåede stilling skal som minimum udgøre 20% i ét år men maksimalt 50%.

  • Hvis du samlet forsker mindre end 33% på 3 år, kan der maksimalt søges om 396.000 kr. fra puljen.

  • Hvis du samlet forsker mere end 33% på 3 år, kan der søges puljens maksimale beløb på 660.000 kr.

Eksempler på sammensætning af delestillinger inden for puljens rammer:

Varighed af stillingsperiode Forsknings-tid i % Forsknings-tid i mdr. Beregning  af bevilling           Størrelse på beløb      Størrelse på bevilling   
1 år 50 % 6 mdr. 6 x 55.000  330.000 kr. 330.000 kr.
3 år 20 % 7,2 mdr. 7,2 x 55.000  396.000 kr.             396.000 kr.
3 år 33 % 12 mdr. 12 x 55.000  660.000 kr. 660.000 kr.
3 år 50 % 18 mdr. 18 x 55.000 990.000 kr. 660.000 kr.
5 år 20 % 12 mdr.  12 x 55.000  660.000 kr. 660.000 kr.
5 år 50 % 30 mdr. 12 x 55.000  1.650.000 kr. 660.000 kr.

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående krav til sammensætning af løn og frikøb, vil blive afvist administrativt.

Det gælder i øvrigt:

 • Forskningstiden, og dermed bevillingen, kan fordeles frit i bevillingsperioden. Det betyder, at bevillingen må anvendes i intervaller af mindre eller større varighed, men altid i kombination med en klinisk ansættelse i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau op til opnået lektorgrad støttes.
 • Alle faggrupper og forskningsdiscipliner i tilknytning til Region Syddanmarks sundhedsvæsen støttes.
 • Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette inkluderer også, hvis man tidligere har modtaget bevilling fra Region Syddanmarks post.doc.-pulje.    

Hvilket sprog skal ansøgningen skrives på?

Hele ansøgningen skal skrives på dansk i et letforståeligt sprog, som kan læses af alle og ikke kun af fagfolk. Undtagelsesvist må følgende være på engelsk:

 • Ansøgers publikationsliste
 • Relevante litteraturreferencer for projektet
 • Skriftlig aftale mellem ansøger og afdelingsledelsen med underskrift om stillingen
 • Ansættelsesbrev fra SDU, hvis ikke der foreligger skriftlig aftale med afdelingsledelse

For hele ansøgningen og upload gælder, at 1 A4 side svarer til 2400 anslag inkl. mellemrum i skriftsstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller lignende skrifttyper.

Hvad skal projektbeskrivelsen indeholde?

Projektbeskrivelsen skal udfyldes i GrantOne og må maksimalt være 12.000 anslag, eksklusiv bilag og referenceliste. Følgende emner skal inkluderes i projektbeskrivelsen:

 • Beskrivelse af projektporteføljen
 • Beskrivelse af projektporteføljens kliniske tilknytning
 • Beskrivelse af projektporteføljens betydning for patienterne i Region Syddanmark, herunder patientinddragelse i projektporteføljen og orientering til offentligheden om forskningsresultaterne
 • Ansøgers vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forsknings år etc.)
 • Ansøgers undervisningsopgaver, herunder pædagogisk kvalificering
 • Ansøgers karriereplan
 • Ansøgers eventuelle samarbejdspartnere, herunder deres rolle i projektet(erne)

Hvad skal ansøgningen yderligere indeholde?

Til ansøgningen skal følgende udfyldes i GrantOne:

 1. Oplysninger om ansøger, herunder ansættelsessted mv.
 2. Publikationsliste fra ansøger (maks. 4800 anslag) med de mest relevante publikationer inden for de sidste 3 år
 3. Oplysning om forskningsleder, herunder ansættelsessted og afdeling
 4. Ansøgers faglige specialisering
 5. Oplysninger om projektporteføljen, herunder titel mv.
 6. Etik, herunder en beskrivelse af projektets etiske overvejelser, hvis det er relevant (maks. 1200 anslag)
 7. Relevante litteraturreferencer for projektporteføljen (maks. 2400 anslag)
 8. Oplysninger om projektet, herunder start- og slutdato samt klinik- og forskningstid
 9. Driftsbudget, herunder en tydelig beskrivelse af, hvilke driftsudgifter din projektportefølje forventes at have
 10. Realisering af projektporteføljen
   

Til ansøgningen skal følgende uploades som PDF-fil:

 1. CV på ansøger (maks. 2400 anslag)
 2. Enten skriftlig aftale mellem ansøger og afdelingsledelsen med underskrift om stillingen, hvori kombinationen af klinik- og forskningstid fremgår eller ansættelsesbrev fra SDU
 3. Eventuelle bilag eks. modelbeskrivelser eller illustrationer af forskningsdesignet
  Bemærk, at eventuelle vedlagte bilag til ansøgningen IKKE vil indgå i den samlede vurdering af ansøgningen!

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående krav til ansøgning og formalia, herunder sprogkrav, vil blive afvist administrativt.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i regi af et fagligt nedsat bedømmelsesudvalg på vegne af det regionale strategiske forskningsråd. Herefter indstiller det regionale strategiske forskningsråd ansøgningerne til bevilling eller ej, som der hernæst tages beslutning om i regionsrådet.

Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i følgende kriterier:

 • Projektporteføljens beskrivelse er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljens kliniske tilknytning er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljens betydning for borgerne i Region Syddanmark er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers vejlederfunktion i forbindelse med karriereforløbet (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forsknings år etc.) er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers undervisningsopgaver i forbindelse med karriereforløbet er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers karriereplan er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers eventuelle samarbejdspartner(e) er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljen har tilstrækkelig gennemførbarhed inden for den angivne periode
 • Driftsbudgettet, og herunder hvad det vil betyde for de for den foreslåede projektportefølje, hvis ansøgning om bevilling imødekommes

Hvornår får ansøger svar på sin ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet i december 2024.

Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet i november 2024. Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk)

Får ansøger en tilbagemelding på sin ansøgning, hvis ansøger ikke får en bevilling?

Ja, ansøger får en tilbagemelding. Bedømmelsen af ansøgningen sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil blive givet til ansøger sammen med en kort, skriftelig tilbagemelding umiddelbart efter regionsrådsmødet i december 2024. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvad sker der efter, at jeg modtager en bevilling?

Dette kan der læses nærmere om i retningslinjerne under dette opslag.

Af retningslinjerne fremgår det blandt andet, hvad ansøger skal gøre, hvis der opstår ændringer til ph.d.-projekt, eller hvis ansøger eks. skal på barsel og derved ønsker at forlænge sin projektperiode.

Slutteligt skal ansøger afgive et regnskab senest 3 måneder efter bevillingens udløb. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk

Hvem kan ansøger kontakte ved behov for hjælp?

Afdelingen for Kvalitet og Forskning kan træffes på e-mail: forskning.sund@rsyd.dk

Kvalitet og Forskning er behjælpelige med afklaring af formalia og spørgsmål til retningslinjerne for puljen. Tekniske spørgsmål til ansøgningen skal stilles via ansøgningsmodulet i GrantOne.

Alternativt kan GrantOne kontaktes på support@grant.nu og tlf. 30142206.

Retningslinjer for bevillinger fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Når en bevilling til et forskerkarriereforløb er godkendt af regionrådet, meddeles dette til ansøger via e-mail.

Du skal gemme den fremsendte e-mail, da denne fungerer som dit officielle bevillingsbrev.

Forudsætninger for og anmodning om udbetaling

Udbetalingen kan først ske, når ansøger er ansat som forsker med den ansøgte forskningstid bevilliget.

Ansøger skal anmode om udbetaling af bevillingen til forskning.sund@rsyd.dk.

Bevillingen skal hentes senest 6 måneder efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Midlerne overføres kvartalsvis til det pågældende sygehus/kliniske enhed, hvor du bliver frikøbt til forskning. Du bedes derfor i din mail oplyse følgende:

 • Hvilken enhed midlerne skal overføres til (sygehusenhed eller SDU)
 • Hvilke(t) år din bevilling skal anvendes i

Ved fremsendelse af mail bedes du også orientere den pågældende økonomiansvarlige på sygehuset/ den kliniske enhed.

Er du tilknyttet OUH gælder, at al kommunikation i relation til overførsel af bevillingen går igennem OUH ForskerService (reg.forskerservice@rsyd.dk). Du skal derfor kontakte OUH ForskerService, som hjælper dig i den videre proces.

Anvendelse af midlerne

Bevillingen gives udelukkende til dækning af egne lønudgifter vedrørende forskningstid inden for de i ansøgningens beskrevne antal år. 

For Region Syddanmarks forskerkarrierepulje gælder, at bevillingen skal være anvendt senest 3-5 år efter, at bevillingen er hentet hjem. Den præcise frist afhænger af den i ansøgningen beskrevne forskningsperiode.

Godkendelser

Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået, inden projektporteføljens opgaver igangsættes og midlerne fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb anvendes.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at projektporteføljens opgaver gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning.

Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele eller dele af bevillingen tilbagebetalt, hvis:

 • Projektporteføljens opgaver ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået
 • Retningslinjerne for regnskabet ikke overholdes

Ændringer

Ved væsentlige ændringer til stillingens indhold eller projektets bevillingsperiode, eksempelvis som følge af barsels- eller sygdomsorlov, skal disse meddeles til Afdeling for Kvalitet og Forskning, forskning.sund@rsyd.dk.

Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk komite.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark.

Det kan ikke godkendes, at der skiftes ansøger/ modtager af bevilling fra forskerkarrierepuljen, da bevillingen er givet på baggrund af en personlig vurdering af ansøgers karrieremuligheder m.v.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/reference til puljerne i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.

Som eksempel:

 • Thanks for the financial support from the fund to support clinical research careers in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb)

Slutregnskab

Ved bevillingens afslutning skal der indsendes slutregnskabet til forskning.sund@rsyd.dk.

Regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens udløb. I tilfælde af restbeløb fra bevillingen, vil disse skulle tilbagebetales til Region Syddanmark.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Kontakt

Al kommunikation vedrørende bevillingen og udbetaling skal ske til Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark via e-mail: forskning.sund@rsyd.dk.

FAQ - Forskerkarrierepuljen

We do not provide application forms, information sheets etc. in English due to a political agreement taken by The Regional Council. Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

I udgangspunktet støtter puljen alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til og med seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad). Det betyder, at du som minimum skal kunne dokumentere i din ansøgning, at din ph.d.-afhandling er afleveret til vurdering, såfremt du endnu ikke har opnået ph.d.-graden.

Ja, det gør der.

Hvis du er ansat/ansættes på en klinisk afdeling, skal du i din ansøgning vedlægge en skriftlig aftale for delestillingen med underskrifter fra din afdelingsledelse. Af aftalen skal det tydeligt fremgå, at afdelingsledelsen har godkendt din plan for ansøgningens forskerkarriereforløb. 

Hvis du er ansat/ansættes på SDU, skal du i din ansøgning uploade ansættelsesbrevet fra SDU. Bemærk, at ansættelsesbrevet tydeligt skal være i overensstemmelse med ansøgningens projektperiode og forskningstid.

Forskningstiden skal minimum udgøre 20% men maksimum 50% af din kliniske ansættelse. Du kan derfor ikke søge eksempelvis 80% forskningstid, da dette vil gå ud over din kliniske ansættelsestid.

Da bevillingen fra puljen maksimalt dækker 660.000 kr. til lønmidler (2024-priser), vil du være nødt til at kompensere for din eventuelle lønnedgang med eksterne bevillinger eller medfinansiering fra din afdeling eller sygehus.

Nej, det behøver det ikke. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser inden påbegyndelse.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Som ansøger har du altid mulighed for, inden ansøgningsfristen, at trække din ansøgning retur og ændre i denne.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.
Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Fra ansøgningsfristen til bevillingsbrevene sendes ud, går der op til 4 måneder.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres, men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet.

Dagsordenen til mødet i sundhedsudvalget kan læses ca. en uge før på: Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Hvis du modtager et afslag på en bevilling, får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig begrundelse. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslagsbrev. Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

En bevilling fra puljen dækker alene lønmidler. Dvs. der dækkes ikke udgifter til eks. overhead eller drift.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til support@grantone.dk. Beskriv så præcist som muligt, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år, som det er beskrevet i din ansøgning.

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk, og forespørge om muligheden for forlængelse af din projektperiode.

Ved bevillingens afslutning skal der indsendes slutregnskabet til forskning.sund@rsyd.dk.

Regnskabet skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens udløb. I tilfælde af restbeløb fra bevillingen, vil disse skulle tilbagebetales til Region Syddanmark.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel eks. pga. ændringer i din stilling, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/reference til puljerne i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.

Som eksempel:
- Thanks for the financial support from the fund to support clinical research careers in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb).

Kontakt for spørgsmål til puljen

Team Forskning

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU01V