Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilRegionalvalg 2021pilRetningslinjer for regionalvalget

Retningslinjer for regionalvalget

Læs her hvilke retningslinjer der gælder for dig som kandidat op til valget 16. november 2021.

Regionsrådet har 22. marts 2021 vedtaget retningslinjer for regionalvalget, hvor du som kandidat kan finde retningslinjer for besøg på regionens institutioner, uddeling af valgmateriale, lån af lokaler mm.

Desuden har Hovedudvalget behandlet retningslinjer, der er særligt rettet mod ansatte, der stiller op til regionalvalget. Hovedudvalget har behandlet retningslinjerne på et møde 29. april 2021.

Retningslinjer godkendt af Regionsrådet:

Udarbejdelse af materiale/besvarelse af spørgsmål i forbindelse med valget

Udarbejdelse af materiale til brug for valget

I forbindelse med valget udarbejdes (standard)materiale om regionen, som kan anvendes af kandidaterne i forbindelse med valgkampen. Materialet har et rent faktuelt indhold og kan have karakter af film, herunder 3D film af Nyt OUH, billeder, PowerPoint præsentationer samt baggrundsnotater. Materialet ligger frit tilgængeligt på regionens hjemmeside.
Der udarbejdes ikke yderligere materiale til brug for kandidaternes valgkamp. Det skal dog bemærkes, at der udarbejdes materiale til brug for varetagelsen af regionsrådsmedlemmernes hverv, hvis det sker inden for det normale omfang.

Kommunikation

I perioden fra den 16. oktober 2021 og indtil der er indgået en konstitueringsaftale kommunikeres ikke fra regionen med politiske citater og deltagelse. Dette gælder alle regionens enheder og vil gælde for alle kommunikationsprodukter som pressemeddelelser, indlæg, foto/video og øvrig kommunikationsassistance etc. Der vil naturligvis blive kommunikeret om den daglige drift i det omfang, det er nødvendigt. Her vil administrationen eller regionens enheder stå som afsendere.

Taleoplæg

Der udarbejdes på sædvanligvis taleoplæg til de regionsrådsmedlemmer, der har behov for dette til varetagelsen af deres regionale hverv.
Spørgeordning for regionsrådsmedlemmer
Det vil i forbindelse med valgkampen fortsat være muligt, at regionsrådsmedlemmerne stiller spørgsmål af faktuel karakter som en del af regionsrådets spørgeordning. 

Spørgetid

Den fysiske spørgetid for regionens borgere i forbindelse med regionsrådsmøderne bortfalder i en periode på to måneder før valget. Der gennemføres således ikke fysisk spørgetid for borgere på regionsrådsmøderne i september og oktober 2021. Dette følger af de gældende retningslinjer for spørgetiden. Det er dog fortsat muligt at stille skriftlige spørgsmål til regionsrådet i forbindelse med regionsrådsmøderne i september og oktober 2021.

Arrangementer mv. på regionens institutioner i forbindelse med valget

Som udgangspunkt kan der afholdes konferencer samt indvielser af nybygning og tilbygning mv. i perioden op til valget. Hvis der er tvivl om afholdelse kan koncerndirektionen træffe beslutning om, hvorvidt en indvielse eller en konference kan afholdes inden valget.

Kandidaters adgang til regionens institutioner i forbindelse med valgkamp

Besøg på regionens institutioner

Kandidater til regionsrådsvalget har ikke adgang til individuelle besøg på regionens institutioner fra 1. oktober 2021 til og med valgdagen. Der vil imidlertid stadig være adgang til besøg på regionens institutioner i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder, indvielser mv. De kandidater, der er medlem af regionsrådet i valgperioden 2018-2021, har adgang til individuelle besøg på regionens institutioner, såfremt besøget er en del af virket som regionsrådsmedlem. Er der tale om et besøg som følge af kandidaturet til regionsrådet, gælder de samme retningslinjer som for andre kandidater.

Såfremt kandidater gennemfører udendørs besøg på regionens institutioner i forbindelse med valgkampen, herunder interviews og optagelse af valgfilm, skal dette ske på en måde, hvor kandidatens tilstedeværelse ikke forstyrrer patienter, pårørende og personale.

Kandidater kan ikke leje eller låne lokaler af regionen til det formål at føre valgkamp eller i forbindelse med vedkommendes valgkamp.

Uddeling af valgmateriale på regionens institutioner samt valgplakater

Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (f.eks. balloner, rundstykker og slik) i regionens bygninger og ved indgangene til regionens enheder. Valgplakater ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Anvendelse af regionens foto og logo

Hvis en kandidat ønsker at anvende et billede fra regionens hjemmeside eller sociale medier, kræver det en konkret tilladelse fra regionen. Henvendelse om tilladelse kan sendes til kommunikation@rsyd.dk. I henvendelsen skal der være et link til, hvor kandidaten har set billedet på hjemmesiden eller de sociale medier. Tilladelsen vil bero på en vurdering af regionens rettigheder til billedet.

Kandidater må ikke anvende regionens logo i deres eget valgmateriale, f.eks. valgplakater og valgfoldere.

Valgmøder afholdt af eksterne parter

Direktionen kan godkende, at foreninger, organisationer o.l. afholder bredt repræsenterede valgmøder på regionens institutioner, medmindre driftsmæssige hensyn taler imod. Arrangøren skal sikre, at der er en bred repræsentation af kandidater og valgmødet formidles til en bred kreds af regionens borgere.

Retningslinjer for ansatte, der er kandidater til regionalvalget, behandlet af Hovedudvalget.

Hvis en medarbejder i Region Syddanmark stiller op til valg, skal den pågældende sørge for, at han eller hun optræder som privatperson i politiske sammenhænge. Kandidaten må således ikke fremtone som medarbejder, så det kan forstås som om, at man udtaler sig på regionens vegne. Konkret må man således ikke lade sig filme, fotografere m.m. til brug for valgkampen inde på regionens institutioner, jf. afsnit om besøg på regionens institutioner i retningslinjer for regionsrådsvalg, vedtaget af regionsrådet den 22. marts 2021, eller optræde i kittel, med Region Syddanmarks logo, navnskilt m.m., når man deltager i valgaktiviteter, optræder i medier og lignende. Ligeledes bør man ikke bruge sin arbejdsmail til aktiviteter, der har med kandidaturet at gøre.

Hvis en medarbejder ønsker at låne lokaler til vælgermøder eller inviterer andre kandidater på besøg på arbejdspladsen, gælder samme regler som for øvrige kandidater, jf. retningslinjer for valg som vedtaget af regionsrådet den 22. marts 2021.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring