Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 02. juni 2021

Mødedato
02-06-2021 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud
 • Ida Damborg, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om status for første år med Hjerteløberne
  2. Orientering om netværksprojekt vedr. beredskabssamarbejde over grænsen
  3. Drøftelse af indsatsområder på sundhedsområdet i 2022
  4. Temadrøftelse om trafikselskabernes varetagelse af den siddende patientbefordring
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt
  7. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/509
  1. Orientering om status for første år med Hjerteløberne
  fold dette punkt ind Resume

  Til orientering forelægges hermed status for det første år med Hjerteløberne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hjerteløberne startede op den 1. maj 2020, og har nu fungeret i et år. I vedhæftede notat redegøres for, hvordan det er gået med hjerteløberne det første år (maj 2020 – april 2021).

   

  Med overgangen til Hjerteløberne fra Danmark Redder Liv den 1. maj 2020 blev der realiseret én landsdækkende udkaldsordning via app til hjertestop i Danmark.

   

  I Danmark Redder Liv var der tilmeldt knap 4.000 frivillige i Region Syddanmark. 4. maj 2021 var der 16.122 hjerteløbere i Region Syddanmark, hvilket er en firedobling af antallet af frivillige til hjertestop. Det forventes, at antallet af hjerteløbere i Region Syddanmark vil stige yderligere.

   

  Status på udkald af hjerteløbere maj 2020 – april 2021

  • AMK Vagtcentralen har udkaldt hjerteløbere 944 gange.
  • 3.426 hjerteløbere har accepteret udkald, og blev sendt efter hjertestarter, mens 601 accepterede og blev sendt direkte til hændelsesstedet.
  • 1.800 hjerteløbere angiver i deres indsatsjournal, at de kom frem til personen med hjertestop.
  • 842 hjerteløbere angiver, at de kom før ambulancen.
  • 120 hjerteløbere angiver, at de var de første, der påbegyndte hjertelungeredning.
  • 591 hjerteløbere svarer, at de selv eller anden hjerteløber satte hjertestarter på personen med hjertestop.

   

  Der har fra regionens side været fokus på, at de positive elementer fra Danmark Redder Liv videreføres i Hjerteløberne. Regionsrådet har i den forbindelse øremærket 1 mio. kr. årligt til fortsat understøttelse af frivillige til hjertestop, herunder blandt andet afvikling af gratis kurser i hjertelungeredning til hjerteløbere.

   

  Pga. COVID-19 blev der kun afviklet 19 kurser i 2020, og det vurderes, at der kan nå at blive afviklet 62 kurser i 2021. Til gengæld vil der blive afviklet flere end 100 kurser i 2022.

   

  Præhospitaludvalget har afholdt videomøde med hjerteløberrepræsentanter den 7. januar 2021. Hjerteløberne fremsatte på mødet ønske om en forøgelse af udkaldsradius på Hjerteløberne, hvilket også har været et stort ønske fra Region Syddanmark. Torsdag den 20. maj er udkaldsradius i Hjerteløberne øget fra 1,8 km til 5 km. Med en længere udkaldsradius øges sandsynligheden, for at der kommer en hjerteløber frem til hjertestoppet i tyndt befolkede områder.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

   

  På præhospitaludvalgets møde vil fuldmægtig Martin Grum-Nymann kort orientere om det første år med hjerteløberne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Til orientering.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  2. Orientering om netværksprojekt vedr. beredskabssamarbejde over grænsen
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget orienteres hermed om Region Syddanmarks deltagelse i et netværksprojekt i 2022. Formålet med deltagelsen er at udbygge det eksisterende netværk om beredskabssamarbejde over grænsen, afdække omfanget af barrierer for det grænseoverskridende beredskabssamarbejde og løse beredskabsmæssige opgaver til gavn for borgere i grænselandet.

   

  Netværksprojektet er en forberedelse til et nyt Interregprojekt 6A i 2023 – 2025.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2016 har Region Syddanmark deltaget i Interregprojektet 5A ”Beredskab uden grænser 2.0”, som udløber i juni 2021.

   

  Region Syddanmark vil deltage i et netværksprojekt i 2022 med det formål at udbygge det eksisterende netværk om beredskabssamarbejde over grænsen, afdække omfanget af barrierer for det grænseoverskridende beredskabssamarbejde og løse beredskabsmæssige opgaver til gavn for dem, der lever, færdes og arbejder i grænselandet. Netværksprojektet er en forsimplet udgave af et Interregprojekt uden mange formelle krav.

   

  Formålet med netværksprojektet er også at foretage idéudvikling, som en forberedelse til et nyt Interregprojekt 6A i 2023 - 2025, når en ny runde af Interregprojekter forventes at starte op.

   

  Brand og Redning Sønderjylland vil være leadpartner i netværksprojektet. De øvrige projektpartnerne vil være Region Syddanmark, Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Holstein og Sønderborg Brand og Redning. Der vil også deltage også en række netværkspartnere i projektet herunder: Beredskabsstyrelsen og Syd- og Sønderjyllands Politi.

   

  Det nuværende Interregprojekt har blandt andet resulteret i en aftale mellem Region Syddanmark, Stadt Flensborg, Kreis Schleswig-Holstein og Kreis Nordfriesland om samarbejde ved større uvarslede hændelser.

   

  Region Syddanmarks andel af projektudgifterne til netværksprojektet forventes at blive 18.000 kr. i 2022. Region Syddanmark afholder udgifterne til projektet som medgået tid hos medarbejdere i regionen, så der bliver ikke en direkte udgift for regionen ved at deltage i projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Til orientering.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/6448
  3. Drøftelse af indsatsområder på sundhedsområdet i 2022
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af sundhedsplanen udvælger regionsrådet hvert år en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der særligt sættes fokus på i det kommende år.

   

  Udvælgelsen af indsatsområder for 2022 indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg.

   

  Samtidig gives en status på indsatsområderne for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark.

   

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der særligt skal sættes fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Indsatsområderne baseres på budgetaftaler, de nationale mål, nationale målsætninger og dagsordener, økonomiaftalen, FN’s verdensmål m.v. Regionsrådet tiltrådte i december 2020 indsatsområderne for 2021.

   

  Status på indsatsområderne for 2021
  Arbejdet med indsatsområderne i 2020 blev i høj grad blevet påvirket af corona-epidemien, som betød, at arbejdet med mange af indsatsområderne blev forsinket. Som konsekvens heraf kom mange indsatser, som skulle have været afsluttet i 2020 til at række ind i 2021. Dermed er der i 2021 mange indsatser og der er fokus på, at der skal være et færre antal indsatsområder i 2022. Status på de 32 indsatsområder for 2021 er vedlagt som bilag 1.

   

  Drøftelse med henblik på udvælgelse af indsatsområder for 2022
  Til brug for drøftelserne i udvalgene vedlægges forslag til mulige indsatsområder for 2022 (bilag 2).

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at sygehusene i 2022 skal implementere nyt EPJ system. Implementeringen af systemet er en meget omfattende og stor ledelsesmæssig opgave, der vil have betydning for arbejdstilrettelæggelse og driftstilrettelæggelse på sygehusene. Samtidig fylder Nyt OUH og implementering af psykiatriplanen.

   

  Derudover afventes regeringens sundhedsplan og 10-års planen for psykiatri. De kan få betydning for indsatsområderne for 2022. Ud over udvalgenes input vil besluttede initiativer i budget 2022 blive indarbejdet. Oplægget bliver drøftet med sygehusene.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2022 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række områder, der skal følges op på i Region Syddanmark på sundhedsområdet, og som vil have politisk og ledelsesmæssigt fokus og opbakning, uanset om de udvælges som indsatsområder for 2022.

   

  Indsatsområderne drøftes af sundhedsudvalget, præhospitaludvalget, digitaliseringsudvalget, anlægs- og innovationsudvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen og psykiatri- og socialudvalget i juni og august måned.

   

  Procesplan for indsatsområder på sundhedsområdet i 2022 er vedlagt som bilag 3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At præhospitaludvalget tager status for indsatsområderne i 2021 til orientering.

   

  At præhospitaludvalget drøfter forslag til indsatsområder for 2022 og kommer med input til det videre arbejde med udvælgelse af indsatsområder for 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Drøftet. De faldende bemærkninger indgår i det videre arbejde med indsatsområder for 2022. Udvalget finder særligt, at et indsatsområde om gennemsyn af den siddende patientbefordring samt et indsatsområder om ambulanceudbud er vigtige i den kommende periode.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/26110
  4. Temadrøftelse om trafikselskabernes varetagelse af den siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Direktørerne for hhv. FynBus og Sydtrafik er inviteret til temadrøftelse om trafikselskabernes varetagelse af og samarbejde med regionen om den siddende patientbefordring.

   

  I temadrøftelsen i det præhospitale udvalg er medlemmerne af udvalget for regional udvikling og regionsrådets repræsentanter i bestyrelsen for hhv. Sydtrafik og FynBus inviteret til at deltage.

   

  Program:

   

  16.00: Kort introduktion til den siddende patientbefordring v/ koncerndirektør Jørgen Bjelskou

  16.05: Oplæg v/ direktør Lars Berg fra Sydtrafik og direktør Carsten Hyldborg fra FynBus

  16.30-17.00: Drøftelse og spørgsmål.

   

  Til baggrund vedlægges notat om den siddende patientbefordring samt gældende samarbejdsaftale fra 2012 mellem Region Syddanmark og trafikselskaberne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Drøftet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/52897
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2021:

  -          Torsdag den 12. august 2021, fra kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  -          Tirsdag den 2. september 2021, fra kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  -          Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  -          Torsdag den 4. november 2021, fra kl. 12.00 – 14.00, regionshuset

  -          Torsdag den 25. november 2021, fra kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

   

   

   

  Der foreslås, at møderne hhv. 2. september 2021 og 4. november 2021 ændres til flg.:

   

  Torsdag den 2. september 2021, kl. 16.30 – 19.15:  Besøg Ambulancestationen i Svendborg

  • 16.30 – 17.30 Rundvisning og information ved direktør Steen Schougaard Christensen og områdelederen for station Svendborg
  • 17.30 – 18.00 Transport til mødelokale på Svendborg Sygehus
  • 18.00 – 19.15 Udvalgsmøde i mødelokale på Svendborg Sygehus.

   

  Torsdag den 4. november 2021, kl. 15.00 – 17.30: Besøg Nordborg Nødbehandlerbil

  • 15.00 – 16.15 Rundvisning og information ved Head of Security Bjarne Klokholm og koncernlæge Rikke Wallentin
  • 16.15 – 17.30 Udvalgsmøde i mødelokale på Danfoss.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  Godkendt, dog med den ændring af mødet den 4. november 2021 afholdes kl. 14.30 – 17.00

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 21/71
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-06-2021

  -


  Sagsnr.
  7. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 03-06-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring