Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb

Etableringen af forskerkarrierepuljen er ét initiativ i den samlede indsats for at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark, og indgår således i en række af regionale forskningspuljer, som blandt andet omfatter Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning samt Region Syddanmarks pulje til støtte af centre for klinisk excellence.

Forskerkarrierepuljen, den tidligere postdoc.-pulje, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau og støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark.

Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark og der er 2,5 mio. kr. til rådighed i puljen. Puljen slås op 2 gange årligt.

Frist for ansøgning:

Mandag d. 28. august 2023 kl. 12.00


Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Link til ansøgningsskema i GrantOne: https://rsyd-forskning.grant.nu/profile

FAQ - Forskerkarrierepuljen

Unfortunately, currently we do not provide application forms, information sheets etc. in English.
Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

I udgangspunktet støtter puljen alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til og med seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad). Det betyder, at du som minimum skal kunne dokumentere i din ansøgning, at din ph.d.-afhandling er afleveret til vurdering, såfremt du endnu ikke har opnået ph.d.-graden.

Ja

Ja – så længe at du er ansat/ansættes inden for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Hvis du er ansat/ansættes på en klinisk afdeling, skal du i din ansøgning vedlægge en skriftlig aftale for kombinationsstillingen med underskrifter fra din afdelingsledelse. Af aftalen skal det tydeligt fremgå, at afdelingsledelsen har godkendt din plan for forskerkarriereforløbet.

Nej. Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette gælder også, hvis du fik midler fra Region Syddanmarks post.doc.-pulje.

Forskningstiden skal udgøre minimum 20% af din kliniske ansættelse. Du skal dog også være klinisk ansat, hvorfor midlerne ikke vil kunne bruges til at dække 100% forskning.

Til Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb afvises samtlige ansøgninger på formaliafejl, hvis der er flere ansøgere fra samme afdeling på samme sygehus.

Dvs. du skal gå i dialog med den forskningsansvarlige overlæge på afdelingen og drøfte med vedkommende, hvilken ansøgning afdelingen vil prioritere først.

Sandsynligvis har dit ansøgte beløb ikke stemt overens med den forskningstid og varighed af din stillingsperiode, som du har angivet i din ansøgning. Dermed er din bevilling blevet nedjusteret til det ”korrekte” beløb.

Da bevillingen fra puljen maksimalt dækker 600.000 kr. til lønmidler, vil du være nødt til at kompensere for din eventuelle lønnedgang med eksterne bevillinger eller medfinansiering fra din afdeling eller sygehus.

Nej, det behøver det ikke. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser inden påbegyndelse.

Ansøgningen og CV skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle og ikke kun af fagfolk. Ansøgningen må være svarende til maks. 5 A4-sider, 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.

Din ansøgningen på maks. 5 A4-sider skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af din projektportefølje
  • Beskrivelse af din projektporteføljes kliniske tilknytning
  • Beskrivelse af din projektporteføljes betydning for borgerne i Region Syddanmark
  • Din vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, forskningsår etc.)
  • Dine undervisningsopgaver, herunder pædagoisk kvalificering
  • Din karriereplan
  • Dine samarbejdspartnere
  • Gennemførbarheden af den foreslåede projektportefølje

Der skal kun vedhæftes CV fra ansøger. CV må fylde maks. 2 A4 sider og skal være i PDF-format.

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Når din ansøgning er indsendt, er den låst i forhold til redigering. Du kan anmode Kvalitet og Forskning om at lave ændringer til din ansøgningvia dialog-værktøjet, som du finder ved at klikke på den indsendte ansøgning og derefter vælger dialog-fanen. 

Du kan kun anmode herom, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.
Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Ansøgningen bedømmes ud fra en samlet helhedsbetragtning med afsæt i opgaveporteføljens indhold, herunder den beskrevne kliniske tilknytning, betydning for borgere i Region Syddanmark samt ansøgers forskerkarriereudviklingspotentiale.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Denne proces tager almindeligvis omkring to-tre måneder. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres (ca. 2 måneder efter fristen), men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet. Dagsordenen til mødet i sundhedsudvalget kan læses ca. en uge før på: Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Så snart regionsrådet har godkendt indstillingerne om bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen.

Rent praktisk skal du bede om at få bevillingen overført til det sygehus, du ansættes på. Bevillingen overføres i de kvartalsvise budgettilpasninger mellem regionen og sygehusene.

Hvis du er ansat på SDU, kan du anmode om, at der laves en overførsel hertil.

Hvis du modtager et afslag på en bevilling, får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig begrundelse. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslagsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til support@grantone.dk. Beskriv så præcist som muligt, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år.

Du skal være i gang i din stilling senest ét år efter, at der er opnået støtte fra puljen.

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk og anmode om en forlængelse af din projektperiode.

Du bedes indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk senest 3 måneder efter projektet afsluttes.

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel eks. pga. ændringer i din stilling, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Du angiver, eks. i din publikation, at du har modtaget midler til støtte af din forskning fra Region Syddanmarks Pulje for kliniske forskerkarriereforløb.

Team Forskning

Team Forskning

Damhaven 12 7100 Vejle,


APPFWU02V