Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

For at sikre høj faglig kvalitet og udvikling i patientbehandlingen er det i stigende grad væsentligt, at sundhedsvæsenets ydelser er forskningsunderstøttede. Regionsrådet vil derfor med Ph.d.-puljen sikre, at flere af sundhedspersonalet i Region Syddanmarks sundhedsvæsen får mulighed for at tage en forskeruddannelse. Etableringen af Ph.d.-puljen skal ses som ét initiativ i den samlede indsats for at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 

Der gives støtte til et årsværk á 610.000 kr. inklusiv studieafgift og overhead (2023-priser). Puljen støtter både projekter indenfor somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark. 

Frist for ansøgning:

Mandag d. 28. august 2023 kl. 12.00

Ansøg via GrantOne

Som ansøger skal du udfylde og indsende din ansøgning til Region Syddanmark via vores nye online-ansøgningssystem GrantOne, inden opslagets ansøgningsfrist udløber.

GrantOne erstatter, fra efteråret 2023, det tidligere ansøgningssystem Efond. Dette betyder, at du som ansøger skal oprette en ansøgerprofil i GrantOne.

Det er vigtigt, at du afsætter god tid af til at skrive og indsende din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Link til ansøgningsskema i GrantOne: https://rsyd-forskning.grant.nu/profile

 

FAQ - Ph.d.-puljen

Unfortunately, at the moment we do not provide application forms, information sheets etc. in English.

Please contact forskning.sund@rsyd.dk if you have any inquiries.

Ja, men kun hvis det kan dokumenteres, at du gennemfører dit ph.d.-projekt ved Ph.d.-skolen hos SDU SUND.

Ja, det kan du godt.

Ja, det kan du godt.

Ja, du kan godt søge dem begge. 

Nej. Faktisk kan det være en fordel, at du ikke er indskrevet på ansøgningstidspunktet. Vær blot opmærksom på, at man senest kan ansøge om midler fra Ph.d.-puljen 6 måneder efter indskrivningstidspunktet. 

Det er alene et krav ved ansøgningstidspunktet, at projektet er forhåndsgodkendt af SDU SUND’s Ph.d.-skole, og du skal kunne fremvise et indskrivningsbrev som ph.d.-studerende, før du kan få din bevilling udbetalt.

Nej, det behøver det ikke. Dog skal projektet naturligvis have de relevante godkendelser inden påbegyndelse.

Ja, det må du gerne, såfremt du har to forskellige hovedvejledere.

Du kan dog kun få tildelt én bevilling til ét af dine projekter.

Til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje afvises alle ansøgninger på formaliafejl, hvis der er mere end én ansøger med samme hovedvejleder.

Dvs. du skal gå i dialog med din hovedvejleder og drøfte med vedkommende, hvad I gør, såfremt din hovedvejleder har flere ansøgere til Ph.d.-puljen på samme opslag. 

Ansøgningen og CV skal skrives på dansk i et let, forståeligt sprog som kan læses af alle og ikke kun af fagfolk. Ansøgningen må være svarende til maks. 3 A4 sider. 1 A4 side svarer til 2.400 anslag inkl. mellemrum.

Din ansøgning på maksimalt 3 A4-sider skal indeholde beskrivelse af følgende emner:

 1. Projektets formål og baggrund
 2. Projektets kliniske tilknytning
 3. Projektets betydning for borgerne i Region Syddanmark
 4. Projektets hypotese(r) og/eller forskningsspørgsmål
 5. Projektets materiale og forskningsmetoder
 6. Projektets gennemførbarhed inden for 3 år

 

I GrantOne vedlægges følgende i PDF-format:

 1. CV på ansøger (maks. 2 A4 sider)
 2. CV fra hovedvejleder (maks. 4 A4 sider) inkl. publikationsliste med hovedvejleders vigtigste publikationer inden for de sidste 3 år
 3. Finansieringsplan for lønmidler
 4. Driftsbudget, eksklusiv egne lønmidler, som fremsendt til SDU SUND Ph.d.-skolen
 5. Kopi af enten:
  • Tilsagn om ph.d.-studieplads ved SDU SUND eller
  • Indskrivningsbrev fra Ph.d.-skolen ved SDU SUND, hvis ansøger allerede er indskrevet, og dermed har en studieplads som ph.d. ved SDU SUND. Indskrivningsbrev skal vedhæftes som PDF-kopi af den originale mail fra Ph.d.-skolen SDU SUND.

Bemærk: Det kan tage op til 10 uger at opnå tilsagnet. Kontakt SDU for yderligere oplysninger.

Finansieringsplanen skal give bedømmerne et overblik over, hvordan du vil finansiere lønnen til ph.d.-projektets 3 årsværk.

Driftsbudgettet, ekskl. egne lønmidler, må gerne være identisk med det fremsendte til SDU SUND Ph.d.-skolen. Driftsbudgettet skal give bedømmerne et indblik i realiserbarheden af gennemførelsen af dit ph.d.-projekt.

Der skal udfyldes og vedhæftes maks. 2 A4 sider CV fra hhv. ansøger og hovedvejleder.

Hvis du arbejder på en publikation, som endnu ikke er udgivet, må du gerne angive denne i publikationslisten.

Hvis du ikke har nogle publikationer under udarbejdelse, bedes du beskrive, hvor du påtænker at publicere dine resultater.

Nej, det kan vi desværre ikke tilbyde. For at sikre ens behandling af alle ansøgere er det ikke muligt at eftersende dokumenter.

Når din ansøgning er indsendt, er den låst i forhold til redigering. Du kan anmode Kvalitet og Forskning om at lave ændringer til din ansøgning via dialog-værktøjet, som du finder ved at klikke på den indsendte ansøgning og derefter vælger dialog-fanen. 

Du kan kun anmode herom, hvis der er mere end 5 arbejdsdage til ansøgningsfristen.

Der er nedsat et fagligt bedømmelsesudvalg, som vurderer ansøgningernes kvalitet.

Udvalget består af forskere fra alle regionens sygehuse, det præhospitale område samt Syddansk Universitet foruden patient- og pårørenderepræsentanter. Bedømmerne vurderer i samarbejde, hvem der skal modtage bevillingerne.

Selve sagsbehandlingen af din ansøgning varetages af Afdelingen for Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark. Ved spørgsmål til sagsbehandlingen kan afdelingen kontaktes på forskning.sund@rsyd.dk

 

Ansøgningen bliver bedømt ud fra en samlet helhedsvurdering med afsæt i projektbeskrivelsens indhold, projektets gennemførbarhed, kliniske tilknytning samt betydning for borgerne i Region Syddanmark. 

Fra ansøgningsfristen til bevillingsbrevene sendes ud går der op til 4 måneder.

Din ansøgning bedømmes af et fagligt bedømmelsesudvalg. Udvalgets indstillinger skal godkendes af det regionale strategiske forskningsråd, sundhedsudvalget og regionsrådet. Denne proces tager almindeligvis omkring to-tre måneder. Bedømmelsesudvalgets indstillinger til bevilling kan findes, så snart dagsordenen til sundhedsudvalget offentliggøres (ca. 2 måneder efter fristen), men indstillingerne er ikke endelige før den politiske godkendelse i regionsrådet.

Dagsordenen til mødet i sundhedsudvalget kan læses ca. en uge før på Forside - dagsordener og referater (regionsyd-danmark.dk). Vær opmærksom på, at man skal fremsøge den relevante dagsorden/referat i drop-down menuen på linket.

Så snart regionsrådet har godkendt indstillingerne om bevillingerne, vil du modtage dit bevillingsbrev per mail med nærmere information omkring vilkår for udbetalingen af bevillingen. 

Hvis du modtager et afslag på en bevilling, får du en skriftlig tilbagemelding bestående af din ansøgnings karakter efter 7-trins skalaen samt en kort, skriftlig begrundelse. Denne tilbagemelding gives ved fremsendelse af afslagsbrev.

Der gives herefter ikke yderligere tilbagemelding. Såfremt dette ønskes, bedes du kontakte din hovedvejleder.

Region Syddanmarks ph.d.-pulje støtter med et årsværk á 610.000 kr. (2023 priser) til løn inklusiv studieafgift og overhead.

Formålet med en bevilling fra ph.d.-puljen er støtte til ét årsværk til løn og dækker derfor ikke nødvendigvis alle udgifter forbundet med projektet.

Nej. Bevillingen må kun benyttes til løn inklusiv studieafgift og overhead.

Ved tekniske problemer kan du sende en supportsag til Support@grantone.dk. Beskriv så præcist som mulig, hvad, hvor og hvordan problemet opstod.

Du har som fuldtidsstuderende 3 år til at færdiggøre dit ph.d.-projekt efter at bevillingen fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er hentet.

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk og forespørge muligheden for en forlængelse af din projektperiode.

Du bedes indsende et slutregnskab til os på forskning.sund@rsyd.dk

 

Du angiver, eks. i din publikation, at du har modtaget midler til støtte af din forskning fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

Hvis et projekt vurderes til ikke at kunne gennemføres, skal restbeløbet af bevillingen tilbagebetales til Region Syddanmark. Kontakt os på forskning.sund@rsyd.dk for nærmere information vedr. tilbagebetaling.  

 

Region Syddanmarks administration tager ikke stilling til, hvorvidt et projekt kan gennemføres. Denne beslutning træffes ultimativt af ph.d.-projektets hovedvejleder.

I udgangspunktet kan der ikke skiftes ph.d.-studerende på et igangværende ph.d.-studie, da ph.d.-bevillingerne fra Region Syddanmarks Ph.d.-pulje er personlige og givet på baggrund af den enkeltes ansøgers faglige og forskningsmæssige kvalifikationer. Hvis der alligevel er tungtvejende grunde til at den ph.d.-studerende skal udskiftes eks. pga. sygdom, skal afdelingen for Kvalitet og Forskning kontaktes herom.

Du bedes kontakte os på forskning.sund@rsyd.dk og beskrive forsinkelserne af dit projekt samt varigheden heraf ift. en realistisk slutdato på dit projekt.

Region Syddanmarks administration tager ikke stilling til, hvorvidt et projekt kan gennemføres. Denne beslutning træffes ultimativt af ph.d.-projektets hovedvejleder eller dig selv.

Hvis projektet ikke kan gennemføres med dig som ph.d.-kandidaten, bedes du, eller din hovedvejleder, kontakte forskning.sund@rsyd.dk, såfremt dette er tilfældet.

Team Forskning

Team Forskning

Damhaven 12 7100 Vejle,


APPFWU02V