Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb

Find vejledning, opslag og ansøg via efond.

Forskerkarrierepuljen, den tidligere postdoc.-pulje, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau og støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark.

Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark og der er 2,5 mio. kr. til rådighed i puljen. Puljen slås op 2 gange årligt.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 12.00.


Sådan ansøger du

Du bør læse retningslinjen for puljen. Ansøgningen udfyldes via efond.

Èn samlet indsats

Etableringen af forskerkarrierepuljen er ét initiativ i den samlede indsats for at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark, og indgår således i en række af regionale forskningspuljer, som blandt andet omfatter Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning samt Region Syddanmarks pulje til støtte af centre for klinisk excellence.

FAQ - Forskerkarrierepuljen

Unfortunately, currently we do not provide application forms, information sheets etc. in English.
Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

I udgangspunktet støtter puljen alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til og med seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad). Det betyder, at du som minimum skal kunne dokumentere i din ansøgning, at din ph.d.-afhandling er afleveret til vurdering, såfremt du endnu ikke har opnået ph.d.-graden.

Ja

Ja – så længe at du ansættes inden for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Hvis du er ansat/ansættes på en klinisk afdeling, skal du i din ansøgning vedlægge en skriftlig aftale for kombinationsstillingen med underskrifter fra din afdelingsledelse. Af aftalen skal det tydeligt fremgå, at afdelingsledelsen har godkendt din plan for forskerkarriereforløbet.

Nej. Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette gælder også, hvis du fik midler fra Region Syddanmarks post.doc.-pulje.

Forskningstiden skal udgøre minimum 20% af din kliniske ansættelse. Du skal dog også være klinisk ansat, hvorfor midlerne aldrig vil kunne bruges til at dække 100% forskningstid.

Sandsynligvis er det ansøgte beløb blevet nedskrevet, fordi du:

  • enten har søgt over maksimumbeløbet på 600.000 kr.
  • eller at bedømmelsesudvalget har vurderet, at din ansøgning ikke giver samlet ét års forskningstid / udgør 20 % af stillingen.

Da bevillingen fra puljen maksimalt dækker 600.000 kr. til lønmidler, vil du være nødt til at kompensere for din eventuelle lønnedgang med eksterne bevillinger.

Nej, det behøver det ikke. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser inden påbegyndelse.

Ansøgningen og CV skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle. Ansøgningen må være svarende til maks. 5 A4-sider, 1 A4 side svarer til 2.400 tegn inkl. mellemrum.

Ansøgninger, der overskrider maks. antal sider i projektbeskrivelsen, afvises på formalia.

Din ansøgningen på maks. 5 A4-sider skal indeholde følgende:

  • Beskrivelse af din projektportefølje
  • Beskrivelse af din projektporteføljes kliniske tilknytning
  • Beskrivelse af din projektporteføljes betydning for borgerne i Region Syddanmark
  • Din vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, forskningsår etc.)
  • Dine undervisningsopgaver
  • Din karriereplan
  • Dine samarbejdspartnere

Der skal kun vedhæftes CV fra ansøger.

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Ja, det kan du godt, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen. Hvis du ønsker at ændre i ansøgningen, skal du kontakte forskning.sund@rsyd.dk

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.
Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Ansøgningen bedømmes ud fra en samlet helhedsbetragtning med afsæt i opgaveporteføljens indhold, herunder den beskrevne kliniske tilknytning, betydning for borgerne i Region Syddanmark samt ansøgers forskerkarriereudviklingspotentiale.

Fra ansøgningsfristen til bevillingsbrevene sendes ud, kan der gå op til 4 måneder.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres, men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet.

Du kan finde dagsordener her: Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Så snart regionsrådet har godkendt bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen.

Rent praktisk skal du bede om at få bevillingen overført til det sygehus, du ansættes på. Bevillingen overføres i de kvartalsvise budgettilpasninger mellem regionen og sygehusene.

Hvis du er ansat på SDU, kan du anmode om, at der laves en overførsel hertil.

Ved afslag eller tilsagn får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig tilbagemelding. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslags- eller bevillingsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Hvis du oplever dette, så læs venligst vores vejledning på Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb under menupunktet ”Søg pulje”.

Oplever du stadig problemer, kontakt os da på forskning.sund@rsyd.dk.

Bevillingen kan anvendes over en periode fra 1-5 år.

Du skal være i gang i din stilling senest ét år efter, at der er opnået støtte fra puljen.

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk og anmode om en forlængelse af din projektperiode.

Du bedes indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk senest 3 måneder efter projektet afsluttes.

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel eks. pga. ændringer i din stilling, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Du angiver, eks. i din publikation, at du har modtaget midler til støtte af din forskning fra Region Syddanmarks Pulje for kliniske forskerkarriereforløb.

Team Forskning

Team Forskning

Damhaven 12 7100 Vejle,


APPFWU02V