Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 03. februar 2021

Mødedato
03-02-2021 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Video

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud
 • Tage Petersen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Ambulance Syds opgaver i relation til COVID-19
  2. Beslutning om det fremtidige samarbejde mellem Region Syddanmark og Deutsch Rettungsflugwacht om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl
  3. Drøftelse om akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  4. Orientering om responstidsmål for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil – 4. kvartal 2020
  5. Orientering om antal kørsler over 15 og 20 min på postnummerniveau for 2020
  6. Orientering om overholdelse af servicemål for den siddende patientbefordring - 2. halvår 2020
  7. Orientering om møde med repræsentanter fra hjerteløberklyngerne
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt
  10. Underskriftsside


  Sagsnr. 21/4155
  1. Orientering om Ambulance Syds opgaver i relation til COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives en orientering om Ambulance Syds opgaver og udfordringer i relation til COVID-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget bad på møde den 7. januar 2021 om at blive orienteret om Ambulance Syds opgaver i relation til COVID-19 pandemien.

   

  På mødet vil Ambulance Syds direktør Steen Schougaard Christensen give en mundtlig orientering om Ambulance Syds opgaver og udfordringer i forbindelse hermed.

   

  Vedlagt punktet er en oversigt over de opgaver, som Ambulance Syd for nuværende varetager i forbindelse med COVID-19 indsatsen og det mandskab, der er allokeret hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/1642
  2. Beslutning om det fremtidige samarbejde mellem Region Syddanmark og Deutsch Rettungsflugwacht om brug af akutlægehelikopteren i Nibøl
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende aftale mellem Region Syddanmark og Deutsch Rettungflugwacht (DRF) løber fra 1. februar 2018 til og med 31. januar 2022.  Det indstilles til regionsrådet, at der indgås ny kontrakt med DRF med vilkår svarende til de eksisterende vilkår

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderjyllands Amt indgik i 2005 i et projekt om grænseoverskridende luftredningstjeneste mellem Danmark og Tyskland. Efter projektets afslutning har Sønderjyllands Amt og siden Region Syddanmark fortsat samarbejdet om brug af helikopter fra Tyskland. Helikopteren er placeret i Nibøl, hvor der er ca. 15 km til den danske grænse.

   

  Nibøl understøtter i dag den landsdækkende akutlægehelikopter, primært akutlægehelikopteren med base i Billund, og dækker områderne gamle Tønder Kommune, gamle Højer Kommune, gamle Tinglev Kommune samt gamle Bov Kommune.

   

  Den nuværende aftale mellem Region Syddanmark og DRF løber fra 1. februar 2018 til og med 31. januar 2022. Den estimerede årlige værdi af ordningen er på 1,4 mio. kr.

   

  DRF har tilkendegivet, at de er glade for samarbejdet og fortsat er interesseret i at samarbejde med Region Syddanmark på samme vilkår som nuværende, når den gamle aftale udløber.

   

  Den nuværende kontrakt mellem Region Syddanmark og DRF er en rammeaftale. En rammeaftale om en supplerende akutlægehelikopterservice skal som udgangspunkt i udbud, medmindre der kun er én mulig tilbudsgiver.

   

  Det er, som ved indgåelse af kontrakten i 2018, fortsat Region Syddanmarks vurdering, at dækningen af det sydlige Sønderjylland kun kan udføres ved at købe flyvetid i en allerede etableret akutlægehelikopterordning, idet:

   

  •                                          Region Syddanmark forventede forbrug vurderes at være for lavt til, at en nyetableret virksomhed vil have indtægter nok til at drive en akutlægehelikopterordning (estimeret 30 – 60 flyvninger årligt).

  •                                          Det er vitalt, at leverandøren har viden om omkostninger ved drift af en akutlægehelikopterordning.

  •                                          Der stilles store tekniske krav til indretning og bemanding af en akutlægehelikopter, (en pilot, en læge og en ambulancebehandler).

   

  Vurderingen er, at det på nuværende tidspunkt kun er DRF, der på grund af de geografiske afstande og de kompetencemæssige forudsætninger, kan udføre opgaven for Region Syddanmark.

   

  Såfremt regionsrådet godkender indstillingen om at indgå ny kontrakt med DRF, vil der blive offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om påtænkt indgåelse af kontrakt med DRF. Såfremt der mod forventning skulle være andre aktører på området, kan de i givet fald melde sig.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der indgåes ny kontrakt med DRF med vilkår svarende til de eksisterende vilkår.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/509
  3. Drøftelse om akuthjælpergruppe i Jelling og omegn
  fold dette punkt ind Resume

  Der ønskes på mødet en drøftelse af præhospitaludvalgets syn på det fremtidige niveau for akuthjælperordninger samt på det konkrete forslag om en akuthjælpergruppe i Jelling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreligger et ønske fra en interessegruppe i Jelling og omegn om at danne en akuthjælperordning i postnr. 7300 Jelling og omkringliggende områder med forholdsvis høj ambulanceresponstid. Interessegruppen, der er kommet op på 23 hjerteløbere består af: en læge, sygeplejersker, brandmænd, reddere, unge mv.

   

  Interessegruppen vil gerne styrke trygheden og sikre at der bliver ydet hurtig førstehjælp til dem, der har brug for det, inden ambulancen kommer frem i lokalområdet.

   

  Området i Vejle Kommune, som akuthjælperordningen ønsker at dække, svarer til postnr. 7300 og nogle tilgrænsende områder især mod nord og vest. Området dækkes primært af ambulancer fra Vejle og Give.

   

  Der har den 11. januar 2021 været afholdt et videomøde mellem interessegruppen, AMK Vagtcentralen og Sundhedsplanlægning. Mødedeltagerne blev enige om, at såfremt der oprettes en akuthjælperordning i Jelling, vil AMK Vagtcentralen i samarbejde med akuthjælperordningen foretage en geografisk afgrænsning af akuthjælperordningen omfattende postnr. 7300 Jelling og områder grænsende op til postnummeret, som det giver mening at have med i ordningen pga. forholdsvis lange ambulanceresponstider.

   

  Akuthjælperordningen vil blive udkaldt til alle ambulance A-udkald (udkald med horn og blink til livs- og førlighedstruende tilstande).

   

  Akuthjælperordningen vil gerne udkaldes via akuthjælperappen og have to sæt akuthjælperudstyr i henholdsvis Jelling og Sandvad (markeret med korssymbol på vedhæftede kort).

   

  I budgetaftalen for 2018 er der afsat 0,7 mio. kr. til akuthjælperordninger til uddannelse, udstyr og nye akuthjælperordninger. Hvis der etableres en akuthjælperordning i Jelling og omegn, vil der være en årlig udgift til uddannelse og udstyr på ca. 30.000 kr. fra og med 2021. Der vil være en etableringsudgift på ca. 80.000 kr. til skabe, akuthjælpertasker, hjertestartere mv.

   

  Udgiften til etablering af en akuthjælperordning i Jelling og omegn kan afholdes fra den eksisterende ramme til akuthjælperordninger.

   

  Administrationen vurderer, at der står en seriøs gruppe bag ansøgningen. Hvis ansøgningen imødekommes, så vil der potentielt kunne komme en række ansøgninger i mange områder, idet der responstidsmæssigt er mange områder som Jelling.

   

  Af notatet om akuthjælperordninger fremgår, at der er en række andre postnumre med mere end 20 kørsler over 15 min., hvorfra der kan komme henvendelser om oprettelse af akuthjælperordninger, hvis der oprettes en akuthjælperordning i Jelling. Nogle af postnumrene er dog allerede dækket helt eller delvist af akuthjælperordninger.

   

  Der er vedhæftet:

  • Ansøgning fra interessegruppen.
  • Kort, der viser det område, som akuthjælperordningen gerne vil dække. På kortet er markeret placering af de interesserede og akuthjælperudstyr placeret i Jelling og Sandvad.
  • Notat om akuthjælperordninger.

   

  Region Syddanmark har i dag 23 akuthjælperordninger og 14.600 hjerteløbere. Der ønskes på mødet en drøftelse af udvalgets syn på det fremtidige niveau for akuthjælperordninger samt den konkrete ordning forud for fremlæggelse af en beslutningssag på næste møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Drøftet. Der forelægges en sag ang. akuthjælpeordningen på et kommende møde i præhospitaludvalget.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/19994
  4. Orientering om responstidsmål for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil – 4. kvartal 2020
  fold dette punkt ind Resume

  For det præhospitale område har regionsrådet fastsat servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider for A-kørsler og B-kørsler. Præhospitaludvalget orienteres hermed om afrapportering for 4. kvartal 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har gældende fra den 25. marts 2019 fastsat følgende servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider for A-kørsler og B-kørsler, som gælder for første sundhedsprofessionelle præhospitale bil på stedet i fire delområder.

   

  • 95 % af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 minutter.

  • 95 % af B-kørslerne skal søges nået inden for 30 minutter.

   

  Nedenfor ses andelen af A og B-kørsler, hvor responstidsmålene er overholdt i 4. kvartal 2020.

   

  Andel første sundhedsprofessionelle bil på stedet

  (ambulance, akutbil mv)

  4. kvartal 2020

  A-kørsler inden for 15 min.

  B-kørsler inden for 30 min.

  Fyn

  95,9%

  96,0%

  Sydvestjylland

  95,4%

  97,5%

  Sønderjylland

  96,1%

  96,6%

  Trekantsområdet

  96,6%

  97,1%

  Region Syddanmark

  96,0%

  96,6%

   

  Som det ses i ovenstående tabel, ligger serviceniveauet for første sundhedsprofessionelle bil på stedet for A-kørsler og B-kørsler inden for det ønskede servicemål for alle delområder.

   

  Opgørelsen over servicemålsopfyldelse på kommuneniveau kan ses i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/19994
  5. Orientering om antal kørsler over 15 og 20 min på postnummerniveau for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  For det præhospitale område er der fastsat nye servicemål og opgørelsesmetode for ambulanceresponstider – både for A-kørsler og B-kørsler. Der afrapporteres hermed for 2020 på postnummerniveau for andelen af første sundhedsprofessionelle hjælp over 15 og 20 min for 2020. Resultaterne vises desuden på kort.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af forliget om Region Syddanmarks budget for 2019 aftalte parterne at styrke den præhospitale indsats i regionen på baggrund af den præhospitale analyse og herunder at ændre den måde, hvorpå ambulanceresponstiderne følges.

   

  Af aftalen fremgår:

  ”Det præhospitale udvalg følger i forbindelse med de årlige responstids- og servicemålsopgørelser også antallet af og den geografiske fordeling på postnummerniveau af A-kørsler med responstider over henholdsvis 15 og 20 minutter. Dette opgøres på årskort, der viser alle postnumre i regionen”.

   

  I nedenstående tabel er antallet af postnumre med kørsler over 15 min fordelt i intervaller. Som tabellen viser ligger størstedel af postnumre i Region Syddanmark i intervallet 0 til 20 kørsler over 15 min. i 2020.

   

   

   

  For antal postnumre med kørsler over 20 min gælder, at størstedelen ligger i intervallet 0 til 10 kørsler over 20 min. i 2020.

   

   

   

  I bilag 1 ses plancher med kort over antal kørsler, hvor tiden til første sundhedsprofessionelle hjælp er over 15 og 20 min. på postnummerniveau for 2020. Plancherne vil blive gennemgået på mødet.

   

  For alle kort gælder at, jo mørkere farven er, jo større antal kørsler er der over henholdsvis 15 og 20 min. Antal og den procentvise andel kan ligeledes ses i bilag 2.

   

  For postnumre, der også dækker områder uden for regionen er kun medtaget de kørsler, hvor adressen er i regionen. Endvidere er der pga. af anonymiseringen i bilag 2 med tabel over de enkelte postnumre, undtaget de postnumre, hvor der er kørt mindre en fem ture for hele året.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/2225
  6. Orientering om overholdelse af servicemål for den siddende patientbefordring - 2. halvår 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet en orientering om seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020 viser, at der generelt er en god målopfyldelse for både ankomst og afhentning af patienter til behandling på sygehusene. Målopfyldelsen er dog noget lavere for Q-rejser (kemo-, stråle- og dialysepatienter), som har skærpede servicemål for afhentning og ankomst.

   

  Resultater 1. juli 2020 til 31. december 2020 – servicemål for ankomst og afhentning

   

  Ankomst:

  For alle kørsler fremgår det, at 93,33 % er ankommet rettidigt.

  For Q-kørsler fremgår det, at 93,10 % er ankommet rettidigt.

   

  Afhentning:

  For alle kørsler fremgår det, at 93,8 % er afhentet rettidigt.

  For Q-kørsler fremgår det, at 87,7 % er afhentet rettidigt.

   

  Patienter der ankommer 60 min. før deres behandling og indtil tidspunktet for deres behandling er opgjort som ankommet rettidigt. Det skal bemærkes, at patienter, der ankommer for tidligt ift. serviceramme, er talt med som rettidige.

   

  For alle patienter, der benytter regionens tilbud om siddende patientbefordring gælder, at under 1 % ankommer/afhentes med mere end 15 min. forsinkelse.

   

  Målopfyldelsen for henholdsvis ankomst og afhentning er meget stabil henover halvåret med meget små udsving fra måned til måned.

   

  Der henvises til bilag 1, hvor målopfyldelsen for hhv. ankomst og afhentning for alle kørsler og Q-kørsler præsenteres.

   

  Følgende serviceramme er gældende for den siddende patientbefordring:

   

  • Patienter må tidligst ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 min. før behandlingsstart.
  • Patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding.
  • Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Ankomme tidligst ½ time og senest 10 min. før behandlingsstart (Q rejser).
  • Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Afhentning senest ½ time efter patientens klarmelding (Q rejser).
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/509
  7. Orientering om møde med repræsentanter fra hjerteløberklyngerne
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget orienteres om møde med repræsentanter fra hjerteløberklyngerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har afholdt videomøde med hjerteløberklyngerepræsentanter den 7. januar 2021. Der er vedhæftet referat og oplæg fra mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 21/71
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødeplan for 2021:

  -          Onsdag den 3. marts 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 8. april 2021, fra kl. 10.00 – 12.00

  -          Onsdag den 5. maj 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Onsdag den 2. juni 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 12. august 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 2. september 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 4. november 2021, fra kl. 12.00 – 14.00

  -          Torsdag den 25. november 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Til orientering.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 21/71
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-02-2021

  Orientering om donation fra TrygFonden til køretøj til Akuthjælperne på Rømø.

   

  Orientering om pressesag vedr. Flextrafik.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  10. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 04-02-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring