Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 02. december 2020

Mødedato
02-12-2020 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Læringer af Covid 19-beredskabet
  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering (dec. 2020) til orientering
  3. Godkendelse af budgettilpasning
  4. Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021
  5. Beslutning om fastlæggelse af aktivitetsafregnede områder på sygehusene i Region Syddanmark i 2021
  6. Godkendelse af justering af budgettet for social- og specialundervisning
  7. Godkendelse af regnskab, budget og sengedagstakst for SANO Middelfart
  8. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  9. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  10. Udskiftning af blodbus
  11. Afrapportering af midler til offentlig privat innovation
  12. Styrkelse af plejeområdet med yderligere sygeplejersker (1000 nye sygeplejersker)
  13. Styrkelse af støtte til at søge eksterne midler til forskning
  14. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2. opslag 2020
  15. Beslutning om lukning af den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus
  16. Beslutning om fremtidig lægebetjening på Ærø uden for de praktiserende lægers åbningstid
  17. Beslutning om flytning af regionale funktioner til nyt sundhedshus i Varde Kommune
  18. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 – status november 2020
  19. Afrapportering af udvalgte indikatorer og målbilleder for Region Syddanmark (4. afrapportering 2020) til orientering
  20. Temaafrapportering om patientsamarbejde i Region Syddanmark
  21. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021
  22. Vækst i laboratorieydelser til psykiatrien - principper for afregning og konkret udmøntning til Sygehus Sønderjylland
  23. Ansættelse af forældre- og pårørende-peers
  24. Permanentgørelse af styrket samarbejde med institutioner for unge borgere under 20 år
  25. Redegørelse vedrørende brug af magt på de sociale centre for 3. kvartal 2020
  26. Mulig deponering af radioaktivt affald i Slesvig-Holstein
  27. Mulig deponering af byggeaffald fra nedlagte atomkraftværker
  28. ”DialogForumNorden – Mindretals-kompetence-netværk Schleswig-Holstein/Syddanmark”
  29. Ansøgninger til kulturpuljen
  30. Ansøgninger til kulturpuljen, Tema: Bevægelse i hele regionen
  31. Opfølgning på Klimacamp for unge
  32. Strategisk samarbejdsaftale med Syddansk Universitet
  33. Uddannelsespuljeansøgninger september 2020
  34. Godkendelse af videreførelse af projekt ”I got Skills 2021”
  35. Beslutning om pilot-renseanlæg ved Grindsted Å
  36. Status på it-sikkerhed
  37. Beslutning om deltagelse i Folkemøde 2021
  38. Meddelelser
  39. Eventuelt
  40. LUKKET: System
  41. LUKKET: Salg af ejendom
  42. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem
  43. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/41090
  1. Læringer af Covid 19-beredskabet
  fold dette punkt ind Resume

  Covid 19-beredskabet afstedkom i foråret en massiv indsats i store dele af Region Syddanmarks organisation og der har overalt været et stort fokus på at opsamle viden og læring fra perioden. Her præsenteres et kort overblik over de læringer, der er kommet ud af det.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Covid 19-udbruddet afstedkom i foråret en massiv indsats i store dele af Region Syddanmarks organisation. Overalt i organisationen er der stort fokus på at opsamle viden og læring fra foråret og bruge den aktivt i planlægningen af beredskaber og øvrige arbejde i organisationen. Arbejdet med læringen af beredskabet under første Covid 19-bølge er foregået i forskellige fora i organisationen - for eksempel MED-udvalg og afdelingsledelseskredse.

   

  Denne sag giver et kort overblik over, hvordan de forskellige dele af organisationen har arbejdet med at opsamle erfaringerne fra foråret og nogle af de læringer, der er kommet ud af det.

   

  Sygehusene, Socialområdet, Ambulance Syd og regionshuset har bidraget med redegørelser til dette notat, som forelægges til orientering. Som opfølgning på regionsrådsmødet den 23. november 2020 er repræsentanter fra Hoved­udvalget inviteret til at deltage i mødet i forretningsudvalget i forbindelse med behandling af sagen med henblik på drøftelse af erfaringer og læring, samt en drøftelse af behovet for yderligere opfølgning.

   

  Nogle overordnede konklusioner

  Indsatsen i Region Syddanmark har taget udgangspunkt i den eksisterende organisationsstruktur og regionens decentrale organisering har på mange måder været en styrke, da det medført robusthed i indsatsen og en høj grad af agilitet i forhold til de skiftende behov og vilkår undervejs.

  Den decentrale organisering kræver koordinering, fleksibilitet og vilje til at hjælpe hinanden på tværs. Det er bl.a. sket gennem den fælles taskforce og undergrupperne til denne. Løbende erfaringsopsamling har præget tilgangen både lokalt og i det tværgående samarbejde, så læringen undervejs har medført justeringer og større ændringer, hvis nødvendigt. Som eksempler kan nævnes justeringen af den fælles taskforce, beslutningen om at Covid 19-patienter skulle kunne behandles lokalt og samarbejdet om indkøb af værnemidler og andre utensilier.

   

  Overordnet set har Region Syddanmark klaret sig godt i gennem første bølge. Sygehusene lykkedes med en hurtig omlægning af aktiviteten, herunder overgang til langt flere video- og telefonkonsultationer end normalt. Der blev gennemført en stor uddannelsesindsats for at sikre, at de rette kompetencer var til stede til at kunne håndtere en stor tilstrømning af Covid 19-patienter, ligesom der blev gennemført en opskalering af intensivkapaciteten.

   

  I tal er status november 2020:

  Region

  Testede

  Bekræftede tilfælde

  Indlagte i alt

  Dødsfald

  Hovedstaden

  1.101.288

  30.672

  2.260

  435

  Sjælland

  422.784

  7.786

  786

  138

  Syddanmark

  610.365

  8.039

  497

  56

  Midtjylland

  689.743

  12.074

  680

  85

  Nordjylland

  352.317

  5.209

  312

  54

  Hele Danmark

  3.176.497

  63.780

  4.535

  768

  Region Syddanmark pct.

  19,2

  12,6

  10,9

  7,3

  Kilde: Statens Serum Institut

   

  Regionen har håndteret en stor og stigende testopgave og i stort set hele perioden har Region Syddanmark haft landets korteste svartider.

   

  Læringer

  Der er udført et meget omfangsrigt evalueringsarbejde på sygehusene og i øvrige dele af organisationen, så nedenstående er nogle få overordnede og gennemgående konklusioner:

   

  Organisatorisk fleksibilitet og dynamisk tilpasningsevne

  Generelt har der været udvist stor organisatorisk fleksibilitet og en løbende tilpasning til de mange kliniske udfordringer:

   

  • Etablering af kriseberedskab.
  • Etablering af intensivpladser.
  • Opbygning af testcentre og testkapacitet.
  • Anskaffelse af nyt udstyr og forsyningssikkerhed – bl.a. af medicinleverancer.
  • Indkøb af værnemidler, kritisk klinisk udstyr, utensilier m.v.

   

  Tilpasning af intensivkapacitet

  En speciel taskforce med bred organisering blev nedsat til håndtering af intensiv kapacitet-problematikken, da man ud fra erfaringerne fra Kina og Italien måtte forvente, at de daværende 24 intensivsengepladser, som regionen umiddelbart ville kunne stille til rådighed til Corona-patienter, langt fra ville være nok til at dække behovet. Det lykkedes task forcen at lave en plan, så der i en fase 4 ville kunne mobiliseres op til 164 intensivsengepladser (og i korte perioder op til 171). Der blev dog ikke behov for denne kapacitet under den første bølge, da det højeste antal indlagte på intensivsengepladser i Region Syddanmark var 26 patienter.

   

  I forhold til bemandingen lykkedes det på tre uger at uddanne 800 sygeplejersker til assisterende intensivsygeplejersker. Dette indebar også udfordringer i form af usikkerhed blandt de assisterende sygeplejersker om deres funktion i beredskabet. Også ledere af intensivafsnittene har udtrykt bekymring ved den hastige uddannelse af personalet.

   

  Engagement og samarbejde

  Ledere og medarbejdere har været engageret i at løse udfordringerne i en periode med meget usikkerhed. Der har været stor velvillighed til at stille sig til rådighed og påtage sig nye opgaver med kort varsel – ofte med utraditionelle og korte oplæringsforløb. De faglige organisationer har også bidraget ved hurtig indgåelse af aftaler, hvor det har været nødvendigt.

   

  Der har været en god og frugtbar dialog i MED-systemet omkring Covid19-situationen og beredskaberne. MED-systemet er et vigtigt samarbejdsforum, og det viser erfaringerne fra denne helt ekstraordinære situation også. Der er lavet forskellige undersøgelser og surveys af medarbejdernes oplevelser af udfordringerne under den første Covid 19-periode både lokalt og på tværs. Disse surveys vil blive samlet med henblik på en drøftelse på Hovedudvalget.

  Det tværgående samarbejde i regionen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere vurderes generelt at have fungeret godt – med en vis tilpasning ud fra læringen af den første fase i beredskabet.

   

  Vedvarende kommunikation og nye kommunikationsformer

  Kriseberedskabsgrupper og task forces har løbende kommunikeret i forhold til den aktuelle situation og de ændrede retningslinjer. Meget kommunikation er foregået virtuelt og ved hjælp af nye it-værktøjer. Det er generelt forløbet godt – både internt og i forhold til patienter – og det vurderes, at de nye virtuelle kommunikationsformer med fordel kan anvendes mere i en normal driftssituation.

   

  Samarbejde på tværs om indkøb af værnemidler, udstyr og andre utensilier

  Det var en stor udfordring at sikre sig udstyr og værnemidler hos leverandørerne i den ”alles-kamp-mod-alle”-situation, som hurtigt opstod under den første Covid 19-bølge i forhold til at indgå leveranceaftaler med virksomheder, der kunne levere de ønskede produkter.

  Der blev hurtigt dannet lokale arbejdsgrupper og en regional taskforce med henblik at sikre indkøb af og koordinering i forhold til værnemidler og udstyr. Da taskforcen blev mere generelt krisestyrende, blev der dannet arbejdsgrupper under denne - bl.a. en til indkøb. Sygehusene hjalp hinanden ved mangelsituationer, og enkelte sygehuse eller regionen tog direkte kontakt til leverandører og købte ind på vegne af alle. Der blev også samarbejdet tværregionalt i et samarbejde, som også involverede NOST (Den Nationale Operative Stab). Det bidrog til at sikre leverancerne, som primært kom fra Kina.

   

  Overordnet set har indsatsen betydet, at det primært var i den indledende fase og kun kortvarigt, at der manglede værnemidler og udstyr.

   

  Tværsektorielt samarbejde

  Covid 19 har medført en styrket sammenhæng mellem sundhedsvæsenets sektorer i kriseperioden. Der er en lang række gode eksempler på øget kontakt mellem region, kommuner og almen praksis.

  Kommunerne, almen praksis og regionen har givet udtryk for, at alle har medvirket til at handle hurtigt og effektivt, og det hele er foregået i en god samarbejdsånd mellem parterne. Under krisen har medarbejdere på tværs af sektorer overvundet kulturelle barrierer og siloer og fundet sammen i et fælles fodslag med et fælles fokus.

   

  Nogle generelle anbefalinger og forbedringspunkter

  Beredskab til ”anden bølge”

  På baggrund af erfaringerne fra foråret, er der sket en tilpasning af de lokale beredskabsplaner i forhold til ”anden bølge” med fokus på bl.a. muligheden for løbende at skalere indsatsen. Det har således været muligt at skabe en højere grad af gennemsigtighed for bl.a. personalet i forhold til, hvordan indsatsen tilrettelægges, end det var muligt i de første hektiske måneder i foråret.

   

  Hygiejne

  Covid-19 har medført et endnu større fokus på håndhygiejne og værnemidler og bl.a. nyt instruk­tionsmateriale, som er blevet positivt modtaget i klinikkerne. Det er opmærksomhed på, at dette fokus også fastholdes i den ordinære drift.

   

  Kommunikation

  Kommunikationen spiller en afgørende rolle. Erfaringerne viser, at den kan gøres mere direkte og til tider være i form af helt konkrete vejledninger eller instrukser. På nogle områder er der også behov for at styrke kompetenceudviklingen i forhold til nye opgaver. Dele af organisationen påpeger, at der med fordel kan arbejdes med en mere ensartet kom­munikation på tværs, som så efterfølgende tilpasses lokalt.

   

  Virtuelle møder og konsultationer

  Driftsforholdene i foråret medførte en stor stigning i brugen af virtuelle møder internt og til konsultationer med borgere, patienter eller pårørende. Disse erfaringer bør kunne udnyttes fremadrettet i den ordinære drift, så brugen af virtuelle møder og konsultationer fastholdes, hvor dette giver mening. Der er opmærksomhed på, at det er svært at fastholde niveauet i brugen af virtuelle konsultationer, når driftsforholdene normalises. Der er således en kraftig tendens til tilbagefald til gamle vaner, og det kræver en stor organisatorisk indsats at holde fast og øge brugen af virtuelle konsultationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

   

  På baggrund af drøftelsen kunne forretningsudvalget konstatere, at der en del aktiviteter i gang, og at der arbejdes videre med initiativerne i MED-systemet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21467
  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering (dec. 2020) til orientering
  fold dette punkt ind Resume

  Denne økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2020 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål” til orientering.

   

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2020. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

   

  Sundhed

  Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2020.

   

  Alle sygehuse fastholder de overordnet set positive resultater for 2019, ligesom der på flere sygehuse er gennemført ”interne” konsolideringstiltag. For flere sygehuse gælder, at resultaterne skal ses i sammenhæng med begyndende tilpasning af omkostningsniveauet til de effektiviseringskrav, der er forbundet med ibrugtagningen af nye sygehusbyggerier.

   

  Denne rapportering viser fortsat en markant vækst i regionens udgifter til medicintilskud, omend lavere end forventet tidligere på året.

   

  Som noget nyt peger denne prognose desuden på markante udgiftsstigninger vedr. almen lægehjælp, der ligger markant over udgiftsniveauet i regnskab 2019 og det budgetterede niveau for 2020. Stigningen skal ses i lyset af, at RLTN og PLO har indgået midlertidige aftaler om øget brug af video- og telefon-konsultationer for at forebygge smittespredning i forbindelse med COVID-19. Det forudsættes, at regionerne kompenseres herfor som del af de opgjorte udgifter vedr. COVID-19.

   

  I lyset af COVID-19 forventes samtidig mindreaktivitet på en række afgrænsede områder. Det gælder fx praksisområder, såsom tandlægehjælp og fysiurgisk behandling samt siddende patientbefordring og privathospitaler.

   

  Samlet peger prognosen fortsat på, at der også i 2020 er et råderum, der kan anvendes til konsolidering for at aflaste regionens drifts- og anlægsrammer i 2021 og frem.

   

  Konkret planlægges fremrykning af indkøb af medicin og øvrige lægelige artikler, leasingindfrielse på niveau med tidligere år samt genforsikring af tjenestemænd og lignende.

   

  Primært som følge af COVID-19 vil der helt frem mod årsafslutningen være betydelig usikkerhed i den samlede prognose og dermed også den eksakte størrelse af råderummet til fremrykninger m.v. i 2020.

   

  For at sikre optimal anvendelse af årets udgiftsrammer, der kan bidrage til håndteringen af de langsigtede økonomiske udfordringer, har regionsrådet i september 2020 bemyndiget regionsrådsformanden til at godkende fremrykkede indkøb inden for årets udgiftsramme. Bemyndigelsen forudsætter bl.a., at indkøbene prioriteres efter tilbagebetalingstid, dvs. at dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2021 prioriteres før indkøb med tilbagebetaling over flere år.

   

  Den eksakte størrelse af et råderum for 2021 udover ovenstående bindinger kan først opgøres i forlængelse af regnskabsafslutningen for 2020. 

   

  Socialområdet

  Forventningerne til årets resultat viser efter 3. kvartal, samlet set et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes fortsat et mindre overskud i forhold til budgettet. Overskuddet er dog lidt lavere end ved tidligere rapporteringer. 

   

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2020 forventer fortsat en lille en underbelægning i forhold til budgetteret, der dog er lidt større end ved forrige rapporteringer.

   

  Der er fortsat, overordnet set, balance mellem budgettet og den forventede belægning.

   

  Regional Udvikling

  Der forventes fortsat budget – og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette, fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

   

  For området forventes fortsat et mindreforbrug i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/56088
  3. Godkendelse af budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasninger på sundhedsområdet og Regional Udvikling.

   

  I budgettilpasningen på sundhedsområdet tilføres sygehusene regulering af aktivitetsafregningen for 2019, aconto aktivitetsafregning for 2020, styrket indsats på fødeafdelingerne samt udmøntninger fra investeringsplan 2020. Sygehusenes budgetter reduceres med udmøntning af vaskeri-, administrations- og indkøbsbesparelser. Desuden bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af økonomi- og aktivitetsrapportering, december 2020, jævnfør andet punkt på dagsordenen, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads inden for den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for økonomi- og aktivitetsrapportering 2020.

   

  I budgettilpasningen indgår regulering af tidligere udmøntet afregning til de somatiske sygehuse for aktivitet og særlig dyr medicin i 2019 på i alt 20,6 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021 og frem. Desuden foreslås en aconto afregning for meraktivitet i 2020 på -4,8 mio. kr. og en aconto afregning til særlig dyr medicin på 13 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

   

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  Drift:

  • Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram
  • Udmøntning af budget til investeringsplan 2020
  • Udmøntning af vaskeribesparelser
  • Udmøntning af forskningspuljer
  • Anskaffelse af videokonference-licenser, WebEx.
  • Driftsramme, digitaliseringsstrategi
  • Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
  • Konsolidering af Cetrea Support og Vedligehold
  • Regionalt kommunikationskursus
  • Lægelig videreuddannelse
  • Nationalt ledelsesprogram
  • Indkøbsbesparelser
  • Udmøntning af administrationsbesparelse i budget 2021
  • Budgettilretning respiratorpatienter
  • Tjenestemænd, alle sygehuse
  • Særlige pladser, psykiatrien
  • Fremrykkede indkøb – Nyt OUH
  • Regulering budget til hjertestartere.

   

  Anlæg:

  • Anlægsbevilling til hørebokse
  • Forøgelse af ramme til ekstraordinær fremrykning af overgang til elbiler m.v.
  • Anlægsbevilling til ekstraordinære renoveringsprojekter og investeringer i 2020
  • Anlægsbevilling til håndtering af akutte nedbrud af apparatur m.v.
  • Anlægsbevilling til afledt anlæg i forbindelse med paraturanskaffelser
  • Omflytning mellem medicotekniske rammer
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. særlige pladser i psykiatrien.

   

  Regional Udvikling

  Konvertering fra drift til anlæg

  Vand og Jord, Regional Udvikling, ønsker at anskaffe en ny bil. Der foreslås meddelt anlægsbevilling på 0,279 mio. kr. til formålet samt afsat og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af driftsbudgettet vedr. Miljø.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  Sundhedsområdet:

  At de somatiske sygehuse tilføres i alt 20,6 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021 og frem for aktivitet og særlig dyr medicin i 2019, finansieret af de centrale midler til meraktivitet og særlig dyr medicin. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

   

  At de somatiske sygehuse tilføres aconto bevillinger for forventet mer-/mindreaktivitet i 2020

  på -4,8 mio. kr. og forventede merudgifter til særlig dyr medicin på 13 mio. kr., finansieret af de centrale midler til meraktivitet og særlig dyr medicin. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at efterregulere aktivitetsafregningen til sygehuse og hospicer ultimo januar 2021.

   

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 17,748 mio. kr. netto (indeks 146,3) til de angivne formål.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2020 på netto 0 kr. til de angivne formål, finansieret som foreslået, jf. bilaget.

   

  Regional Udvikling:

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,279 mio. kr. (indeks 146,3) til køb af ny bil.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/50003
  4. Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang.

   

  For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan der tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

   

  Overførslerne fra 2020 vedrører overførsel til samme formål i 2021 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overførsler vedr. drift

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer, indstilles vedr. drift overført i alt 283,210 mio. kr. vedr. Sundhed.

   

  Der foretages ikke pris- og lønregulering af overførsler mellem år, jf. gældende regler.

  • I alt 250,464 mio. kr. vedr. Somatik.
  • I alt 18,111 mio. kr. vedr. Psykiatri.
  • I alt 14,635 mio. kr. vedr. Sygesikring.

   

  Inden for det somatiske sundhedsvæsen vedrører overførslerne forsinkede aktiviteter og tidsforskydninger inden for:

  • Bygningsafdelingen: 1,050 mio. kr.
  • It-midler:  2,701 mio. kr.
  • Kvalitet og Forskning:  78,966 mio. kr.
  • Ledelsesakademiet: 11,380 mio. kr.
  • Sundhedsdokumentation 2,725 mio. kr.
  • Sundhedsplanlægning: 10,120 mio. kr.
  • Sundhedsøkonomi: 100,137 mio. kr.
  • Tværsektorielt samarbejde: 43,385 mio. kr.

   

  For Regional Udvikling søges der ikke om overførsler, og for Social og Specialundervisning foretages der ikke overførsler vedr. drift mellem år, jf. principper for økonomistyring på området.

   

  Overførsler vedr. rådighedsbeløb

  Vedr. kvalitetsfondsbyggerierne sker tilpasninger af byggetakten på baggrund af 3. kvartalsrapportering 2020.

   

  Bevillingsområde (1.000 kr)

  2020

  2021

  Indeks

  143,6/118,94

  148,3/120,61

  Kvalitetsfond

  0

  0

  Fælles rammer, somatik

  -123.000

  123.110

  Investeringsrammer

  0

  0

  Odense Universitetshospital

  -10.000

  10.137

  Sydvestjysk Sygehus

  -81.000

  82.1028

  Sygehus Lillebælt

  -23.641

  23.964

  Sygehus Sønderjylland

  -29.000

  29.397

  Somatik i alt

  -266.641

  268.716

  Psykiatri i alt

  -38.000

  38.342

  Sundhed i alt

  -304.641

  307.058

   

   

   

  Social og Specialundervisning i alt

  -8.000

  8.000

   

   

   

  Regional Udvikling i alt

  0

  0

   

   

   

  Fælles formål og administration i alt

  0

  0

   

   

   

  Overførsler i alt

  -312.641

  315.058

   

  Sag vedr. genbevilling i 2021 af mer-/mindreforbrug i forhold til regnskab 2020, jf. gældende regler, forelægges for forretningsudvalg og regionsråd i foråret 2021 i forlængelse af behandling af årsrapport/regnskab 2020. I samme forbindelse sker der ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At driftsbudgettet i 2020 vedr. Sundhed reduceres med 283,210 mio. kr., og forøges tilsvarende i 2021.

   

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2020 på 304,641 mio. kr. (indeks 146,3), og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 307,058 mio. kr. (indeks 148,3) i 2021 vedr. Sundhed. 

   

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2020 på 8,0 mio. kr. (indeks 146,3) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. (indeks 148,3) i 2010 vedr. Social og Specialundervisning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/53157
  5. Beslutning om fastlæggelse af aktivitetsafregnede områder på sygehusene i Region Syddanmark i 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har med budgetaftalen for 2021 vedtaget at videreføre regionens finansieringsmodel med rammestyring med populationsansvar suppleret med aktivitetsafregning på udvalgte områder, samt at områder med aktivitetsafregning fastsættes i december 2020. På den baggrund forelægges hermed forslag til aktivitetsafregnede områder i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med budgetaftalen for 2021 besluttede regionsrådet, at finansieringsmodellen skulle videreføres, og at områder med aktivitetsafregning skulle fastlægges i december 2020.

   

  På denne baggrund er der gennemført en proces med input fra sygehusene. På baggrund af processen foreslås det:

   

  • At der sker rammestyring af Børneafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) med virkning fra og med 2019.
  • At der sker rammestyring af endokrinologien på Sygehus Sønderjylland (SHS) med virkning fra og med 2019.
  • At der sker ændring i afregning af videokonsultationer.
  • At der sker aktivitetsafregning af PET skanninger.
  • At der sker fortsat pukkelafvikling af ekkokardiografier.
  • At de nuværende områder med aktivitetsafregning herudover videreføres i 2021.
  • At budgetansvarsmodellen for garantiklinikker ændres, således at budgetansvaret for aflyste operationer, der efterfølgende går ud i det private, pålægges den afdeling, der har aflyst operationen frem for den garantiklinik, der har ansvar for det pågældende behandlingsområde.
  • At regionsdirektøren bemyndiges til løbende at kunne beslutte midlertidig stykprisafregning inden for områder med lange ventetider.

   

  Rammestyring af Børneafdelingen på OUH
  Børneafdelingen på OUH er i dag en aktivitetsafregnet garantiklinik. Det foreslås, at Børneafdelingen rammestyres og status som garantiklinik fjernes.

  Der har vist sig flere problematikker i forhold til aktivitetsafregning af Børneafdelingen.

  Det gælder bl.a. inden for neonatalområdet. Som følge af uhensigtsmæssigheder i dannelsen og grupperingen af kontakter inden for området efter overgangen til LPR3 i 2019 samt det forhold, at DRG-taksterne for neonatalområdet har vist sig at være meget misvisende i forhold til det faktiske ressourceforbrug, giver det ikke mening at regulere økonomien på børneafdelingerne på baggrund af udviklingen i aktivitet i DRG-grupperne indenfor neonatalområdet.

   
  Oprettelsen af Steno Diabetes centeret og igangsættelsen af en række projekter, hvor Steno finansierer aktivitet, der indgår i forskellige projekter og forsøg, giver ligeledes udfordringer i forhold til, hvornår en aktivitet skal finansieres fuldt ud via aktivitetsafregningsmodellen, og hvornår der er tale om enten fuld finansiering eller delvis finansiering fra Steno midler. På Børneafdelingen på OUH er der en del aktivitet, der indgår som led i et Steno finansieret projekt, og som derfor skal håndteres særligt i forhold til en model med aktivitetsfinansiering.

  Endelig giver aktivitetsafregningen med afregning pr kontakt problemer som følge af organiseringen af Børneafdelingen, hvor akutte patienter kommer ind i Børne FAM, som hører ind under Børneafdelingen og herefter evt. indlægges på sengeafdelingen. Dette skaber flere kontakter, der giver afregning, selvom der reelt kun er tale om én indlæggelse. 

   

  Det foreslås derfor, at der sker rammestyring af Børneafdelingen på OUH i lighed med de øvrige børneafdelinger i regionen. Samtidig foreslås garantiforpligtigelsen med budgetansvar i det private fjernet fra Børneafdelingen. I praksis sendes stort set ingen børn ud i det private.

   

  Eftersom ændringerne vedrører overgangen til LPR3 primo 2019, foreslås det undtagelsesvist, at ændringerne implementeres med tilbagevirkende kraft således, at aktivitetsafregningen i 2018 permanentgøres og danner baggrund for rammestyringen i 2019 og fremefter.

   

  Rammestyring af endokrinologien på Sygehus Sønderjylland

  Den endokrinologiske aktivitet (kirtel- og hormonsygdomme, blandt andet diabetes, knogleskørhed og stofskiftesygdomme) på SHS er en del af Medicinsk afd SHS og er i dag et garantiområde med aktivitetsafregning.

   

  Oprettelsen af Steno Diabetes centeret og igangsættelsen af en række projekter, hvor Steno finansierer aktivitet, der indgår i forskellige projekter og forsøg, har givet anledning til uklarhed i forhold til, hvornår en aktivitet skal finansieres fuldt ud via aktivitetsafregningsmodellen, og hvornår der er tale om enten fuld finansiering eller delvis finansiering fra Steno midler. På de øvrige endokrinologiske afdelinger i regionen har dette ikke været et problem, idet disse er rammestyret. På det endokrinologisk område på SHS er der en del aktivitet, der indgår som led i et Steno finansieret projekt, og som derfor skal håndteres særligt i forhold til en model med aktivitetsfinansiering.

   

  Det foreslås derfor, at der med virkning fra 2019 sker rammestyring af den endokrinologiske aktivitet på SHS i lighed med de øvrige endokrinologiske afdelinger i regionen. Samtidig med foreslås garantiforpligtigelsen med budgetansvar i det private fjernet fra det endokrinologiske område på SHS. I praksis sendes få patienter ud i det private.


  Ændring af afregning af videokonsultationer

  Der er i dag en række telemedicinske grupper indenfor DRG-systemet, der opsamler udvalgt telemedicinsk aktivitet, f.eks. inden for KOL og diabetes. En del af den telemedicinske aktivitet grupperer dog til nogle opsamlingsgrupper med en relativ lav takst. 

  Med henblik på at tilpasse afregningsmodellen, så den ikke opleves uhensigtsmæssig i forhold til tankerne i nærhedsfinansieringen og målet om omlægning til virtuelle konsultationer, foreslås, at der sker en forhøjelse af afregningen af videokonsultationer, der grupperer til den telemedicinske gruppe 60TE99 ”Telemedicinsk opsamlingsgruppe” med en DRG-takst på 200 kr. Det foreslås, at der fastlægges en intern DRG-takst i Region Syddanmark på 800 kr. for videokonsultationer, der grupperer til denne gruppe

   

  Aktivitetsafregning af PET-skanninger

  Som følge af stigende efterspørgsel efter PET-skanninger samt fuld udnyttelse af den nuværende kapacitet foreslås det, at der indføres aktivitetsafregning af PET-skanninger. Dette vil ligeledes gøre det mere smidigt at håndtere kommende aktivitetsudvidelse ifm, at Sygehus Sønderjylland får en PET-skanner.

   

  Fortsat pukkelafvikling af ekkokardiografier

  Ventetiden til ekkokardiografier har også tidligere været en udfordring, men er i forbindelse med nedlukningsperioden under Covid-19 fra medio marts til juni steget væsentligt. Ventetiden er medio november 6 uger på garantiklinikken i Aabenraa, men 27-79 uger på de øvrige afdelinger, og de har enkelte steder også været stigende under genåbningen. Det har ført til midlertidige pukkelafviklingsprojekter på alle sygehuse, men disse vil ikke være tilstrækkeligt til at nedbringe ventetiderne til et acceptabelt niveau inden årsskiftet. Det foreslås derfor, at der også i 2021 er stykprisafregning på ekkokardiografier. Dette vil i lighed med 2020 være en engangsafregning i 2021.

   

  Øvrige områder med aktivitetsafregning

  Som udgangspunkt foreslås det, at øvrige aktivitetsafregnede områder i 2020 videreføres i 2021, jf. beskrivelsen af den nuværende model i bilag 1.

   

  Som en del af processen har der særligt været drøftelser af garantiklinikkernes budgetansvar for aktivitet i det private og af afregningsmodellen for garantiklinikkerne.  

   

  Det foreslås dog, at budgetansvar og afregningsmodel for garantiklinikkerne fastholdes. Det giver mening at fastholde det incitament, der ligger i, at garantiklinikkerne har budgetansvar i forhold til aktivitet, der sendes ud i det private. Der foreslås dog en korrektion af modellen, således at budgetansvaret for aflyste operationer, der efterfølgende går ud i det private, pålægges den afdeling, der har aflyst operationen fremfor den garantiklinik, der har ansvar for det pågældende behandlingsområde.

   

  Derudover har OUH fremført ønske om aktivitetsafregning af Medicinsk mave-tarm afd. S med begrundelse i øget patientpres på afdelingen. Umiddelbart vurderes det ikke, at en generel aktivitetsafregning af afdelingen vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Det skal i samarbejde med OUH klarlægges nærmere, om der er enkelte patientgrupper der særligt giver anledning til pres på afdelingen, som bør håndteres via aktivitetsafregning. Der laves således en analyse, der evt. kan munde ud i en sag omkring afregning. 

   

  Konsekvenser af COVID-19 i finansieringsmodellen

  Jævnfør beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020 blev aktivitetsafregningen for de aktivitetsafregnede afdelinger og områder suspenderet i perioden marts-maj 2020. Ligeledes suspenderedes garantiklinikkernes budgetansvar i det private for patienter udvisiteret fra og med 18. marts og resten af 2020.

  Endvidere er der i 2020 indført stykprisafregning på konkret udvalgte patientgrupper med henblik på at øge kapaciteten og afvikle ventelister. Der kan være behov for at videreføre stykprisafregningen på nogle af disse patientgrupper i 2021, udover ovennævnte ekkokardiografier. Det foreslås på denne baggrund, at regionsdirektøren bemyndiges til løbende at kunne beslutte midlertidig stykprisafregning indenfor områder, hvor der fortsat er lange ventetider efter årsskiftet. Regionsrådet holdes løbende orienteret herom.

   

  Fastlæggelse af baseline i 2021

  Når baseline fastlægges for 2021 skal det ske under hensyntagen til, at der som følge af COVID-19 har været rammestyring i perioden fra marts-maj på de ellers aktivitetsafregnede områder. I praksis medfører det at baseline for marts-maj fastlægges på baggrund af aktiviteten i 2019, mens baseline for de øvrige måneder som vanligt fastlægges på baggrund af aktiviteten i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:
   

  At de nuværende områder med aktivitetsafregning videreføres i 2021.

   

  At der sker rammestyring af Børneafdelingen på OUH med virkning fra og med 2019.

   

  At der sker rammestyring af endokrinologien på Sygehus Sønderjylland med virkning fra og med 2019.

   

  At der sker ændring i afregning af videokonsultationer.

   

  At der sker aktivitetsafregning af PET-skanninger.

   

  At der sker fortsat pukkelafvikling af ekkokardiografier.

   

  At budgetansvarsmodellen for garantiklinikker ændres, således at budgetansvaret for aflyste operationer, der efterfølgende går ud i det private, pålægges den afdeling, der har aflyst operationen frem for den garantiklinik, der har ansvar for det pågældende behandlingsområde.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til løbende at kunne beslutte midlertidig stykprisafregning indenfor områder med fortsat lange ventetider efter årsskiftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/24532
  6. Godkendelse af justering af budgettet for social- og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume

  Der er efter regionsrådets vedtagelse af budget 2021 foretaget en række justeringer i budgettet for social- og specialundervisning. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

   

  De endelige takster, ændringer i budgetterne samt priser for beboerbetalinger fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 28. september 2020 budgettet for 2021 for social- og specialundervisning. Budgettet for 2021 er tilsvarende tidligere år alene en fremskrivning af det foregående års budget. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster for 2021 først efter vedtagelsen af budgettet.

   

  Taksterne bliver fremlagt for kommunerne til orientering i december/januar via de syddanske kommuners fælleskommunale socialsekretariat.

   

  Det justerede budget for social- og specialundervisning for 2021 er udarbejdet på baggrund af de endelige takster, antallet af normerede pladser og belægningsprocenter på de sociale tilbud. Der er desuden indregnet aktivitets- og kapacitetsmæssige ændringer samt justeringer vedrørende borgere med ændrede behov for støtte.

   

  Fra 2009-2020 er taksterne samlet set reduceret med ca. 10 procent. Taksterne er ikke reduceret for 2021. Da der i 2021 er flere normerede pladser på de eksisterende døgntilbud og generelt flere indskrevne borgere er de budgetterede takstindtægter i det endelige budget for 2021 i forhold til det vedtagne budget for 2021 ca. 17,5 mio. kr. højere, svarende til 2,5 %.

   

  Omkostningerne inden for social- og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og nettovirkningen af ændringer i budgettet for regionen er som helhed derfor nul.

   

  Kommunerne beregner og fastlægger beboerbetalingerne efter serviceloven (husleje, el, varme og madserviceordning). Øvrige ydelser, der ikke er visiteret efter serviceloven, opkræves som hidtil af regionens sociale tilbud. Priserne for beboerbetalingerne, som de regionale sociale tilbud opkræver, fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de endelige takster, ændringer i budgetterne samt priser for beboerbetalinger godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/43007
  7. Godkendelse af regnskab, budget og sengedagstakst for SANO Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår overenskomst med SANO Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab samt budget og sengedagstakst for centeret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SANO Middelfart behandler forskellige led-, ryg og muskelsygdomme og er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne om frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme.

   

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO Middelfart, skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab for 2019 samt budget og sengedagstakst for 2021.

   

  Af nedenstående tabel fremgår regnskaberne og udviklingen fra 2018 til 2019.

   

  1.000 kr.

  2018

  2019

  Driftsudgifter

  16.499

  16.234

  Driftsindtægter (ekskl. betaling fra regionerne)

  2.532

  2.039

  Betaling fra regionerne

  14.726

  14.989

  Samlet regnskab

  759

  795

   

  Regnskabet er blevet revideret, og der har ikke været anledning til forbehold.

   

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag, herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2021 for SANO Middelfart.

   

  Den samlede fritvalgsramme er i budgettet for 2021 fremskrevet til 14,438 mio. kr.

  Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,990 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 15,428 mio. kr. i 2021.

   

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 14,557 mio. kr. og en aktivitet på 8.163 sengedage, hvilket stort set svarer til antallet i budget 2020. Den foreslåede takst for 2021 er beregnet til at stige fra 1.866 kr. til 1.890 kr.

   

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2021 på 16,9 mio. kr., som dels dækkes af betalinger fra regionerne på 15,428 mio. kr., dels driftsindtægter på 2,4 mio. kr. Driftsindtægterne dækker over bl.a. bassin lejeindtægter og indtægter fra selvbetalende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regnskab 2019 for SANO Middelfart godkendes.

   

  At budget 2021 for SANO Middelfart på 16,9 mio. kr. godkendes.

   

  At sengedagstaksten for 2021 på 1.890 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/21072
  8. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring COVID-19 pandemiens påvirkning af bemandingen på byggepladsen.

   

  Siden rapportering for 2. kvartal har bygherre og totalentreprenør den 15. september 2020 indgået aftale (allonge IV) med totalentreprenøren om tidsfristforlængelse. Aftalen bygger på konsekvenserne af COVID-19 pandemien og er indgået under regeringens særlov af 31. marts 2020 vedrørende kommuner og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19. Aftalen betyder, at afslutningen af projektet forskydes med 4 måneder for så vidt angår Vidensakse (DP03), behandlings- og sengeområdet (DP04) og klyngerne, (DP05 og DP06). Klyngen DP07 forskydes med 3 måneder. Samtidig håndterer aftalen ligeledes klyngen DP08, der også er tidsmæssigt påvirket af ændrede strålehygiejniske designkrav, hvilket har betydet væsentlige projekteringsændringer af området. DP08 forskydes samlet med 6 måneder. Aftalen vedr. DP08 betyder en merudgift for projektet på 25 mio. kr., som regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2020. På samme møde meddelte regionsrådet bevilling på 18 mio. kr. til  en forlængelse af projektorganisationen på 4 måneder.

   

  Det er denne reviderede tidsplan, som nu er gældende, og trafiklysvurderingen foretages således op mod denne. Med tidsfristforlængelsen er forventningen, at tidsplanen kan overholdes, hvorfor trafiklysmarkeringen vedr. tid skifter fra gul til grøn og samtidig markeres som ”forbedret”.

   

  Trafiklysmarkeringen for ”økonomi” er, i lighed med forrige kvartal, farvet grøn, idet projektøkonomien fortsat er i balance, ligesom projektets likvide reserver og sparekatalog er højere end det estimerede reservebehov ved udgangen af 3. kvartal 2020.

   

  Det vurderes, at projektet fortsat er i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsniveauer. Der er således ikke grundlag for bemærkninger, hvorfor trafiklysmarkeringen for ”kvalitet” rapporteres i grøn.

   

  Periodens primære aktiviteter har ligesom foregående kvartal været beton- og stålelementmontage på delprojekterne DP03-08. Råhusarbejdet færdiggøres successivt, hvilket gør det muligt at starte op på facademontage på de dele af projektet, der er længst fremme. Der er således startet op på facademontage på den vestlige del af projektet, det vil sige klyngerne DP05 og 06. Desuden er størstedelen af Vidensaksen og behandlings- og sengeområdet (DP03 og 04) nu oppe i fuld højde.

   

  Udbudsprocessen vedr. aptering er gennemført og indstilling om tildeling af betinget kontrakt blev godkendt på regionsrådsmødet den 26. oktober 2020. Aptering omfatter udstyr til - og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, Nuclear og skopirum i DP03-08. Nu gennemføres en projekterings- og optimeringsfase med henblik på at forelægge regionsrådet sagen inden indgåelse af en endelig og ubetinget kontrakt i marts 2021, hvor der vil blive søgt om en samlet bevilling til apteringsprojektet.

   

  Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er nu nået til, at regionsrådet forelægges sag indeholdende indstilling om godkendelse af licitationsresultat og meddelelse af anlægsbevilling.

   

  Der har som opfølgning på debatten i medierne omkring lærlingeklausulen (sagen om de 46 polske lærlinge) været en dialog med totalentreprenøren omkring lærlingeklausulen. Det er mundet ud i en fælles forståelse af lærlingeklausulen på linje med den opfattelse regionen hele tiden har forfægtet. Konkret er det aftalt, at det fremadrettet udelukkende er arbejdstid på byggepladsen i Odense, der kan indgå i lærlingeopgørelsen. Totalentreprenøren har i øvrigt oplyst, at lærlingekravet overholdes for 2019 og 2020 uden at inkludere lærlinge uden for byggepladsen i Odense.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er uændrede fra seneste rapportering:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer.

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen.

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader.

   

  Der foreligger også en ny rapport fra Det Tredje Øje (DTØ). DTØ har peget på 4 nye anbefalinger og samtidig er 8 anbefalinger fra de seneste år lukket, da de er løst. De nye anbefalinger går primært på samarbejdet med totalentreprenøren. Der vil blive fulgt op på de nye anbefalinger i den kommende tid.

   

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 3. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 3. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  9. Rapportering nr. 40 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen, hvor sengebygningen er færdiggjort og tilbage er ombygning af eksisterende sygehus.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Ombygningsarbejderne har i nogen grad været påvirket af COVID-19-restriktioner, som har stoppet eller forlænget byggeaktiviteten. COVID-19-beredskabet og tiltag for minimering af smittespredning har samlet set haft en negativ effekt på fremdriften. Det er vanskeligt at opgøre helt eksakt, men vurderingen er, at de ombygningsarbejder, der har været i gang i perioden medio marts til udgangen af juni, under ét er blevet ca. 3-4 uger forsinket. Dertil kommer bygning A, som har været inddraget i forbindelse med COVID-19-beredskab fra medio marts til medio juni og dermed ikke indgået i planlægning af byggeaktiviteter.

   

  Det samlede projekt, herunder optionsarbejderne, er dog fortsat inden for rammerne af den

  af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015.

   

  Økonomien er samlet set fortsat inden for budget og er således fortsat markeret grøn, hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal 2020. Der er dog i projektet fortsat meget fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder.

   

  Efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet er det vurderingen, at de likvide reserver

  alene er tilstrækkelige til at imødegå det forventede omfang af uforudsete omkostninger på de udestående ombygningsarbejder, hvorfor Change Request kataloget udgår som

  styringsværktøj i forhold til identifikation af væsentlige besparelsesmuligheder.

   

  Summen af de resterende reserver (sum af ikke disponerede midler) andrager 13,1 mio. kr. med udgangen af 3. kvartal.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste tre rapporteringer fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 3. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/53440
  10. Udskiftning af blodbus
  fold dette punkt ind Resume

  For fortsat at give mulighed for tapninger af blod på Fyn uden for Odense og Svendborg, det vil sige i Assens, Bogense, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v., og af hensyn til den generelle forsyningssikkerhed med transfusionsblod foreslås det, at der igangsættes en proces vedr. udskiftning af den nuværende blodbus på Odense Universitetshospital (OUH).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH’s blodbus blev sat i drift i marts 2004 for fortsat at tilbyde borgerne mulighed for at donere blod i de områder, hvor mindre sygehuse og dermed lokale tappelokaler blev nedlagt. Blodbussen var – og er – mere økonomisk end at opretholde flere lokale tappesteder, da der spares udstyr, inspektioner/instruktioner, rengøring, ”husleje” og vedligeholdelse, mens tidsforbruget for personalet til transport er stort set det samme.

   

  Den nuværende blodbus tapper ca. 8.500 donorer, svarende til 20 % af fuldblodstapningerne i Region Syddanmark og er en af tre blodbusser, som tilsammen står for over halvdelen af fuldblodtapningerne i regionen. Tapningerne har primært været foretaget uden for Odense, men også ved Bilka i Odense. Efter flytning af tappefunktionen til Stærmosegårdsvej pr. 5. november 2020 er blodbussen flyttet til OUH, så personalet fortsat kan donere fuldblod i nærheden af arbejdspladsen. Derudover skal den som hidtil betjene Assens, Bogens, Kerteminde, Nyborg, Rudkøbing og Ringe m.v.

   

  Det vurderes således, at der fortsat er brug for 3 blodbusser i regionen og dermed behov for at genanskaffe en bus til OUH, ligesom den nuværende bus bevares som reserve for regionens tre blodbusser i en periode. Baggrunden for dette er behov for fleksibilitet, og at blodbussen skal indgå i det samlede regionale forsyningsnet, hvor det bl.a. er afgørende, at kapaciteten kan opretholdes, hvis et uheld sætter en blodbus ud af drift i længere tid.

   

  Blodbusser har en forventet levetid på ca. 15 år, men kan med nøje vedligeholdelse holde længere. Da det imidlertid tager et par år at gennemføre EU-udbud, bestilling af særligt chassis hos en lastbilproducent og selve fremstillingen af blodbussen, er det nødvendigt at påbegynde processen med at genanskaffe en blodbus nu. Ved igangsætning nu vil den forventede tidsplan overordnet set være følgende:

  -          4. kvartal 2020: Udarbejdelse af udbudsmateriale

  -          1. kvartal 2021: Udsendelse af udbudsmateriale

  -          2. kvartal 2021: Gennemgang og udvælgelsesproces ud fra indkomne tilbud

  -          2. kvartal 2021: Afgivelse af ordre

  -          Efterår 2022: Modtagelse af ny blodbus.

   

  Udgiften til en ny blodbus skønnes at være i størrelsesordenen 6,2 mio. kr. Skønnet vil blive kvalificeret i den videre proces.

   

  På den baggrund foreslås, at regionsrådet godkender, at processen med at genanskaffe en blodbus til OUH igangsættes, herunder gennemførelse af EU-udbud inden for en ramme på 6,2 mio. kr., idet budget og bevilling hertil indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende genanskaffelse af OUH’s blodbus inden for en anslået budgetramme på 6,2 mio. kr.

   

  At godkende opstart af processen med genanskaffelse, og herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af EU-udbud.

   

  At de budget- og bevillingsmæssige forhold indarbejdes som led i investeringsbudgettet for 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/9545
  11. Afrapportering af midler til offentlig privat innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af Region Syddanmarks budgetaftale 2020 og tidligere aftaler er der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation i Syddansk Sundhedsinnovation. Aktiviteterne inden for offentlig-privat innovation understøtter den regionale udviklingsstrategi og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I en tidligere budgetaftale for Region Syddanmark blev der afsat midler til finansiering af offentlig-privat innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Midlerne finansieres primært af Regional Udvikling og en mindre andel fra sundhedsområdet. I 2019 blev SDSI beskåret 1 mio. kr. som konsekvens af ændringerne i erhvervsfremmesystemet.

   

  Med budgetaftalen for 2020 blev SDSI tilført 2 mio. kr. for 2020 og fremadrettet til ”offentlig-privat innovation” finansieret af de regionale udviklingsmidler. I 2020 er budgettet således samlet på 10,1 mio. kr. til SDSI’s indsats inden for offentlig-privat innovation. Derudover anvendes regionale udviklingsmidler til medfinansiering af konkrete aktiviteter, som varetages af SDSI, eksempelvis afholdelse WHINN, det internationale initiativ, EIP on AHA, og Trial Nation.

   

  Tilskuddet til SDSI’s aktiviteter inden for offentlig-privat innovation understøtter målet om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation i den regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark og delstrategien Sunde Levevilkår, som indgår i Innovationsstrategien. Derudover bidrager aktiviteterne til FN’s verdensmål, særligt mål 3. Sundhed og trivsel og mål 9. Industri, innovation og infrastruktur.

   

  Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af midlerne og sagen redegør således for rammerne herfor. I bilaget findes uddybende beskrivelser af udvalgte eksempler på aktiviteter, som midlerne har bidraget til. I nogle tilfælde anvendes midlerne til medfinansiering af visse OPI-projekter, men ofte anvendes midlerne til mere indirekte at understøtte OPI, idet de finansierer, at SDSI har en administrativ organisation og fysiske faciliteter til at håndtere aktiviteterne.

   

  Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale udviklingsstrategi til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvarer nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet.

   

  SDSI’s rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

   

  SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark med den regionale innovationsstrategi som ramme. Det er områder som:

   

  • Forudsætninger/rammer for OPI

  • Videncenter

  • Projektaktiviteter

  • Formidling/branding.

   

  I bilag findes udvalgte eksempler på aktiviteter inden for disse områder, der understøtter offentlig privat innovation.

   

  Forudsætninger/rammer for OPI
  Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, økonomifunktion, funding-arbejde, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af innovationsfaciliteterne i Forskerparken i Odense. Det er faciliteter, der bl.a. anvendes til test og udvikling.

   

  Videncenter
  Midlerne anvendes til SDSI’s funktion som videncenter på området. Konkret er det blandt andet elementer som metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationen Welfare Tech og andre erhvervsorganisationer.

   

  Projektaktiviteter
  En stor andel af SDSI’s aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne kan være eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der kræves medfinansiering, eller hvor SDSI’s omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud. Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring, ledelsesinformation og økonomistyring i projekterne.

   

  Formidling/branding
  SDSI’s innovationshaller er et eftertragtet mødested for såvel offentlige som private aktører, der er interesserede i eller allerede arbejder med OPI. Aktiviteterne rummer alt fra INTERREG over ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter.

   

  Aktiviteterne her har i 2020 været præget af corona-situationen, og der har ikke været afholdt større, fysiske konferencer og lignende, ligesom besøgstallene er væsentligt lavere end normalt. Det må forventes, at den ekstraordinære situation også kommer til at præge 2021. Der har i stedet været afholdt digitale events og formidlingsaktiviteter eksempelvis om hospitalslogistik, gevinstrealisering, undervisning af studerende, virtuelle besøg m.v. WHINN 2020 gennemføres primært som en digital event.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/49740
  12. Styrkelse af plejeområdet med yderligere sygeplejersker (1000 nye sygeplejersker)
  fold dette punkt ind Resume

  Finansloven i 2020 og 2021 styrker sundhedsvæsenet med 1000 nye sygeplejersker, heraf 214 i Region Syddanmark. I denne sag foreslås regionsrådet at udmønte 78 ekstra sygeplejerskeårsværk til at understøtte de somatiske sengeafdelinger, der har de mest komplekse patienter med stort plejebehov.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2020/21 er det besluttet at styrke sundhedsvæsenet med 1000 nye sygeplejersker. Region Syddanmark styrkes heraf med i alt 214 ekstra sygeplejersker.

   

  Regionsrådet har i januar 2020 besluttet, at de første 107 sygeplejerskeårsværk fra 2020 anvendes til at styrke plejen på de somatiske sengeafdelinger, der er kendetegnet af mange tværsektorielle forløb og mange ældre medicinske patienter og på fælles akutmodtagelser. De ekstra sygeplejersker blev målrettet til at støtte op om den tværsektorielle koordination i form af udskrivningssygeplejersker og tværsektorielle koordinatorer og herigennem aflaste de øvrige sygeplejersker på afdelingerne.

   

  Aftalepartierne har i budgetaftalen for 2021 aftalt en overordnet fordeling af de sidste 107 sygeplejerskeårsværk. Det indgår i aftalen, at 78 sygeplejerskeårsværk skal anvendes til at understøtte sengeafdelinger med de mest komplekse patienter med stort plejebehov. Årsværkene fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske sygehuse. Det er sygehusenes vurdering, at netop disse sengeafdelinger vil opleve størst værdi af flere hænder til gavn for de mest syge patienter.

   

  Det enkelte sygehus fordeler deres andel af de 78 ekstra sygeplejerskeårsværk til de afdelinger, som skal styrkes med midlerne. Regionsrådet vil får forelagt en afrapportering med den konkrete fordeling i løbet af 2021.

   

  Fordeling mellem sygehusene:

   

  Odense Universitetshospital

  Sygehus

  Lillebælt

  Sygehus

  Sønderjylland

  Sydvestjysk Sygehus

  I alt

  Antal årsværk fra 2021

  39

  18

  11

  10

  78

  Økonomi fra 2021

  23,712 mio. kr.

  10,944 mio. kr.

  6,688 mio. kr.

  6,08 mio. kr.

  47,424 mio. kr.

   

  De resterende 29 sygeplejerskeårsværk er i budgetaftalen afsat til udvalgte strategiske indsatser (senfølger efter kræft, socialsygeplejersker, funktionelle lidelser og den sidste tid) samt en styrkelse af den tværsektorielle indsats i psykiatrien. Udmøntningen af disse årsværk forelægges regionsrådet senere som en del af de indsatser, de indgår i. 

   

  Der er i dag fuld beskæftigelse på sygeplejerskeområdet. Det kan besværliggøre rekrutteringen af de ekstra sygeplejerskeårsværk. Der forventes dog i de kommende år uddannet flere sygeplejersker, da optaget på sygeplejerskeuddannelsen har været øget ad flere omgange siden 2016. Der arbejdes desuden med implementeringen af den fuldtidsstrategi, som regionsrådet vedtog primo 2020 med henblik på at øge antallet af fuldtidsansatte i Region Syddanmark.

   

  Region Syddanmark følger op på udvidelsen i antallet af sygeplejersker hvert kvartal. Den seneste opfølgning viser, at Region Syddanmark med 2. kvartal 2020 har udvidet antallet med 97 ekstra årsværk. Med de kendte sæsonudsving betyder det, at Region Syddanmark forventer at nå målet om 107 ekstra sygeplejerskeårsværk ved udgangen af 2020.

   

  Til orientering behandles sagen behandles også i Hovedudvalget den 16. december 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At 47,4 mio. kr. af finanslovsbevillingen til ekstra sygeplejerskeårsværk fordeles som beskrevet.

   

  At de ekstra sygeplejerskeårsværk anvendes til at styrke sengeafdelinger, hvor der er indlagt patienter med komplekse problemer og stort plejebehov.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/13899
  13. Styrkelse af støtte til at søge eksterne midler til forskning
  fold dette punkt ind Resume

  Som et led i implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning fremlægges forslag til yderligere styrkelse af støtten til at søge eksterne midler til forskning med i alt 2 årsværk, hvoraf Region Syddanmark finansierer 0,5 årsværk, svarende til 0,325 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Finansieringen foreslås at findes i de i budget 2018 afsatte midler til implementering af Strategi for Sundhedsforskning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2018 afsatte regionsrådet 2 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021 og frem til at understøtte implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning.

   

  I januar 2019 godkendte regionsrådet Strategi for Sundhedsforskning, som satte nye ambitiøse mål for forskningsområdet i Region Syddanmark.

   

  I juni 2020 godkendte regionsrådet, som en konsekvens heraf, styrkelse af en række forskerstøttefunktioner, herunder juridisk- og Good Clinical Practice (GCP)-bistand til kliniske forsøg samt forbedret støtte ved ansøgninger til Region Syddanmarks forskningspuljer med en samlet finansiering på 1,43 mio. kr. i 2019 og fra 2020 og frem 1,73 mio. kr. årligt, der er finansieret af ovenstående budgetmidler.

   

  Et af målene i Strategi for Sundhedsforskning under hovedområdet Forskning for klinikken er, at ”eksterne midler til forskning udgør mindst 2/3 af alle midler til forskning senest i 2024”. Som en konsekvens heraf er der ligeledes et mål om at forskningsstøtten til bl.a. rådgivning og bistand til fundraising skal være styrket yderligere senest i 2020.

   

  Der fremlægges på den baggrund her forslag om yderligere styrkelse af støtten til fundraising i form af en udvidelse af Syddansk Forskerstøtte på Sundhedsområdet, der drives via en samarbejdsaftale med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU). Funktionen har eksisteret siden 1. januar 2011, og har indtil nu bestået af 2,8 årsværk hvoraf Region Syddanmark har finansieret 1 årsværk.

   

  Syddansk Forskerstøtte hjælper forskere fra regionens sygehuse m.v. med ansøgninger til eksterne forskningsfonde, og har særligt fokus på større og komplekse ansøgninger, som eksempelvis ansøgninger til EU-fonde, amerikanske fonde m.v. Derudover afholder enheden bl.a. kurser for forskere og administrativt personale i fundraising. Der er blandt forskerne stor tilfredshed med bistanden, men også et behov for støtte, der er større end enheden har kunnet imødekomme.

   

  Region Syddanmark har derfor drøftet en udvidelse af Syddansk Forskerstøtte på Sundhedsområdet med SDU, og på den baggrund anbefales det at tiltræde en aftale med SDU om en samlet udvidelse af enheden med 2 årsværk, hvoraf Region Syddanmark finansierer 0,5 årsværk, i alt en ekstra udgift på 0,325 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Udvidelsen foreslås finansieret af de midler, som regionsrådet i budget 2018 afsatte til implementeringen af Strategi for Sundhedsforskning, jf. tabellen nedenfor.

   

   

  Med udvidelsen vil Syddansk Forskerstøtte på Sundhedsområdet bl.a. få mulighed for at udvide deres aktiviteter og etablere udgående funktioner til sygehusene for at komme tættere på de forskere, som de servicerer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Syddansk Forskerstøtte på Sundhedsområdet udvides med 2 årsværk, hvoraf Region Syddanmark finansierer 0,5 årsværk.

   

  At finansiering af udvidelsen på i alt 0,325 mio. kr. årligt sker fra det afsatte midler til implementering af Strategi for Sundhedsforskning i budget 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/30952
  14. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 2. opslag 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb, Region Syddanmarks Ph.d. pulje samt Region Syddanmarks pulje til Fri og Strategisk Forskning, som har været i 2. opslag i 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen. I januar 2020 blev puljestrukturen ændret, hvor Region Syddanmarks Forskningspulje 1, 2 og 3 blev ændret til Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning samt enkelte administrative justeringer blev foretaget på Region Syddanmarks Ph.d. pulje og på Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb. De tre puljer har nu været i 2. opslag i år, og bedømmelsesudvalgenes indstillinger til støtte er blevet godkendt af det regionale strategiske forskningsråd.

   

  Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb
  Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning og støtter derfor frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger.

   

  I 2. opslag 2020 er der 6,406 mio. kr. til uddeling, hvor ansøger maksimalt kan tildeles 600.000 kr. pr. bevilling.

   

  Der indkom 15 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 8 ansøgninger støtteegnede til sammenlagt 4,464 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler på 1,942 mio. kr., der kan overføres til næste opslag for puljen, som har frist den 16. marts 2021.

   

  I bilag 1 er der en samlet oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb 2. opslag 2020.

   

  Region Syddanmarks Ph.d. pulje
  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje har til formål at sikre, at en større del af sundhedspersonalet i regionen får mulighed for at tage en forskeruddannelse og dermed skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag, hvor Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles.

   

  I 2. opslag 2020 er der 12,248 mio. kr. til uddeling, svarende til, at der kan uddeles op til 21 ph.d. stipendier á 578.000 kr. pr. stipendie. 

   

  Der indkom 77 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 21 ansøgninger støtteegnede til sammenlagt 12,138 mio. kr.

   

  Dermed er der restmidler på 110.000 kr., der overføres til næste opslag for puljen, som har frist den 16. marts 2021.

   

  I bilag 2 er der en samlet oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2. opslag 2020.

   

   

  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning
  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning har til formål at sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Resultaterne skabes ved at støtte forskning, der foregår på tværs af sygehuse, fag og sektorer.

   

  I 2. opslag 2020 er der 7,235 mio. kr. til uddeling, hvor ansøger maksimalt kan tildeles 1 mio. kr. pr. projekt.

   

  Der indkom 50 ansøgninger til puljen, som søgte støtte til et tværgående forskningsprojekt på op til 1 mio. kr. Heraf var 42 inden for de strategiske forskningsområder og 8 var til fri forskning. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 21 ansøgninger støtteegnede til i alt 7,228 mio. kr., heraf var 18 inden for de strategiske forskningsområder og 3 til fri forskning.

   

  Dermed er der restmidler på 7.000 kr., der overføres til næste opslag for puljen, som har frist den 16. marts 2021.

   

  I bilag 3 er der samlet en oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning 2. opslag 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillingen om støtte til 8 ansøgninger i Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb godkendes.

   

  At restmidler fra 2. opslag for Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb på 1,942 mio. kr. overføres til 1. opslag i foråret 2021.

   

  At indstillingen om støtte til 21 ph.d. stipendier i Region Syddanmarks Ph.d.-pulje godkendes.

   

  At restmidler fra 2. opslag for Region Syddanmarks Ph.d. pulje på 110.000 kr. overføres til 1. opslag i foråret 2021.

   

  At indstillingen om støtte til 21 ansøgninger til Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning godkendes.

   

  At restmidler fra 2. opslag for Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning på 7.000 kr. overføres til 1. opslag i foråret 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22761
  15. Beslutning om lukning af den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Med baggrund i den kritiske lægedækningssituation i Esbjerg gennem lang tid, og i ønsket om at afprøve nye måder at drive praksis på, åbnede regionen i september 2018 en regionsklinik på og driftet af Sydvestjysk Sygehus. Det foreslås i sagen, at den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus lukkes pr. 1. marts 2021 set i lyset af lægedækningssituationen, som forventes at blive forbedret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen fik i januar 2018 Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse til at etablere en regionsdrevet almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus (SVS). Dette skete efter § 233 (”forsøgsparagraffen”) i sundhedsloven. Der blev indgået aftale med Sydvestjysk Sygehus om at forestå driften af klinikken, som åbnede i september 2018.

   

  Formålet med klinikken var først og fremmest at sikre lægedækningen i Esbjerg, som på daværende tidspunkt havde været kritisk i flere år. Derudover at afprøve nye organisations- og samarbejdsformer med det overordnede formål at optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring patienten med bedre og mere sammenhængende patientforløb til følge.

   

  Erfaringer fra de første to år

  Regionsklinikken på SVS har været åben for tilgang af patienter siden opstarten i september 2018. Derved har klinikken spillet en væsentlig rolle i sikring af lægedækningen og lægevalget i Esbjerg de seneste år, hvilket var det primære formål med klinikken.

   

  Der har været og er fortsat meget store udfordringer med at sikre den lægelige bemanding i klinikken, hvilket har hæmmet det påtænkte udviklingsarbejde i klinikken væsentligt. Der har løbende været udviklingsprojekter i klinikken, men grundet bemandingssituationen langt fra på det ønskede niveau.

   

  Til trods for de store udfordringer med at rekruttere læger, har klinikken spillet en meget vigtig rolle i forhold til sikringen af lægedækningen i Esbjerg. Klinikken betjener i dag omkring 2600 patienter.

   

  Lægedækningssituationen i Esbjerg nu

  Lægedækningssituationen i Esbjerg ser nu ud til at lysne.

   

  Regionens kontrakt med alles Lægehus udløber 1. december 2020 og dermed lukker udbudsklinikken i Hjerting, men der vil fortsat være praksis i lokalerne, idet to partnerlæger hver har opkøbt et ydernummer med patienter fra eksisterende Esbjerg-læger, og den ene har derudover købt et ny-udmøntet 0-ydernummer af regionen. Det forventes, at disse klinikker vil passe patienter svarende til omkring 2000 patienter pr. kapacitet, hvilket er en del over normtallet. Udbudsklinikkens patienter har fået gratis lægevalg, og kan vælge mellem åbne praksis i Esbjerg, pr. 1. december 2020.  Endvidere åbner der 1. december 2020 en ny klinik i Esbjerg N, med tre 0-kapaciteter. Denne klinik har angivet at ville passe 4800 patienter. Som billedet ser ud nu, er der således tilstrækkelig med ”PLO-kapacitet” til at betjene både de patienter, der er tilmeldt udbudsklinikken, og de patienter, der er tilmeldt SVS-klinikken. Alt andet lige vil der endvidere være en buffer-kapacitet på omkring 600 patienter, når patienterne fra udbudsklinikken og SVS-klinikken er fordelt. Denne buffer-kapacitet vil formentlig være højere, da især partnerskabsklinikkerne forventes at betjene et højt antal patienter, måske tæt på de 2.700, som er den maksimale grænse for antallet af sikrede pr. kapacitet.

   

  Endelig har administrationen af udvalget for det nære sundhedsvæsen tidligere på året fået mandat til at udmønte yderligere 2 stk. 0-ydernumre i Esbjerg ved behov. Det overvejes at annoncere disse ydernumre om nogle måneder for at etablere yderligere buffer-kapacitet i Esbjerg, når SVS-klinikken er lukket.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at lægedækningssituationen i Esbjerg om kort tid er så gunstig, at det bør overvejes at lukke regionsklinikken på Sydvestjysk Sygehus.

   

  Såfremt der sker en uventet, væsentlig forringelse af lægedækningssituationen i Esbjerg, lægges situationen op til fornyet overvejelse.

   

  Proces

  Efter en regionsrådsbeslutning om at lukke klinikken vil diverse administrative procedurer vedrørende lægevalg mv. gå i gang. Dette tager omkring to måneder, hvilket betyder, at det forventes, at klinikken kan lukke 1. marts 2021.

   

  Der vedlægges en oversigt over lægedækningen i Esbjerg pr.1. november 2020, men der gøres opmærksom på, at idet udbudsklinikkens patienter pt. har lægevalg, og idet den kommende nye klinik i Esbjerg N også kan vælges nu, så vil der ske ændringer i de enkelte klinikkers patienttal i løbet af november.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus lukkes pr. 1. marts 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum stemte imod.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem (Enhedslisten) stemte imod.


  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.
   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/2073
  16. Beslutning om fremtidig lægebetjening på Ærø uden for de praktiserende lægers åbningstid
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til en ny organisering af lægevagtsbetjeningen på Ærø uden for de praktiserende lægers arbejdstid på Ærø, således at Ærø Sygehus og den regionale lægevagtsordning pr. 1. februar 2021 overtager vagtforpligtelsen fra de praktiserende læger på Ærø.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende lægebetjening af befolkningen på Ærø, uden for de praktiserende lægers åbningstid, varetages dels af øens praktiserende læger, der driver en selvstændig lægevagtsordning på øen, dels af sygehusansatte læger eller konsulenter på Ærø Sygehus.

   

  Rekrutteringssituationen på Ærø er vanskelig, og den nuværende obligatoriske vagtforpligtelse for øens praktiserende læger anses som værende en hæmsko for rekruttering af praktiserende læger til dagtiden på Ærø.

   

  Der er et lavt aktivitetsniveau i både lægevagtsordningen og på sygehuset uden for lægernes åbningstid.

   

  Pr. 1. december 2020 ophører den nuværende udbudsklinik i Ærøskøbing, hvorved der i udgangspunktet er en almenlæge mindre til at indgå i de praktiserende lægers vagtordning.

   

  Med baggrund i ovenstående situation fremlægges forslag til en ændring af lægebetjeningen

  uden for de praktiserende lægers åbningstid således, at Ærø Sygehus overtager de fysiske konsultationer i vagttiden fra de praktiserende læger på øen. Telefoniske konsultationer og den telefoniske visitation overgår til den regionale lægevagt. Der lægges op til, at ændringen træder i kraft den 1. februar 2021. Der er indgået aftale med de resterende fire praktiserende læger på Ærø om fortsat at varetage vagtbetjeningen i december og januar for 85.000 kr. ekstra månedligt med henblik på, at lægerne kan købe sig fri fra nogle vagter (lægerne var oprindeligt stillet vagtfritagelse i udsigt pr. 1. december 2020).

   

  Der vil fortsat være fem kapaciteter hos de praktiserende læger på Ærø og regionen har fået meddelelse om, at den nuværende femte (og ledige) kapacitet besættes med en ny læge pr. juni 2021.

   

  Der er opnået enighed med PLO Syddanmark om en aftale, som pr. 1. februar 2021 ophæver Ærø-lægernes nuværende vagtforpligtelse (vedlagt).

   

  Modellen indebærer:

   

  -          Det nuværende lægevagtsnummer på Ærø nedlægges og borgere og turister fra Ærø benytter efterfølgende det regionsdækkende lægevagtsnummer.

   

  -          Udgangspunktet for patienter med behov for at blive tilset ved fysisk tilstedeværelse er, at patienten selv fragter sig ind til Ærø Sygehus.

   

  -          Der vil ikke være besøg i hjemmet fra sygehusets personale. Hvis det vurderes, at en patient skal tilses, og det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt for patienten at befordre sig til sygehuset, kan der arrangeres siddende eller liggende transport. Der vil være mulighed for besøg af en akutsygeplejerske fra kommunen i hjemmet med videostøtte fra lægevagten.

   

  -          Det indgår i aftalen med PLO Syddanmark, at Ærø-lægerne aflægger nødvendige sygebesøg inden vagttidens påbegyndelse i henhold til overenskomsten og relevante lokalaftaler, herunder den særlige aftale om sygebesøg til forebyggelse af akutte indlæggelser.

   

  -          Der etableres en specialistrådgivning via telefon eller video fra den regionale lægevagt til lægerne på Ærø Sygehus.

   

  -          Ærø-lægerne har hidtil stået til rådighed ved behov for to samtidige ambulancer på Ærø. Denne opgave vil i den nye model fremadrettet blive varetaget af Ærø Redningskorps, som der indgås aftale med (vedlagt).

   

  Såfremt ændringen vedtages, vil befolkningen på Ærø blive orienteret om ændringen via pressemeddelelse, brev i e-boks, avisannonceringer og via plakater på centrale steder.

   

  Omlægningen af lægebetjeningen i vagttiden på Ærø forventes at medføre flere udgiftsbesparelser end merudgifter for regionen, som vil kunne bruges i det fremtidige arbejde om bedre sundhed og trivsel for borgerne på Ærø. Kontrakten med udbudsklinikken alles Lægehus i Ærøskøbing udløber pr. 1. december 2020. Omlægningen medfører et bortfald af regionens udgifter til ydelsesafregning i vagttid, vagtberedskabshonorar og ambulancebistandsydelse i vagttiden til øens praktiserende læger pr. 1. februar 2021 og dette modsvares ikke af den forventede udgift til Ærø Sygehus for varetagelse af lægevagtsopgaven eller til Ærø Redningskorps samt specialistrådgivningen fra den regionale lægevagt.

   

  Da de samlede udgifter endnu ikke er endeligt opgjorte, vil der på et senere tidspunkt blive fremlagt et særskilt punkt om de økonomiske konsekvenser ved omlægningen af vagtordningen på Ærø.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den fremlagte løsningsmodel for lægebetjeningen på Ærø i vagttiden godkendes.

   

  At den reviderede aftale om den regionale lægevagtsordning godkendes.

   

  At aftalen mellem regionen og PLO Syddanmark om bortfald af vagtforpligtelse på Ærø godkendes.

   

  At aftalen mellem regionen og Ærø Redningskorps om akutberedskab godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Oplæg vedhæftet.

   

  Morten Brixtofte Petersen og Annette Blynel tager forbehold.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  3 medlemmer (Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.
   

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/8119
  17. Beslutning om flytning af regionale funktioner til nyt sundhedshus i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er i dialog med Varde Kommune om at flytte blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge ind i et nyt sundhedshus, som Varde Kommune etablerer. I dette punkt præsenteres økonomien i forhold til finansiering af flytning af de regionale funktioner. Det anbefales, at der træffes beslutning om flytning af regionale funktioner til nyt sundhedshus i Varde Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i en længere periode været i dialog med Varde Kommune om etablering af et sundhedshus i det tidligere, nu lukkede, privathospital Hjertecenter Varde. Varde Kommune har indgået aftale med en privat investor, der har opkøbt hjertecenteret, omkring etablering af et sundhedshus i lokalerne. Varde Kommune flytter Center for Sundhedsfremme til det nye sundhedshus og etablerer desuden to sygeplejeklinikker. Derudover er Varde Kommune i dialog med læge- og speciallægeklinikker, der ønsker at flytte ind i sundhedshuset.

   

  Sydvestjysk Sygehus ser et potentiale i et tættere samarbejde med kommunen – blandt andet ved at flytte blodprøvetagning og EKG ind i det nye sundhedshus. Der er ligeledes gode perspektiver i at flytte vagtlægen ind i de nye lokaler.

   

  I forbindelse med flytning af de to regionale funktioner er der følgende økonomiske forhold, der skal tages i betragtning:

   

  • Blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge har i dag til huse i den del af det gamle sygehus i Varde, som regionen fortsat ejer, og hvor også jordemodercenteret og lokalpsykiatrien har lokaler. Den gennemsnitlige årlige udgift for blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge har i de seneste tre år været 210.000 kr. Ved fraflytning af disse funktioner udestår derfor stillingtagen til finansieringen af disse udgifter. Med henblik på at sikre, at udgifterne ikke pålægges de tilbageværende enheder i det gamle sygehus anbefales meddelt en underskudsgaranti, indtil der er fundet alternativ anvendelse for de ledige lokaler.

   

  • I forbindelse med etableringen af det nye sundhedshus har Varde Kommune beregnet en årlig lejeudgift på 260.000 kr. for blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge. Ved at flytte funktionerne over i de nye lokaler i sundhedshuset, er der derfor tale om en merudgift på op til 50.000 kr. til husleje.

   

  I budget 2020 fremgår det under punkt 5.3.5 om sundhedshuse, at der i forbindelse med initiativer til understøttelse af det nære sundhedsvæsen kan være øgede udgifter til eksempelvis husleje, og at aftaleparterne har afsat 3,0 mio. kr. årligt til finansiering heraf. Det fremgår desuden, at udvalget for det nære sundhedsvæsen fremlægger forslag til anvendelse af puljen.

   

  For at muliggøre flytningen af de regionale funktioner, og herved understøtte det bilaterale samarbejde med Varde Kommune, lægges der i nærværende punkt op til, at de udgifter, der er forbundet med flytningen af blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge, finansieres via ovennævnte pulje. Se nedenstående tabel for den samlede økonomi.

   

  Tabel 1 – overblik over årlige udgifter

   

  Underskudsgaranti: Finansiering af udgifter forbundet med fraflytning af blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge, så den nuværende husleje for de to funktioner ikke pålægges de resterende enheder i det gamle sygehus

  210.000 kr. årligt

  Finansiering af merudgift i forbindelse med den forhøjede husleje i det nye sundhedshus

  50.000 kr. årligt

  Total

  260.000 kr. årligt

   

  Det skal bemærkes, at etableringen af Varde Sundhedshus er til politisk behandling i Varde Kommune i november 2020, og at den endelige godkendelse fra kommunal side forudsætter, at Region Syddanmark kan indgå i sundhedshuset.

   

  Den endelige godkendelse fra regionens side forudsætter, at der kan indgås aftale om lejekontrakt med Varde Kommune. Lejekontrakten er for nuværende under forhandling.

   

  Administrativ tilføjelse

  Administrationen har efter udsendelse af dagsordenen til møde i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30. november 2020 fået oplyst, at Varde Kommune har været nødt til at udskyde deres politiske behandling til december/januar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende, at blodprøvetagning og EKG samt vagtlæge flyttes til det nye sundhedshus i Varde Kommune.

   

  At Sydvestjysk Sygehus tilføres op til 50.000 kr. årligt til øgede huslejeudgifter herved.

   

  At Sygehusdirektion ved Sydvestjysk Sygehus bemyndiges til at indgå lejeaftale inden for den meddelte økonomiske ramme.

   

  At der meddeles en underskudsgaranti på op til 210.000 kr. vedr. tidligere Varde Sygehus, indtil der er fundet anvendelse for de ledige lokaler.

   

  At samlede udgifter på op til 260.000 kr. årligt finansieres af den afsatte ramme i budget 2020 til understøttelse af det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-11-2020

  Udsættes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Punktet blev taget af dagsordenen ved mødets start.


  Sagsnr. 19/46781
  18. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 – status november 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre håndteringen af de ventende patienter og de pukler, der er skabt af COVID-19, er der, jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020, iværksat en række initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er på alle sygehuse iværksat en række pukkelafviklingsprojekter, hvor sygehusene har taget særlige initiativer til at øge aktiviteten og håndtere de ventende patienter. Alle sygehuse har budt ind med områder, og det forventes, at der vil komme yderligere projekter til. Af vedhæftede bilag ”Oversigt over fremsendte pukkelafviklingssager” fremgår en status på, hvilke pukkelafviklingsprojekter, der er igangsat på sygehusene.

   

  Hovedparten af garantiklinikkerne har nu så lave ventetider, at de har mulighed for at tage imod nyhenviste patienter, således at de øvrige sygehuse kan viderevisitere patienter hertil. Kun 1 garantiklinik har endnu ikke korte nok ventetider til at tage imod patienter viderehenvist fra andre sygehuse. Det drejer sig om Demensklinikken på Odense Universitetshospital, som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. januar 2021. Af vedhæftede bilag ”Status garantiklinikker – november 2020” gives en status på garantiklinikkernes ventetider.

   

  På psykiatriområdet er der ikke som sådan garantiklinikker, men alle afdelinger er nu i normal drift igen. Udredningsretten blev genindført pr 1. september 2020. Den aktuelle målopfyldelse på udredningsretten er ca. 90 pct. svarende til målsætningen i Region Syddanmark. 

   

  Jævnfør regionsrådets beslutning af 25. maj har Region Syddanmark den 26. maj indgået aftale med fire privathospitaler beliggende i region, hhv. Privathospitalet Mølholm, Privathospital Kollund, Aleris-Hamlet, Esbjerg og Capio CFR, Odense.

   

  Med baggrund i aftalerne er udgangspunktet, at ventende patienter skal tilbydes udvisitering til privatsygehusene, hvis disse har et relevant behandlingstilbud. Visitationen sker ud fra en lægefaglig vurdering af patientens udredning- eller behandlingsbehov, og vurderingen skal først og fremmest tage udgangspunkt i patientens behov for en hurtig tid.

   

  I vedhæftede bilag ”Oversigt over udvisiteringer fra Region Syddanmark – november 2020” gives en status på udvisiteringer til det private. Heraf ses, hvor mange patienter der har fået tilbudt behandling i det private, og hvor mange der har taget imod dette. Ligeledes fremgår estimeret forbrug på privathospitalerne fordelt på henholdsvis de henvisende afdelinger og fordelt på privathospitalerne.

   

  Det har vist sig, at andelen af patienter, der tager imod tilbud om behandling i det private set i forhold til antallet, der får det tilbudt, fortsat ikke er så højt som forventet. På Odense Universitetshospital har kun 17 pct. af de patienter, der har fået tilbud i det private, taget imod, på Sygehus Lillebælt 29 pct., på Sygehus Sønderjylland 33 pct. og på Sydvestjysk Sygehus har kun 12 pct. taget imod tilbuddet om at komme ud i det private. Samlet set har kun 20 pct. af de patienter, der har fået tilsendt brev om tilbud i det private, taget imod dette tilbud. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/10869
  19. Afrapportering af udvalgte indikatorer og målbilleder for Region Syddanmark (4. afrapportering 2020) til orientering
  fold dette punkt ind Resume

  4. afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark for 2020 forelægges nu regionsrådet. Ligesom ved 3. afrapportering er der ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages. Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer. Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund og formål

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drifts- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Udgangspunktet er, at nationale mål, der er retningsgivende på Region Syddanmarks opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet.

   

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den gældende sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi- og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Formålet med afrapporteringen er at skabe overblik over graden af målopfyldelse på udvalgte indikatorer. Samtidig gives et overblik over planlagte temaafrapporteringer.

   

  Ligesom ved 3. afrapportering er det ved denne afrapportering kun indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages.

   

  Afrapportering

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

   

  1) Faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer: Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet er der også løbende temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Temaafrapporteringerne er begrundet i, at der er temaer og særlige emner, som det med passende intervaller er meningsfuldt at give en uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, det er hensigtsmæssigt at afrapportere med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne er egnede til kvantificering.

   

  I forhold til de kvartalsvise kvantitative afrapporteringer er der vedlagt et notat (bilag 1), der beskriver de overordnede tendenser i udviklingen af indikatorer samt et databilag (bilag 2), hvor de bagvedliggende data fremgår.

   

  Indikatorerne kan justeres løbende, eksempelvis hvis der er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer. Der kan også være indikatorer, der stabiliseres over tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

   

  Indikatorerne afrapporteres fire gange årligt parallelt med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. Data skal ses i sammenhæng med de indsatsområder på sundhedsområdet for 2020, der blev politisk behandlet i regionsrådet i december 2019.

   

  I forhold til temaafrapporteringerne ses nedenfor en oversigt over planlagte temaafrapporteringer.

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  Afrapporteres primo 2021, med henblik på forudgående forelæggelse i anlægs- og innovationsudvalget.

   

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Afrapporteres primo 2021

   

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringerne tager udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Afrapporteres ultimo 2020/primo 2021

   

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  Afrapporteres medio 2021

   

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  Afrapporteringen vil tage afsæt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde, og i den politiske beslutning om at etablere et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Der fremdrages eksempler fra sygehusenes arbejde med patientinddragelse og gives en status på arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

  Afrapporteres i december 2020

   

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

   

   

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  Afrapporteres medio 2021 med henblik på forudgående forelæggelse i psykiatri- og socialudvalget.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/45741
  20. Temaafrapportering om patientsamarbejde i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af afrapporteringen af målbillederne til regionsrådet gives årligt en temaafrapportering om arbejdet med at forbedre patientsamarbejdet på regionens sygehuse. I sagen orienteres der om status på syddanske patienters tilfredshed med patientinddragelsen samt andre initiativer, der fremmer inddragelsen af patienter på regionens fem sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af afrapporteringen af målbillederne til regionsrådet gives årligt en temaafrapportering om arbejdet med at forbedre patientsamarbejdet på regionens sygehuse. Afrapporteringen af målbilledet for 2020 forelægges her. Patientsamarbejde forstås i denne afrapportering som patientinddragelse.

   

  Mål for patientinddragelse

  Tilfredshed med patientinddragelsen på regionens sygehuse bliver undersøgt og monitoreret gennem de Landsdækkende undersøgelser af Patientoplevelsen (LUP).

   

  Som en del af beslutningen om at gøre patientinddragelse til et indsatsområde for 2020 besluttede regionsrådet et konkret kvalitetsmål for området. Ambitionen er, at 90 % af patienterne skal være tilfredse med inddragelse i behandling. I 2020 er delmålet, at 75 % af alle indlagte patienter oplever at blive inddraget i egen behandling i høj grad eller i meget høj grad. For ambulante patienter er målet tilsvarende 85 % i 2020. 

   

  De seneste resultater for juli 2020 viser, at 68 % af de indlagte patienter er tilfredse med inddragelse i behandlingen og 81 % af de ambulante patienter er tilfredse med inddragelse i behandlingen. Målingerne fra LUP-light af tilfredsheden med patientinddragelsen i Region Syddanmark er vedlagt som bilag.

   

  Patienten i centrum - også i forbedringsarbejdet

  Det centrale omdrejningspunkt i Den Syddanske Forbedringsmodel er det, der giver værdi for patienten. I forbedringsarbejdet fokuseres til stadighed på at forbedre de ofte komplekse processer og forløb, der indgår i behandlingen af patienten. I forbedringssprog tales om værdistrømme. Både i arbejdet med værdistrømmene, i prioriteringen af forbedringsarbejdet og i vurderingen af effekten, er det vigtigt at inddrage patienten. Det betyder, at patienten skal tænkes ind og inddrages i alle sammenhænge, hvor det giver mening, det vil sige i alle aktiviteter, hvor patientens holdning, oplevelse og erfaring er vigtige at få med, når man arbejder for at skabe mere værdi for patienten.

   

  Sundhedsforskning der fremmer patientinddragelse

  Da regionsrådet i januar 2019 godkendte den nye Strategi for Sundhedsforskning, var det et startskud til at styrke og udbrede patientcentreret forskning på regionens sygehuse. Et af hovedområderne i strategien omhandler forskning for patienten, hvilket konkret indebærer, at patienter i endnu højere grad skal inddrages i forskningen, både i konkrete forskningsprojekter, men også i f.eks. forskningsråd samt bedømmelsesudvalg både på sygehusene og i de regionale puljer og råd. Derudover sætter strategien fokus på at øge forskningen i kommunikation med patienterne samt patient- og pårørendeinddragelse.

   

  Region Syddanmark afholdt november 2020 finaleshow for citizen science-projektet Et Sundere Syddanmark i samarbejde med TV Syd, TV2 Fyn og Syddansk Universitet, hvor der blev uddelt i alt to millioner kroner til tre forskellige forskningsprojekter. Projektet formidler forskning til borgerne, som via en SMS-afstemning kan bestemme hvilke projekter, der skal tildeles forskningsmidler. Denne form for borgerinddragelse er med til i højere grad at målrette forskningen efter patienternes og borgernes ønsker og behov. Samtidig er formidlingen forhåbentlig med til både at udbrede viden om forskning og vække en nysgerrighed og lyst til involvering hos patienter og borgere. Projektet Et Sundere Syddanmark blev gennemført første gang i oktober 2019.

   

  Andre patientinddragende tiltag

  Der tages mange forskellige initiativer på sygehusene i Region Syddanmark for at forbedre patientinddragelsen. Nogle af dem er fælles, som eksempel etablering af Center for Fælles Beslutningstagning og fokus på god og tydelig kommunikation med patienten og patientens pårørende (Klar tale). Andre initiativer er lokalt forankrede. Initiativerne er forskellige og omhandler både inddragelse i patientens egen konkrete behandling samt organisatorisk inddragelse, hvor patienters og pårørendes viden og oplevelser indgår i tilrettelæggelsen af arbejdet, eksempelvis via råd eller udvalg for patienter og pårørende.  

   

  I vedhæftede bilag 2 indgår status på etablering af Center for Fælles beslutningstagning og på kommunikationskonceptet Klar tale. Herudover er der beskrevet konkrete eksempler på patientinddragelse fra regionens fem sygehusenheder, som giver et indblik i de måder, sygehusene arbejder med patientinddragelse på. Der findes mange flere patientinddragende tiltag på sygehusene end dem, der er beskrevet her.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/20196
  21. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet udvælger årligt en række temaer og indsatsområder, som der særligt skal sættes fokus på i det kommende år. På baggrund af drøftelser i de politiske udvalg fremlægges forslag til indsatsområder for 2021. Samtidig gives en status på indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvælgelse af indsatsområder for 2021

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses til den konkrete udvikling på sundhedsområdet.

   

  De politiske udvalg har drøftet forslag til indsatsområder i august og september. Drøftelserne har givet anledning til en række ændringer i det oprindelige forslag til indsatsområder. Også Budgetaftalen, som regionsrådet vedtog den 28. september 2020, har betydet en række ændringer og tilføjelser til det oprindelige forslag. Oversigt over ændringerne fremgår af bilag 2.

   

  Det samlede forslag til indsatsområder i 2021 fremgår herunder i skematisk form. De enkelte indsatsområder er uddybet i vedlagte notat (Bilag 1).

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2020 mv.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse – tilfredshed med inddragelse i behandling, herunder

     a) Udbredelse af fælles beslutningstagning

     b) Patientrapporterede oplysninger

     c) Center for pårørendeinddragelse

     d) Børn som pårørende 

  Videreudvikling af eksisterende indsatser.

   

  Børn som pårørende er et nyt indsatsområde (Budgetaftale 2021).

  2) Patientansvarlig læge

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde

  3) Lighed i sundhed

  Videreudvikling af indsatsområde 2020.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 -

  5) Hygiejneindsats

   

   

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018 –

  Revideret på baggrund af COVID-19

  6) Kliniske kvalitetsdatabaser

  Indsatsområde 2018 -

  7) Systematisk forbedring af kvaliteten

  Nyt indsatsområde 2021

  8) Multisygdom, herunder Det Syddanske Overvægtsinitiativ

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde

  9) Patienternes ønsker i den sidste tid

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsats fra 2020.

  10) Senfølger efter COVID-19

  Budgetaftale 2021.

  Nyt indsatsområde.

  11) Akutplan

  Indsatsområde 2019, Koordination med Danske Regioner. Budgetforlig 2020.

  12) Hjerteplan

  Indsatsområde 2020. Koordineres med nationale initiativer. Budgetforlig 2020

  13) Fødeplan

  Indsatsområde 2020.

  Svangreudspil fra Danske Regioner. Budgetforlig 2020

  14) Sundhedsberedskabsplan

   

  Nyt indsatsområde

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Sundhedsaftale

   

  Videreudvikling af eksisterende indsatsområde med fokus på implementering.

  16) Profil på specialiserede sundhedshuse

  Budgetaftale 2021.

  Nyt indsatsområde.

  17) Den ældre medicinske patient

  Videreudvikling af indsats fra budget 2020.

  18) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  Videreførelse af indsats fra 2020

  19) Harmonisering af tilbud i de diagnostiske centre

  Nyt indsatsområde.

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetaftale 2019. Videreførelse af indsatsområde.

  21) Socialsygeplejersker på alle sygehusene

  Budgetaftale 2021

  Nyt indsatsområde

  22) Sundhedstjek på borgere på de sociale centre

  Videreførelse af indsats fra 2020.

  23) E-læring på tværs af sygehuse og kommuner

  Nyt indsatsområde

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  24) Personlig Medicin.

  (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020.

  25) Mental trivsel hos børn og unge

  Budgetaftale 2021.

  Ny indsatsområde

  26) Styrkelse af sundhedsinnovation

  Nyt indsatsområde

  27) Digitaliseringsstrategi – herunder telemedicin

  Nyt indsatsområde 2021. Telemedicin videreføres fra 2020.

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  28) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Budgetaftale 2020.

  Videreførelse af indsatsområde fra 2020

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

   

   

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  29) Styrkelse af uddannelsesmiljøer

  Videreudvikling af indsatser fra 2020.

  30) Tværgående kompetenceudvikling

  Videreudvikling af indsatser fra 2020.

  31) Rette kompetencer til rette opgave

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020

  32) Fuld tid

  Budgetaftale 2020. Videreførelse af indsatsområde fra 2020

  33) Funktionslederens rolle

  Nyt indsatsområde

   

  Status for indsatsområder for 2020

  Der vedlægges desuden til orientering en status for indsatsområderne for 2020 (bilag 3).

   

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen på møde den 19. november 2020. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til indsatsområder for 2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 12-11-2020

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 16-11-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-11-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 25-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/34316
  22. Vækst i laboratorieydelser til psykiatrien - principper for afregning og konkret udmøntning til Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Med denne sag fremlægges model for kompensation af de somatiske sygehuse, såfremt Psykiatrisygehuset har et øget træk af kliniske serviceydelser. Herudover fremlægges konkret udmøntningssag vedrørende Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er en lang tradition i Region Syddanmark for, at de somatiske sygehuse leverer kliniske serviceydelser (laboratorieundersøgelser, røntgenundersøgelser, anæstesi m.m.) vederlagsfrit til Psykiatrisygehuset. Dette har også været gældende i en periode, hvor psykiatriens træk på kliniske serviceydelser har været stigende, men har været begrundet i sygehusenes mulighed for at hente finansiering til bl.a. laboratorieområdet via øvrig aktivitetsvækst.

   

  Med overgangen fra aktivitetsafregning til rammestyring ophører den mulighed. Videreførelse af modellen vil derfor indebære, at de somatiske sygehuse skal omprioritere inden for egne rammer, for at håndtere øget efterspørgsel fra psykiatrien, samtidig med at budgettet til psykiatriområdet udvides betydelig i disse år.

   

  Det anbefales på denne baggrund, at der indføres en ny model, hvor de somatiske sygehuse kan kompenseres, såfremt udgifterne til kliniske serviceydelser til Psykiatrisygehuset vokser med mere end 100.000 kr. i forhold til seneste regulering. Der reguleres som hovedregel kun for aktivitetsudvikling efter 1. januar 2019.

   

  En lignende model findes allerede til regulering af vækst i levering af vederlagsfri ydelser på imellem de somatiske sygehuse.

   

  Ud over stigning i antallet af leverede ydelser, kan somatiske sygehuse kompenseres for ændringer i serviceniveau, for eksempel ændring af svartid eller ændring af det tidsrum, hvor en ydelse skal kunne leveres.

   

  For begge typer sager tages der ved beregning af budgetvirkning udgangspunkt i marginale priser, og kompensationen sker i form af varige budgetkorrektioner og ikke afregning, så der sikres en administrativ enkel løsning.

   

  Modellen sikrer de somatiske sygehuse finansiering til aktivitetsudvidelserne, men da der omvendt ikke er en automatik i forhold til, at flere laboratorieydelser f.eks. forkorter de ambulante psykiatriske forløb eller indlæggelsestiden i psykiatrien, er der ikke grundlag for at Psykiatrisygehuset finansierer aktivitetsudvidelserne.

   

  Det foreslås derfor, at budgetændringer afledt af modellen finansieres af centrale puljer inden for psykiatrien.

   

  Sag vedr. vækst i laboratorieydelser på Sygehus Sønderjylland

  Den første sag, der behandles efter ovenstående model adresserer Psykiatrisygehusets øgede træk af laboratorieydelser på Sygehus Sønderjylland, hvor der har været en markant vækst i leverede ydelser.

   

  I forbindelse med indflytningen i det nye psykiatrisygehus i Aabenraa indgik Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisygehuset i 2014 en aftale om levering af kliniske serviceydelser, som bl.a. omfattede muligheden for kompensation ved en aktivitetsvækst over 10 %. Efterfølgende har der været en markant vækst i laboratorieydelser til Psykiatrisygehuset, som har medført merudgifter primært til reagenser, men også personaleforbrug.

   

  Den øgede aktivitet splittes op i fire elementer:

  • Vækst i antallet af rekvisitioner (afregnes med 40 kr. per rekvisition, svarende til udgifter til reagenser).
  • Vækst i antal EKG (afregnes med 80 kr. pr. analyse).
  • Vækst i antal sendeprøver, hvor Sygehus Sønderjylland får foretaget analysen på eksternt laboratorium (afregnes med 200 kr. pr. analyse).
  • Adgang til at der tages prøver i vagttid og i weekenden.

   

  Samlet foreslås det, at Sygehus Sønderjylland på den baggrund tilføres 695.000 kr. årligt fra 2020, som finansieres af centrale puljer inden for psykiatrien.

   

  Fremtidige sager

  Der ses en jævn vækst i antallet af test på ambulante patienter inden for psykiatrien, samtidig med at antallet af senge øges i takt med at psykiatriplanen implementeres, f.eks. med det nye sengeafsnit i Vejle samt etablering af nye senge i forbindelse med etablering af Nyt OUH.

   

  På den baggrund forventes det, at de kommende år vil byde på et antal sager i stil med ovenstående sag fra Sygehus Sønderjylland. Den økonomiske effekt af disse sager forventes dog at være relativt beskeden i forhold til ovenstående og vil umiddelbart kunne håndteres på samme vis.

   

  Det anbefales hermed, at fremtidige sager vedr. kliniske serviceydelser som hovedregel fremlægges i forbindelse med de ordinære budgettilpasningssager.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de skitserede principper for afregning af øget træk af kliniske serviceydelser fra psykiatrien godkendes.

   

  At Sygehus Sønderjylland tilføres 695.000 kr. i 2020 og følgende år, finansieret af centrale puljer inden for psykiatrien.

   

  At evt. fremtidige sager vedr. psykiatriens træk af kliniske serviceydelser fremlægges i forbindelse med de ordinære budgettilpasningssager.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 19-11-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/49745
  23. Ansættelse af forældre- og pårørende-peers
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af de i psykiatriplanen afsatte midler til ansættelse af forældre- og pårørende-peers. Forældrepeers er forældre, som selv har erfaring med at have et barn eller ungt menneske, der har fået behandling i børne- og ungepsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden. Denne sag vedrører anbefaling 2 om ansættelse af forældre- og pårørende-peers.

   

  På regionsrådets psykiatrikonference den 8. maj 2019 fremførte repræsentanter fra patientorganisationerne et klart ønske om øget fokus på recovery, og at behandlingens formål er at skabe håb om at komme sig. Som led i bevægelsen mod et øget fokus på recovery suppleres antallet af patientpeers i sygehuset og der ansættes pårørende- og forældrepeers. Erfaringer nationalt og internationalt viser, at peerstøtte understøtter recoveryprocessen positivt hos mennesker med psykisk lidelse og hos deres pårørende, som også gennemgår en proces om at lære at være i en hverdag og et familieliv, hvor psykisk sygdom er tilstede.

   

  Ud over en positiv effekt på recoveryprocessen viser erfaringer fra Region Hovedstaden, at forældrepeers i børne- og ungdomspsykiatrien kan være en måde at øge forældreinddragelse på, og at de kan være en kilde til viden for både forældre og klinikere, ligesom de kan være med til at understøtte en god relation imellem afdelingen og forældrene. Tilsvarende gode erfaringer har Region Hovedstaden gjort på voksenområdet med pårørendepeers, som vil blive overført til voksenpsykiatrien og Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (ATT) med ansættelse af pårørendepeers på de psykiatriske afdelinger og ATT.

   

  Der oprettes fire stillinger som forældrepeer fordelt på de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger og syv stillinger som pårørendepeer, en på hver af de psykiatriske afdelinger og ATT.

   

  En stilling består som udgangspunkt af to ugentlige vagter af 7,4 timer. Der vil typisk være tale om aften- og weekendvagter, som peers kan kombinere med andet arbejde. En peerstilling kan deles mellem to personer, hvor dette findes hensigtsmæssigt.

   

  Der udmøntes budget svarende til ca. 275.000 kr. pr. peerstilling/år. Dette giver en samlet bevilling til de 11 stillinger på 3,03 mio. kr. med ni måneders effekt i 2021 og helårseffekt fra 2022. Psykiatrisygehuset påbegynder rekruttering af peers til de nye stillinger i starten af 2021.

   

  Ligesom for patientpeers gælder, at forældre- og pårørendepeers skal gennemføre sygehusets uddannelsesforløb for peermedarbejdere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Psykiatrisygehuset til ansættelse af forældre- og pårørendepeers tilføres 2,27 mio. kr. i 2021 og 3,03 mio. kr. i 2022 og følgende år.

   

  Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 19-11-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/53201
  24. Permanentgørelse af styrket samarbejde med institutioner for unge borgere under 20 år
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende udmøntning af de i psykiatriplanen afsatte midler til permanentgørelse af samarbejde med institutioner for unge borgere under 20 år samt etablering af en telefonlinje for børn og unge, der er kendte i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden. Denne sag vedrører anbefaling 20 ”permanentgørelse af samarbejde med institutioner for unge borgere under 20 år.”

   

  Siden 2017 har Psykiatrien i Region Syddanmark drevet mobilteams i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Satspuljeprojektet, der afsluttes med udgangen af 2020, er tværsektorielt og handler om at skabe et bedre samarbejde mellem bosteder for børn og unge med psykiatriske problemstillinger og Psykiatrisygehuset. Målet med indsatsen er at styrke Region Syddanmarks børne- og ungdomspsykiatriske behandling af borgere på botilbud og i eget hjem således, at de unge borgere følger og opsøger den behandling de har brug for, samt at understøtte medarbejderne på botilbuddenes forebyggende og støttende arbejde. Indsatsen skal medvirke til at forebygge tvang og undgå tvangs- og genindlæggelser.

   

  Satspuljeprojektet er blevet evalueret med gode tilbagemeldinger fra patienter og bosteder, som udtrykker et stort ønske om at fortsætte det gode samarbejde. Som et vigtigt målepunkt for projektet, kan der på tværs af de mobile teams ses et fald i indlæggelser og tvangsindlæggelser for de børn og unge, som har været tilknyttet projektet. Dette er sket på trods af, at det samlede omfang for indlæggelser og tvangsindlæggelser for børne- og ungdomspsykiatrien er steget i samme periode. Mobilteamenes særlige styrke er det tætte samarbejde omkring barnet/den unge. Resultaterne af indsatsen måles derfor bedst i den tætte opfølgning på den enkelte, der har været tilknyttet.

   

  Der vurderes derfor grundlæggende, at der er fortsat brug for mobilteamene, men der er behov for at samtænke indsatsen med andre og nye initiativer fra psykiatriplanen, finanslovsaftalen samt budgetforlig 2021 og de dertil afsatte ressourcer.

   

  Som del af Psykiatrisygehusets forstående arbejde med et nyt koncept for ambulant psykiatri skal det vurderes, om indsatsen i mobilteamene i børne- og ungdomspsykiatrien skal justeres blandt andet i forhold til sygehusets arbejde med at reducere genindlæggelser, øge tilgængeligheden i den ambulante psykiatri, akutplan og mere fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen som beskrevet i FACT modellen. Desuden skal telefonlinje for børn og unge kendte i psykiatrien og deres forældre (element i budgetforlig for 2021) indtænkes i mobilteamene.

   

  Særligt fokus vil der være på etablering af telefonlinjen i regi af mobilteamene. Telefonlinjen tænkes som et supplement til de nuværende tilbud om akut hjælp og rådgivning til børn og unge i mistrivsel og sikre, at børn og unge efter endt forløb i børne- og ungdomspsykiatrien kan komme trygt videre i livet. Telefonlinjen, som vil være tilgængelig i samme tidsrum som mobilteamene, giver mulighed for let tilgængelig hjælp og forebyggelse af tilbagefald.

   

  Denne sag handler derfor udelukkende om en bevilling til at fortsætte mobilteamenes arbejde efter udløb af projektmidler ved udgangen af 2020.

   

  I forhold til mobilteamenes fremtidige opgaveportefølje, herunder etablering af telefonlinje og sammenhæng til det nye koncept for ambulant psykiatri, vil der komme en sag herom til politisk godkendelse i første kvartal 2021.

   

  Bevilling til permanentgørelse af mobilteams i børne- og ungdomspsykiatrien finansieres af midler afsat under psykiatriplanen, suppleret med midler fra Region Syddanmarks budgetaftale fra 2019. I psykiatriplanen er der afsat en årlig driftsramme på 3,2 mio. kr. årligt fra 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilling til mobilteams i børne- og ungdomspsykiatrien permanentgøres.

   

  At Psykiatrisygehuset til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk rådgivning tilføres 3,2 mio. kr. i 2021 og følgende år.

   

  Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 19-11-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22758
  25. Redegørelse vedrørende brug af magt på de sociale centre for 3. kvartal 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives et overblik over udviklingen i antallet af indberettede indgreb om magtanvendelse foretaget på social- og specialundervisningstilbud hørende under socialområdet i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brug af magt påvirker trivslen på et tilbud både for borgerne og for medarbejderne. For borgerne kan brugen af magt føles som overgreb, og for medarbejderne kan brug af magt føles både fysisk og psykisk opslidende. Brug af magt skal derfor minimeres mest muligt, og et konstant fokus på brug af magt er en nødvendig forudsætning for det arbejde, der kan og skal gøres for at forebygge brugen af magt i videst muligt omfang.

   

  Der gives et overblik over udviklingen i antal indberettede magtanvendelser foretaget på regionens social- og undervisningstilbud. Grundlaget for redegørelsen er de indberetninger, der er modtaget fra de sociale centre.

   

  Der er i 3. kvartal 2020 sket et fald i antallet af indberettede magtanvendelser foretaget på regionens sociale tilbud.

   

  Der er generelt sket et fald i antallet af indberettede indgreb siden 3. kvartal 2019. For voksentilbuddene er faldet især sket fra 3. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020, mens faldet for børne- og ungdomsinstitutionernes vedkommende primært er sket det seneste halve år.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 19-11-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/47487
  26. Mulig deponering af radioaktivt affald i Slesvig-Holstein
  fold dette punkt ind Resume

  I brev af 30. september 2020 har det tyske institut Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) via en rapport orienteret Region Syddanmark om status på en proces, der skal føre til endelig udpegning af et slutdeponi for højradioaktivt affald fra nedlagte kernekraftværker i Tyskland i 2031. Rapporten nævner blandt andet lokaliteter i Slesvig-Holsten som mulige placeringer for et slutdeponi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den tyske forbundsdag i Berlin besluttede i 2011 at afvikle kernekraft i Tyskland via en gradvis udfasning af de på daværende tidspunkt ca. 20 aktive kernekraftværker med henblik på, at samtlige værker skulle være ude at drift i 2022. For så vidt angår håndtering af højradioaktivt affald, det vil sige affald fra selve produktionsanlægget, skal det ifølge administrationens oplysninger deponeres i midlertidige regionale mellemlagre, hvorefter det føres videre til et slutdeponi i Tyskland. Der er p.t. en proces i gang i Tyskland, der skal føre frem til identifikation af ét samlet slutdeponi for højradioaktivt affald.

   

  I relation hertil har det af den tyske forbundsregering nedsatte institut Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) den 28. september 2020 offentliggjort en foreløbig rapport vedr. mulige lokaliteter for et slutdeponi i Tyskland. Rapporten peger på 90 potentielle steder i Tyskland, herunder lokaliteter i Slesvig-Holsten. Udpegningen baserer sig alene på geologiske kriterier, der ifølge BGE skulle muliggøre sikker lagring af atomaffaldet i mindst 1 million år. De 90 steder omfatter i alt 54% af Tysklands samlede areal og skal i en efterfølgende proces reduceres via inddragelse af yderligere kriterier, såsom befolkningstæthed m.v. Udpegning af det endelige slutdeponi forventes at ske i 2031.

   

  Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) har i mail af 30. september 2020 informeret Region Syddanmark om status på det igangværende arbejde med at identificere steder for placering af et slutdeponi for højradioaktivt affald og medsendt et engelsksproget resume af en rapport herom (se bilag). Et dansk ekstrakt af den engelsksprogede rapport er vedlagt som bilag.

   

  Om end der ikke er tale om en formel høring af Region Syddanmark, foreslås det, at regionsrådsformanden kvitterer for mail og den fremsendte status samt udtrykker Region Syddanmarks modstand imod en mulig placering af et slutdeponi for højradioaktivt affald i Slesvig-Holsten. Forslag til enslydende breve på dansk og tysk er vedlagt som bilag. Det er den tyske udgave, der vil sendt til BGE.

   

  Administrativ tilføjelse

  Ved behandling af sagen i Udvalget for Regional Udvikling den 9. november 2020 var der som bilag vedlagt et forslag til svarbrev til Bundesgesellschaft für Endlagerung, hvor alene Region Syddanmark står som underskriver. Efterfølgende har der har vist sig mulighed for, at borgmestrene for de 4 sønderjyske kommuner (Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg) bliver medunderskrivere af brevet til Bundesgesellschaft für Endlagerung. Med henblik på at styrke Region Syddanmarks svar og understrege den regionale forankring foreslår administrationen det oprindelige forslag til svarbrev udskiftet med vedlagte forslag til svarbrev med regionsrådsformanden og de 4 sønderjyske borgmestre som underskrivere.

   

  I det nye bilag er der endvidere indarbejdet et ønske fra Udvalget fra Regional Udvikling om, at ordet ”højradioaktivt” i næstsidste afsnit i det oprindelige brev til Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH erstattes af ordet ”radioaktivt”.

   

  Sagsfremstillingen og indstillingen er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedlagte forslag til svarbrev med regionsrådsformanden og de 4 sønderjyske borgmestre som underskrivere til Bundesgesellschaft für Endlagerung godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at ordet ”højradioaktivt” i næstsidste afsnit i brevet til Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH erstattes af ordet ”radioaktivt”.

   

  Søren Rasmussen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/47487
  27. Mulig deponering af byggeaffald fra nedlagte atomkraftværker
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om eventuel deponering af byggeaffald fra nedbrydningen af tyske kernekraftværker på et affaldsdeponi ved Harrislee tæt på den danske grænse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den tyske forbundsdag i Berlin besluttede i 2011 at afvikle kernekraft i Tyskland via en gradvis udfasning af de på daværende tidspunkt ca. 20 aktive kernekraftværker med henblik på, at samtlige værker skulle være ude at drift i 2022. En række affaldsdeponier i Slesvig-Holsten, herunder et ved Harrislee tæt på grænsen til Danmark, er i den forbindelse blevet udpeget som mulige deponier for byggeaffald fra nedbrudte atomkraftanlæg.

   

  Sagen har givet anledning til bekymring blandt grænseregionens borgere, hvilket bl.a. har medført, at Aabenraa Kommune i brev af 30. september 2020 har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen, der er ansvarlig myndighed for den såkaldte Espoo-konvention (jf. nedenfor). Sagen har ligeledes ved flere lejligheder været rejst i regi af Region Sønderjylland-Schleswig, senest i et brev af 17. september 2020 til den slesvig-holstenske miljøminister, hvor man giver udtryk for bekymring i forhold til en eventuel placering af byggeaffaldet i Harrislee. Endelig har Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aabenraa henvendt sig til regionsrådsformanden og Aabenraa Kommune med forslag om fælles brev til den tyske Espoo-enhed i Kiel, hvori der protesteres mod planerne.

   

  Den ovennævnte Espoo-konvention er et EU-tiltag, der har til formål at modvirke påtænkte aktiviteters grænseoverskridende skadevirkninger på miljøet. Konventionen indeholder bestemmelser om miljøvurdering af de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, høring af offentligheden samt berørte myndigheder og interesseorganisationer og samråd mellem de implicerede lande. I Danmark er Miljøstyrelsen ansvarlig myndighed og eneste kontaktsted for Espoo-konventionen.

   

  Ifølge administrationens oplysninger håndteres byggeaffald fra de afviklede kraftværker i Tyskland ved, at det lagres på allerede eksisterende og klassificerede affaldsdeponier. Dette sker efter, at affaldet er blevet kontrolleret og frigivet hertil af TÜV, der er et statsligt institut i Tyskland, som kontrollerer produkters kvalitet og sikkerhed.

   

  Miljøministeriet i Kiel har peget på syv affaldsdeponier i Slesvig-Holstein som mulige modtagere af byggeaffaldet, der så vidt oplyst består af mursten, isoleringsmateriale, døre og vinduer fra administrative bygninger ved demonterede kernekraftværker. Af de syv deponier i Slesvig-Holsten har tre nået deres kapacitetsgrænse, hvorfor der resterer fire, herunder det privatejede Balzersen i Harrislee, der ligger tæt på den dansk-tyske grænse. Der er p.t. ikke truffet endelig beslutning om valg af deponi for byggeaffaldet.

   

  Som svar på ovennævnte henvendelse fra Aabenraa Kommune konkluderer den tyske Espoo-enhed i Kiel i brev af 15. oktober 2020, at spørgsmålet om deponering af byggeaffald ikke er omfattet af Espoo-konventionen, fordi der i miljømæssig forstand er tale om ufarligt affald, der undergår indgående kontroller, før det frigives til deponering. Videre fremgår det af svaret, at såfremt Harrislee skulle blive valgt, er der tale om et affaldsdeponi, der allerede har de nødvendige tilladelser, hvorfor det ikke udløser behov for høring af naboerne, herunder Aabenraa Kommune.

   

  Administration vil i lyset af ovenstående svar til Aabenraa Kommune fra den tyske Espoo-enhed fortsat følge sagen tæt og i muligt omfang koordinere med Aabenraa Kommune samt eventuelt andre samarbejdspartnere i grænseregionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Til orientering.

   

  På et kommende udvalgsmøde forelægges en orienteringssag om Espoo.

   

  Søren Rasmussen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/35242
  28. ”DialogForumNorden – Mindretals-kompetence-netværk Schleswig-Holstein/Syddanmark”
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at Region Syddanmark tegner medlemskab af foreningen ”Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark” (”Mindretals-kompetence-netværk Schleswig-Holstein/Syddanmark”) samt yder et årligt tilskud til foreningens aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  DialogForumNorden er et forum for mindretal og mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holsten grundlagt i 2002. DialogForumNorden har i alt 16 medlemmer, herunder det danske mindretal i Tyskland, det tyske mindretal i Danmark og Region Syddanmark. Det er tilknyttet den slesvig-holstenske landdag og har delstatens kommitterede for mindretalsanliggender som formand. Preben Jensen er af regionsrådet udpeget til at deltage i DialogForumNorden. Medlemskabet er ikke forbundet med nogen form for kontingent eller tilskud.

   

  I forbindelse med arbejdet i DialogForumNorden, og på opfordring af den mindretalskommitterede i Slesvig-Holsten, er den almennyttige forening ”Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark” (mindretals-kompetence-netværk) blevet stiftet den 22. juni 2020.

   

  Foreningens formål er at fremme forståelsen for de oprindelige mindretal og folkeslag, deres sprog og kultur, bl.a. gennem arrangementer, besøg af delegationer og tiltag, hvor eksempler på det gode samarbejde mellem fler- og mindretal i Slesvig-Holsten og Syddanmark bliver belyst.

   

  Foreningen består p.t. af 7 medlemmer, der samtidig er medlemmer af DialogForumNorden. Det drejer sig om:

   

  • Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN),
  • Friesenrat e.V.- Sektion Nord,
  • Sydslevigsk Forening e.V. (SSF),
  • Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. Landesverband Schleswig-Holstein,
  • Europäische Akademie Schleswig-Holstein,
  • European Centre for Minority Issues (ECMI),
  • Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN).

   

  Heraf er Friesenrat, Sydslesvigsk Forening og Verband Deutscher Sinti und Roma anerkendte mindretal i Tyskland og Bund Deutscher Nordschleswiger anerkendt mindretal i Danmark. De tre øvrige medlemmer er foreninger/organisationer med hjemsted i Slesvig-Holsten, som beskæftiger sig med mindretalsanliggender.

   

  Formand for foreningens bestyrelse er Uwe Jessen, generalsekretær i Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

   

  Delstaten Slesvig-Holstein yder et tilskud på ca. 100.000 EUR (750.000 kr.) pr. år til foreningens drift og aktiviteter. Tilskuddet fordeles med ca. 50% til en deltidsansat medarbejder og 50% til projekter. Hertil kommet et årligt medlemsgebyr på 200 EUR (1.500 kr.) fra hver af foreningens medlemmer.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark tegner medlemskab af foreningen, hvilket beløber sig til 200 EUR (1.500 kr.)/år, og derudover yder et årligt tilskud på 4.800 EUR (36.000 kr.) – i alt ca. 37.500 kr. - til fremme af projekter i regi af foreningen, som skal synliggøre og fremme den fredelige sameksistens i grænselandet.

   

  Medlemskabet og foreningens aktiviteter vil understøtte Region Syddanmarks udviklingsstrategi 2020-2023, hvori dansk-tysk samarbejde er et tværgående tema. Det fremgår desuden af Region Syddanmarks kulturstrategi, at Region Syddanmark arbejder med ”at fremme det gode samarbejde i grænselandet om initiativer, der samler grænseområdet og understøtter dialogen på tværs af grænsen”. Videre fremgår det, at Region Syddanmark understøtter grænseområdets særlige historie og egenart, herunder med at gøre modellen for fredelig sameksistens i det dansk-tyske grænseland til UNESCO immateriel verdensarv.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark tegner medlemskab af foreningen ”Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark” samt yder et årligt tilskud til foreningens aktiviteter i første omgang for en 3-årig periode fra 2021 til 2023. Medlemsskabet evalueres i efteråret 2023 med henblik på vurdering af en fortsættelse af medlemskab og tilskud. Evalueringen vil dermed følge udviklingsstrategiens tidshorisont og mindretalskompetencenetværkets ansatte foreløbige, tidsbegrænsede stilling til og med 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmark indtræder som medlem i Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark med virkning pr. 1. januar 2021 til udgangen af 2023.

   

  At der tegnes et medlemsskab til 1.500 kr. pr. år (200 EUR) samt ydes et årlig tilskud til projekter på 36.000 kr. (4.800 EUR), idet det er en forudsætning, at der ydes et årligt tilskud på minimum 750.000 kr. (100.000 EUR) fra delstaten Schleswig-Holstein.

   

  At medlemsskabet evalueres i efteråret 2023 med henblik på vurdering af en fortsættelse af medlemskab og tilskud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/49495
  29. Ansøgninger til kulturpuljen
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til kulturpuljen den 1. september 2020. Der skal tages stilling til 22 ansøgninger til kulturpuljen. Der ansøges i alt om 8.769.210 kr. 8 ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 2.851.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der var ansøgningsfrist til kulturpuljen den 1. september 2020. Ansøgningerne er de første, som bliver behandlet efter vedtagelsen af den nye Kulturstrategi ”En attraktiv og oplevelsesrig region” den 25. maj 2020. Ansøgninger til den tematiserede kulturpulje behandles i et særskilt punkt.

   

  Der er indkommet 23 ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen. Administrationen har, efter aftale med ansøger, flyttet én ansøgning til temapuljen, idet det vurderes, at aktiviteter og sammensætning af aktører mv. i højere grad relaterer sig til temapuljen. Samlet set skal der derfor tages stilling til 22 ansøgninger, hvortil der er ansøgt om i alt 8.769.210 kr.

   

  Projekterne bidrager blandt andet til at understøtte FN’s verdensmål 10 om at mindske ulighed ved at understøtte social bæredygtighed og lige adgang til kultur. Projekterne bidrager også til mål 11 om at styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv. 

   

  Det er et krav, at projekterne understøtter implementeringen af den regionale udviklingsstrategi.

   

  Ansøgningerne er ifølge kriterierne vurderet ud fra, om de:

   

  • Skaber synlighed og attraktivitet og styrker kendskabet til Syddanmarks kultur og natur.
  • Samler aktører om koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune.
  • Skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur- og naturværdier.
  • Udvikler nye koncepter, der kan udbredes til flere aktører.
  • Er nyskabende og originale.
  • Styrker eller skaber innovative kulturmiljøer.
  • Bidrager til skalering, nyudvikling og kvalitetsløft af eksisterende tilbud.
  • Understøtter social og miljømæssig bæredygtighed.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet på de enkelte kriterier, der hver især er scoret på en skala fra 0 til 5. Et projekt kan maksimalt få en score på 40, hvis det i meget høj grad bidrager til alle kriterier, og kan få en score på 0, hvis det vurderes, at projektet ikke bidrager til nogen af kriterierne. De enkelte ansøgningers score, administrationens vurderinger og indstillinger ses i det vedhæftede bilag 2 ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til kulturpuljen”.

   

  For yderligere at tilgodese de indstillede projekter foreslås det ekstraordinært, at rammen for kulturpuljen i 2020 overskrides med 178.020 kr., og at denne overskridelse finansieres af bevillingsområdet Øvrige omkostninger, hvor der blandt andet på grund af Covid-19-situationen har været et mindreforbrug.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde krav og kriterier for tilskud:  

   

  • Nr. 2: ”Varde Brænder”, ansøgt af Varde Kommune, som indstilles til tilskud på 200.000 kr.
    
  • Nr. 3: ”Tæt på Træer”, ansøgt af Trapholt, som indstilles til tilskud på 962.000 kr.

   

  • Nr. 8. ”Visioner fra Vandkanten” ansøgt af Teatret Kimbri, Aarhus, som indstilles til tilskud på 160.000 kr. som ansøgt

   

  • Nr. 9: ”FESTival og konference”, ansøgt af FIDA – Fortællere i Danmark, som indstilles til tilskud på 150.000 kr.
    
  • Nr. 14: ”Aksel Olsen – et liv med kunst og havekultur”, ansøgt af Geografisk Have, Kolding, som indstilles til tilskud på 300.000 kr.
    
  • Nr. 15: ”SNAK – med de syddanske skulpturer, ansøgt af Landsforeningen Landsbyer i Danmark , som indstilles til tilskud på 663.000 kr. som ansøgt.
    
  • Nr. 19: ”Collective Strings”, ansøgt af Brugerforeningen Brandts Klædefabrik, Odense som indstilles til tilskud på 250.000 kr.

   

  • Nr. 21: ”VÆRKDINVERDEN”, ansøgt af Vejle Kunstmuseum, som indstilles til tilskud på 166.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at kampagnen på tværs af regionen gennemføres.

   

  De øvrige 14 ansøgninger indstilles til afslag.

   

  En oversigt over alle ansøgninger fremgår af bilag 1: ”Oversigt over ansøgninger til kulturpuljen”. Administrationens vurderinger af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag 2: ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til kulturpuljen”.

   

  Det bemærkes, at der må tages forbehold for evt. ændringer af projekternes afholdelsestidspunkter pga. Covid-19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At nr. 2: ”Varde Brænder”, ansøgt af Varde Kommune, modtager tilsagn om et tilskud på 200.000 kr.

   

  At nr. 3: ”Tæt på Træer”, ansøgt af Trapholt, modtager tilsagn om et tilskud på 962.000 kr.

   

  At nr. 8. ”Visioner fra Vandkanten”, ansøgt af Teatret Kimbri, Aarhus, modtager tilsagn om et tilskud på 160.000 kr.

   

  At nr. 9: ”FESTival og konference”, ansøgt af FIDA – Fortællere i Danmark, modtager tilsagn om et tilskud på 150.000 kr.
   

  At nr. 14: ”Aksel Olsen – et liv med kunst og havekultur”, ansøgt af Geografisk Have, Kolding, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.
   

  At nr. 15: ”SNAK – med de syddanske skulpturer, ansøgt af Landsforeningen Landsbyer i Danmark , modtager tilsagn om et tilskud på 663.000 kr.
   

  At nr. 19: ”Collective Strings”, ansøgt af Brugerforeningen Brandts Klædefabrik, Odense modtager tilsagn om et tilskud på 250.000 kr.

   

  At nr. 21: ”VÆRKDINVERDEN”, ansøgt af Vejle Kunstmuseum, modtager tilsagn om et tilskud på kr. 166.000 kr., under forudsætning af, at kampagnen på tværs af regionen gennemføres.

   

  At de øvrige 14 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra kulturpuljen.

   

  At den udvidede økonomiske ramme på 178.020 kr. finansieres af bevillingsområdet Øvrige omkostninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Udvalget for regional udvikling anbefaler over for Regionsrådet,

   

  • At nr. 2: ”Varde Brænder”, ansøgt af Varde Kommune, modtager tilsagn om et tilskud på 200.000 kr.

   

  • At nr. 3: ”Tæt på Træer”, ansøgt af Trapholt, modtager tilsagn om et tilskud på 962.000 kr.

   

  • At nr. 4: ” Skæbner – teateroplevelse i Den Fynske Landsby”, ansøgt af Den Fynske Landsby, modtager tilsagn om et tilskud på 163.000 kr.

   

  • At nr. 8. ”Visioner fra Vandkanten”, ansøgt af Teatret Kimbri, Aarhus, modtager tilsagn om et tilskud på 160.000 kr.

   

  • At nr. 9: ”FESTival og konference”, ansøgt af FIDA – Fortællere i Danmark, modtager tilsagn om et tilskud på 150.000 kr.
    
  • At nr. 14: ”Aksel Olsen – et liv med kunst og havekultur”, ansøgt af Geografisk Have, Kolding, modtager tilsagn om et tilskud på 300.000 kr.
    
  • At nr. 15: ”SNAK – med de syddanske skulpturer, ansøgt af Landsforeningen Landsbyer i Danmark , modtager tilsagn om et tilskud på 500.000 kr.
    
  • At nr. 19: ”Collective Strings”, ansøgt af Brugerforeningen Brandts Klædefabrik, Odense modtager tilsagn om et tilskud på 250.000 kr.

   

  • At nr. 21: ”VÆRKDINVERDEN”, ansøgt af Vejle Kunstmuseum, modtager tilsagn om et tilskud på kr. 166.000 kr., under forudsætning af, at kampagnen på tværs af regionen gennemføres.

   

  • At de øvrige 13 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra kulturpuljen.

   

  • At den udvidede økonomiske ramme på 178.020 kr. finansieres af bevillingsområdet Øvrige omkostninger.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/49166
  30. Ansøgninger til kulturpuljen, Tema: Bevægelse i hele regionen
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til den tematiserede kulturpulje under temaet ”Bevægelse i hele regionen” den 15. september 2020. Der skal tages stilling til otte ansøgninger om tilskud fra den tematiserede kulturpulje. Der ansøges i alt om 3.503.192 kr. Fem ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 2 mio. kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har på mødet den 22. juni 2020 afsat 2 mio. kr. af kulturmidlerne til en ansøgningsrunde under temaet ”Bevægelse i hele regionen”. Temapuljen skal understøtte kulturstrategiens indsatsområde 2 om at øge syddanskerne trivsel og aktive liv.

   

  Der var ansøgningsfrist til temapuljen den 15. september 2020. Ansøgningerne er de første, som bliver behandlet efter vedtagelsen af den nye Kulturstrategi ”En attraktiv og oplevelsesrig region”, som blev vedtaget den 25. maj 2020. Ansøgninger til den ordinære kulturpulje behandles i et særskilt punkt.

   

  Der er indkommet 7 ansøgninger om støtte fra den tematiserede kulturpulje. Administrationen har, efter aftale med ansøger, overflyttet én ansøgning til temapuljen, som var ansøgt til den ordinære kulturpulje, ud fra en samlet vurdering af ansøgningens aktiviteter og sammensætning. Samlet set er der dermed 8 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 3.503.192 kr.

   

  Projekterne bidrager til at understøtte FN’s verdensmål 3 ved at sætte fokus på sundhed, aktivitet og trivsel i Region Syddanmark. Projekter, som søger puljen med henblik på at sikre lige adgang til kultur, vil jævnfør kriteriet om at understøtte social og miljømæssig bæredygtighed, blive vurderet positivt. Puljen bidrager derfor også til FN’s verdensmål 10 om at mindske ulighed.

   

  Det er et krav, at projekterne understøtter implementeringen af den regionale udviklingsstrategi. Projekterne skal derudover opfylde følgende temaspecifikke krav:

   

  • Tager afsæt i den danske Tour de France-start eller DGI Landsstævnet i Svendborg,
  • At partnerskaberne bag projekterne består af minimum én kulturaktør og én idrætsforening eller lignende, og at projektet går nye veje i forhold til at sammentænke kultur og bevægelse.

   

  Ansøgningerne er vurderet ud fra følgende temaspecifikke kriterier:

   

  • Bidrager til aktiviteter i kommuner, som ligger uden for de områder hvor Tour de France og DGI Landstævnet finder sted.
  • Bidrager til at udbrede bevægelse og kultur for målgrupper, som ikke normalt benytter sig af disse tilbud.

   

  Ansøgningerne er derudover vurderet ud fra de generelle kriterier:

   

  • Skaber synlighed og attraktivitet og styrker kendskabet til Syddanmarks kultur og natur.
  • Samler aktører om koordinerede satsninger, der rækker ud over en enkelt kommune.
  • Skaber synergi med områdets andre oplevelsestilbud inden for kultur- og naturværdier.
  • Udvikler nye koncepter, der kan udbredes til flere aktører.
  • Er nyskabende og originale.
  • Styrker eller skaber innovative kulturmiljøer.
  • Bidrager til skalering, nyudvikling og kvalitetsløft af eksisterende tilbud.
  • Understøtter social og miljømæssig bæredygtighed.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet på de enkelte kriterier, der hver især er scoret på en skala fra 0 til 5. For de puljespecifikke kriterier gælder det, at projekterne er scoret på en skala fra 0 til 10. Et projekt kan maksimalt få en score på 60, hvis det i meget høj grad bidrager til alle kriterier, og få en score på 0, hvis det vurderes, at projektet ikke bidrager til nogen af kriterierne. De enkelte ansøgningers score ses i de vedhæftede bilag.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde krav og  kriterier for tilskud:  
   

  • Nr. 1: ”Tour de Kultur”, ansøgt af Danmarks Cykle Union, som indstilles til tilskud på 317.592 kr. som ansøgt.
    
  • Nr. 4: ”Fjeren og Rosen”, ansøgt af BaggårdsTeatret, Svendborg Egnsteater, som indstilles til tilskud på 750.000 kr. som ansøgt.
    
  • Nr. 5: ”Ud i Naturen – Ind i fortællingen”, ansøgt af Faaborg-Midtfyn Kommune, som indstilles til tilskud på 430.000 kr. som ansøgt.
    
  • Nr. 6: ”Trekanten i bevægelse”, ansøgt af Kolding Kommune, som indstilles til tilskud på 133.000 kr. som ansøgt.
    
  • Nr. 8: ”Kunstrute Fyn”, ansøgt af Destination Fyn, som indstilles til tilskud på 369.408 kr. under forudsætning af, at der i projektet indgås et forpligtende samarbejde med en idrætsaktør eller lignende. Samarbejdet skal medvirke til at sikre, at der igangsættes bevægelsesaktiviteter i projektet.

   

  De øvrige ansøgninger indstilles til afslag.

   

  En oversigt over alle ansøgninger fremgår af bilag 1: ”Oversigt over ansøgninger til temapuljen”. Administrationens vurderinger af de enkelte ansøgninger fremgår af bilag 2: ”Uddybende vurderinger af ansøgninger til temapuljen”.

   

  Det bemærkes, at der må tages forbehold for evt. ændringer af projekternes afholdelsestidspunkter pga. Covid-19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At nr. 1: ”Tour de Kultur”, ansøgt af Danmarks Cykle Union, modtager tilsagn om et tilskud på

  317.592 kr. 
   

  At nr. 4: ”Fjeren og Rosen”, BaggårdsTeatret, Svendborg Egnsteater, modtager tilsagn om tilskud på 750.000 kr.
   

  At nr. 5: ”Ud i Naturen – Ind i fortællingen”, Faaborg-Midtfyn Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 430.000 kr.
   

  At nr. 6: ”Trekanten i bevægelse”, Kolding Kommune modtager tilsagn om tilskud på 133.000 kr.

   

  At nr. 8: ”Kunstrute Fyn”, Destination Fyn, modtager tilsagn om tilskud på 369.408 kr. under forudsætning af, at der i projektet indgås et forpligtende samarbejde med en idrætsaktør eller lignende. Samarbejdet skal medvirke til at sikre, at der igangsættes bevægelsesaktiviteter i projektet.

   

  At de øvrige ansøgninger modtager afslag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46440
  31. Opfølgning på Klimacamp for unge
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med klimafolkemødet i Middelfart blev der den 4. september 2020 afholdt en klimacamp, hvor der blev udviklet ideer til klimavenlige transport- og forbrugsvaner af unge fra ungdomsuddannelserne i Syddanmark. Klimacampen blev afrapporteret på regionsrådsmødet den 28. september 2020, hvor regionsrådet besluttede, at Udvalget for Regional Udvikling skal arbejde videre med ideerne.

   

  Det foreslås, at der igangsættes et pilotprojekt om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne, at ungdomsuddannelserne opfordres til at udvikle et projekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om klimavenlig kost på ungdomsuddannelserne, samt at der arbejdes videre med samkørselsordningen i regi af mobilitetsstrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med klimafolkemødet i Middelfart blev der den 4. september 2020 afholdt en klimacamp, hvor der blev udviklet ideer til klimavenlige transport- og forbrugsvaner af unge fra ungdomsuddannelserne i Syddanmark.

   

  Klimacampen var karakteriseret ved et meget stort engagement fra de unge, samtidig med at de var opsat på at finde konkrete og realistiske løsninger, der er mulige at implementere inden for en kort tidshorisont. Klimacampen blev afrapporteret på regionsrådsmødet den 28. september 2020, hvor regionsrådet besluttede, at Udvalget for Regional Udvikling skal arbejde videre med ideerne, herunder undervisningsforløb i klimavenlig mad, grønne studieture, samkørselsordning for unge og universel elektronik.

   

  Forslag til opfølgning

  For at kunne agere mere klimavenligt er der brug for bedre rammer til at understøtte klimavenlig adfærd hos de unge. Der er også brug for tiltag, der kan motivere og engagere den brede ungegruppe, så det ikke kun er de meget klimabevidste unge, der er med.

   

  Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag. Forslagene vil fremme klimavenligt forbrug og adfærd og vil bidrage til særligt verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion, der handler om at reducere vores klima- og miljøbelastning ved at ændre den måde, som vi producerer og forbruger på. Forslagene vil også bidrage til verdensmål 4.7., der handler om, at alle elever skal have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil.

   

  1. Klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne

  Flere af de unges ideer, fx grønne studieture, samkørselsordning og klimavenlig kost vil være relevante elementer i forhold til at skabe mere grønne og bæredygtige uddannelsesinstitutioner, der fremmer klimavenligt forbrug og adfærd. Bæredygtige ungdomsuddannelser og unges handlekompetencer til at agere bæredygtigt er fokusområder i uddannelsesstrategien, og ligeledes er løsninger, der fremmer bæredygtigt forbrug og adfærd et fokusområde i klimastrategien.

   

  Det foreslås derfor, at der iværksættes et pilotprojekt i samarbejde med de unge og ungdomsuddannelserne om klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne. Pilotprojektet skal have de unge i en central rolle og som drivkraft, og den primære opgave består i at udarbejde og igangsætte konkrete indsatser til at skabe mere klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne hos både elever og medarbejdere.

   

  Indsatsen foreslås at bestå af følgende elementer:

   

  • Udviklingsforløb i form af 3-6 workshops for ca. 10-15 elever samt et par undervisere fra hver af de deltagende uddannelsesinstitutioner. De 3-6 workshops skal faciliteres af en vidensaktør inden for klima og grøn omstilling. På de 3-6 workshops skal de unge med afsæt i viden om klimavenligt forbrug og adfærd opstille klimamål og udvikle konkrete indsatser for at nå målene på egen uddannelsesinstitution. Det kan overvejes at lægge unge-politikerdialog ind på en af workshoppene. Forbrug og adfærd inden for transport, mad og drikke samt forbrug af produkter eksempelvis tøj og elektronik, er nogle af de områder, der har et stort CO2-aftryk, og bør derfor overvejes som en del af indsatserne.

   

  • Etablering af et fælles forum (hvis der ikke er et i forvejen) for de unge og ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor beslutninger om, hvilke indsatser der skal satses på, træffes. Hver uddannelsesinstitution får 25.000 kr. som en del af samarbejdet med regionen til at igangsætte indsatser.

   

  • Pilotkonkurrence om at være den mest klimavenlige ungdomsuddannelsesinstitution af de deltagende parter vurderet på den forskel de igangsatte indsatser vil gøre for CO2-reduktionen. Vurderingen foretages af vidensaktøren.

   

  Det foreslås, at der afsættes en ramme på 400.000 kr. i 2020 til et pilotprojekt, der skal gennemføres i 2021, og hvor konceptet skal udvikles og afprøves på ca. 5 ungdomsuddannelser. Midlerne skal gå til gennemførelse af udviklingsforløb med eleverne, herunder workshops med en vidensaktør, samt til at igangsætte nogle få konkrete indsatser. Den økonomiske ramme finansieres af bevillingsområdet Øvrige omkostninger, der er blevet større som følge af et mindreforbrug pga. COVID19-situationen.

   

  Administrationen orienterer ungdomsuddannelserne om pilotprojektet og udvælger på baggrund af interessetilkendegivelse, og tilstræber størst mulig spredning af ungdomsuddannelser i forhold til typer og geografi, hvilke ungdomsuddannelser der kan deltage.

   

  Hvis konceptet er en succes, kan det udbredes til flere ungdomsuddannelser i Syddanmark.

   

  1. Ideen om undervisning i klimavenlig kost

  I forhold til de unges ide om, at klimavenlig kost skal være en del af undervisningen på ungdomsuddannelserne, kan regionen opfordre ungdomsuddannelserne i Syddanmark til at udvikle et projekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om klimavenlig kost på ungdomsuddannelserne. Ungdomsuddannelserne vil kunne søge regionens uddannelsespulje om støtte til projektet. Projektet vil bidrage til målet i uddannelsesstrategien om kompetencer til et bæredygtigt samfund.

   

  1. Samkørselsordning

  De unges ide om samkørselsordning for unge kan indgå i arbejdet med implementeringen af mobilitetsstrategien, særligt i forhold til indsatsområdet Grøn omstilling. Der er overvejelser i gang i forhold til igangsætte pilotprojekter, der afprøver og tilskynder til øget samkørsel i Syddanmark. De unge på ungdomsuddannelserne kan være en særlig målgruppe i den forbindelse. Overvejelser herom vil indgå i det videre arbejde.

   

  1. Universel elektronik

  I forhold til de unges ide om en smiley-ordning for elektronik, der kan resultere i mere holdbare og bæredygtige elektronikprodukter, så ligger det uden for regionens direkte indflydelse. Regionen kan imidlertid bidrage til at påvirke markedet for elektronikprodukter ved at fokusere på at gøre regionens eget forbrug af elektronikprodukter mere holdbart og klimavenligt, hvilket er i tråd med den nye grønne indkøbspolitik. Elektronikområdet fremgår endvidere af klimastrategiens afsnit om Cirkulær Økonomi, som et muligt indsatsområde.

   

  Administrationen vil arbejde videre med udvikling af en indsats inden for elektronikområdet, som eksempelvis kan være at afdække elektronikforbruget og undersøge muligheder for nye indsatser til at nedbringe CO2-aftrykket og ressourceforbruget fra elektronik.

   

  De forskellige opfølgende aktiviteter (workshops mv.) vil blive afviklet under hensyntagen til coronasikrede forhold i henhold til myndighedernes anbefalinger og øvrige, gældende restriktioner i forbindelse med COVID19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der afsættes 400.000 kr. i 2020, finansieret af bevillingsområdet Øvrige omkostninger, til et pilotprojekt om ”Klimavenligt forbrug og adfærd på ungdomsuddannelserne” med de unge i en nøglerolle.

   

  At administrationen i regi af uddannelsesstrategien opfordrer ungdomsuddannelserne til at udvikle et uddannelsespuljeprojekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om klimavenlig kost på ungdomsuddannelserne.

   

  At der i regi af mobilitetsstrategien undersøges mulighederne for at fremme samkørsel, herunder med de unge som en del af målgruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/51261
  32. Strategisk samarbejdsaftale med Syddansk Universitet
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som en af handlingerne i 2020 foreslås, at de resterende 1,8 mio. kr. af rammen afsættes til et strategisk samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) inden for områderne FN’s verdensmål, klima og sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftaleparterne er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation mv. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at Udvalget for Regional Udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har regionsrådet hidtil godkendt initiativer til en samlet volumen på ca. 8,2 mio. kr. til at få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategierne godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen.

   

  Administrationen foreslår, at de resterende midler på 1,8 mio. kr. afsættes til at indgå en strategisk samarbejdsaftale med Syddansk Universitet (SDU) med afsæt i fælles overordnede ambitioner om at bidrage til FN’s verdensmål. Regionsrådet har besluttet, at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål, herunder at FN’s verdensmål sætter rammen for den regionale udviklingsstrategi. På tilsvarende vis har bestyrelsen for Syddansk Universitet gjort arbejdet med FN’s verdensmål til omdrejningspunkt for universitetets strategiske virke.

   

  Det foreslås, at samarbejdsaftalen tager afsæt i den fælles overordnede ambition om at bidrage til FN’s verdensmål og i konkrete aktiviteter inden for klimaområdet og sundhedsinnovation/sunde levevilkår. Områderne indgår i begge organisationers strategier, og samarbejdsaftalen kan bidrage til at styrke indsatsen inden for disse områder yderligere og dermed medvirke til at sætte såvel en regional som en national dagsorden.

   

  I forhold til samarbejdet inden for klimaområdet foreslås det, at aftalen fokuserer på aktiviteter og temaer inden for følgende områder, hvor samarbejde mellem Syddansk Universitet og Region Syddanmark kan bidrage til at opfylde målene inden for klimaområdet:

   

  • Cirkulær økonomi, herunder økosystem- og værdikædeanalyser og metodeudvikling til dokumentation af udviklingen.
  • Reduktion af udledning af klimagasser, herunder analyser og projektudvikling, der bidrager til den grønne omstilling af energisystemet og transportområdet, bl.a. i relation til integration mellem energisektorer og udvikling af P2X-løsninger.
  • Klimatilpasning, herunder metodeudvikling til dokumentation af udviklingen med inddragelse af både økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter.

   

  Disse fælles initiativer inden for klimaområdet vil bl.a. understøtte følgende verdensmål:

  Mål 7. Bæredygtig energi, gennem aktiviteter, der bidrager til omstillingen af energisystemet, mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion, gennem aktiviteter der bidrager til cirkulær økonomi samt mål 13. Klimaindsats, gennem aktiviteter, der bidrager til at udvikle et værktøj, der bidrager til at prioritere indsatser til at mindske effekterne af de ændrede klimatiske forhold.

   

  I forhold til samarbejdet inden for sundhedsinnovation foreslås det, at aftalen fokuseres på følgende forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvor samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Region Syddanmark kan bidrage til at understøtte målene inden for sundhedsinnovation og sunde levevilkår:

   

  • Active Living/empowerment, herunder metodeudviklingsaktiviteter, der fremmer mental og fysisk sundhed og trivsel.
  • Robotteknologi, herunder opbygning af tværgående forskningssamarbejder med afsæt i Center for Clinical Robotics samt Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.
  • Kunstig intelligens, herunder yderligere opbygning af forskningskompetencer med afsæt i Danish Center for Clinical Artificial Intelligence.
  • Desuden er der behov for at styrke implementeringsforskningen i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. 

   

  Disse fælles initiativer inden for sundhedsinnovation vil bl.a. understøtte følgende verdensmål: Mål 3. Sundhed og Trivsel, gennem aktiviteter, der bidrager til at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel samt mål 9. Industri, Innovation og Infrastruktur, ved at bringe regionens særlige styrker inden for offentlig-privat innovation i spil og udfolde mulighederne inden for sundhedsinnovation.

   

  De konkrete aktiviteter og leverancer for Region Syddanmark aftales i forbindelse med indgåelse af den strategiske samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at godkende aftalen inden for rammerne af den projektbeskrivelse, der fremgår af bilag 1.

   

  En oversigt over den samlede pakke af initiativer – inklusive allerede af regionsrådet godkendte initiativer - fremgår af bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der bevilges 1,8 mio. kr. til et strategiske samarbejde med Syddansk Universitet med afsæt i FN’s Verdensmål med henblik på konkrete indsatser inden for klima og sundhedsinnovation,

   

  At midlerne udmøntes gennem en strategisk samarbejdsaftale, der beskriver de konkrete aktiviteter og leverancer, og

   

  At administrationen bemyndiges til at godkende den strategiske samarbejdsaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/54608
  33. Uddannelsespuljeansøgninger september 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2020. Til fristen den 15. september 2020 indkom 10 ansøgninger, som søgte om i alt 20.340.237,02 kr. Fire ansøgninger har efterfølgende justeret deres budget. Seks ansøgninger indstilles til at modtage sammenlagt 12.488.494,40 kr. i støtte. Fem ansøgninger indstilles til tilsagn. En ansøgning indstilles til tilsagn med reduceret beløb. En enkelt ansøger har trukket sin ansøgning. Tre ansøgninger indstilles til afslag. Det skal ses i lyset af, at der er begrænsede midler i uddannelsespuljen, hvilket har krævet en prioritering med afsæt i uddannelsespuljens krav og kriterier. 

   

  Det indstilles, at regionsrådet godkender de seks ansøgninger samt, at evalueringen af uddannelsespuljeprojekter godkendt i regionsrådet fra 2021 og frem finansieres af uddannelsespuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet råder over en Uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter.

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”. Der kan gives støtte fra Uddannelsespuljen på op til 75 % af de ansøgte projekters støtteberettigede udgifter. Der er i 2020 to ansøgningsfrister, hvoraf den første var den 22. marts 2020, og den anden var den 15. september 2020.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”, herunder Uddannelsespuljens krav og kriterier.

   

  Uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden” fokuserer på tre regionale mål:

   

  • Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
  • Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund
  • Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed.

   

  Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund vurderes at være et bredt mål. Ansøgerne er derfor bedt tilkendegive, hvorvidt de søger inden for ”Kompetencer til livet”, ”Kompetencer til arbejdsmarkedet” eller ”Kompetencer til et bæredygtigt samfund”.

   

  Til fristen den 15. september indkom 10 ansøgninger, der i alt søgte om 20.340.237,02 kr. Der er på nuværende tidspunkt ca. 12,5 mio. kr. i Uddannelsespuljen (inklusiv tilbageløb fra projekter afsluttet i 2020), der kan bevilges til denne ansøgningsfrist.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til Uddannelsespuljens krav og kriterier. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

  Ansøgning

   

  Mål

   

  Ansøgt beløb den 15. september 2020

  Indstilling

  Kapabiliteter til hele livet

  Kompetencer til livet

  3.182.920,20 kr.

  3.182.920,20 kr.

  Fremtidshorisonter

  Kompetencer til livet

  2.683.320,00 kr.

  0 kr.

  Flere mod STEM

  Kompetencer til arbejdsmarkedet

  648.728,72 kr.*

  798.057,60 kr.

  SSH-kompetencer i fokus

  Kompetencer til arbejdsmarkedet

  1.227.211,80 kr.

   

  1.227.211,80 kr.

  Lær tal med kroppen

  Kompetencer til arbejdsmarkedet

  1.129.005,00 kr.*

   

  0 kr.

  Virksomhedsnær htx

  Kompetencer til arbejdsmarkedet

  1.615.656,00 kr.**

   

  0 kr.

  Verdensmål som fagmål

  Kompetencer til et bæredygtigt samfund

  3.004.858,20 kr.*

   

  2.186.835,00 kr.

  Viden der virker – kompetencer til styrket bæredygtighed

  Kompetencer til et bæredygtigt samfund

  3.144.776,70 kr.

   

   

  2.544.776,00 kr.

  Faglige fællesskaber

  Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed

  958.809,00 kr.

   

   

  0 kr.

  We Train

  Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed

   

  2.744.951,40 kr.*

   

   

  2.548.693,80 kr.

   

   

  20.340.237,02 kr.

  12.488.494,40 kr.

  * Det bemærkes, at beløbene er justeret efter indsendt ansøgning den 15. september 2020, og de ansøgte beløb i bilagsmaterialet adskiller sig derfor fra ovenstående. 

  ** Ansøgningen blev trukket.

   

  Som det fremgår af ovenstående, indstilles seks ansøgninger til at modtage i alt 12.488.494,40 kr. i støtte, hvoraf en ansøgning indstilles til reduceret støttebeløb. Tre ansøgninger indstilles til afslag, og en enkelt ansøger har trukket sin ansøgning tilbage. Det drejer sig om ansøgningen ”Virksomhedsnær htx”, som grundet afslag på ansøgning til ministeriet om udbud af htx i Vejen, ikke har mulighed for at gennemføre det påtænkte projekt.

   

  Foruden den ene ansøgning, som indstilles til reduceret tilsagn, har yderligere fire ansøgere justeret budgettet efter indsendt ansøgning. Justeringen har fundet sted efter dialog med administrationen.  

   

  De seks ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier og indstilles derfor til tilsagn. De seks ansøgninger, der indstilles til tilsagn, fordeler sig således, at én ansøgning adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der giver unge kompetencer til livet, to ansøgninger adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der giver unge kompetencer til arbejdsmarkedet, to ansøgninger adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der giver unge kompetencer til et bæredygtigt samfund og én ansøgning adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der understøtter uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed.

   

  Ud af de seks ansøgninger vurderes særligt to ansøgninger eksplicit at bidrage til FN’s verdensmål, herunder verdensmål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”. De fire øvrige ansøgninger vurderes mere eller mindre implicit at bidrage til FN’s verdensmål, herunder verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel”, verdensmål 4: ”Kvalitetsuddannelse” og verdensmål 5: ”Ligestilling mellem kønnene”.

   

  I bilaget findes en uddybning af de enkelte ansøgninger og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  Såfremt indstillingerne følges, vil der i denne runde blive bevilget for 12.488.494,40 kr. fra Uddannelsespuljen fordelt på seks ansøgninger. Ved ansøgningsrunden i marts 2020 blev der bevilget støtte til syv ansøgninger på i alt 12.922.114,92 kr. Således vil der i 2020 være bevilget støtte til sammenlagt 13 ansøgninger for i alt 25.410.609,32 kr.

   

  Om evaluering af uddannelsespuljeprojekterne

  I forhold til evaluering af uddannelsespuljeprojekter, har administrationen igangsat en tilbudsindhentning af evalueringsopgaven fra december 2020 til omkring april 2022 inden for en ramme af 1.440.000 kr. fordelt på 18 projekter. Det forventes, at der kan indgås kontrakt med en ekstern part inden udgangen af 2020. Afhængig af antallet af projekter der godkendes, skal den eksterne part forestå evalueringer af de projekter, som regionsrådet godkender i december 2020, 2021 og formentligt også første halvdel af 2022. I den nye evalueringsperiode er udgangspunktet, at ansøgninger med et budgetteret støttebeløb på over én mio. kr. evalueres eksternt, mens ansøgninger på under én mio. kr. i støttebeløb alene følges internt af administrationen. Alle bevilgede ansøgere følges løbende af administrationen gennem halvårlige opfølgninger om fremdriften i projektet og revisorpåtegnet regnskab. Det foreslås, at evalueringen af uddannelsespuljeprojekter godkendt i regionsrådet fra 2021 og frem finansieres af uddannelsespuljen, ligesom fx omkostninger til revision.

   

  I forhold til de seks ansøgninger, der er indstillet til tilsagn, evalueres følgende: ”SSH-kompetencer i fokus!”, ”Verdensmål som fagmål”, ”Viden der virker – kompetencer til styrket bæredygtighed” og ”We train”. Ansøgningen ”Flere mod STEM i Region Syddanmark” evalueres ikke eksternt, idet ansøgte beløb er budgetteret til mindre end en mio. kr. Ansøgningen ”Kapabiliteter til hele livet” evalueres ikke eksternt, selvom det er budgetteret til mere end en mio. kr., bl.a. fordi der indgår et forskningsinstitut som økonomisk partner i projektet, og der varetages en række evaluerings- og forskningsaktiviteter i projektet. Regionen følger dog dette projekt tæt med henblik på at indsamle viden og erfaringer fra projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Kapabiliteter til hele livet” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.182.920,20 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Fremtidshorisonter” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.683.320,00 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Flere mod STEM” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 798.057,60 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”SSH-kompetencer i fokus” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.227.211,80 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Lær tal med kroppen” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.040.335,20 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Verdensmål som fagmål” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.186.835,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Viden der virker - kompetencer til styrket bæredygtighed” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.544.776,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At det er en forudsætning for tilsagn om støtte til de to ansøgninger ”Verdensmål som fagmål” og ”Viden der virker - kompetencer til styrket bæredygtighed”, at de to projekter videndeler og erfaringsudveksler om de udviklede undervisningsforløb mindst to gange i projektperioden.

   

  At ansøgningen ”Faglige fællesskaber” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 958.809,00 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”We train” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.548.693,80 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At evalueringen af uddannelsespuljeprojekter godkendt i regionsrådet fra 2021 og frem finansieres af uddannelsespuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Petersen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Petersen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11752
  34. Godkendelse af videreførelse af projekt ”I got Skills 2021”
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har bevilget midler fra uddannelsespuljen til projekt ”I got Skills 2021”. DM i Skills 2021 skulle afholdes i Fredericia, men er blevet aflyst på grund af Covid-19. Projektets forudsætninger har, som følge af aflysningen af DMI i Skills og situationen omkring covid-19, således ændret sig væsentligt, og projektet har derfor udarbejdet en revideret projektplan for projektets gennemførelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilgede i juni 2019 3 mio. kr. til projektet ”I got Skills 2021”, der handler om at udvikle og gennemføre aktiviteter i udskolingen op til de årlige mesterskaber for erhvervsuddannelser, DM i Skills, der efter planen skulle have været afholdt i januar 2021 i Fredericia.

   

  Den 19. september 2020 blev DM i Skills 2021 aflyst. Siden har projektet og partnerne arbejdet med at få afklaret, hvad det betyder for projektet, og hvordan projektet på trods af aflysningen kan gennemføre aktiviteter i den sidste del af projektperioden frem til udgangen af 2021. 

   

  Med aflysningen af DM i Skills som følge af situationen omkring covid-19 er der tale om en udefrakommende og helt ekstraordinær situation med væsentlig betydning for projektet, idet selve eventen DM i Skills var hovedaktiviteten i projektet. Aflysningen betyder, at det ikke har været muligt at få refunderet de 1,5 mio. kr., der var afsat i projektets budget til leje af Messe C i Fredericia, som følge af de kontraktmæssige forpligtelser mellem projektet og dets samarbejdspartnere og Messe C.

   

  Administrationen har løbende været i tæt dialog med projektet om, hvordan projektets aktiviteter og det ikke forbrugte budget kan gentænkes og gennemføres med henblik på at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.

   

  Projektet har i november indsendt et revideret budget og en revideret projektplan, der bl.a. indeholder en oversigt og beskrivelse af, hvilke planlagte og nye aktiviteter projektet vil gennemføre i projektperioden.

   

  Aktiviteterne omfatter bl.a. obligatoriske undervisningsforløb for alle 8. klasser (ca. 500 elever) i Fredericia Kommune med udgangspunkt i Bülows MakerSpace (anvendelse af STEM-kompetencer og teknologi i undervisningen), rollemodelkorps, åbne værksteder på erhvervsskolerne og implementering af et nyudviklet digitalt undervisnings- og informationsmateriale ”Byg din eud” for alle 8. klasser i Trekantområdet (ca. 4.000 elever). Sidstnævnte er en ny aktivitet i projektet og fokuserer på virtuelt at vise erhvervsuddannelsernes hovedområder gennem udvalgte karrierespor og cases. Materialet vil også kunne anvendes af forældre.

   

  Derudover vil projektet som en ny aktivitet producere en række virksomhedsportrætter i forhold til både faglærte arbejdspladser, karrierespor samt bæredygtighed/verdensmålene. Portrætterne benyttes bl.a. i en kampagne på de sociale medier og forventes at nå ud til ca. 20.000 personer.

   

  Aflysningen af DM i Skills betyder, at projektet ikke arbejder videre med planlagte aktiviteter som fx undervisningsmateriale til udskolingen med udgangspunkt i eventen, markedsføring gennem uddannelsesmesser, undervisningsforløb og besøg på DM i skills, indsatser i forhold til de gymnasiale uddannelser i samarbejde med Studievalg Danmark, ungeguider til DM i Skills i forhold til rekruttering, transport, forplejning, tøj, træning og arbejdslogistik i samarbejde med FGU og erhvervsuddannelserne.

   

  Det vurderes, at projektet med gennemførelse af reviderede og nye aktiviteter fortsat i høj grad vil bidrage til målet om ”Flere faglærte” ved at øge interessen for erhvervsuddannelser blandt elever i grundskolen samt, at eleverne vil blive opmærksomme på uddannelses- og karrieremuligheder inden for området.

   

  DM i Skills er en årlig landsdækkende begivenhed med ca. 50.000 besøgende og med stor bevågenhed fra mediernes side. Dermed er begivenheden et stort udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne. Set i lyset af aflysningen af DM i Skills vurderes det derfor, at det giver god værdi, at projektet i stedet iværksætter en kampagne om karrieremuligheder med en erhvervsuddannelse via de sociale medier i forhold til at nå ud til de unge og deres forældre.

   

  Ligeledes vurderes det, at der blandt projektets partnere fortsat er stor opbakning til projektet og dets aktiviteter.

   

  Endelig vurderes det, at aflysningen af mesterskaberne i 2021 betyder, at det er særlig vigtigt, at der fortsat arbejdes med at synliggøre og markedsføre erhvervsuddannelserne, fx gennem digitalt undervisnings- og informationsmateriale over for eleverne i udskolingen i Region Syddanmark.

   

  Projektet gennemføres inden for den økonomiske ramme, og den reviderede projektplan er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At projektet videreføres med udgangspunkt i den reviderede projektplan med gennemførelse af justerede og nye aktiviteter indtil udgangen af projektperioden den 31. december 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7173
  35. Beslutning om pilot-renseanlæg ved Grindsted Å
  fold dette punkt ind Resume

  Det tidligere Grindstedværket har givet anledning til væsentlige forureninger i Grindsted By, herunder en kraftig forureningsfane i grundvandet, som strømmer under byen og ud i Grindsted Å. I januar 2018 kom der nye oplysninger om denne udstrømning og dermed yderligere fokus på mulighederne for at igangsætte en indsats over for belastningen af Grindsted Å.

   

  Regionsrådet besluttede på den baggrund i 2018 (jf. budgetaftale for 2019) at igangsætte en systematisk udredning af mulighederne for at afværge belastningen fra jord- og grundvandsforureningerne efter det tidligere Grindstedværket i Grindsted By. En del af udredningen skulle afklare, hvilke midlertidige tiltag der væsentligt kunne reducere forureningen af Grindsted Å. Denne afklaring skulle danne grundlag for, at regionsrådet kunne tage stilling til igangsættelse af et pilotprojekt med henblik på såvel en midlertidig indsats som en indsats, der på den længere bane sigter mod at fjerne den vandbårne forurening fra fabriksgrunden på den mest bæredygtige måde.

   

  COWI har i samarbejde med amerikanske Geosyntec i foråret 2019 foretaget en screening af potentielle rensemetoder og anbefalede på den baggrund laboratorietest af fire lovende metoder, der alle bygger på avancerede oxidationsprocesser (AOP). COWI og Geosyntec har erfaringer fra forureningen i Kærgård Klitplantage, hvor de gennem flere år har arbejdet med stofferne fra det tidligere Grindstedværket.

   

  Testene blev sat i gang i foråret 2020, jf. notaterne vedrørende udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket fra 2019 og 2020, se eventuelt https://www.regionsyddanmark.dk/dwn719558 og https://www.regionsyddanmark.dk/dwn755454. Resultater af disse test er afrapporteret i oktober 2020. På den baggrund fremlægges administrationens vurdering og anbefaling til brug for regionsrådets stillingtagen til igangsættelse af ovennævnte pilotprojekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  COWI har forestået gennemførelse af laboratorietest af de fire lovende AOP-metoder samt af økotoksikologiske test på urenset og renset vand. Princippet i AOP er, at forureningsstoffer nedbrydes ved en kemisk oxidation til andre stoffer; som udgangspunkt til stoffer der er uproblematiske for mennesker og miljø. Hvis AOP-rensningen ikke forløber optimalt, er der imidlertid risiko for, at der kan dannes uønskede og problematiske stoffer.

   

  På baggrund af de udførte laboratorietest anbefaler COWI, at der ikke arbejdes videre med to af metoderne. COWI vurderer, at der skal udføres yderligere test af de to øvrige metoder for at optimere rensningen og for at tilvejebringe tilstrækkeligt grundlag for dimensionering af et pilot-rensningsanlæg.

   

  For de to metoder, som COWI anbefaler til yderligere test, er det usikkert, om der dannes uønskede stoffer under renseprocessen. Økotoksikologiske test viser mod forventning, at det rensede vand tilsyneladende er mere toksisk end det urensede vand, hvilket kan være et udtryk for, at der i processen dannes uønskede stoffer.

   

  På baggrund af ovenstående har administrationen vurderet fordele, ulemper og økonomi ved gennemførelse af yderligere test.

   

  Inden udførelse af de anbefalede supplerende test, skal der, jf. udbudsloven, gennemføres udbud af såvel rådgivningsopgave som test. Administrationen vurderer på den baggrund, at gennemførelse af de anbefalede, supplerende test inklusiv nødvendige udbud kan medføre, at etablering af et eventuelt pilot-renseanlæg forsinkes frem til ultimo 2023.

   

  Administrationen vurderer, at et pilot-renseanlæg med den angivne kapacitet på 10 m3/t kan rense mellem en og fem pct. af hele den vandmængde, der forventes at skulle renses ved en permanent løsning. Med den nuværende viden er det ikke muligt at vurdere effekten på Grindsted Å af et sådant pilot-renseanlæg, men de gennemførte økotoksikologiske test indikerer, at der er risiko for en negativ påvirkning.

   

  De seneste resultater fra Danmarks Tekniske Universitet giver ny viden om den naturlige nedbrydning af forureningsstoffer i jord og grundvand i området ved Grindsted Å. Den nye viden peger på, at en permanent løsning kan omfatte stimuleret naturlig nedbrydning; en proces som også indgår i oprensningen i Kærgård Klitplantage. Det er en ”in situ”-løsning (under jorden), hvor bakterier bidrager til nedbrydningen af forureningsstofferne. Umiddelbart vurderes en sådan løsning at være væsentligt mere bæredygtig end metoder, der bygger på rensning af oppumpet vand. Dermed forventes ingen af de testede metoder at indgå i en permanent løsning for den samlede forureningsfane.

   

  Administrationen anbefaler på denne baggrund at standse udredningen af, hvilke midlertidige tiltag der væsentligt kan reducere forureningen af Grindsted Å, og at der ikke gennemføres yderligere test med henblik på etablering af et pilot-renseanlæg. I stedet anbefaler administrationen, at der arbejdes videre mod en permanent løsning over for den samlede udsivning til Grindsted Å. I denne proces lægges stor vægt på at inddrage nyeste internationale forskning, og på at borgerne i Grindsted inviteres til at følge processen løbende. I administrationens anbefaling vejer det tungt, at:

   

  • Yderligere forsinkelse på grund af supplerende test vil betyde, at et eventuelt pilot-renseanlæg forventes at få en begrænset driftsperiode, før en permanent løsning kan etableres.
  • Et eventuelt pilot-renseanlæg forventes at have en meget lille effekt på forurenings-belastningen af Grindsted Å. I værste fald risikeres en negativ effekt på åen som følge af utilsigtet dannelse af problematiske nedbrydningsstoffer.
  • Det er usikkert, om yderligere test kan give det nødvendige grundlag for at opnå en udledningstilladelse.
  • Det vurderes, at ingen af de foreslåede metoder til et eventuelt pilot-renseanlæg vil indgå i en permanent løsning.
  • Det forventes, at arbejdet med etablering af en permanent fuldskalaløsning kan sættes i gang inden for 5 år, hvis den nødvendige finansiering foreligger.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At standse udredningen af hvilke midlertidige tiltag der væsentligt kan reducere forureningen af Grindsted Å, og at der ikke gennemføres yderligere test med henblik på etablering af et pilot-renseanlæg.

   

  At der arbejdes videre mod en permanent løsning over for den samlede udsivning til Grindsted Å.

   

  At de resterende økonomiske ressourcer (11,3 mio. kr.), der jf. udmøntningerne af midler til forureningerne efter Grindstedværket fra 2019 og 2020, er afsat til midlertidige tiltag, i stedet anvendes til at fremme den permanente løsning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 19-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/18702
  36. Status på it-sikkerhed
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om status på arbejdet med it-sikkerhed i Region Syddanmark med fokus på informationssikkerhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som borger, patient eller medarbejder i Region Syddanmark skal man kunne have tillid til, at regionen behandler og opbevarer oplysninger og data forsvarligt. Denne tillid er en forudsætning for, at borgerne føler sig trygge ved at dele oplysninger af følsom karakter som led i behandlingen.

   

  Trygge og sikre rammer handler derfor om cyber- og informationssikkerhed. Informationssikkerhed er en bred betegnelse for de samlede foranstaltninger til at sikre informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Området omfatter helt overordnet den organisatoriske opbygning af regionens arbejde med informationssikkerhed, oplysning og påvirkning af personalets adfærd, processer for personalets behandling af data, styring af leverandører af digitale ydelser samt fysiske sikringsforanstaltninger.

   

  Som beskrevet i Digitaliseringsstrategien hviler dette arbejde i udpræget omfang på GDPR, ISO 27001 og NIS. På denne baggrund har Region Syddanmark revideret og udbygget sine retningslinjer på it-sikkerhedsområdet. Retningslinjerne adresserer såvel forventning til systemejerne som forventninger til ledelsessystemet/medarbejdere.

   

  I vedlagt notat gives en status på informationssikkerhedsarbejdet, herunder:

  • Den overordnede ramme for informationssikkerhedsarbejdet og retningslinjer vedr.:
   • Informationssikkerhedsbrud
   • Leverandørstyring
   • Brugeradgange og rettigheder
   • Netværksstyring
   • Nød-, beredskabs- og re-etableringsstyring
   • Audit
   • Driftssikkerhed
   • Klassifikation
   • Risikostyring
   • Personaleforhold
   • Styring af databærende systemer og udstyr
   • Password
   • Fysisk sikring og miljøsikring.
  • Initiativer til at imødekomme kravene i GDPR
  • Organisering af informationssikkerhedsarbejdet.

   

  Region Syddanmark har i efteråret 2020 igangsat et målarbejde inden for følgende emneområder:

  • Risikobaseret tilgang
  • Nød- og beredskabsplaner
  • Brugeradgange og adgangsrettigheder
  • Databehandleraftaler
  • Leverandørstyring
  • Awareness aktiviteter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 16-11-2020

  Til orientering.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/46867
  37. Beslutning om deltagelse i Folkemøde 2021
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af usikkerhederne i forbindelse med afholdelse af Folkemødet 2021, lægges der i sagen op til, at regionsrådet beslutter, om administrationen skal fortsætte planlægningen af regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2021.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er tradition for, at regionsrådet i Region Syddanmark deltager i Folkemødet på Bornholm. Grundet Covid-19-pandemien blev Folkemødet 2020 aflyst. Den officielle hjemmeside for Folkemødet har offentliggjort datoerne for Folkemødet 2021, der er sat til at finde sted fra torsdag den 17. juni til lørdag den 19. juni 2021.

   

  Ifølge oplysningerne på Folkemødets hjemmeside arbejdes der på, at Folkemødet 2021 stadig kan afholdes i Allinge og nær omegn, dog således, at afholdelsen tilpasses situationen, og er sundhedsmæssig forsvarlig. De tiltag, der arbejdes på, er mere plads mellem gæster og events, faste siddepladser, eventuelle begrænsninger i antallet af fysiske arrangementer i Allinge, brug af nye nærområder, zoneopdeling, deltagertilmelding, publikumsbegrænsninger samt en ny digital platform, der kan understøtte samtaler og debatter virtuelt. Den endelige form og størrelse af Folkemødet bliver først præsenteret den 1. marts 2021.

   

  I forbindelse med regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet har Region Syddanmark primært udgifter til hotel, fly, øvrig transport og fællesspisning. Udgifter til øvrig transport og fællesspisning afholdes først i forbindelse med afvikling af Folkemødet. Derimod skal reservationen af værelserne på hotellet i Rønne bekræftes og betales i januar eller februar 2021, ligesom flybilletterne også skal reserveres og betales i januar og februar 2021. I forhold til reservationerne til hotel og fly i forbindelse med Folkemødet 2020 lykkedes det administrationen, at få refunderet hovedparten af udgifterne til flybilletterne, hvorimod det ikke var muligt at få refunderet udgiften til hotelværelserne. Regionen har således haft en udgift i forbindelse med det aflyste Folkemøde 2020 på 82.500 kr. inkl. moms til hotellet i Rønne.

   

  Regionen har ikke fået oplyst fra hotellet, om det vil være muligt at få refunderet dele af eller hele beløbet, hvis det ikke er muligt for regionsrådet i Region Syddanmark at deltage i Folkemødet 2021. Hvis regionen ikke bekræfter og betaler hotelværelserne i starten af 2021, vil værelserne blive frigivet og udlejet til anden side. Regionen vil herefter kunne have vanskeligheder med at tilbyde regionsrådsmedlemmerne overnatning i forbindelse med Folkemødet 2021.

   

  Det er muligt at bestille flybilletter med mulighed for refundering, men dette vil medføre en forhøjet udgift til flybilletter, da en flybillet med mulighed for refundering koster omkring 1.500 kr. mere end en flybillet uden mulighed for refundering. Hovedparten af udgifterne til flybilletterne til regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2020 kunne, som ovenfor beskrevet, refunderes på trods af, at de ikke var købt med mulighed for refundering. Dette skyldes den helt ekstraordinære situation og er ikke ensbetydende med, at regionen vil kunne gøre det samme i 2021. Hvis flybilletter ikke reserveres og betales umiddelbart efter de frigives i januar/februar 2021, kan regionen ikke garantere, at regionsrådsmedlemmerne kan tilbydes transport med fly, da afgangene hurtigt bliver udsolgt.

   

  På grund af usikkerhederne forbundet med afholdelse af Folkemødet 2021 samt det eventuelle økonomiske tab Region Syddanmark vil have, hvis hotel og flybilletter bookes og betales og det efterfølgende viser sig, at deltagelsen må aflyses, skal der træffes beslutning om, hvorvidt regionsrådet ønsker, at administrationen skal fortsætte planlægningen af deltagelsen i Folkemødet 2021.

   

  Såfremt regionsrådet ønsker, at administrationen skal fortsætte planlægningen af medlemmernes deltagelse i Folkemødet 2021 indstilles det, at vedlagte retningslinjer godkendes.

   

  Retningslinjerne er vedhæftet som bilag og er udarbejdet på baggrund af de retningslinjer for betaling som blev vedtaget i januar 2019 vedrørende deltagelse i Folkemødet 2019. De samme retningslinjer blev vedtaget i november 2019 vedrørende regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2020. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der træffes beslutning om, hvorvidt administrationen skal fortsætte planlægningen af regionsrådets deltagelse i folkemødet 2021.

   

  At retningslinjerne for regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemødet 2021 godkendes, såfremt regionsrådet beslutter, at administrationen skal fortsætte planlægningen af deltagelsen i Folkemødet 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at administrationen på nuværende tidspunkt ikke fortsætter planlægningen af regionsrådets deltagelse i Folkemødet 2021.

   

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51500
  38. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  -

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/51500
  39. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 02-12-2020

  -

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  40. LUKKET: System
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  41. LUKKET: Salg af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  42. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  43. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 03-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring