Skip til primært indhold

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb, tidligere post.doc-puljen, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau op til seniorforskerniveau inden for både somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger.

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 30. januar 2024 kl. 12.00

Økonomi og opmærksomhedspunkter for puljen

Puljen for Kliniske Forskerkarriereforløb, den tidligere postdoc.-pulje, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau og støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark.

Puljen er i opslag 2 gange om året med 2,95 mio. kr. til rådighed per opslag. Puljen støtter frikøb af forskningstid op til 660.000 kr. per ansøger (2024-priser).

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Se opslag og retningslinjer for forskerkarrierepuljen

Formålet med Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb, tidligere post.doc-puljen, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau op til seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad) inden for både somatik og psykiatri i Region Syddanmark.

Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger. Der lægges vægt på at støtte ansøgers forskerkarriereudvikling, og at denne i ansøgningen kan fremvise en bred portefølje af forskningsprojekter.

Der gives derfor heller ikke støtte til enkeltvise forskningsprojekter. Disse kan i stedet søge finansiering i Region Syddanmarks pulje for Fri- og Strategisk Forskning.

Hvilke betingelser skal opfyldes for at få støtte af puljen?

For at komme i betragtning til støtte fra puljen skal følgende krav være opfyldt:

 • Der skal være tale om en stilling, der kombinerer forskning og klinik: Ansøgeren skal dokumentere sin afsatte forskningstid på et sygehus/klinisk enhed eller på SDU, herunder Forskningsenheden for Almen Praksis, i en forskerstilling.
  • Ansøger kan maksimalt søge om 50 % frikøb til forskning og må samlet maksimalt være frikøbt til 50 % forskning.
 • Det skal være klart beskrevet i ansøgningen, hvordan stillingen danner grundlag for ansøgers forskerkarriereudvikling frem mod seniorforskerniveau/lektorkvalificering.
 • Forskningen skal udføres i Region Syddanmark og være patientnær, af høj kvalitet og af høj relevans for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Ansøger skal have opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende eller stå lige for at opnå denne (ph.d.-afhandlingen er som minimum afleveret til vurdering på ansøgningstidspunktet).  
 • Stillingen skal være igangsat senest 6 måneder efter, at der er opnået støtte fra puljen.
 • Ansøgningen skal følge Den danske kodeks for integritet i forskning.

Fremsendes der flere ansøgninger til puljen fra samme afdeling på samme sygehus, vil samtlige ansøgninger fra pågældende afdeling blive administrativt afvist.

Hvilke krav er der til kombinationen af forskning og klinik i stillingen?

Der er følgende krav til kombinationen af forskning og klinik i stillingen, som der søges bevilling til:

 • Der kan i puljen udelukkende søges om lønmidler til frikøb af forskningstid.
 • Ansøger er udelukkende klinisk ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Der kan søges op til maksimalt 660.000 kr. i bevillingsperioden.
 • Det maksimale beløb på 660.000 kr. kan alene bevilges, såfremt der i stillingen indgår samlet ét års forskningstid.
  • Dvs. der kan bevilges 55.000 kr. per måneds forskningstid.
 • Såfremt der ansøges om bevilling til en stilling, der samlet set har under ét års forskningstid, reduceres størrelsen af bevillingen tilsvarende.
 • Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år.
 • Forskningstiden skal som minimum udgøre mindst 20 % af stillingen og maksimalt 50 %.

Eksempler på sammensætning af kombinationsstillinger inden for puljens rammer:

Varighed af stillingsperiode Forskningstid i % Forskningstid i mdr. Beregning af bevilling Størrelse på bevilling
1 år 20 % 2,4 mdr. 2,4 x 55.000 = 132.000 kr.
3 år 20 % 7,2 mdr. 7,2 x 55.000 = 396.000 kr.
3 år 33 % 12 mdr. 12 x 55.000 = 660.000 kr.
4 år 37,5 % 18 mdr.  12 x 55.000 = 660.000 kr.
5 år 50 % 30 mdr. 12 x 55.000 = 660.000 kr.

Det gælder i øvrigt, at:

 • Forskningstiden, og dermed bevillingen, kan fordeles frit i bevillingsperioden. Det betyder, at bevillingen må anvendes i intervaller af mindre eller større varighed, men altid i kombination med en klinisk ansættelse i Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
 • Alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til seniorforskerniveau/lektorkvalificering støttes.
 • Alle faggrupper og forskningsdiscipliner i tilknytning til Region Syddanmarks sundhedsvæsen støttes.
 • Der støttes både nye og igangværende stillinger.
 • Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette inkluderer også, hvis man tidligere har modtaget bevilling fra Region Syddanmarks post.doc.-pulje.   

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal skrives på dansk i et letforståeligt sprog, som skal kunne læses af alle og ikke kun af fagfolk.

Ansøgningens projektbeskrivelse må være maksimalt 5 A4-sider, eksklusiv bilag og referenceliste. For hele ansøgningen og bilag gælder det, at 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum i skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller lignende skrifttype.

Følgende emner skal tydeligt beskrives i ansøgningens projektbeskrivelse:

 • Beskrivelse af projektporteføljen
 • Beskrivelse af projektporteføljens kliniske tilknytning
 • Beskrivelse af projektporteføljens betydning for patienterne i Region Syddanmark, herunder patientinddragelse i projektporteføljen og orientering til offentligheden om forskningsresultaterne
 • Ansøgers vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forsknings år etc.)
 • Ansøgers undervisningsopgaver, herunder pædagogisk kvalificering
 • Ansøgers karriereplan
 • Ansøgers samarbejdspartnere, herunder deres rolle i projektet(erne)
 • Projektporteføljen har tilstrækkelig gennemførbarhed inden for den angivne periode

Til ansøgningen skal følgende vedlægges som PDF-fil eller udfyldes i GrantOne:

 1. CV på ansøger (maks. 2 A4 sider) i PDF-format
 2. Publikationsliste fra ansøger (maks. 2 A4 sider) med de mest relevante publikationer inden for de sidste 3 år
 3. Oplysning om forskningsvejleder, herunder ansættelsessted og afdeling
 4. Relevante litteraturreferencer for projektporteføljen (maks. 1 A4 side)
 5. Driftsbudget, herunder ansøgte lønmidler, opnået lønmidler og andre udgifter til drift.
 6. Beskrivelse af, hvad det vil betyde for den foreslåede projektportefølje, hvis din ansøgning modtager bevilling fra puljen
 7. Enten skriftlig aftale mellem ansøger og afdelingsledelsen med underskrift om stillingen, hvori kombinationen af klinik- og forskningstid fremgår eller Ansættelsesbrev fra SDU
 8. Eventuelle bilag eks. modelbeskrivelser eller illustrationer af forskningsdesignet

Hvis du laver en skriftlig aftale for stillingen med din afdelingsledelse, skal der vedhæftes dokumentation for kombinationsstillingen, hvoraf det tydeligt fremgår, at afdelingsledelsen har godkendt, og underskrevet, din plan for frikøb til dit forskerkarriereforløb.

Ansøgninger, som ikke overholder ovenstående krav til ansøgning og formalia, herunder overholdelse af puljens krav til sammensætning af løn og frikøb, vil blive afvist administrativt og vil ikke komme i betragtning til støtte fra puljen.

Hvordan vurderes ansøgningen?

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i regi af et fagligt nedsat bedømmelsesudvalg på vegne af det regionale strategiske forskningsråd. Herefter laver det regionale strategiske forskningsråd en indstilling om bevilling eller ej, der hernæst tages beslutning om i regionsrådet.

Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i ansøgers forskerkarriereudviklingspotentiale samt følgende kriterier:

 • Projektporteføljens beskrivelse er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljens kliniske tilknytning er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljens betydning for borgerne i Region Syddanmark er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers vejlederfunktion i forbindelse med karriereforløbet (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, aktive forsknings år etc.) er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers undervisningsopgaver i forbindelse med karriereforløbet er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers karriereplan er tydelig og velbeskrevet
 • Ansøgers samarbejdspartner(e) er tydelig og velbeskrevet
 • Projektporteføljen har tilstrækkelig gennemførbarhed inden for den angivne periode
 • Driftsbudgettet, og herunder hvad det vil betyde for de for den foreslåede projektportefølje, hvis ansøgning om bevilling imødekommes 

Bemærk at eventuelle vedlagte bilag til ansøgningen ikke indgår i den samlede vurdering af ansøgningen!

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Der gives officielt svar på ansøgningerne umiddelbart efter regionsrådsmødet i maj 2024.

Dog vil bilag over støtteegnede ansøgere fremgå af dagsordenen til sundhedsudvalgsmødet i april 2024.

Dagsordenen til mødet kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fremsøge dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Får jeg en tilbagemelding på min ansøgning, hvis jeg ikke får en bevilling?

Ja, du får en tilbagemelding. Bedømmelsen af din ansøgning sker efter en vurdering på 7-trins karakterskalaen. Denne vurdering vil du blive givet samt en kort, skriftlig tilbagemelding umiddelbart efter regionsrådsmødet i maj 2024. Der gives ikke yderligere tilbagemelding.

Hvad sker der efter, at jeg modtager en bevilling?

Du kan læse nærmere omkring retningslinjerne for bevillingen under dette opslag.

Af retningslinjerne vil du blandt andet kunne læse om, hvad du skal gøre, hvis du har ændringer til din projektportefølje eller hvis du eks. skal på barsel og derved forlænger din forskningsperiode.

Slutteligt skal du afgive et regnskab senest 3 måneder efter bevillingens udløb. Slutregnskabet skal indsendes til forskning.sund@rsyd.dk. Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Retningslinjer for bevillinger fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb

Når en bevilling til et forskerkarriereforløb er godkendt af regionrådet, meddeles dette til ansøger via e-mail.

Du skal gemme den fremsendte e-mail, da denne fungerer som dit officielle bevillingsbrev.

Forudsætninger for og anmodning om udbetaling

Udbetalingen kan først ske, når ansøger er ansat som forsker med den ansøgte forskningstid bevilliget.

Ansøger skal anmode om udbetaling af bevillingen til forskning.sund@rsyd.dk.

Bevillingen skal hentes senest 6 måneder efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Midlerne budgetoverføres kvartalsvis til det pågældende sygehus/ kliniske enhed, hvor du er frikøbt til forskning. Du bedes i din mail om anmodning af udbetaling af bevillingen oplyse følgende:

 • Hvilken enhed midlerne skal overføres til (sygehusenhed eller SDU)
 • Hvilke(t) år din bevilling skal anvendes i

Ved fremsendelse af mail bedes du også orientere den pågældende økonomiansvarlige på sygehuset/ den kliniske enhed.

Er du tilknyttet OUH gælder, at al kommunikation i relation til overførsel af bevillingen går igennem OUH ForskerService (reg.forskerservice@rsyd.dk). Du skal derfor kontakte OUH ForskerService, som hjælper dig i den videre proces.

Anvendelse af midlerne

Bevillingen gives udelukkende til dækning af egne lønudgifter vedrørende forskningstid inden for de i ansøgningens beskrevne antal år.

For Region Syddanmarks forskerkarrierepulje gælder, at bevillingen skal være anvendt senest 5 år efter, at bevillingen er hentet hjem.

Godkendelser

Ansøger er ansvarlig for, at de relevante godkendelser er opnået inden projektporteføljens opgaver igangsættes og midlerne fra Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb anvendes.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at projektporteføljens opgaver gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning.

Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele eller dele af bevillingen tilbagebetalt, hvis:

 • Projektporteføljens opgaver ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået
 • Retningslinjer for regnskab ikke overholdes

Ændringer

Ved væsentlige ændringer til stillingens indhold eller projektets bevillingsperiode, eksempelvis som følge af barsels- eller sygdomsorlov, skal disse meddeles til Afdeling for Kvalitet og Forskning, forskning.sund@rsyd.dk.

Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk komite.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark.

Det kan ikke godkendes, at der skiftes ansøger/ modtager af bevilling fra forskerkarrierepuljen, da bevillingen er givet på baggrund af en personlig vurdering af ansøgers karrieremuligheder m.v.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Ved angivelse/ reference til puljen i videnskabelige artikler mv. skal det engelske navn angives først, hvis hovedsproget er engelsk, med det danske navn i parentes.

Som eksempel:

 • Thank you for the financial support from the fund to support clinical research careers in the Region of Southern Denmark (Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb)

Slutregnskab

Ved bevillingens afslutning skal der indsendes slutregnskabet til forskning.sund@rsyd.dk.

Regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens udløb. I tilfælde af restbeløb fra bevillingen, vil disse skulle tilbagebetales til Region Syddanmark.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Kontakt

Al kommunikation vedrørende bevillingen og udbetaling skal ske til Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark via e-mail: forskning.sund@rsyd.dk.

FAQ - Forskerkarrierepuljen

Unfortunately, currently we do not provide application forms, information sheets etc. in English.
Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

I udgangspunktet støtter puljen alle stillingskategorier efter ph.d.-niveau til og med seniorforskerniveau (læs: opnået lektorgrad). Det betyder, at du som minimum skal kunne dokumentere i din ansøgning, at din ph.d.-afhandling er afleveret til vurdering, såfremt du endnu ikke har opnået ph.d.-graden.

Ja

Ja – så længe at du er ansat/ansættes inden for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

Hvis du er ansat/ansættes på en klinisk afdeling, skal du i din ansøgning vedlægge en skriftlig aftale for kombinationsstillingen med underskrifter fra din afdelingsledelse. Af aftalen skal det tydeligt fremgå, at afdelingsledelsen har godkendt din plan for forskerkarriereforløbet.

Nej. Der kan kun opnås bevilling fra puljen én gang. Dette gælder også, hvis du fik midler fra Region Syddanmarks post.doc.-pulje.

Forskningstiden skal udgøre minimum 20% af din kliniske ansættelse. Du skal dog også være klinisk ansat, hvorfor midlerne ikke vil kunne bruges til at dække 100% forskning.

Til Region Syddanmarks pulje for Kliniske Forskerkarriereforløb afvises samtlige ansøgninger på formaliafejl, hvis der er flere ansøgere fra samme afdeling på samme sygehus.

Dvs. du skal gå i dialog med den forskningsansvarlige overlæge på afdelingen og drøfte med vedkommende, hvilken ansøgning afdelingen vil prioritere først.

Sandsynligvis har dit ansøgte beløb ikke stemt overens med den forskningstid og varighed af din stillingsperiode, som du har angivet i din ansøgning. Dermed er din bevilling blevet nedjusteret til det ”korrekte” beløb.

Da bevillingen fra puljen maksimalt dækker 660.000 kr. til lønmidler (2024-priser), vil du være nødt til at kompensere for din eventuelle lønnedgang med eksterne bevillinger eller medfinansiering fra din afdeling eller sygehus.

Nej, det behøver det ikke. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser inden påbegyndelse.

Ansøgningen og CV skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle og ikke kun af fagfolk. Ansøgningen må være svarende til maks. 5 A4-sider, 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.

Din ansøgningen på maks. 5 A4-sider skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af din projektportefølje
 • Beskrivelse af din projektporteføljes kliniske tilknytning
 • Beskrivelse af din projektporteføljes betydning for borgerne i Region Syddanmark
 • Din vejlederfunktion (eks. antal ph.d.-vejledninger, kandidatspecialer, bachelorspecialer, forskningsår etc.)
 • Dine undervisningsopgaver, herunder pædagoisk kvalificering
 • Din karriereplan
 • Dine samarbejdspartnere
 • Gennemførbarheden af den foreslåede projektportefølje

Der skal kun vedhæftes CV fra ansøger. CV må fylde maks. 2 A4 sider og skal være i PDF-format.

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du vil blive ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen, når projektet igangsættes. Derfor er det ikke nødvendigt at være ansat i Region Syddanmarks sundhedsvæsen ved ansøgningstidspunktet.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Når din ansøgning er indsendt, er den låst i forhold til redigering. Du kan anmode Kvalitet og Forskning om at lave ændringer til din ansøgningvia dialog-værktøjet, som du finder ved at klikke på den indsendte ansøgning og derefter vælger dialog-fanen. 

Du kan kun anmode herom, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.
Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandling kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

Ansøgningen bedømmes ud fra en samlet helhedsbetragtning med afsæt i opgaveporteføljens indhold, herunder den beskrevne kliniske tilknytning, betydning for borgere i Region Syddanmark samt ansøgers forskerkarriereudviklingspotentiale.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Denne proces tager almindeligvis omkring to-tre måneder. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres (ca. 2 måneder efter fristen), men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet. Dagsordenen til mødet i sundhedsudvalget kan læses ca. en uge før på: Forside - dagsordener og referater (regionsyddanmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Så snart regionsrådet har godkendt indstillingerne om bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen.

Rent praktisk skal du bede om at få bevillingen overført til det sygehus, du ansættes på. Bevillingen overføres i de kvartalsvise budgettilpasninger mellem regionen og sygehusene.

Hvis du er ansat på SDU, kan du anmode om, at der laves en overførsel hertil.

Hvis du modtager et afslag på en bevilling, får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig begrundelse. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslagsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til support@grantone.dk. Beskriv så præcist som muligt, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Bevillingen kan anvendes over en periode på 1-5 år.

Du skal være i gang i din stilling senest 6 måneder efter, at der er opnået støtte fra puljen . (Dette krav er opdateret fra 2023, hvor det tidligere har været 1 år).

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk og anmode om en forlængelse af din projektperiode.

Du bedes indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk senest 3 måneder efter projektet afsluttes.

Hvis din opgaveportefølje ikke kan gennemføres alligevel eks. pga. ændringer i din stilling, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark.

Kontakt forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information.

Du angiver, eks. i din publikation, at du har modtaget midler til støtte af din forskning fra Region Syddanmarks Pulje for kliniske forskerkarriereforløb.

Kontakt for spørgsmål til puljen

Team Forskning

Damhaven 12, 7100 Vejle


APPFWU02V