Skip til primært indhold

Relationel koordinering

Kursusforløbene er etableret på baggrund af samarbejdsaftale på børn- og ungeområdet, som Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået samt Sundhedsstyrelsens tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser (spiseforstyrrelser, ADHD, angst/depression).

Stigende mistrivsel hos børn og unge

Mistrivsel hos børn og unge er et stigende problem i Danmark, og mistrivslen kan på længere sigt medføre, at den unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller får et arbejde. Samtidig øger psykiske problemer tidligt i livet risikoen for at få psykiske lidelser senere i livet.

Mistrivsel skyldes som regel mange forskellige forhold og faktorer hos barnet, den unge og familien. Den kompleksitet gør, at der er behov for sammenhængende indsatser, som går på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer.

Bedre og tættere samarbejde blandt fag- og sundhedsprofessionelle

Til at håndtere denne kompleksitet og skabe sammenhængende indsatser, er der behov for en organisationskultur, der fremmer gode samarbejdsrelationer på tværs af fagområder og sektorer. En måde at sikre det gode tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er gennem en organisationskultur med fokus på relationel kapacitet og koordinering, som består af at skabe koordinering af arbejdsopgaver gennem relationer, der bygger på fælles mål, fælles viden og gensidig respekt, og som fremmer en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

Når medarbejdere på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer indgår i samarbejdsrelationer præget af relationel koordinering, bliver de i stand til at se, hvordan deres arbejdsopgaver er forbundet med hinanden. Dette øger deres lydhørhed over for hinanden samt opmærksomhed på hinandens arbejdsprocesser. Dette gør dem i stand til at koordinere deres arbejdsopgaver og sammen arbejde mod at skabe sammenhængende indsatser, fordi de ved, hvordan de sammen kan løse den fælles opgave.

Når medarbejderne arbejder ud fra fælles mål og fælles viden, er de altså bedre klædt på til at orientere sig mod det tværgående samarbejde med fokus på at skabe helhedsorienterede indsatser for barnet/den unge. Dette forstærkes gennem kommunikation, der er hyppig, rettidig og præcis, så alle omkring barnet/den unge løbende er orienterede om sagen, samt af kommunikation der er problemløsende frem for ansvarsfraskrivende, og som derved motiverer den fælles problemløsning i den konkrete sag. 

Flere veje til sammenhængende indsatser

Relationel kapacitet og koordinering om sammenhængende indsatser kommer ikke af sig selv. Det er noget, der skal arbejdes med på alle niveauer i den enkelte organisation og på tværs af forvaltninger og sektorer – fra den øverste ledelse (relationel kapacitet) ud til de medarbejdere (relationel koordinering), der til hverdag er i kontakt med barnet/den unge.

På det organisatoriske niveau er det vigtigt, at der eksisterer de rette forudsætninger for, at medarbejderne kan samarbejde på tværs. Dette kan gøres ved at sætte tydelige rammer for det tværgående samarbejde, som understøtter den relationelle koordinering og dermed medarbejderne i at arbejde sammen om fælles mål. 

Kurser for leder med ledelsesansvar

Relationel kapacitet handler om evnen til at skabe et stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige- og organisatoriske skel samt på tværs af formelle hierarkier. Tværgående samarbejde kræver en stærk horisontal integration på alle niveauer, både som medarbejder og som leder. Med relationel kapacitet udvikles evnen til at tage ansvar på de områder, hvor ingen alene har ansvaret. Dette kræver, at den enkelte leder og medarbejder, er villige til at tage ansvar, selv om de ikke har formelle, faglige eller organisatoriske beføjelser. Forståelsen for og kompetencerne til at finde løsninger på tværs, når og hvor opgaverne kræver det, er i sidste ende afhængig af en samlet ledelsesindsats.

Tilmelding til lederkurser i relationel kapacitet

Se information og tilmelding her (Plan2Learn)

Kurser for medarbejder og nøglepersoner

Brugerne/borgerne/patienterne ønsker helhed og sammenhæng i den aktuelle professionelle indsat, de bliver tilbudt, når behovet for et sådant opstår. De offentlige instanser arbejder hen mod det samme ønske i bestræbelsen på at ”sætte borgeren først”. En målsætning der vanskeliggøres af professionelles syn på, hvad en borger er, uagtet at alle forsøger at sætte selvsamme borger først. Det indebærer vanskeligheder og dilemmaer, når pædagogen, lægen, socialrådgiveren, sygeplejersken, psykologen, skolelæreren og sundhedsplejersken ser på det selvsamme barn eller ungt menneske og familie med hver deres fagkode, fagsprog og måder at kommunikere på. Hvordan løser man en fælles opgave, når man taler hvert sit sprog, er ansat i systemer der er præget af forskellige logikker og ofte ikke forstår hinanden samt lovgivninger, der indebærer forskellige krav og forventninger?

I praksis kan det være vanskeligt at få og bevare overblikket over de muligheder, der er på børne- og ungeområdet. Ofte er flere parter involveret på tværs af kommune, region og almen praksis. Hvilken betydning har det for kerneopgaven?

Relationel koordinering

Tre cirkler, som hver symboliserer enten region, almen praksis eller kommune, overlapper hinanden på midten. En pil angiver, at det er her i midten, Relationel koordinering finder sted.

Figur 1 – sammenhæng mellem almen praksis, region og kommune

Som figur 1 viser, kan begrebet Relationel koordinering hjælpe på vej til at se nye muligheder og inddrage barnets, den unges og/eller familiens perspektiv. I samspillet opstår løsningerne.

Relationel koordinering er evnen til at kunne agere professionelt på tværs af organisatoriske, strukturelle og faglige rammer i social- og sundhedssystemet. Fokus er på god koordinering med fælles mål, sprog, viden og respekt for hinanden samt en effektiv kommunikation mellem fagprofessionelle. En kommunikation, som skal være hyppig rettidig, præcis og problemløsende.

Tilmelding til medarbejderkurser i relationel koordinering

Der er i øjeblikket inden aktuelle kurser.

APPFWU02V