Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 07. januar 2021

Mødedato
07-01-2021 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Video

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen; V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Ambulance Syd som AED-center
  2. Orientering om afrapportering på KOL-projekt
  3. Orientering om befordring til skadestue og skadeklinik
  4. Orientering om status på Interreg5A projektet "Beredskab uden grænser- Version 2.0"
  5. Forslag til emner og besøg 2021
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt
  8. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/391
  1. Orientering om Ambulance Syd som AED-center
  fold dette punkt ind Resume

  Ambulance Syd har overtaget opgaven med udlæsning af hjertestartere brugt til hjertestop. AED-centret hos Ambulance Syd modtager et stigende antal hjertestartere til udlæsning, idet der bliver flere hjertestartere og frivillige, der træder til ved hjertestop.

   

  På mødet vil direktør Steen Schougaard Christensen og afdelingsleder Daniel Wittrock fra Ambulance Syd orientere om AED-centret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ambulance Syd overtog den 1. juni 2019 opgaven omkring udlæsning af hjertestartere brugt til borgere i Region Syddanmark ved 112-udkald til hjertestop. Opgaven med hjertestarterudlæsning blev indtil da løst af hjertemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital.

   

  Hjertestarterudlæsningsopgaven ligger godt hos Ambulance Syd, da ambulancerne møder de frivillige, der har hjertestarteren til udlæsning på hændelsesstedet, og AED-udlæsningen er placeret i Odense fysisk sammen med AMK Vagtcentralen, hvilket er optimalt, hvis der opstår problemer med bortkomne hjertestartere.

   

  Opgaven på AED-center er at få transporteret anvendte hjertestartere fra hændelsesstedet til AED-centret i Odense, hvor hjertestarterne bliver udlæst af Ambulance Syd og data sendt til sygehusene. Data fra hjertestarterne kan have betydning for behandling af hjertepatienten og kan også anvendes til forskning.

   

  Efter udlæsningen rengøres hjertestarteren. Det tjekkes om batteriet fungerer. Batteriet skal i nogle tilfælde lades op eller udskiftes. Efter klargøringen sendes hjertestarteren retur til hjertestarterejeren med nye elektroder, så hjertestarteren er klar til brug, når den er retur.

   

  Da der bliver et stadig mere tætmasket net af offentlig tilgængelige hjertestartere og stadig flere frivillige, der ibrugtager hjertestarter før ambulanceankomst, er antallet af hjertestartere, som AED-centret modtager stigende.

   

  Oprindelig var aftalen med AED-centret baseret på 200 årlige udlæsninger. Der er 14. december 2020 udlæst 269 hjertestartere på AED-centret i 2020, heraf er der skiftet batteri på 93 (34 %).

   

  Budgettet til AED-centret er blevet forøget i forbindelse med budgettilpasningen i december 2020 svarende til 300 udlæsninger i 2021. Budgettet er på AED-centret er steget fra 452.137 kr. i 2020 (2.261 kr. pr. udlæsning) til 558.000 kr. i 2021 (1.860 kr. pr. udlæsning).

   

  På mødet vil direktør Steen Schougaard Christensen og afdelingsleder Daniel Wittrock fra Ambulance Syd fortælle om AED-centret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Til orientering.


  Sagsnr. 19/14433
  2. Orientering om afrapportering på KOL-projekt
  fold dette punkt ind Resume

  Projektet om ”Diagnostik og behandling af patienter med kendt KOL i exacerbation” er nu tilendebragt og resultaterne af projektet forelægger derfor til orientering for præhospitaludvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalg blev på møde den 10. december 2019 præsenteret for Præhospital Udviklingsplan for 2019-2022. Et af fokusområderne i planen var visitation af patienten, hvor der tilstræbes at det præhospitale forskningsområde i Region Syddanmark gennemfører projekter med henblik på at bedre visitationen af patienterne i regionen. Et eksempel på et sådan projekt, var ”Diagnostik og behandling af patienter med kendt KOL i exacerbation”, der blev gennemført i et samarbejde mellem Ambulance Syd, Responce, Akutmedicinsk forskningsenhed på Odense Universitetshospital og Lungemedicinsk forskningsenhed på Odense Universitetshospital.

   

  Formålet med projektet var at øge behandlingsmulighederne for patienter med KOL i udbrud i hjemmet, således at disse kunne modtage den initiale behandling hjemme og derefter blive fulgt op hos egen læge. Behovet for en transport og efterfølgende behandling på skadestue/FAM skulle således reduceres.

   

  Projektet er nu tilendebragt og resultaterne forelægger derfor.

   

  Konklusion på KOL-projektet

  Det er tidligere vist, at akutlægebilens læger, uden tilgang til ultralydsudstyr og blodprøver, kunne efterlade 10% af patienter med KOL i hjemmet. I dette projekt kunne halvdelen af de patienter, der vurderedes som kandidater til at forblive i hjemmet efter indledende behandling, forblive i hjemmet for senere at få foretaget opfølgende undersøgelser og behandling hos egen læge.

   

  Projektet har dog også vist, at ”patienter med KOL” er en meget inhomogen gruppe, hvor der er mange forskellige komplicerende faktorer. I dette projekt blev der blandt andet fundet patienter med samtidig KOL, åndenød og blodprop i hjertet. Der blev også fundet patienter med KOL, åndenød og ribbensbrud. Andre komplicerende lidelser med symptomer fra andre organsystemer end lungerne spillede også ind i vurderingen.

   

  En overordnet betragtning er således, at baggrunden for denne patientgruppes symptomer ikke er så enkel, som man til dagligt forestiller sig. Der er mange faktorer, der spiller ind på opfattelsen af åndenød hos patienter, der er diagnosticeret med KOL.

   

  En anden betragtning er, at der er alt for få patienter i den samlede masse af patienter med åndenød, som opfyldte kriterierne for at blive i eget hjem. Det er derfor ikke, på baggrund af denne undersøgelses resultater, hensigtsmæsigt at uddanne reddere til at afslutte behandlingen af KOL-patienter i hjemmet.


  Imidlertid har projektet vist, at det lader sig gøre at oplære reddere i at foretage avancerede undersøgelser, der ligger et godt stykke ud over deres sædvanlige kompetenceniveau og bringe disse undersøgelsessvar i spil ved behandling af patienter med åndenød.

   

  Resultaterne har været præsenteret ved en international kongres om præhospital behandling. Ligeledes er tre manuskripter under udarbejdelse: Et manuskript, der beskriver projektets opbygning og resultater; et manuskript der beskriver de involverede patienters opfattelse af det nye behandlingstilbud samt et manuskript, der beskriver kvaliteten af de lagrende ultralydsundersøgelser.

   

  En mere dybdegående præsentation af resultaterne fra projektet kan ses i vedhæftede bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/47970
  3. Orientering om befordring til skadestue og skadeklinik
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget orienteres om opfølgning på budgetaftale 2020, hvor det blev aftalt, at mulighederne for brug af befordring og befordringsgodtgørelse til undersøgelse og behandling på skadeklinikker og skadestuer skulle belyses.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af budgetaftalen 2020 for det præhospitale område blev det aftalt, at der skulle ses på mulighederne for brug af befordring og beordringsgodtgørelse til undersøgelse og behandling på skadeklinikker og skadestuer.

   

  Befordring og befordringsgodtgørelse til behandling på skadestue eller skadeklinik følger de samme regler som befordring og befordringsgodtgørelse til og fra sygehusbehandling og er reguleret i sundhedsloven og bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. For at være berettiget til befordringsgodtgørelse kræver det ifølge § 15 i bekendtgørelsen, at personen opfylder én af nedenstående betingelser:

   

  1: Personen modtager pension efter de sociale pensionslove

  2: Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter

  regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km

  3. Personens helbredsmæssige tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, og patienten er i øvrigt indkaldt til videre ambulant behandling

   

  Herudover er der yderligere et krav om, at udgiften til og fra behandlingsstedet skal overstige hhv. 44 kr. for pensionister og 104 kr. for andre jf. 31 (jf. 2020 takster).

   

  For at være berettiget til at blive kørt med Flextrafik skal patienten opfylde én af de tre ovenstående kriterier og samtidig være udelukket fra at benytte offentligtransport grundet personens helbredsmæssige tilstand.

   

  I nedenstående tabel ses antal af patienter, der er kommet til skadestue/klinik i Sønderborg, Tønder og Aabenraa i 2019 samt hvor mange patienter, der er blevet transporteret siddende eller liggende.

   

  Lokalitet

  Akutambulant kontakt i alt

  Siddende kørsel

  Liggende kørsel

  %-andel af samlet besøg

  Total:

  45.719

  941

  1.385

  2,1%

   

  Sundheds- og Ældreministeriet tog i 2019 initiativ til møder med regionerne mhp. drøftelse af ændring af reglerne. Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet, at en revidering af reglerne vil ske ud fra betragtningen om, at der skal være lighed i sundhed. Dog vil befordringsbekendtgørelsen fortsat indeholde kriterier, idet det ikke er ministeriets hensigt, at alle patienter skal være berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse.

   

  Grundet Covid-19 har arbejdet mellem Sundheds – og Ældreministeriets og regionerne været sat i bero. Ministeriet har dog tilkendegivet, at arbejdet forventes genoptaget i efteråret 2020.

   

  Der er således allerede sat et arbejde i gang med at se på, hvem der er berettiget til befordring til skadestue/klinik, og regionen afventer en tilbagemelding fra Sundheds – og Ældreministeriet om, hvordan befordringsbekendtgørelsen kan ændres. En regional ændring af visitationsreglerne, som ikke har hjemmel i den nuværende befordringsbekendtgørelse, vil ikke være i overensstemmelse med de andre regioners tilgang og ligeledes ikke være lovmedholdelig praksis.  

   

  I vedhæftede bilag præsenteres ovenstående nærmere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/391
  4. Orientering om status på Interreg5A projektet "Beredskab uden grænser- Version 2.0"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark deltager i samarbejde om grænseoverskridendes beredskabsindsats og præhospital indsats med danske og tyske samarbejdspartnere. Samarbejdet videreføres efter udløbet af det igangværende Interreg projekt medio 2021.

   

  Præhospitaludvalget orienteres om status på mødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark deltager i 2016 – medio 2021 i Interreg5A projektet ”Beredskab uden grænser – Version 2.0”. Projektet er en videreførelse af Interreg projektet ”Beredskab uden grænser”, der blev afviklet i 2011–2014 og som resulterede i grænseoverskridende indsats ved brand i grænseområdet.

   

  Regionsrådet vedtog den 26. august 2019 at forlænge deltagelse i Interreg5A projektet ”Beredskab uden grænser – Version 2.0” med 18 måneder fra den 1. januar 2020 til ultimo juni 2021, hvor der arbejdes videre med nye fokusområder, bl.a. grænseoverskridende beredskabsøvelser. Region Syddanmarks andel af projektudgifterne i projektforlængelsesperioden betales som medgået tid hos medarbejdere i regionen til projektet, hvilket betyder, at der ikke er en direkte udgift for regionen ved at deltage i projektet.

   

  Brand og Redning Sønderjylland er leadpartner i projektet. Det vil sige den projektpartner, der leder projektet, har projektsekretariatet og kontakten til den centrale Interreg administration. De øvrige projektpartnerne er Region Syddanmark, Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Holstein og Sønderborg Brand og Redning. Der deltager også en række netværkspartnere i projektet, bl.a. Beredskabsstyrelsen og Syd- og Sønderjyllands Politi.

   

  Der arbejdes med implementering af den indgåede aftale om samarbejde ved større uvarslede hændelser på tværs af den dansk-tyske grænse. Til formålet er der blevet nedsat et samarbejdsorgan på det præhospitale område mellem Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Holstein, der holder ordinære møder halvårligt.

   

  Coronavirus har begrænset det fysiske samarbejde, hvorfor samarbejdet er overgået til mest at foregå virtuelt. Der er senest den 25. november 2020 blevet gennemført en grænseoverskridende øvelse i form af et virtuelt planspil. Her kunne man via video følge indsatsledere fra sundhed, politi og brand gennemføre en øvelse i en øvelsesby.

   

  Herudover samarbejdes om at skabe en bedre kommunikationsforbindelse mellem AMK Vagtcentralen i Odense og den tyske AMK Vagtcentral syd for grænsen (Leitstelle Nord i Harrislee) med henblik på at kunne sende informationer direkte mellem kontrolrumssystemerne på de to vagtcentraler.

   

  Interreg projektet om beredskabssamarbejde kan ikke yderligere forlænges efter ultimo juni 2021, da der ikke er er en ny Interreg projektfase klar.

   

  Brand og Redning Sønderjylland vil derfor fra juli 2021 videreføre en sekretariatsfunktion for det grænseoverskridende samarbejde om beredskab. Region Syddanmark vil deltage, så beredskabssamarbejdet over grænsen videreføres på sundhedsområdet. Region Syddanmarks udgifter til det fortsatte samarbejde vil være medgået tid hos de medarbejdere, der deltager i samarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Til orientering.


  Sagsnr. 20/391
  5. Forslag til emner og besøg 2021
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er vedhæftet forslag til mødeplan for præhospitaludvalget i 2021 og besøg hos præhospitale samarbejdspartnere på præhospitale lokaliteter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Drøftet. Planlægning af besøg for præhospitaludvalget afventer p.t. pga. den nuværende covid-19-situation.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/137
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødeplan for 2021:

  -          Onsdag den 3. februar 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Onsdag den 3. marts 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 8. april 2021, fra kl. 10.00 – 12.00

  -          Onsdag den 5. maj 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Onsdag den 2. juni 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 12. august 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Tirsdag den 2. september 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 7. oktober 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  -          Torsdag den 4. november 2021, fra kl. 12.00 – 14.00

  -          Torsdag den 25. november 2021, fra kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Til orientering.


  Sagsnr. 20/137
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-01-2021

  Orientering om Ambulance Syds og AMK vagtcentralens opgaver i relation til Covid-19.

  På næste møde orienterer Ambulance Syd nærmere om status for opgaven.

   

  Orientering om status for vaccinationsindsatsen i Region Syddanmark.

   


  Sagsnr.
  8. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 08-01-2021
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring