Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 08. april 2021

Mødedato
08-04-2021 kl. 10:00 - 12:00

Mødested
Video

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø hos Ambulance Syd
  2. Orientering om sundhedsberedskabsplanlægning
  3. Godkendelse af høring af akutplan for Region Syddanmark
  4. Godkendelse af serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø
  5. Drøftelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/4155
  1. Orientering om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø hos Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Ambulance Syd har indgået et samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk klinik ved OUH. Projektet ”Du Står ikke Alene” skal bidrage til bedre forebyggelse af mentale helbredsproblemer, som følge af psykisk belastende hændelser i ambulancetjenesten. Præhospitaludvalget orienteres hermed om projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ambulance Syd har indgået et samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk klinik ved OUH til at forestå med en undersøgelse af, hvordan man bedst forebygger psykiske belastninger i ambulancetjenesten – og hvordan man bedst håndterer dem, når de opstår. Projektet hedder ”Du Står ikke Alene” (DUSA).

   

  Projektets overordnede formål er at bidrage til bedre forebyggelse af mentale helbredsproblemer, som følge af psykisk belastende hændelser i arbejdet. Projektet består af to dele:

  • En udviklingsdel, der skal hjælpe til at udvikle, etablere og evaluere nye forebyggelsestiltag i Ambulance Syd.
  • En forskningsdel, der undersøger sammenhængen imellem belastende hændelser i arbejdet og udvikling af mentale helbredsproblemer, samt hvorledes støttetiltag indvirker på denne sammenhæng.

   

  Det er således et dybdegående projekt, der udover at være et forskningsprojekt også kommer til at munde ud i konkrete tiltag, som Ambulance Syd kan implementere direkte. De første tiltag håber Ambulance Syd at kunne implementere allerede i løbet af 2021.

   

  Grundet projektets to dele gennemføres studiet i et deltagerbaseret forskningsdesign, hvor Ambulance Syd inddrages direkte i forskningen. For eksempel ved at Ambulance Syd er med til at formulere hvilke faktorer, der er relevante at måle på (herunder også konkret udformning af spørgeskemaerne til spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte), samt gennem en vedvarende og tæt dialog mellem parterne omkring de forskningsmæssige analysestrategier og fortolkning af resultater gennem hele projektperioden.

   

  Forskningsprojektet vil løbende levere redskaber og resultater til forebyggelsesindsatsen, således at denne baseres på forskningsmæssige metoder og ved brug af forskningsdata. Dette sikrer, at projektets analyser og resultater vil komme ambulancefaget til gode på en mere konkret og anvendelig måde. Projektet kommer til at strække sig over 4-5 år, hvor der løbende vil blive fulgt op på effekten af de tiltag, der implementeres.

   

  Vedlagte bilag giver en nærmere beskrivelse af projektet.

   

  På mødet vil Ambulance Syds direktør Steen Schougaard Christensen give en mundtlig orientering om projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51562
  2. Orientering om sundhedsberedskabsplanlægning
  fold dette punkt ind Resume

  Styregruppen for sundhedsberedskabsplanlægning i Region Syddanmark har som led i arbejdet med en ny sundhedsberedskabsplan udarbejdet en beredskabspolitik og

  et beredskabsprogram. Præhospitaludvalget orienteres hermed om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionerne skal én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan jf. sundhedsloven, og en beredskabsplan jf. beredskabsloven. Regionens sundhedsberedskabsplan og beredskabsplan er integreret i Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan.

   

  Udgangspunktet for arbejdet med sundhedsberedskabsplanen er Sundhedsstyrelsens vejledning i planlægning af sundhedsberedskab og Beredskabsstyrelsens koncept om ”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning”, som indebærer at, regionen med udgangspunkt i egne behov og i tydelig ledelse opbygger kapaciteter, som ruster regionen bedst muligt til at beskytte regionens kritiske funktioner og værdier i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Konceptet er et planlægningsredskab centreret omkring 7 kerneområder, som tilsammen har til formål at:

   

  •          Forebygge hændelser. 

  •          Forberede ekstraordinære hændelser.

  •          Opbygge kapaciteter.

  •          Skabe en robust organisation.

  •          Sikre at ledelse er omdrejningspunktet.

   

  Præhospitaludvalget blev på mødet den 20. oktober 2020 orienteret om, at styregruppen for sundhedsberedskabsplanlægning havde påbegyndt det indledende arbejde med en risikovurdering og en konsekvensanalyse, som udpeger de alvorligste hændelser og beskriver, hvorledes disse skal håndteres.

   

  Der foreligger nu forslag til en ny beredskabspolitik for Region Syddanmark, som udgør rammen for sundhedsberedskabsplanen, idet den udstikker formål og mål med sundhedsberedskabsplanen, ligesom den beskriver den overordnede krisestyringsorganisation.

   

  Forslag til nyt beredskabsprogram skal betragtes som et konkret værktøj til udmøntning af beredskabspolitikken. Beredskabsprogrammet konkretiserer, hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres for det kommende år med henblik på at opnå beredskabspolitikkens mål. 

   

  Præhospitaludvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet, og i efteråret 2021 vil udvalget blive præsenteret for en samlet sundhedsberedskabsplan med henblik på drøftelse heraf. Ultimo 2021 vil regionsrådet, efter indstilling fra præhospitaludvalget, blive præsenteret for forslag til en ny samlet sundhedsberedskabsplan til godkendelse.

   

  Formanden for styregruppen, præhospital chef Gitte Jørgensen, vil på mødet orientere om status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Til orientering. Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/36737
  3. Godkendelse af høring af akutplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til akutplan for Region Syddanmark forelægges til drøftelse og godkendelse forud for høring. Det indstilles i sagen, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til akutplan sendes i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udkast til akutplan for Region Syddanmark forelægges til drøftelse og godkendelse forud for høring.

   

  I henhold til tids- og procesplanen behandler sundhedsudvalget, psykiatri- og socialudvalget, præhospitaludvalget, udvalget for det nære sundhedsvæsen samt regionsrådet i april udkast til akutplan. Herefter forventes akutplanen sendt i høring i perioden 6. maj 2021 - 30. august 2021.

   

  Akutplanen beskriver indsatser i Region Syddanmark for at sikre sammenhæng på tværs af sektorer for at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse.

   

  Akutplanen baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organisering af den akutte sundhedsindsats samt på Danske Regioners udspil på området.

   

  Regionsrådet havde den 28. september 2020 en temadrøftelse vedrørende indsatsområder i akutplan 2020. Ved drøftelsen var der opbakning til de foreløbig forslag til indsatser, der blev præsenteret.

   

  Kommunerne i regionen er løbende blevet holdt orienteret om arbejdet med akutplan, ligesom der sidder kommunale repræsentanter i såvel styregruppen som i flere arbejdsgrupper. Kommunekontaktudvalget fik på møde den 12. marts 2021 præsenteret indsatser i akutplanen.

   

  Udkast til akutplan er vedlagt som bilag 1.

   

  Liste med forslag til høringsparter fremgår af bilag 2.

   

  Tids- og procesplan for arbejdet med akutplan er vedlagt som bilag 3.

   

  Udkast til akutplan indeholder overslag over de regionale budgetmæssige konsekvenser af akutplanen. Overslag over de budgetmæssige konsekvenser af akutplanen indgår i budgetproces 2022. De budgetmæssige forudsætninger vil dog i nogen grad afhænge af de konkrete implementeringsplaner, der blandt andet skal aftales med kommuner og almen praksis efter endelig politisk behandling af akutplanen.

   

  På mødet præsenterer præhospital chef Gitte Jørgensen udkast til akutplan. På mødet deltager desuden chefkonsulent Jan Hermansen fra Sundhedsplanlægning.

   

  Sagen behandles i sundhedsudvalget den 6. april 2021, i psykiatri- og socialudvalget den 8. april 2021, i præhospitaludvalget den 8. april 2021, i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 12. april, samt i regionsrådet den 26. april 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til akutplan sendes i høring blandt høringsparter jf. bilag med høringsliste.

   

  At det tages til efterretning, at overslag over de budgetmæssige konsekvenser af akutplanen indgår i budgetproces 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/13910
  4. Godkendelse af serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet forelægges hermed forslag om forbedringer for den siddende patientbefordring til og fra Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der stilles forslag om forbedringer af servicevilkårene for den siddende patientbefordring til og fra Ærø.

   

  Som det er i dag bliver patienterne hentet ved deres bopæl på Ærø og kørt til færgen, hvorefter de bliver fulgt ombord på færgen, eller selv går ombord. Dette afhænger af den sundhedsfaglige vurdering af patientens helbred. Ligeledes går patienten selv eller bliver fulgt fra borde, og bliver kørt af Flextrafik til det respektive sygehus.

   

  Ærø Kommune har bedt regionen om, at se på mulighederne for at forbedre servicevilkårene for patienterne fra Ærø, der benytter sig af den siddende patientbefordring. Der foreligger 2 forslag:

   

  1. Patienten bliver fulgt hele vejen af Flextrafik.
  2. Patienten venter i Flextaxaen indtil færgen er i havn og chaufføren følger patienten ombord og afhenter patienten på færgen.

   

  I vedhæftede notat beskrives konsekvenserne af de to forslag. Forslag om, at patienterne følges hele vejen, vil medføre betydelige kapacitetsmæssige udfordringer og store merudgifter. Forslag om, at patienterne følges ombord på færgen, vil ikke i samme grad udfordre kapaciteten og de begrænsede økonomiske merudgifter vil kunne finansieres inden for den økonomiske ramme for befordringsområdet.

   

  Det foreslås derfor, at der indføres muligheden for, at patienterne bliver i Flextaxaen indtil færgen ankommer, at chaufføren følger patienterne ombord på færgen til og fra Ærø, og at dette indføres snarest muligt.

   

  I forbindelse med arbejdet udarbejdes en retningslinje, som skal sørge for at tage højde for de udfordringer og praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ændring af servicevilkårene. Retningslinjen vil bl.a. omhandle den konkrete instruks til chaufførerne, herunder ansvaret for billettering m.v. Det foreslås ligeledes, at præhospitaludvalget forud for ændringen orienteres om datoen for serviceforbedringen samt retningslinjen herfor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  Af forslag 2 om serviceforbedringer for befordring til og fra Ærø godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  5. Drøftelse af vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Om det er hensigtsmæssigt at oprette en akuthjælperordning afhænger af, om akuthjælperne kommer væsentligt tidligere frem end ambulancen/akutlægehelikopteren. Præhospitaludvalget drøfter vejledende kriterier for oprettelse af akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hovedredskabet i den præhospitale indsats er ambulancen bemandet med to reddere. Der er som supplement etableret frivillige akuthjælperordninger i de områder af Region Syddanmark, hvor det tager længst tid for ambulancer, akutbiler, akutlægebiler og akutlægehelikoptere at komme frem.

   

  Enkelte frivillige akuthjælperordninger blev overført fra amterne ved regionsdannelsen i 2007 og sidenhen er der sket en stor udbygning med ordningerne i Region Syddanmark. I dag er de områder, hvor det tager længst tid for ambulancen at komme frem generelt dækket af akuthjælperordninger (se vedlagte kort med placering af akuthjælperordningerne).

   

  Fra juli 2018 er der også blevet udkaldt frivillige til hjertestop i Region Syddanmark, først i regi af ”Danmark Redder Liv” sammen med Region Sjælland og fra den 1. maj 2020 i den landsdækkende ordning ”Hjerteløberne”. Akuthjælperordningerne rykker ud til en bred palet af livs- og førlighedstruende tilstande (A-udkald med horn og blink) både sygdom og ulykker, hvor de kan gøre en forskel, hvis de kommer frem før ambulancen/akutlægehelikopteren.

   

  Region Syddanmark har suppleret akuthjælperordningerne med udkald af frivillige til hjertestop overalt i regionen. Årsagen er, at der er forholdsvis mange hjertestop, og fordi hjertestop er den mest tidskritiske tilstand, hvor det er vigtigst med hurtig indsats. Der var 1.059 udkald i Region Syddanmark til hjertestop/nær ved hjertestop i 2020.

   

  Tilbagemeldingerne fra borgere, akuthjælpere og sundhedsprofessionelle er generelt, at akuthjælpere er værdsatte i områder, hvor akuthjælperne kommer frem før reddere og akutlæger, og kan gøre en forskel.

   

  I områder, hvor ambulancen kommer hurtigt frem, især i byer, hvor der ligger en ambulancestation, mister akuthjælperne motivationen, når de kommer frem nogenlunde samtidig med ambulancen. Ligeledes kan redderne generelt disse steder ikke se nytteværdien af akuthjælperne.

   

  Det er afgørende, at der er tilstrækkeligt befolkningsunderlag i en akuthjælperordning på fastlandet. Kun derved kan akuthjælperne opnå et fornuftigt antal udkald og kan opretholde en vis rutine.

   

  Det er et krav for at kunne oprette en præhospital ordning i Region Syddanmark, at man kan samarbejde, ikke overvurderer egne evner og kan indordne sig under regionens retningslinjer.

   

  Administrationen vurderer med baggrund i erfaringerne med de eksisterende akuthjælperordninger, at der kunne være følgende fire vejledende kriterier for, om der bør oprettes en akuthjælperordning:

   

  • Der skal i det pågældende akuthjælperområde og postnummer de seneste 2 år i gennemsnit have været over 20 ambulancekørsler A over 15 minutter.
  • Akuthjælperområdet og postnummeret skal have en befolkning på minimum 2.000 borgere.
  • Akuthjælperområdet skal ligge i en afstand til regionens stationer med ambulancer m.v. på over 15 min. bilkørsel i køretid i Google Maps.
  • Der skal være en kvalificeret initiativgruppe bag ansøgningen om dannelsen af en akuthjælpergruppe.

   

  Baagø, er en mindre ø i Region Syddanmark, som har en fast befolkning, men er uden broforbindelse, hvor der ikke er en akuthjælperordning. Administrationen vil anbefale etablering af en akuthjælperordning på Baagø, hvis en initiativgruppe henvender sig herom.

   

  I det vedhæftede notat er de eksisterende akuthjælperordninger i Region Syddanmark beskrevet, herunder antal akuthjælpere og akuthjælperindsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Drøftet. Administrationen arbejder videre ud fra udvalgets input.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/71
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødeplan for 2021:

  -          Onsdag den 5. maj 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Onsdag den 2. juni 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 12. august 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 2. september 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 4. november 2021, fra kl. 12.00 – 14.00

  -          Torsdag den 25. november 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Til orientering.

   

  Administrationen undersøger muligheden for, at udvalgte kommende møder kan afholdes uden for regionshuset.

   


  Sagsnr. 21/71
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-04-2021

  Orientering om status for udbud af den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

   

  Orientering om Flextrafik

   


  Sagsnr. 21/71
  8. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 09-04-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring