Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljøudvalget - Referat - 10. december 2020

Mødedato
10-12-2020 kl. 12:00 - 14:00
 
Mødested
Mødelokale 5
 
Deltagere
 
 • Jørn Lehmann, A
 • Olfert Krog, O
 • Michael Nielsen, C
 • Bent Olsen, F
 • Mads Skau, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Råstofplan 2020: Udvalgte potentielle nye graveområder
  2. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  3. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på del af matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune
  4. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødler på matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  5. Orientering om aktuelle sager
  6. Eventuelt
  7. Næste møde
  8. Underskriftsside


  Sagsnr. 19/18630
  1. Råstofplan 2020: Udvalgte potentielle nye graveområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af forarbejdet til Råstofplan 2020 vil administrationen give en oversigt over forslag til nye graveområder, der ønskes medtaget i forslag til Råstofplan 2020. Særligt vil administrationen gennemgå udvalgte potentielle, nye graveområder til Råstofplan 2020, hvor bl.a. miljøvurderinger peger på særlige forhold. Administrationen vil på mødet vise udvalgte potentielle nye graveområder, som kan drøftes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet ønsker at bidrage ambitiøst til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Regionens arbejde med verdensmålene danner rammerne for den Regionale Udviklingsstrategi ”Fremtidens Danmark”. Råstofplanen er en af de delstrategier, der skal bidrage til udviklingsstrategiens ene spor om omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.

   

  Miljøudvalget har på en række møder i 2019 og 2020 drøftet, hvordan de første skridt mod et paradigmeskifte hen mod en bæredygtig råstofforvaltning kan ske. Som forarbejder til Råstofplan 2020 har udvalget også haft indledende drøftelser af udlæg for henholdsvis klæg, ler samt sand, grus og sten. Hertil har Miljøudvalget fået præsenteret analyser, som skal bidrage med viden til paradigmeskiftet på udvalgsmøder i juni, september og oktober 2020.

   

  I forbindelse med indkaldelsen af forslag og idéer til råstofplanen i foråret 2019 har regionen modtaget 34 ønsker til nye graveområder for sand, grus og sten samt ler. Desuden har administrationen foretaget en kortlægning af klægforekomster. Råstofloven fastlægger, at når der skal udlægges graveområder, skal der ske en afvejning af råstofinteressen og erhvervsinteressen på den ene side og på den anden side en række andre interesser, herunder natur-, miljø-, landskabs-, og kulturarvsinteresser.

   

  Administrationen har gennemgået de miljøvurderinger, der er udarbejdet for de foreslåede graveområder for at kunne præsentere hvilke påvirkninger og interesser, ud over råstofressourcen, der er i områderne. Administrationen vil på mødet gennemgå udvalgte potentielle graveområder til den kommende Råstofplan 2020, hvor bl.a. de udførte miljøvurderinger peger på særlige forhold.

   

  Administrationen har vurderet, hvor meget sand, grus og sten der forventes at være i de fire delområder i regionen: Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland. Vurderingen, som vil blive præsenteret på udvalgsmødet, er foretaget ud fra en beskrivelse af det fremskrevne behov inkl. eksport og delområderne imellem, restressourcer i de gældende udlæg fra Råstofplan 2016 samt forsyning med bl.a. sø-materialer og genbrugsmaterialer. 

   

  Den videre proces

  På Miljøudvalgets møde den 10. december 2020 skal nogle af de potentielle, nye graveområder i forslag til Råstofplan 2020 drøftes.

   

  På Miljøudvalgets næste møde, den 4. januar 2021, vil Miljøudvalget blive præsenteret for det samlede forslag til Råstofplan 2020. Udover udlæg af nye graveområder og udtagning af tidligere udlagte graveområder vil forslaget bl.a. indeholde en opdateret ressourceopgørelse, retningslinjer og forslag til indsatsområder i den næste planperiode. Til forslaget hører også et høringsnotat, der giver regionsrådets svar på de høringssvar, der er indkommet i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag i 2019.

   

  Forslaget til Råstofplan 2020 forventes behandlet i regionsrådet på mødet den 25. januar 2021. Herefter følger en 8 ugers offentlig høring, hvor der kan afgives skriftlige høringssvar, og hvor regionen meget gerne vil i dialog med borgere, indvindere, kommuner m.fl. forud for den endelige vedtagelse af Råstofplan 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  At udvalget drøfter nogle af de potentielle, nye graveområder, som grundlag for administrationens færdiggørelse af forslag til Råstofplan 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Udvalget drøftede retningsgivende principper for potentielle, nye graveområder, som grundlag for administrationens færdiggørelse af forslag til Råstofplan 2020. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/38155
  2. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  I/S Lertranskøb har søgt om tilladelse til indvinding af rødler på 7,7 ha af matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.

   

  Det påtænkte indvindingsområde er i Råstofplan 2016 udlagt som interesseområde for ler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark gav den 31. maj 2018 tilladelse til I/S Lertranskøb til indvinding af rødler på matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær. Tilladelsen blev imidlertid påklaget, og Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve regionens tilladelse og samtidig hjemvist sagen til fornyet behandling.

   

  I forhold til tidligere ansøgning er projektet ændret, således at det i stedet for 10 ha udgør 7,7 ha. Indskrænkningen af projektarealet sker af hensyn til et Natura 2000 område mod syd. Der ønskes indvundet op til 10.000 m3 årligt 10 år frem i tiden.

   

  Der er en planlagt gravedybde på 1 meter under terræn. Vejadgang til graveområderne vil ske via Bolderslevskovvej og Nybøl Skovvej. Efter endt indvinding vil der ske efterbehandling til landbrugsmæssig drift.

   

  I forbindelse med myndighedshøring og partshøring har Museum Sønderjylland anbefalet, at der foretages arkæologiske forundersøgelser. Derudover er der foretaget høring af naboer, Aabenraa Kommune, Vejdirektoratet og Naturstyrelsen. Ud over museets anbefaling er der ikke indkommet yderligere bemærkninger i forbindelse med høringerne.

   

  Det påtænkte indvindingsområde er i Råstofplan 2016 udlagt som interesseområde for ler. Miljøudvalg skal derfor give tilladelse til, at der kan udarbejdes tilladelse til indvinding.

   

  Administrationen vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med retningslinje 6.4.2 i Råstofplan 2016 og ikke tilsidesætter andre væsentlige interesser, og at der derfor kan gives tilladelse til råstofindvindingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  At Miljøudvalget godkender, at der kan udarbejdes en indvindingstilladelse på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

   

  At Miljøudvalget godkender den udarbejdede tilladelse til udsendelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/31901
  3. Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på del af matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et forslag til råstoftilladelse til Billum Vognmandsforretning ApS på 5,4 ha af matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Der gives tilladelse til en årlig indvinding af 80.000 m? sand, grus og sten hovedsaglig under grundvandsspejl.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Billum Vognmandsforretning ApS har en råstoftilladelse til indvinding af op til 80.000 m? sand, grus og sten under grundvandsspejlet på del af matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Tilladelsen er gældende til den 31. december 2020. Der er søgt om fortsat indvinding på 4,3 ha samt et mindre tillæg på 1,1 ha, i alt 5,4 ha. Der er ansøgt om fortsat indvinding af op til 80.000 m3 årligt hovedsageligt under grundvandsspejl. Arealet ligger uden for OSD og indvindingsoplande til vandværker. Den nuværende adgangsvej til projektarealet ønskes fortsat anvendt.

   

  Arealet planlægges efterbehandlet til natur og sø i overensstemmelse med retningslinjerne i lokalplan 16.10.L01. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Råstofplan 2016.

   

  Administrationen har truffet afgørelse om, at den aktuelle tilladelse ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Denne afgørelse er ikke påklaget.

   

  Der er foretaget en indledende høring af ansøgningen, hvor der indkom høringssvar fra Varde Kommune som bemærkede, at i henhold til lokalplanen og den tilhørende miljøvurdering, er det vigtigt, at skrænter etableres med varierende hældninger og i organiske former, og at det kan blive vanskeligt at overholde dette med grusgravning så tæt på vejen som ansøgt, hvilket kan medføre en landskabeligt set uhensigtsmæssig efterbehandling. Desuden kommenterede kommunen, at hensynet til bilag IV-arten strandtudse, der findes i området, ikke varetages tilstrækkeligt, hvis skrænten mod øst beklædes med muld.

   

  Der er efterfølgende afholdt møde med kommunen. Kommunens bemærkninger er herefter indarbejdet i tilladelsen.

   

  Der er foretaget en partshøring af udkast til tilladelse. Der er indkommet partshøringsvar fra naboen Broengvej 11 og Varde Kommune. Naboen udtrykker ønske om, at der tages hensyn til både støj- og forureningsmiljøet vedr. brug af diesel generator. Administrationen kan ikke kræve, at der etableres elforsyning i stedet for diesel generator. Desuden vurderer administrationen, at vejledende støjgrænser kan overholdes.

   

  Kommunen bemærkede, at hensynet til bilag IV-arten strandtudse ikke er varetaget tilstrækkeligt når der ikke efterlades en lavvandet forårssø på matriklen. Indvinder har sendt oplysninger om, at der etableres en lavvandet forårssø til paddeyngel i nærheden på et velegnet areal. Søen skal ligge uden for indvindingsområdet, da det er mest optimalt i forhold til, at strandtudsen kan vandre til søen. Kommunen har den 23. november 2020 udstedt en landzonetilladelse med en 4 ugers klagefrist vedr. forårssøen og har herefter ikke yderligere bemærkninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At miljøudvalget godkender den udarbejdede tilladelse til udsendelse den 22. december 2020, når klagefristen for Varde Kommunens landzonetilladelse til paddesø er udløbet uden klager.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/32666
  4. Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af rødler på matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et forslag til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på en del af matr.nr.1 Tråsbøl, Felsted. Tilladelsen giver ansøger tilladelse til en indvinding på i alt 12.500 m3 rødbrændende ler over en 1 – 2-årig periode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Landbo Syd har på vegne af lodsejer ansøgt om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (rødler).

   

  Råstofindvindingen skal ske forud for etablering af et ”minivådområde” på dele af indvindingsarealet. Minivådområdet bliver på ca. 2 ha inkl. brinker. Ansøger har opnået tilladelse til dette projekt fra Aabenraa Kommune (se bilag til tilladelsen). Der gives en 10-årig tilladelse, for at sikre at evt. problemer f.eks. pga. vejrlig ikke gør, at der skal udarbejdes ny råstoftilladelse. Indvindingen vil dog højst kunne ske i 1 maksimum 2 år, jf. vilkår i tilladelsen.

   

  Der gives tilladelse til en indvinding på 12.500 m3 rødbrændende ler, som vil blive indvundet i én til to gravekampagner, dvs. inden for 1 - 2 år. Indvindingen foretages med 1 gravemaskine og 1 bulldozer til genudlægning af muldjorden. Der vil blive gravet en - maksimalt - to meter under terræn. Det indvundne ler køres væk med 7-8 lastbiler.

   

  Indvindingsarealet er på 4 ha, og hele projektarealet, inkl. et område til oplægning af jord i depot, er på ca. 5 ha. Der vil blive etableret støjvolde/mulddepoter op mod nærmeste bebyggelser. Adgangsvej vil være til Bøghøjvej, og der er givet tilladelse til vejadgang af kommunen (se bilag).

   

  Indvindingsområdet efterbehandles til minivådområde centralt. Omkring dette er et areal, hvor der også indvindes, og hvor der efterbehandles til græsareal, der på sigt kan udvikle sig til natur. 

   

  Området er beliggende uden for råstofplanens graveområde, men inden for udpeget interesseområde for rødbrændende ler i Råstofplan 2016. Med råstoftilladelsen vil hele den tilgængelige ressource på indvindingsarealet blive udnyttet, før der etableres minivådområde.

   

  Administrationen vurderer, at efterbehandling til minivådområde ikke hindrer udnyttelse af ressourcen og vurderer, at minivådområde og græsengsarealer vil være en positiv gevinst miljø- og naturmæssigt i forhold til efterbehandling til marker i omdrift.  

   

  Der er foretaget en indledende høring af ansøgningen, hvor der indkom høringssvar fra Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland. Aabenraa Kommune har bemærket, at der skal holdes afstand til det rørlagte vandløb, og at vandløbet ikke må ødelægges i forbindelse med indvindingen, hvorfor der er stillet vilkår (vilkår 31 og 43) om dette i tilladelsen. Museet anbefaler ikke en arkæologisk forundersøgelse.

   

  Administrationen har truffet afgørelse om, at den aktuelle tilladelse ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Der er ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen.

   

  Udkastet til tilladelse har været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Aabenraa Kommune, som ikke havde bemærkninger til udkastet.

   

  Det vurderes, at tilladelsen varetager hensynene efter råstoflovens § 3.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Miljøudvalget godkender råstofindvindingen uden for graveområde.

   

  At den udarbejdede tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding godkendes til udsendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/1514
  5. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Formanden oplyste om, at der på finansloven for 2021 er afsat 630 mio. kr. til oprensning af de store generationsforureninger ved Himmark Strand, Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund.

   

  Endvidere orienterede formanden arbejdet med udlæg af grave- og interesseområde mellem Viuf og Almind.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


  Sagsnr. 20/1514
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Intet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

   


  Sagsnr. 20/1514
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Næste møde er mandag 4. januar 2021 kl. 11 - 13 i regionshuset i Vejle.

   

  Mødeplanen for 2021 er:

   

  • Onsdag 3. februar 2021 kl. 12-14
  • Onsdag 3. marts 2021 kl. 10-12
  • Tirsdag 13. april 2021 kl. 13-15
  • Tirsdag 4. maj 2021 kl. 14-16
  • Torsdag 3. juni 2021 kl. 10-12
  • Onsdag 11. august 2021 kl. 10-12
  • Tirsdag 7. september 2021 kl. 14-16
  • Torsdag 30. september 2021 kl. 10-12
  • Tirsdag 2. november 2021 kl. 14-16
  • Mandag 6. december 2021 kl. 11-13

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 10-12-2020
   

  Næste møde er mandag 4. januar 2021 kl. 11 - 13 i regionshuset i Vejle.

   

  Michael Nielsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

   


  Sagsnr. 20/1514
  8. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 15-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring