Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 11. november 2020

Mødedato
11-11-2020 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Engangstilskud til anlæg af Odense Letbane
  2. Etablering af heliport, Nyt OUH
  3. Ideoplæg - forpladsen Kolding Sygehus
  4. Ideoplæg - ny bygning for PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  5. Nærhedsfinansiering - flytning af opgaver fra sygehus til speciallægepraksis
  6. Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation
  7. Oprettelse af fire uddannelsesstillinger i neuropsykologi
  8. Afholdelse og evaluering af Et Sundere Syddanmark
  9. Ny praksisplan på det kiropraktiske område
  10. Udmøntning af midler til øget samarbejde om arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser
  11. Hjemtagning af fremmedsprogstolkning på praksisområdet
  12. Akuthjælpergruppe Kerteminde Kommune
  13. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 – status oktober 2020
  14. Godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark
  15. Ny fællesregional løsning til administration af praksisområdet - rammesag
  16. Strategier afledt af digitaliseringsstrategien 2019-2021
  17. Proces for Digitaliseringsstrategi 2022-2024
  18. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  19. Nye ansøgningspuljer på kulturområdet - foråret 2021
  20. Meddelelser
  21. Eventuelt
  22. LUKKET - salg af jordstykke
  23. LUKKET - salg af ejendom
  24. Høring forslag til ny epidemilov
  25. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/51028
  1. Engangstilskud til anlæg af Odense Letbane
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet tiltrådte i maj 2014, at Region Syddanmark yder et engangstilskud på 100 mio. kr. (2014-priser) til anlæg af Odense Letbane.

   

  Sagen forelægges med henblik på udbetaling af engangstilskuddet samt optagelse af lån til delvis refinansiering heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte i maj 2014 Principaftale for Odense Letbane mellem de finansierende parter: Odense Kommune, staten og Region Syddanmark.

   

  Et element heri er, at Region Syddanmark yder et engangstilskud til anlæg af Odense Letbane på 100 mio. kr. (2014-priser).

   

  Af Lov om Odense Letbane fra februar 2015 fremgår, at beløbet ”opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven. Beløbet er uden korrektionsreserve”.

   

  Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at ”Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtidig indstillet på, at Region Syddanmark kan lånefinansiere op til 80 pct. af regionens anlægsudgifter, hvilket indebærer, at regionen vil skulle egenfinansiere minimum 20 pct., før lån kan optages”. Videre fremgår, at ministeriet er indstillet på efter ansøgning at give Region Syddanmark dispensation til at optage lån. Endelig fremgår, at regionens anlægstilskud til letbanen kan ydes uden at belaste det regionale anlægsloft.

   

  Odense Letbane P/S har anmodet om at få udbetalt Region Syddanmarks engangstilskud til anlæg af Odense Letbane, som udgør 111,237 mio. kr. i 2020-priser.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har den 7. august 2020 meddelt regionen lånedispensation på 80 pct. af det samlede engangstilskud til Odense Letbane P/S, svarende til 88,990 mio. kr.

   

  Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der udbetales engangstilskud til anlæg på 111,237 mio. kr. til Odense Letbane P/S.

   

  At 22,247 mio. kr. heraf, svarende til 20 pct., finansieres af de likvide aktiver.

   

  At der, jf. lånedispensation, optages lån på 88,990 mio. kr. til finansiering af de resterende 80 pct. af engangstilskuddet.

   

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere vilkår herfor med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/45430
  2. Etablering af heliport, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges etablering af heliport i tæt forbindelse med sygehuset. Der foreligger idéoplæg til etablering af heliport på Nyt OUH til godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med Nyt OUH skal der opføres en heliport til anflyvning af helikoptere til Nyt OUH. Heliporten placeres syd for sygehuset overfor FAM. Heliporten består af to platforme – en platform til anflyvning og en standplads i tilfælde af havarerede helikoptere.

   

  Formålet med at etablere en heliport på Nyt OUH er at sikre hurtig og effektiv transport af kritisk syge og alvorligt tilskadekomne patienter. Helikoptere med patienter til akutmodtagelsen lander på en høj lige over for akutmodtagelsens indgang. Mellem højen og indgangen etableres en gangbro, som forbinder højen og akutmodtagelsen, så patienter kan komme hurtigt i behandling. Regionsrådet bevilgede midler til etablering af gangbroen den 28. september 2020.

   

  Det estimeres, at der på Nyt OUH vil være omkring 500 landinger om året. Heliporten på Nyt OUH kan anvendes både af regionens akutlægehelikoptere samt Forsvarets største redningshelikoptere.

   

  Højen til heliporten blev etableret i sommeren 2018 i forbindelse med byggemodning af grunden til Nyt OUH, hvor der blev fjernet meget jord. 140.000 m3 af denne jord er brugt til at lave højen til heliporten. Dermed er der sparet en unødig transport til bortskafning af jord.

   

  DP14, Etablering af heliport, inkluderer følgende arbejder:

  -          Adgangsveje til heliporten fra vejen ind til Teknikbyen.

  -          Vigespor til tankanlæg for jetfuel og nødgenerator inkl. opsamlingsområder for oliespild. 

  -          Etablering af tankplads, dræntank, pumpeinstallationer samt udleveringsinstallationer for heliport.

  -          Etablering af belægninger på standplads for heliportanlæg.

  -          Opsamling af vand på heliportanlæg inkl. en mulighed for afløb til både spildevandsnettet og regnvandsnettet.

  -          Udførelse af afmærkninger (striber og kryds) og andre visuelle hjælpemidler (vindposer) ved heliportanlæg.

  -          Etablering af lysanlæg for heliportanlæg.

  -          Etablering af telefon og overvågning af heliportanlæg.

  -          Tilslutning af strøm til heliportanlæg inkl. redundant nødforsyning.

   

  Klimavurdering

  Der er foretaget en klimavurdering ved Regionens energi- og miljøscreeningsmodel. Der er fundet enkelte punkter, der skal have speciel fokus under planlægning og hovedprojektering af heliporten, bl.a. i forbindelse med håndtering af støj fra heliporten og bortledning af vand fra tankområde og standplads for helikoptere. Det vurderes ikke relevant i forbindelse med nærværende projekt at opnå DGNB certificering.

   

  Økonomi
  Budgettet for etablering af heliport på Nyt OUH udgør samlet 9,5 mio. kr., som fordeler sig med 8,3 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet og 1,2 mio. kr. til psykiatrien opgjort i indeks for 2021. Budgettet holder sig inden for den afsatte ramme til projektet. Udgiften vil primært forfalde i 2021.

   

  Det forventes, at udbudsbekendtgørelsen udsendes i december 2020, kontraktindgåelse i maj 2021 og at heliporten kan idriftsættes i efteråret 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indledende projektbeskrivelse vedr. etablering af heliport på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der meddeles bevilling til etablering af heliport (DP14) på 8,301 mio. kr. (indeks 120,61).

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 til formålet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til øvrige terrænarbejder.

   

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien
  At der til psykiatriens andel meddeles anlægsbevilling på 1,199 mio. kr. (indeks 148,3).

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet af det allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH – Psykiatrien.

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/17455
  3. Ideoplæg - forpladsen Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges ideoplæg for justering af adgangsforhold ved hovedindgangen på Kolding Sygehus til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget behandlede på møde den 12. august 2020 modeller for forbedring af adgangsforhold ved hovedindgangen på Kolding Sygehus.

   

  Af de fremlagte forslag anbefalede udvalget, at der skulle arbejdes videre med en model, hvor der etableres en ny p-pladsområde med tilhørende elevatorløsning tæt på forpladsen (model 3A).

   

  I aftale om budget 2021 for Region Syddanmark er projektet prioriteret og det fremgår, at anlægs- og innovationsudvalget fremlægger forslag til idéoplæg vedrørende forbedrede adgangsforhold på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus. Projektet skal finansieres af den afsatte prioriteringspulje, anlæg.

   

  Med henblik på afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb forelægges hermed idéoplæg om justering af forpladsen på Kolding Sygehus. Idéoplægget er en yderligere kvalificering af den anbefalede løsningsmodel 3A.

   

  Projektet

  Baggrunden for udarbejdelsen af løsningsmodeller til ændring af forpladsen var, at flere handicappede problematiserede den eksisterende forplads og adgangsforhold for de sværest handicappede. De udfordringer, der blev peget på, handler især om kombinationen af lang adgangsvej og sideværts hældning ved vejføring på tværs af forpladsen.

   

  I processen med udvikling af løsningsmodeller har handicaporganisationerne været tæt inddraget. Det drejer sig om Kontaktforum for Handicap, Patient- og pårørenderådet Kolding Sygehus og Handicaprådet Kolding Kommune. Alle tre kan anbefale model 3A.

   

  Model 3A vurderes bedst at imødekomme de udfordringer, der er rejst i forhold til de nuværende adgangsforhold til forpladsen og akutmodtagelsen. Forslag 3A imødekommer ønskerne om en niveaufri og plan adgang fra forpladsen til hovedindgangen og akutmodtagelsen, samt flere og bedre parkeringsforhold for handicappede. Denne løsning vurderes også at kunne give de mest sikre trafikale forhold. Derudover giver forslag 3A mulighed for at skabe en sammenhæng over til indgang 22, der blandt andet giver direkte adgang til dagkirurgi fra de nyetablerede parkeringsforhold. Endelig bibeholdes det arkitektoniske udtryk ved den eksisterende forplads, og forpladsen forbliver dermed alene til gående. Hertil kommer, at modellen skaber mere plads for udendørsophold i form af en række cirkulære pladser, og at modellen kan etableres uden større gener for adgangsvejene mod hovedindgangen.

   

  Økonomi
  Efter den yderligere konkretisering af projektet forventes anlægsprojektet at koste 6,628 mio. kr. (2021 prisniveau).

   

  Tidsplan
  Der arbejdes videre efter nedenstående tidsplan.

  Projektering af rådgivere:

   

  uge 41-48 2020

  Udbudsperiode:

   

  uge 49-51 2020

  Kontraktindgåelse med entreprenør:

  uge 52-02 2020/2021

   

  Anlægsperiode

  Rydning:

  Indbygning:

   

   

  februar og marts 2021

  april og maj 2021

   

  Aflevering:

   

  uge 24 2021 (medio juni)

   

  På baggrund af undersøgelserne vedrørende behov, funktion, økonomi og tid anbefales, at vedlagte idéoplæg godkendes, og at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,628 mio. kr. (prisniveau 2021 – indeks 148,3).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg vedr. ændringer af forpladsen på Sygehus Lillebælt Kolding godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,628 mio. kr. (indeks 148,3) til projektet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, heraf 0,500 mio. kr. i 2020 og 6,128 mio. kr. i 2021, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  4. Ideoplæg - ny bygning for PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges idéoplæg for ny bygning til PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb/anlægsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved regionsrådsformandsbeslutning i marts 2020 blev etablering af bygning til PET/CT scanner, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendt. Samtidig blev det godkendt, at der blev afsat og frigivet rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 til projektering og udbud, og at finansieringen af udgiften til bygningen på i alt 24,0 mio. kr. i 2020-2021, inkl. projektering, indgår i budgetlægningen for 2021.

   

  I forbindelse med budgetaftale 2021 fremgår det, at anlægs- og innovationsudvalget fremlægger forslag til byggeprogram med henblik på afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 20,0 mio. kr. for anlægsdelen.

   

  På den baggrund er der udarbejdet vedlagte idéoplæg.

   

  Behovet for en PET/CT scanner i Sygehus Sønderjylland er uændret med henblik på at opfylde plan for konsolidering og skarp profil på Sygehus Sønderjyllands sygehuse vedtaget den 25. juni 2018 i regionsrådet. Der er dermed fortsat behov for at opføre en bygning til PET/CT scanneren.

   

  Etablering af bygning til PET/CT scanner
  Den nye funktion planlægges placeret i nærhed af den nuværende billeddiagnostiske afdeling. Afdelingen ligger på etage 2 i et område, hvor der ikke umiddelbart er udvidelsesmuligheder i bestående bygningsmasse. Det er derfor nødvendigt at opføre en ny bygning. Af hensyn til patienter og personale skal bygningen ligge så tæt på afdelingens reception og venteområde som muligt.

   

  Den planlagte PET/CT scannerbygning er i to plan, da terrænet, som støder op til nuværende billeddiagnostiske afdeling, springer i to niveauer. Dette medfører, at nybyggeriet skal udføres i to plan, for at imødekomme ønsket om en samlet afdeling på én etage.

   

  Efter nærmere overvejelser planlægges det, at den nye funktion med PET/CT scanner med tilhørende optrækkerrum, hvilerum, beskriverum og nødvendige teknikarealer m.v. etableres i etage 1, da ca. halvdelen af denne etage vil være jorddækket, og dermed yder en naturlig strålingsbeskyttelse. Endvidere giver en placering i terrænniveau nogle fordele i forhold til levering og håndtering af radioaktivt materiale, samt afskærmning af ”strålende” patienter og personale.

   

  Etage 2, som i nærværende forslag henstår som råhus, vil på sigt kunne rumme en evt. fremtidig kapacitetsudvidelse af den billeddiagnostiske afdeling i forhold til MR og CT scannere, og vil kunne etableres mens resten af afdelingen er i drift.

   

  Tilbygningen bliver på 1.062 m2 fordelt på to plan, hvortil kommer et lukket teknikhus på 200 m2 placeret på taget. Der er vedlagt foreløbige skitser og oversigtstegninger, der illustrerer byggeplanerne.

   

  Tidsplan
  Udbudsrunden gennemføres i 1. kvartal 2021. Byggeperioden bliver fra marts til december 2021.

  Bygningen afleveres ultimo december, hvorefter det gøres klar til ibrugtagning primo 2022.

   

  Økonomi
  Samlet forventes projektet at andrage i alt 24 mio. kr. (2020-priser) inkl. uforudsete udgifter, rådgivning og projektomkostninger. Tidligere er der frigivet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til rådgivning, hvorfor sagen omfatter frigivelse af de resterende 20 mio. kr. til projektet.

   

  På baggrund af undersøgelserne vedr. behov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg vedr. ny bygning for PET/CT scanner Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, godkendes.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 20,212 (2021-niveau, indeks 148,3) til projektet.

   

  At det afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-11-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/53971
  5. Nærhedsfinansiering - flytning af opgaver fra sygehus til speciallægepraksis
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks budgetforlig for 2021 er der med baggrund i rapporten ”Nærhedsfinansiering – udlægning af opgaver fra sygehus til praksis” afsat midler til en udvidelse af kapaciteten i speciallægepraksis.

   

  Nedenfor fremlægges rapporten samt forslag til finansieringen/udmøntningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i at understøtte det nære sundhedsvæsen og nedbringe aktiviteten i sygehusvæsenet har en arbejdsgruppe haft til opgave at komme med forslag til arbejdsdelingen mellem sygehus og speciallægepraksis, herunder hvilke behandlinger og kontroller, der kan flyttes fra sygehusene til speciallægepraksis. Arbejdsgruppen har bestået af ledelsesrepræsentanter for sygehusvæsenet i Region Syddanmark og repræsentanter for foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS) og praktiserende lægers organisation (PLO) i Region Syddanmark.

   

  Med baggrund i forslag fra de lægefaglige specialeråd og speciallægepraksis i Region Syddanmark har arbejdsgruppen udvalgt 6 specialer. Inden for disse specialer er det søgt afgrænset, hvilke ambulante behandlinger og kontroller, som med fordel kan varetages i specialelægepraksis. Det drejer sig om følgende 6 specialer: dermatologi, gynækologi, neuromedicin, kirurgi, ortopædkirurgi og øre-næse-hals.

   

  På grundlag af drøftelser i underarbejdsgrupper er der udarbejdet visitationsretningslinjer for henholdsvis dermatologi og gynækologi i forhold til arbejdsdelingen mellem sygehus, speciallægepraksis og almen praksis.

   

  I forhold til de tre specialer neuromedicin, kirurgi, og ortopædkirurgi er der udvalgt hvilke behandlinger/kontroller, som i højere grad bør varetages i speciallægepraksis.  

   

  Det har inden for øre-næse-hals området vist sig at være komplekst at afklare hvilke søvnapnø-patienter, som med fordel vil kunne ses i speciallægepraksis. Denne opdeling af patienter med søvnapnø, som kan behandles i speciallægepraksis, vil blive præsenteret i en særskilt sag senere.

   

  En flytning af opgaver fra sygehus til speciallægepraksis forudsætter en udvidelse af kapaciteten inden for speciallægepraksis i forhold til de udvalgte områder. Kapacitetsudvidelsen foreslås gennemført i form af udvidelse af antal speciallægepraksis inden for dermatologi og gynækologi, samt opgradering af en eksisterende speciallægepraksis inden for gynækologi samt to speciallægepraksis i neuromedicin.

   

  Konkret betyder det inden for dermatologi, at der foreslås oprettet et ekstra fuldtidsydernummer med placering på Fyn ekskl. Odense, men hvor Nyborg er nævnt som mulig placering af en ny dermatologipraksis.

   

  I forhold til kapacitetsudvidelse inden for gynækologi foreslås det, at der udvides med et fuldtidsydernummer med placering i Sydvestjysk optageområde (Brørup er nævnt sammen med Grindsted) samt at deltidspraksis i Odense konverteres til en fuldtidspraksis.

   

  Inden for neuromedicin foreslås det, at der sker en opgradering af deltidspraksis i Odense og Sønderborg. I forbindelse hermed anbefales det, at der indgås en særaftale med speciallægepraksis, hvor speciallægerne forpligter sig til at friholde kapacitet til behandling af hovedpinepatienter.

   

  Inden for kirurgi og ortopædkirurgi foreslås en kapacitetsudvidelse hos specialelægepraksis i form af særaftaler om ekstraarbejde.

   

  En nærmere beskrivelse af de 6 specialer, og hvilke konkrete opgaver som planlægges flyttet til speciallægepraksis, fremgår af vedlagte rapport ”Nærhedsfinansiering - flytning af opgaver fra sygehus til praksis”.

   

  Indeholdt i rapporten er også forslag til finansiering af kapacitetsudvidelse i speciallægepraksis. Kapacitetsudvidelserne vil medføre en samlet merudgift på i alt 13,7 mio. kr.

   

  Omkostningen til en kapacitetsudvidelse i speciallægepraksis i dermatologi skønnes årligt at beløbe sig til 4,2 mio. kr. Det er vurderet, at der kan ske en medfinansiering fra OUH i forhold til værdien af aktiviteten der flyttes, som svarede til 2,6 mio. kr. Der resterer herefter et behov for finansiering på 1,6 mio. kr.

   

  For så vidt angår gynækologi så skønnes omkostningen til kapacitetsudvidelsen i form af et fuldtidsydernummer samt en opgradering af et eksisterende deltidsydernummer at beløbe sig til ca. 7,1 mio. kr. årligt. Det vurderes her, at kapacitetsudvidelsen kan ske ved en medfinansiering fra sygehusene på 3,5 mio. kr. På grundlag af de forventede muligheder for flytning af opgaver fra sygehus til speciallægepraksis inden for gynækologi er der aftalt en fordeling med sygehusene af de 3,5 mio. kr. som anført:

   

  Mio.kr.

  OUH

  SHS

  SLB

  SVS

  I alt

  Medfinansiering gynækologi

  1,476

  0,695

  0,689

  0,640

  3,5

   

  Den herefter resterende finansiering på 3,6 mio. kr. findes af de prioriterede midler i budget 2021.

   

  Såfremt ovenstående besluttes lægges til grund, at visitationsretningslinjerne og medfinansieringen først effektueres, når de nye ydernumre er besat.

   

  I forhold til udvidelsen af kapacitet inden for speciallægepraksis i neurologi forventes opgraderingen at frigøre kapacitet på sygehusene. Dog ikke ved flytning af konkrete opgaver, men i form af en afkortning af ventetiden. Det er således vanskeligt at pege på mulig medfinansiering fra sygehusene. Der vil således være tale om en merudgift på 2,4 mio. kr.

   

  Finansieringen af særaftaler om ekstraarbejde i speciallægepraksis inden for kirurgi og ortopædkirurgi og Øre-Næse-halsområdet på ca. 2 mio. kr. vil det være muligt at finansiere via meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kontoen til speciallægehjælp tilføres 4,2 mio. kr. til en udvidelse af kapaciteten med et fuldtidsydernummer i dermatologi, finansieret med 2,6 mio. kr. fra OUH samt 1,6 mio. kr. af de afsatte midler i budget 2021 til formålet.

   

  At kontoen til speciallægehjælp tilføres 7,1 mio. kr. til en udvidelse af kapaciteten i gynækologi, således der udvides med et fuldtidsydernummer i det sydvestjyske optageområde, samt at der sker en opgradering af deltidspraksis i Odense, finansieret af sygehusene med 3,5 mio.kr. (jf. sagsfremstillingens tabel) samt 3,6 mio. kr. af de afsatte midler i budget 2021 til formålet. 

   

  At kapacitetsudvidelsen ved opgradering af to deltidsydernumre inden for neurologi på 2,4 mio. kr. finansieres via meraktivitetskontoen.

   

  At kapacitetsudvidelsen inden for kirurgi, ortopædkirurgi og øre-næse-halsområdet i form af særaftaler om ekstraarbejde svarende til 2 mio. kr. finansieres via meraktivitetskontoen.

   

  At de bevillingsmæssige konsekvenser af kapacitetsudvidelserne indarbejdes i efterfølgende budgettilpasninger med virkning fra det tidspunkt, hvor ydernummeret er besat eller særaftaler er godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Lars Mogensen stemmer imod.

   

  Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Annette Blynel og Vibeke Syppli Enrum tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

   

  Med baggrund i det fælles politiske ønske om mest sundhed for pengene foreslår Socialistisk Folkeparti, at sidste del af punktet om kapacitetsudvidelsen inden for kirurgi, ortopædkirurgi og øre-næse-halsområdet i form af særaftaler, svarende til 2 mio. kr., udsættes.

   

  I stedet anmodes forvaltningen om at udarbejde konkrete sammenlignelige beregninger på de nævnte områder, og en vurdering af muligheden for at etablere merarbejdsaftaler/meraktivitet i sygehusregi.

   

  Formålet er at give et bedre beslutningsgrundlag for den efterfølgende politiske beslutning og dermed at tilføre den økonomiske ramme til de områder, hvor der opnås flest mulige ydelser.  

   

  2 medlemmer (Socialistisk Folkeparti) stemte for.

   

  14 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) stemte imod.

   

  1 medlem (Enhedslisten) tog forbehold.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen.

   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  2 medlemmer (Socialistisk Folkeparti) tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.


  1 medlem (Enhedslisten) stemte imod.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/47454
  6. Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation
  fold dette punkt ind Resume

  Statsrevisorerne har afgivet beretning til Folketinget om adgangen til specialiseret palliation. Der forelægges forslag til regionsrådets udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om beretningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Statsrevisorerne har den 21. august 2020 afgivet beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation.

   

  I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelse fra regionsrådene, og ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne. Regionsrådets udtalelse skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 1. december 2020.

   

  Der forelægges forslag til udtalelse fra regionsrådet.

   

  Rigsrevisionens overordnede konklusion i beretningen er, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Desuden vurderer Rigsrevisionen, at der er forskel i adgang til specialiseret palliation mellem patienter med kræft og patienter med andre sygdomme end kræft.

   

  I forslag til udtalelse fra regionsrådet fremgår det, at regionsrådet allerede har fokus på at styrke den palliative indsats.

   

  Det vurderes således, at de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har rejst i beretningen, i vid udstrækning nu søges adresseret gennem de initiativer, der er igangsat i arbejdet med ”Den sidste tid”, som regionsrådet besluttede ved budgetforlig 2020, og hvor der nu ved budgetforlig 2021 er afsat midler til en styrket regional palliativ indsats fra 2021 og frem. Midlerne skal bl.a. anvendes inden for følgende temaer, som efter regionens budgetforlig nu nærmere skal beskrives/foldes ud med henblik på implementering:

   

  • En vis opnormering af specialiserede palliative teams på sygehusene, som skal bidrage til at den specialiserede indsats i endnu højere grad end i dag, kan tilbydes i rette tid til alle patienter med behov, både kræftpatienter og øvrige relevante patientgrupper.

   

  • Udarbejdelse af en regional klinisk retningslinje for screening og tidlig opsporing af palliative behov.
    
  • Etablering/udbygning af mere formelle samarbejdsstrukturer på sygehusene mellem de specialiserede enheder og de øvrige afdelinger, som har med patientgrupper at gøre, hvor palliativ indsats kan være relevant (nøglepersonordning, hotlinefunktion, deltagelse på tværfaglige konferencer m.v.). Et tættere samarbejde skal således bidrage til tidligere involvering af palliativ indsats til flere patientgrupper.
    
  • Øget inddragelse af og støtte til pårørende samt involvering af frivillige. Dette kan eksempelvis være ved hjælp af mere systematisk pårørendescreening, øget brug af video/telekommunikation, så de pårørende kan deltage ved samtaler med patienten, inddragelse af pårørende i drøftelser omkring den sidste tid m.m. Der er endvidere overvejelser om udvikling af tilbud om undervisning i form af ”sidstehjælpskurser”, som kendes fra udlandet.
    
  • Videreudvikling af hospicetilbud. En afdækning af behov og muligheder for videreudvikling af det specialiserede tilbud på hospice. Det kan indeholde forslag til nye måder at organisere hospice på – eksempelvis i form af mere fleksible tilbud målrettet den enkelte patientgruppe i form af daghospice, nathospice eller lignende.

   

  Temaerne er beskrevet i forslag til udtalelse fra regionsrådet.

   

  Der forelægges senere forslag for sundhedsudvalget om udmøntning af initiativerne.

   

  Danske Regioners bestyrelse har parallelt udgivet vedlagte positionspapir, hvor der sættes nogle pejlemærker for ønsker til udvikling af den palliative indsats. Dette synes at kredse om mange af de samme temaer, som berøres i den foreslåede indsats i ”Den sidste tid”.

   

  Den palliative indsats skal således i højere grad kunne tilbydes i rette tid, på rette sted (også understøtte, at dette kan ske i patientens eget hjem), på det rette niveau (basis eller specialiseret niveau) og til alle patientgrupper uanset diagnose og social status. Desuden lægges også her vægt på øget støtte til pårørende og involvering af frivillige samt, at der skabes rammer for at kunne tage den svære samtale om ønsker i den sidste tid med relevant beslutningsstøtte til patient/pårørende fra de sundhedsprofessionelle.

  Rigsrevisionen har alene set på den specialiserede palliation, som knytter sig til patienter med komplicerede symptomer, som betyder, at de har behov for et specialiseret tværfagligt tilbud. Flertallet af patienterne har ikke komplekse symptomer og skal derfor have den relevante palliative indsats på basisniveau; fra deres praktiserende læge i samarbejde med den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje eller på den hospitalsafdeling, hvor de er indlagt eller får ambulant behandling.

   

  Derfor handler en styrkelse af det samlede palliative tilbud også om den tværsektorielle indsats. Muligheder for at udvikle/forbedre denne indsats og samarbejdet om patientgruppen er også genstandsfelt for det arbejde, som regionsrådet ved budgetforlig 2020 satte i gang med ”Den sidste tid” og vil blive adresseret i en næste fase, her i 2020 og 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om beretningen om adgangen til specialiseret palliation godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46215
  7. Oprettelse af fire uddannelsesstillinger i neuropsykologi
  fold dette punkt ind Resume

  Der er konstateret et behov for uddannelse og rekruttering af neuropsykologer, som led i at leve op til Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger i forhold til demensindsatsen og inden for hjerneskade-rehabiliteringen. Derfor foreslås det at oprette fire uddannelsesstillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Demensklinikker

  Regionsrådet godkendte den 27. august 2018 oplæg til oprettelse af fire demensenheder på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. De fire demensklinikker drives i fællesskab mellem psykiatri og somatik.

   

  Der var afsat ca. 31,3 mio. kr. over en treårig periode til etableringen af enhederne. De midlertidige midler er fordelt til sygehusene på baggrund af andel 65+ årige mellem de fire demensklinkker.

   

  Demensklinikkerne i Sydjylland har anvendt de tildelte midler til midlertidig frikøb/ansættelse af personale, mens demensklinikken på Fyn har anvendt de tildelte midler bl.a. til ombygnings- og flytteomkostninger i forbindelse med, at demensklinikken er etableret i Svendborg.

   

  Som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 er regionerne fra 2020 tilført midler til at etablere mere specialiserede og tværfaglige udredningsenheder vedr. demens. Enhederne skal understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til handlingsplanens mål om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose. For Region Syddanmark drejer det sig om i alt 13 mio. kr. fordelt på perioden 2020-2023.

   

  I forbindelse med den nyligt indgåede budgetaftale for 2021 besluttede aftalepartierne, at 3,8 mio. kr. heraf medgår til finansieringen af 4 uddannelsesstillinger i neuropsykologi med henblik på at sikre de rette kompetencer til udredning og behandling af demente patienter.

   

  Implementeringen af demensklinikkerne er fulgt af en fællesregional demensfølgegruppe, som bestod af repræsentanter fra de fire enheder. En af følgegruppens opgaver var at undersøge mulighederne for en tværgående model på tværs af sygehusene i forhold til uddannelse af neuropsykologer.

   

  I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandlingsenheder for demens er det bl.a. nævnt, at mindst en af de ansatte psykologer bør være specialist i neuropsykologi.

   

  Hjerneskaderehabilitering – status
  Varetagelse af hjerneskaderehabilitering på specialiseret niveau forudsætter bl.a. deltagelse af neuropsykolog i det tværfaglige team. Regionsrådet har tidligere bevilget midler til ansættelse af neuropsykologer i forbindelse med, at regionsfunktionerne blev tildelt OUH/Svendborg og Sydvestjysk Sygehus, Grindsted. Udover neuropsykologer på regionsfunktionsniveau anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at der på hovedfunktionsniveau er ad hoc deltagelse af neuropsykolog.

   

  Neuropsykolog-uddannelse
  Der er således behov for neuropsykologer på de neurologiske afdelinger i regionen både til demenspatienterne og til patienter med erhvervet hjerneskade m.v. På de fire demensklinikker bør der, jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer, være mindst en neuropsykolog.

   

  Der er på alle sygehuse en udfordring med rekruttering af neuropsykologer. Derfor er der behov for at styrke uddannelsen af neuropsykologer.

   

  Forslag til oprettelse af fire uddannelsesstillinger
  Det er svært for den enkelte psykolog selv at tilrettelægge uddannelsesforløb (se bilag) med skiftende ansættelsessteder inden for relativ kort tid. Der foreslås et løft af uddannelsesindsatsen via deciderede uddannelsesstillinger på tværs af somatik og psykiatri for at øge antallet af neuropsykologer, og dermed skabe bedre muligheder for, at sygehusene kan rekruttere uddannede neuropsykologer.

   

  Det foreslås, at der over en fireårig periode oprettes fire uddannelsesstillinger – to på Fyn og to i Jylland - for at høste erfaringer med egentlige uddannelsesstillinger på det neuropsykologiske område. Det forudsættes, at der til uddannelsesstillingerne kan rekrutteres autoriserede psykologer med to års erfaring inden for voksenområdet.

   

  Skematisk oversigt over et 3 årigt uddannelsesforløb til neuropsykolog

   

   

  Udgifter i alt til fire uddannelsesstillinger i neuropsykolog, set over en fireårig periode:

  Tabel 1.

  Årstal

   

  2021

  2022

  2023

  2024

  I alt

  Mio. kr.

   

  1,5

  2,9

  2,9

  1,5

  8,8

   

  Finansiering af uddannelsesstillinger
  De afsatte midler til demensklinikkerne er frigivet i takt med faktiske udgifter, og der udestår fortsat at udmønte 5,043 mio. kr. til de sydjyske demensklinikker. Det foreslås på denne baggrund, at udgiften til de fire uddannelsesstillinger finansieres af den uudmøntede restbevilling på 5,043 mio. kr. samt, at den resterende udgift til på 3,8 mio. kr. finansieres af de nylig tildelte midler for perioden 2020-2023.

   

  Midlerne udmøntes såfremt uddannelsesstillingerne besættes og gennemføres på fastlagte afdelinger. Midlerne ophører, når uddannelserne er gennemført.

   

  Uddannelsesforløbene for de fire uddannelsesstillinger detailplanlægges imellem de enkelte afdelinger.

   

  Demensstyregruppen kommer efterfølgende med et oplæg til, hvordan de resterende midler for perioden 2020-2023 kan anvendes til fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme, dette med henblik på politisk stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der oprettes fire uddannelsesstillinger i neuropsykologi, som finansieres af den uudmøntede restbevilling på 5,043 mio. kr.

   

  At den resterende udgift på 3,8 mio. kr. finansieres af de nyligt tildelte midler til at understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme for perioden 2020-2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/31522
  8. Afholdelse og evaluering af Et Sundere Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionens citizen science-projekt Et Sundere Syddanmark blev afholdt første gang i oktober 2019 og blev afholdt for anden gang den 3. november 2020. Konceptet skal herefter evalueres. Da der ikke er mulighed for at afholde Et Sundere Syddanmark i efteråret 2021, foreslås det, at Et Sundere Syddanmark 2021 afholdes i foråret, og at evalueringen af konceptet udskydes til herefter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet den 29. oktober 2018 at igangsætte citizen science-projektet Et Sundere Syddanmark, hvor Syddansk Universitet, Region Syddanmark samt TV Syd og TV2/Fyn engagerer regionens borgere i fem forskningsprojekter samt i beslutningen om, hvem af disse, der skal modtage bevilling.

   

  I en periode på 2 uger informerer og reklamerer TV Syd og TV2/Fyn for de 5 forskningsprojekter, hvor seerne sideløbende kan sms-stemme på det forskningsprojekt, som de ønsker skal modtage bevilling. Dette kulminerer i et finaleshow, hvor resultatet af afstemningen offentliggøres og bevillingerne uddeles.

   

  Der er i alt afsat 1 mio. kr. til uddeling fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning. De vindende sygehuse supplerer ligeledes med 1 mio. kr., så der i alt er 2 mio. kr. til uddeling til 3 ud af de 5 forskningsprojekter.

   

  Det første finaleshow for Et Sundere Syddanmark blev afviklet i oktober 2019, hvor finaleshowet blev udskudt fra foråret på grund af folketingsvalg. Finaleshowet for Et Sundere Syddanmark 2020 skulle være afholdt i maj, men blev udskudt til efteråret på grund af COVID-19. Finaleshowet blev derfor i år afholdt tirsdag den 3. november kl. 18.30 i en fysisk nedskaleret version i Videnbyen Cortex Park i Odense, hvorfra den blev transmitteret af TV Syd og TV2/Fyn.

   

  Da regionsrådet den 29. oktober 2018 tog beslutning om at igangsætte Et Sundere Syddanmark, ønskede man, at der efter 2 år skulle foretages en evaluering, som er fremadskuende og indeholder ideer til, hvordan man kan videreudvikle konceptet.

   

  På grund af dette års COVID-19 relaterede udskydelse af finaleshowet er det ikke muligt at foretage dels evalueringen, dels den efterfølgende implementering af regionsrådets beslutning om Et Sundere Syddanmarks fremtid, inden planlægningen og afviklingen af en evt. 2021-udgave går i gang.

   

  Et Sundere Syddanmark 2021 skal afholdes i foråret, da mediepartnerne på grund af kommunalvalget ikke har mulighed for at afvikle finaleshowet senere på året.

   

  For at sikre en god kvalitet af evalueringen og en givtig proces involverende alle parter fra Et Sundere Syddanmark, foreslås det derfor at afholde Et Sundere Syddanmark i foråret 2021 og at udskyde evalueringen til efter afviklingen af dette, med forelæggelse for sundhedsudvalget i juni 2021 og regionsrådet i august 2021. Dette er dog med forbehold for den endelige fastlæggelse af datoen for finaleshowet i 2021, som sker i samarbejde med mediepartnerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Et Sundere Syddanmark afvikles i foråret 2021.

   

  At evalueringen af Et Sundere Syddanmark udskydes til august 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Lars Mogensen stemmer imod.

   

  Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  2 medlemmer (Liberal Alliance og Enhedslisten) stemte imod.

   


  Sagsnr. 18/53618
  9. Ny praksisplan på det kiropraktiske område
  fold dette punkt ind Resume

  Jævnfør overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktorforening, udarbejder regionen én gang i hver valgperiode en ny praksisplan på det kiropraktiske område. I samarbejde med kiropraktorer fra Samarbejdsudvalget for Kiropraktik, har administrationen udarbejdet et udkast til en ny praksisplan, der forventes at kunne træde i kraft omkring årsskriftet eller snarest muligt efter. Planen forslås sendt i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I medfør af overenskomstens § 13 stk. 2, har regionen i samarbejde med nogle af Samarbejdsudvalget for Kiropraktiks kiropraktorer udarbejdet et udkast til en ny praksisplan, der skal danne rammen for den kapacitetsstyring og udvikling man vil arbejde med på det kiropraktiske område i de kommende 4 år. Der kan ske visse grafiske og redaktionelle ændringer i udkastet i løbet af efteråret.

   

  Praksisplanen skal ses i sammenhæng med Region Syddanmarks sundhedsvision: ”Du tager ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom”, og skal være med til at understøtte regionens sundhedsplan om et sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Arbejdsgruppen har foreslået flere nye initiativer, der skal sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, god service, sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen og fokus på patienter med størst behov på det kiropraktiske område i Region Syddanmark.

   

  De centrale punkter i praksisplanen er:

   

  -          En ændring af kapacitetsstyringen, således at der åbnes op for flere områder med mulighed for fri nedsættelse.

  -          En formalisering og opdatering af den eksisterende kiropraktorvagt.

  -          En tilgængelighedsundersøgelse.

  -          At der skal undersøges, hvorvidt der er behov og mulighed for at oprette en forsøgsordning med henvisningsmuligheder til ortopædkirurgi, reumatologi og neurologi.

  -          Fokus på kommunikation med andre sundhedspersoner.

  -          Fokus på, at patientuddannelse og egenomsorg i højere grad indgår i kiropraktorpraksis, og en undersøgelse af, hvordan en sådan målsætning kan understøttes.

  -          Opfølgning på anvendelsen af speciale 64 pakkeforløb for patienter med specifikke diagnoser og forløb.

   

  Planen skal sendes i høring af regionsrådet i Region Syddanmark, og efter høringsperioden skal eventuelle forslag og ændringer indarbejdes i udkastet, som derefter præsenteres til godkendelse i regionsrådet.

   

  Planen forventes implementeret enten 1. januar 2021 eller 1. april 2021, afhængigt af, hvor mange ændringer høringen giver anledning til, samt hvornår der afholdes møder i de respektive politiske udvalg, der skal godkende den endelige plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkastet til kiropraktor praksisplanen sendes i høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22248
  10. Udmøntning af midler til øget samarbejde om arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet afsatte i 2018 en pulje på 2 mio. kr. til arbejdsmarkedsrettede initiativer. Midlerne skal understøtte målet om at fastholde mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet. Der resterer 1,2 mio. kr. i puljen. Der lægges hermed op til en samlet udmøntning af midlerne til en samlet indsats i Region Syddanmark for øget arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med psykiske lidelser baseret på IPS-metoden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Sundhedsaftalen 2019-2023 har Region Syddanmark og de 22 kommuner forpligtet sig på en fælles målsætning om at sikre, at andelen af psykisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, skal stige.

   

  På kommunekontaktudvalgets møde i august 2020 blev koblingen mellem arbejdsmarked og psykiatri drøftet. Her blev erfaringer med IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte) introduceret. Initiativet har ligeledes været drøftet i de psykiatriske samordningsfora. Der er fra både kommunale og regionale parter velvilje til at indgå i mere systematiske samarbejdsinitiativer baseret på IPS-metoden.

   

  Mennesker med psykiske lidelser er længere væk fra arbejdsmarkedet end befolkningen generelt. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 26 % af voksne med psykiske lidelser er i beskæftigelse, mens det tilsvarende tal for den voksne befolkning generelt er 75 %.

   

  IPS-metoden har vist gode resultater og er udviklet til at bringe mennesker med psykiske lidelser tættere på arbejdsmarkedet. Det danske kontrollerede forsøg ”Projekt Inklusion” viste, at der i løbet af den 18 måneders opfølgningsperiode var 59,9 % af deltagerne i IPS-gruppen, der kom i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Til sammenligning kom 46,5 % af deltagerne i de traditionelle jobcenterindsatser i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

   

  I Region Syddanmark er der erfaringer med IPS-metoden i flere afdelinger, og senest har Jobcenter Vejle og Lokalpsykiatri Vejle gennemført et samarbejdsforløb med lovende resultater.

   

  På den baggrund lægges der nu op til et mere systematisk, fælles arbejde i Region Syddanmark, hvor IPS-metoden er afsæt for fælles samarbejdsforløb, der skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med psykiske lidelser. Der er indgået en dialog med A. P. Møller fonden om en mulig bevilling til implementeringsstøtte i Region Syddanmark. Dette bliver afklaret yderligere i løbet af efteråret 2020.

   

  Der er ligeledes ønske om et udvidet samarbejde mellem Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere og fem kommuner om et målrettet samarbejde om øget arbejdsmarkedstilknytning for flygtninge med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Disse samarbejdsforløb vil også inddrage IPS-metoden.

   

  I vedlagte udmøntningsnotat er indsatsen yderligere beskrevet, og der er opstillet et forslag til udmøntning af de resterende 1,2 mio. kr. fra puljen.

   

  Psykiatri- og socialudvalget blev orienteret om sagen på møde den 3. november 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indsatserne og den tilhørende finansiering med midler fra rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendes, således at de resterende 1,2 mio. kr. udmøntes til Psykiatrisygehuset med henblik på at afholde de beskrevne aktiviteter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/35519
  11. Hjemtagning af fremmedsprogstolkning på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 27. november 2017 at hjemtage fremmedsprogstolkningen på sygehusene i Region Syddanmark og oprette Tolkecenter Syddanmark. I den forbindelse besluttede regionsrådet desuden, at fremmedsprogstolkningen i praksissektoren skulle sendes i fornyet udbud, og at man efterfølgende skulle tage stilling til hjemtagning på praksisområdet.

   

  Den nuværende kontrakt vedrørende fremmedsprogstolkning i praksis er en fireårig aftale med mulighed for opsigelse 1. juli 2021. Der fremlægges derfor forslag om hjemtagning af fremmedsprogstolkningen på praksisområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tolkecenter Syddanmark blev oprettet den 1. oktober 2018 og var implementeret på alle sygehusene i regionen den 1. marts 2019. Det er tidligere besluttet, at videotolkning er den primære tolkeform i Region Syddanmark. Tolkecenter Syddanmark leverer derfor udelukkende video- og telefontolkninger.

   

  Tolkecenteret leverer knapt 30.000 tolkninger årligt til sygehusene. Dertil kommer skriftlige oversættelser af f.eks. patientinformation. Tolkecenteret huser desuden Det fællesregionale Akuttolkecenter, som leverer akut video- og telefontolkning til sygehuse og lægevagten i hele landet.

   

  Tolkecenteret har fastansatte tolke på følgende sprog: Arabisk, farsi, dari, pashto, tyrkisk, polsk, somalisk, urdu, hindi, bosnisk/kroatisk/serbisk, nepalesisk, vietnamesisk, russisk, hviderussisk, rumænsk, tamilsk, italiensk, fransk, tigrinya, amharisk, engelsk, georgisk, kurmanji, sorani, bahdini og kalhori samt tilknyttede tolke på mandarin, kantonesisk, swahili, grønlandsk og litauisk. Antallet af tolkesprog tilpasses løbende efter den konkrete efterspørgsel. Mindre tolkesprog købes ved eksternt tolkebureau.

   

  Alle tolke, der er ansat i Tolkecenter Syddanmark eller tilknyttet centeret som tilkaldevikar, har forud for ansættelsen været igennem mundtlige og skriftlige sprogtest på såvel dansk som tolkesproget, med fokus på den sundhedsfaglige kontekst og de mest almindelige sundhedsfaglige begreber. Derudover gennemfører alle fastansatte tolke uddannelse inden for tolkning i en sundhedsfaglig kontekst.

   

  Der er i 2020 gennemført en evaluering af tilfredsheden med tolkecenteret (bilag 1), som viser, at 100 % af de interviewede sundhedsfaglige medarbejdere oplevede, at tolken ”i høj grad” eller ”i nogen grad” bidrog positivt til samtalen med patienten. Blandt patienterne var 100% enten i ”meget høj grad” eller ”i høj grad” tilfredse med tolkningerne i Tolkecenter Syddanmark. Dette skal ses i lyset af den utilfredshed med kvaliteten på tolkeområdet, som ledte til hjemtagningen.

   

  Tolkecenteret har realiseret den forudsatte besparelse på ca. 5 mio. kr. om året.

   

  Hjemtagning af tolkning i praksis

  Der forventes ca. 25.000 tolkninger årligt i praksis. Estimatet er dog omfattet af en del usikkerhed. 

   

  Den politiske begrundelse for, at hjemtagningen i 2017 kun vedrørte sygehusene i Region Syddanmark, var bl.a. hensynet til kompleksiteten i opgaven samt det faktum, at videotolkning var mindre udbredt i almen praksis, end det var på sygehusene. Praksis i Region Syddanmark har dog hele tiden været længere fremme med videotolkning end de øvrige regioner, hvilket bl.a. skyldes, at Region Syddanmark stiller gratis videotolkningsudstyr til rådighed for praksis. Ca. 80% af almen praksis har fået installeret videotolkningsudstyr af regionen. For speciallægepraksis er andelen dog noget lavere. Dertil kommer de praksis, der anvender videokonsultationer via MinLæge App.

   

  Der er i den mellemliggende periode blevet arbejdet på at hæve andelen af videotolkninger i almen praksis, og COVID-epidemien har øget antallet af videotolkninger. Ca. 60% af tolkningerne i praksis sker pt. som video- og telefontolkning.

   

  Video- og telefontolkning har en række positive effekter:

  • Video- og telefontolkning sikrer bedre udnyttelse af de højt kvalificerede tolkes ressourcer, som kan benyttes til tolkning i stedet for transport. Dette er særligt udtalt i praksissektoren, hvor praksis ligger spredt, og tolkningerne typisk er af kortere varighed end på sygehusene. Dermed sikres højere kvalitet i tolkningen. 
  • Videotolkning bidrager til at kunne levere tolkning på alle sprog – også de sprog, hvor der kun findes få tolke i landet.
  • Videotolkninger medvirker til at mindske risikoen for inhabilitet, idet tolkene ikke tolker for patienter, som bor i samme område.
  • Video- og telefontolkning betyder, at tolken fylder mindre i samtalen mellem patient og behandler.
  • Ved undersøgelser (fx gynækologiske undersøgelser) kan der slukkes for skærmen, hvorved der opnås større diskretion.

   

  Det indstilles derfor, at Tolkecenter Syddanmark fremover også tilbyder video- og telefontolkning til praksissektoren. Hvis der undtagelsesvist er behov for fremmødetolkning, bestilles denne via ekstern leverandør.

   

  Økonomi

  Udgifterne til fremmedsprogstolkning i praksis har varieret meget de senere år, hvilket bl.a. skyldes store udsving i aktivitet, ophævelse af kontrakt og nyt udbud.

   

  Baseret på aktiviteten i 2. halvår 2019, hvor den nuværende kontrakt var trådt i kraft (og før COVID-19), forventes normalniveauet at være ca. 16 mio. kr. pr. år. 

   

  Det estimeres, at en hjemtagning vil kunne ske inden for den eksisterende økonomiske ramme, og at der i løbet af 1-2 år vil kunne realiseres en besparelse på ca. 3 mio. kr. om året på fremmedsprogstolkning i praksis. Der vil dog være en række opstarts- og etableringsudgifter til udvidelse af lokaler, IT-bookingsystem, uddannelse af yderligere tolke med videre, som finansieres via de varige driftsbesparelser i løbet af 1-2 år.

   

  Forslaget om hjemtagning har været forelagt repræsentanter for PLO Syddanmark og FAS regionalt, og begge parter stillede sig umiddelbart positive over for overvejelserne om hjemtagning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At fremmedsprogstolkningen i praksissektoren hjemtages til Tolkecenter Syddanmark.

   

  At Tolkecenter Syddanmark udelukkende stiller video- og telefontolkning til rådighed for praksissektoren.

   

  At hjemtagningen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme på ca. 16 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/391
  12. Akuthjælpergruppe Kerteminde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag om etablering af en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreligger et ønske fra en interessegruppe i Kerteminde Kommune om at danne en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune. Interessegruppen, der består af tre hjerteløbere, vil gerne styrke trygheden og sikre, at der bliver ydet hurtig førstehjælp til dem, der har brug for det, inden ambulancen kommer frem.

   

  Kerteminde Kommune dækkes primært af ambulanceberedskabet i Kerteminde samt ambulancer fra Odense, Nyborg og Ringe. Kommunen er et område med mange mindre landsbyer, en holm (Hindsholm) mod nord samt en indsø, der geografisk deler kommunen.

   

  Formanden for præhospitaludvalget Mads Skau har afholdt et orienteringsmøde med interessegruppen 11. juni 2020 i Munkebo.

   

  Der er efterfølgende afholdt et møde mellem interessegruppen, Ambulance Syd og AMK Vagtcentralen den 21. september 2020. Mødedeltagerne blev enige om at anbefale oprettelse af en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune, der omfatter de to områder med den største andel af ambulancer med en responstid længere end 15 minutter:

  • Hindsholm med de tre postnumre 5390 Martofte, 5380 Dalby og 5370 Mesinge
  • 5350 Rynkeby

   

  Der foreslås ikke en akuthjælperordning omfattende hele kommunen, da det vil medføre, at akuthjælperne i mange tilfælde vil ankomme efter, at ambulancen er ankommet, og derfor ofte vil kunne opleve, at der ikke er behov for deres hjælp.

   

  Akuthjælperordningen vil blive udkaldt til alle ambulance A-udkald (udkald med horn og blink til livs- og førlighedstruende tilstande).

   

  Vedtages det at etablere en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune, vil der blive indkaldt til et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret om muligheden for at blive akuthjælper.

   

  I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 0,7 mio. kr. til akuthjælperordninger til uddannelse, udstyr og nye akuthjælperordninger. Der vil være en udgift til udstyr og uddannelse på ca. 20.000 kr. årligt fra og med 2020 eller 2021, alt efter hvornår akuthjælperordningen kommer i gang.

   

  Udgiften til etablering af en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune kan afholdes fra den eksisterende ramme til akuthjælperordninger.

   

  Vedhæftet er en oversigt over Ambulance A-kørsler i Kerteminde Kommune i 2019 fordelt på postnumre, oversigt over postnummerområder i Kerteminde Kommune og forslag til dækningsområde for akuthjælperordning i Kerteminde Kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der etableres en akuthjælperordning i Kerteminde Kommune.

   

  At udgiften til akuthjælperordningen på 20.000 kr. årligt finansieres af bevillingen afsat i 2018 budgetaftalen til akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 20-10-2020

  Præhospitaludvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46781
  13. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 – status oktober 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre håndteringen af de ventende patienter og de pukler, der er skabt af COVID-19, er der, jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020 iværksat en række initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er på alle sygehuse iværksat en række pukkelafviklingsprojekter, hvor sygehusene har taget særlige initiativer til at øge aktiviteten og håndtere de ventende patienter. Alle sygehuse har budt ind med områder, og det forventes, at der vil komme yderligere projekter til. Af vedhæftede bilag ”Oversigt over fremsendte pukkelafviklingssager” fremgår en status på, hvilke pukkelafviklingsprojekter, der er igangsat på sygehusene.

   

  Hovedparten af garantiklinikkerne har nu så lave ventetider, at de har mulighed for at tage imod nyhenviste patienter, således at de øvrige sygehuse kan viderevisitere patienter hertil. Kun en garantiklinik har endnu ikke korte nok ventetider til at tage imod patienter viderehenvist fra andre sygehuse. Det drejer sig om Demensklinikken på OUH, som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. januar 2021. Af vedhæftede bilag ”Status garantiklinikker – oktober 2020” gives en status på garantiklinikkernes ventetider.

   

  På psykiatriområdet er der ikke som sådan garantiklinikker, men alle afdelinger er nu i normal drift igen. Udredningsretten blev genindført pr 1. september 2020. Den aktuelle målopfyldelse på udredningsretten er ca. 90 pct. svarende til målsætningen i Region Syddanmark. 

   

  Jævnfør regionsrådets beslutning af 25. maj har Region Syddanmark den. 26. maj indgået aftale med fire privathospitaler beliggende i regionen, hhv. Privathospitalet Mølholm, Privathospital Kollund, Aleris-Hamlet, Esbjerg og Capio CFR, Odense.

   

  Med baggrund i aftalerne er udgangspunktet, at ventende patienter skal tilbydes udvisitering til privatsygehusene, hvis disse har et relevant behandlingstilbud. Visitationen sker ud fra en lægefaglig vurdering af patientens udredning- eller behandlingsbehov, og vurderingen skal først og fremmest tage udgangspunkt i patientens behov for en hurtig tid.

   

  I vedhæftede bilag ”Oversigt over udvisiteringer fra Region Syddanmark – oktober 2020” gives en status på udvisiteringer til det private. Heraf ses, hvor mange patienter der har fået tilbudt behandling i det private, og hvor mange der har taget imod dette. Ligeledes fremgår estimeret forbrug på privathospitalerne fordelt på henholdsvis de henvisende afdelinger og fordelt på privathospitalerne Det har vist sig, at andelen af patienter, der tager imod tilbud om behandling i det private, set i forhold til antallet der får det tilbudt, fortsat ikke er så højt som forventet. På Odense Universitetshospital har kun 17 pct. af de patienter, der har fået tilbud i det private, taget imod, på Sygehus Lillebælt 29 pct., på Sygehus Sønderjylland 32 pct. og på Sydvestjysk Sygehus har kun 12 pct. taget imod tilbuddet om at komme ud i det private. Samlet set har kun 20 pct. af de patienter, der har fået tilsendt brev om tilbud i det private taget imod dette tilbud. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Til orientering.
   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/1300
  14. Godkendelse af Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Rammeaftalen er regionens og kommunernes redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen er en toårig aftale og består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. KKR Syddanmark godkendte aftalen den 8. september 2020 og har nu sendt den til godkendelse ved Region Syddanmark og de syddanske kommuner med en anbefaling om at godkende denne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren.

   

  På baggrund af politiske input har det administrative direktørforum ”Socialdirektørforum” udpeget følgende tre temaer til rammeaftalen, som skal være de syddanske indsatsområder i udviklingen af det specialiserede socialområde i 2021 og 2022:

   

  1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

  På det specialiserede socialområde opleves et behov for en mere koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Borgernes behov er ofte komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på socialområdet kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Socialdirektørforum forpligter sig til at udvikle det gode samarbejde med de øvrige sektorområder, så borgerne oplever overgange så smidige som muligt.

   

  1. Styring og kapacitet

  I de seneste rammeaftaler har det været et fokusområde, at de samlede udgifter til det specialiserede socialområde skulle falde, eller som minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Kommunerne har dog over årene oplevet en stigning i antallet af borgere, der har behov for en indsats på det specialiserede socialområde. Det har medført et udgiftspres og har vanskeliggjort realisering af fokusområdet.

   

  Socialdirektørforum vil i 2021-2022 arbejde på at italesætte dette udgiftspres og samarbejde omkring anvendelse af metoder, der kan holde udgifterne nede, men fortsat sikre, at borgerne tilbydes den nødvendige støtte. Der sættes bl.a. fokus på vidensdeling i forhold til best practice og opnåelse af synergieffekter samt udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at udgifterne holdes nede samt sikring af den rette kapacitet.

   

  I forhold til kapaciteten oplever kommunerne i Syddanmark generelt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Der opleves dog aktuelt et særligt behov i forhold til at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt udviklingshæmmede, der har en dom. Årsagen er, at der opleves en tilgang af borgere inden for disse målgrupper.

   

  1. Kvalitet i indsatserne

  Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne og sikre, at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Derudover vil Socialdirektørforum afsøge mulighederne for at arbejde mere systematisk med effekt og progression.

   

  Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

   

  Herudover kan det nævnes, at koordination på tværs af landet er fremhævet som et fokusområde. Der vil blive arbejdet med, at kommuner og regioner på tværs af landet har fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

   

  Bilag til rammeaftalen findes via dette link: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=69.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 06-10-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/46396
  15. Ny fællesregional løsning til administration af praksisområdet - rammesag
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed præsenteres forslag til ny løsning for administration og afregning af sygesikringsområdet. Regionerne har i fællesskab udarbejdet et projektgrundlag inklusiv økonomi for etablering af en ny fællesregional løsning, kaldet LUNA, som nu forelægges de fem regionsråd til godkendelse. LUNA-programmet er opgjort til at koste 154,8 mio. kr., heraf udgør Region Syddanmarks andel 36,5 mio. kr. i programperioden. LUNA-programmet forventes færdigt med udgangen af 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der skal udvikles et nyt fællesregionalt it-system til administration af praksissektoren. Det nuværende sygesikringssystem Notus har eksisteret i 30 år og bygger på forældet teknologi. Systemet anvendes bl.a. til:

  • Administration af ca. 12.000 praktiserende læger, fysioterapeuter, fodterapeuter med flere, i alt mere end 25 specialer.
  • Kontrol og behandling af regningsbilag samt udbetaling af sundhedsydelser for ca. 22 mia. kr. årligt inklusive tilskudsmedicin.
  • Etablering og anvendelse af aktivitets- og økonomidata for praksisområdet til styring, planlægning og udvikling.

   

  De fem regionsråd og kommunernes it-fællesskab Kombit besluttede i 2019 at opsige kontrakten med DXC Scandihealth A/S om levering af systemet praksys.dk, der skulle erstatte Notus, og bragte projektet til ophør.

   

  Samtidig besluttede regionsrådene at påbegynde arbejdet med at fastlægge rammerne for etablering af et nyt fællesregionalt system til administration af praksisområdet. Dette tager afsæt i Region Midtjyllands egenudviklede afregningssystem Praksys.RM. Regionerne har nu i fællesskab udarbejdet et projektgrundlag for etablering af en ny fællesregional løsning kaldet LUNA.

   

  Formål med LUNA-Programmet

  Hovedformålet med LUNA-programmet er inden for en periode på to år at tilvejebringe en fællesregional løsning, der understøtter alle regioner i at administrere praksisområdet, og som samtidig gør det muligt at udfase regionernes anvendelse af den nuværende løsning Notus.

   

  Målet er en fællesregional løsning, som kan understøtte regionernes primære forretningsbehov i forhold til administration af praksisområdet. Løsningen forvaltes af en fællesregional organisation, der har kompetencer til at konsolidere og videreudvikle løsningen. Dette betyder, at regionerne samlet kan realisere en forventet driftsbesparelse på ca. 47 mio. kr. årligt i forhold til de nuværende driftsudgifter til Notus. Samtidig øges regionernes kontrolindsats på praksisområdet, og løsningen imødekommer kritikken fra Rigsrevisionens beretning fra august 2012.

   

  Tidsplan

  For at sikre den hurtigste og mindst risikofyldte transition fra det nuværende system til LUNA er programmet opdelt i to leverancer.

   

  I august 2021 tilvejebringes en ny fællesregional løsning til afregning, så alle fem regioner anvender samme systemmæssige setup, som i dag anvendes i Region Midtjylland. Dertil udvikles en række integrationer til bl.a. Nemkonto og SKAT.

   

  I september 2022 tilvejebringes den resterende funktionalitet, som giver regionerne og Danske Regioner mulighed for at administrere praksisområdet fuldt ud i LUNA og dermed gør det muligt at udfase brugen af Notus.

   

  Økonomi

  Luna-programmets business case viser et samlet finansieringsbehov på 125,9 mio. kr. fordelt over perioden 2020-2022, eksklusiv risikopulje. Programmet har gennemgået en risikovurdering ved regionernes It-råd i foråret 2020. På baggrund af risikovurderingen forhøjes programmets risikopulje til 23 % svarende til i alt 28,9 mio. kr., hvilket er i tråd med anbefalingerne fra It-rådet. De samlede omkostninger er opgjort til 154,8 mio. kr. for hele programperioden på tre år og omfatter udgifter til personaleressourcer, hardware og licenser, transition m.v., jf. bilag 1.

   

  Gevinster

  Det vurderes pt., at regionerne ud over at få et nyere og mere moderne system til at administrere praksissektoren, årligt vil spare ca. 47 mio. kr. i driftsudgifter. Region Syddanmarks andel heraf udgør ca. 10 mio. kr. Det vil sige, at investeringen forventes hentet hjem ca. tre år efter LUNA-programmets afslutning. I forbindelse med godkendelsen af Praksys-projektet er der allerede indarbejdet afledte driftsbesparelser ved nyt afregningssystem på 10,2 mio. kr., jf. regionsrådets møde 28. januar 2013. Regionens besparelse ved LUNA-programmet skal opgøres i forhold til dette reducerede niveau, og eventuelt større afvigelser forudsættes indarbejdet i en senere budgettilpasning ved færdiggørelsen af programmet og endelig afklaring af de fremtidige driftsudgifter.

   

  I perioden 2020-2022 vil der være merudgifter til drift af Notus, der afholdes inden for praksisområdets eksisterende rammer.

   

  Den lokale udrulning/ibrugstagning (ikke en del af det fællesregionale program)

  Den lokale ibrugtagning af LUNA planlægges og gennemføres af den enkelte region, men understøttes af programmet. Programmet vil således udarbejde en principskitse og en hovedtidsplan for regionernes ibrugtagninger og gennemføre forskellige aktiviteter, der kan understøtte implementeringen, fx uddannelse af regionale superbrugere, koordinering mellem de regionale projekter, vidensopsamling og -deling og udfærdigelse af kommunikationsstrategi.

   

  LUNA-programmets gevinstrealisering afhænger også af en succesfuld ibrugtagning i alle fem regioner, så anvendelse af Notus kan udfases. Ansvaret for den lokale ibrugtagning påhviler således den enkelte region, hvor programmets Forretningsgruppe har ansvaret for at sikre, at de regionale ibrugtagninger foregår i overensstemmelse med programmets tidsplan.

   

  Investeringsbehov i Region Syddanmark

  Det er den enkelte regions ansvar at afsætte midler i eget budget til at afholde alle regionens udgifter i programperioden, da LUNA-bevillingen er placeret i den enkelte region. Regionsrådet har på sit møde den 24. august 2020 vedtaget revision af digitaliseringsstrategiens portefølje af projekter. Heri er reserveret 39,1 mio. kr. til nyt administrationssystem i praksissektoren.

   

  Det samlede finansieringsbehov for LUNA-programmets fællesregionale del er periodiseret og opgjort for hver region i henhold til den gældende fordelingsnøgle. Region Syddanmarks andel er 21,5 % af programomkostningerne på 154,8 mio. kr. svarende til 33,2 mio. kr.

   

  Ud over programomkostningerne kommer der udgifter til den lokale udrulning, herunder udgifter til lokal projektledelse, test af systemer, uddannelse mv. knyttet til implementeringen af LUNA-programmet. Til formålet er der estimeret en samlet udgift til Regional IT og Praksis på 3,3 mio. kr. i programperioden.

   

  Samlet set bliver omkostningerne til LUNA i programperioden på 36,5 mio. kr. for Region Syddanmark, jf. tabel 2 i vedlagte bilag. Tabel 1 viser de totale programomkostninger i perioden.

   

  Videre proces

  Godkendelse af LUNA-programmet behandles parallelt i alle fem regionsråd i efteråret 2020.

   

  Administrativ tilføjelse

  Sagen blev behandlet som lukket punkt på møde i digitaliseringsudvalget og i udvalget for det nære sundhedsvæsen. Danske Regioner har efterfølgende revurderet sagen, og oplyst at de ikke finder grundlag for, at sagen behandles på lukket dagsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At igangsættelse af LUNA-programmet godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 36,5 mio. kr. til Region Syddanmarks andel af projektet.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet i årene 2020-2022, finansieret af de afsatte rammer til investeringer i Sundheds-it.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at indgå aftaler på vegne af Region Syddanmark inden for den anførte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-10-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-11-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/40263
  16. Strategier afledt af digitaliseringsstrategien 2019-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Digitaliseringsstrategien sætter rammen for igangværende indsatsområder og udviklingsprojekter på it-området i Region Syddanmark. Indsatsområde 5 i strategien omhandler it-landskab, principper, ejerskab og styring. Indsatsområdets omdrejningspunkt er forudsætningerne for at kunne levere it, der understøtter arbejdsgangene i regionen. Derfor præsenteres nu til godkendelse fire delstrategier, der på hvert sit tekniske område skal styre og styrke udviklingen af it-området fremover.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi 2019-2021 som ramme har regionen igangsat en række borgerrettede, kliniske og tværsektorielle initiativer. Desuden rummer strategien også målsætninger om at styre og styrke den retning, som it-understøttelsen skal tage fremover. Dette sker under indsatsområde 5: It-landskab, principper, ejerskab og styring. Herunder fremgår det, at de igangværende aktiviteter fremadrettet skal understøttes af specifikke delstrategier. Digitaliseringsudvalget blev orienteret om arbejdet på mødet den 15. juni 2020.

   

  Der er udarbejdet forslag til delstrategier for områderne systemarkitektur, dataarkitektur og infrastruktur (inklusiv cloud). Strategierne tager afsæt i det aktuelle it-landskab i Region Syddanmark og angiver en retning for udviklingen på disse tekniske områder.

   

  Systemarkitektur

  Systemarkitekturen udgør et overblik over de it-programmer, som regionen råder over. Med delstrategien tilføres det nuværende overblik øget indsigt i form af overblik over sammenhænge mellem it-løsningerne. Med delstrategien får regionen et stærkere afsæt for at træffe beslutninger for systemlandskabet i regionen, hvilket er en forudsætning for at kunne sikre sammenhæng imellem systemerne fremadrettet.

   

  Dataarkitektur

  Dataarkitekturen udgør spillereglerne for udveksling og deling af data mellem it-systemerne. Med delstrategien øges mulighederne for at bruge de samme data på tværs af systemer og at genbruge data, så også registrerings- og dokumentationsopgaver reduceres. Delstrategien peger på regler for opbevaring, udveksling og deling af data, så regionen kan blive endnu bedre til at bruge eksisterende data.

   

  Infrastruktur

  Infrastrukturen er det helt grundlæggende lag i regionens it-platform med den hardware, som regionen er afhængig af. Hardware er f.eks. netværk og servere. Med delstrategien sættes forbedrede rammer for sikker og stabil drift.

   

  Cloud

  Med til infrastrukturen hører også overvejelser om, hvordan regionen kan blive endnu bedre til at benytte løsninger, hvor data opbevares uden for regionen (cloud-teknologi). I dag anvender regionen en række it-systemer, hvor data netop opbevares hos leverandøren eller anvendes i eksterne datacentre. Et eksempel kunne være Syddansk Universitets supercomputer. Det er afgørende, at regionen fortsat har hånd i hanke med sine data. Delstrategien giver bud på, hvilke kompetencer og udfordringer, regionen skal forholde sig til i den fortsatte anvendelse af cloud-løsninger. Delstrategien angiver retning for, hvordan cloud fremadrettet anvendes i regionen.

   

  Figur der viser de tre strategiers placering i forhold til hinanden:

   

   

   

   

   

                                                                Systemarkitektur

   

   

                                                                  Dataarkitektur

   

   

                                                         Infrastruktur inklusiv cloud

   

   

  De tre delstrategier forventes endvidere at kunne bidrage til en kommende digitaliseringsstrategi for perioden 2022-2024.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At strategierne for infrastruktur inklusiv cloud, dataarkitektur og systemarkitektur godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-10-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/43863
  17. Proces for Digitaliseringsstrategi 2022-2024
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks aktuelle digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2021. Der præsenteres et forslag til proces for udformning af ny digitaliseringsstrategi for perioden 2022 til 2024 til godkendelse. Processen tager afsæt i erfaringerne med udarbejdelse af regionens psykiatriplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2021. Derfor foreslås det, at der igangsættes en proces, som sikrer, at en ny digitaliseringsstrategi kan være politisk godkendt inden udgangen af 2021.

   

  Den aktuelle digitaliseringsstrategi er forankret i digitaliseringsudvalget. I tilblivelsen af strategien blev en række af regionens øvrige stående udvalg inddraget via en høringsproces og fik derved mulighed for at komme med input. En ny strategi tænkes fortsat forankret i digitaliseringsudvalget. Det foreslås, at processen planlægges med afsæt i erfaringerne med bruger/borger-involvering fra tilblivelsen af regionens psykiatriplan.

   

  Konkret foreslås en proces, hvor digitaliseringsudvalget får lejlighed til at drøfte og prioritere blandt en bruttoliste af temaer/emner, hvorefter disse emner præsenteres og kvalificeres gennem drøftelser med de ansatte på regionens sygehuse og stabe ved en række workshops. Med afsæt i input fra disse workshops foreslås afholdt en borgerkonference i maj måned 2021 som grundlag for, at digitaliseringsudvalget kan udvælge de endelige temaer/emner for strategien. I efteråret 2021 gennemføres en høringsfase i de øvrige stående udvalg, inden endelig godkendelse i regionsrådet.

   

  Fase 1: Identificering af overordnede emner (indtil januar 2021)

  I denne fase vil der blive identificeret en bruttoliste af temaer/emner. Arbejdet tager afsæt i den nuværende digitaliseringsstrategi, regionens aktuelle it-landskab og øvrige nationale og fællesregionale strategier. Bruttolisten drøftes i digitaliseringsudvalget.

   

  Fase 2: Dialog med enhederne i Region Syddanmark (januar-april 2021)

  I denne fase kvalificeres bruttolisten af emner via workshops på regionens sygehuse og øvrige enheder. Inviterede til disse workshops vil være digitaliseringsudvalgets medlemmer og medarbejdere fra de enkelte enheder. En revideret bruttoliste drøftes i digitaliseringsudvalget i april.

   

  Fase 3: Dialog med borgere i Region Syddanmark (april-august 2021)

  I denne fase vil de kvalificerede emner blive drøftet på en borgerkonference. På konferencen vil interne og eksterne oplægsholdere sætte scenen for drøftelse af emnerne. Inviterede vil være regionsrådets medlemmer, borgere, patient- og pårørendeforeninger og andre interessenter. Efter konferencen udarbejdes udkast til den kommende digitaliseringsstrategi.

   

  Fase 4: Høring i politiske udvalg (august-oktober 2021)

  I denne fase vil udkast til digitaliseringsstrategi blive sendt til høring i regionens stående udvalg.

   

  Fase 5: Godkendelse (oktober-december 2021)

  I denne fase vil den kommende digitaliseringsstrategi blive behandlet i digitaliseringsudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet ultimo 2021.

   

  Temaer og elementer, der vedrører innovation, som fremkommer i løbet af processen, vil tillige indgå som bidrag i en kommende innovationsstrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At procesplan for udarbejdelse af ny digitaliseringsstrategi godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 19-10-2020

  Digitaliseringsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 20/11303
  18. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende Regionale Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig udløber ved udgangen af 2020. Regionsrådet behandlede på mødet den 25. maj 2020 Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswigs forslag til finansiering af en ny kulturaftaleperiode samt forslag til indsatsområder. Det blev til behandlingen oplyst, at selve aftaleteksten til Kulturaftale 2021-2024 var under udarbejdelse. Der foreligger nu et forslag til aftaletekst for Kulturaftale 2021-2024 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede på sit møde den 22. januar 2020 at sende forslag til finansiering af en ny kulturaftaleperiode i årene 2021-2024 samt de to indsatsområder ”Rum til fællesskab” og ”Fælles om kulturarven” i høring hos partnerne bag den nuværende Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

   

  Regionsrådet behandlede på mødet den 25. maj 2020 forslaget til finansiering samt til indsatsområder. Et flertal i regionsrådet tiltrådte indstillingen om at afsætte en ramme på i alt 894.000 kr. til medfinansiering af den kommende kulturaftale og tog indsatsområderne til efterretning, idet Enhedslisten stemte imod den foreslåede ramme og ønskede at fastholde Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig oprindeligt foreslåede medfinansiering på 1.000.000 kr.

   

  På baggrund af de indkomne høringssvar godkendte Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 16. juni 2020 en revideret beskrivelse af de to indsatsområder.

   

  Efterfølgende har den danske kulturminister den 6. juli 2020 udsendt sit koncept for fremtidige kulturaftaler. Kulturministeren ønsker, at de kommende kulturaftaler skal have som hovedformål, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur. Kulturregionerne skal dog have mulighed for at medtage initiativer, der realiserer særlige potentialer eller adresserer særlige udfordringer i den pågældende kulturregion. Derudover fastholder ministeren et fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud og –samarbejder.

   

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig godkendte den 22. september 2020 et forslag til aftaletekst, hvor beskrivelsen af de to vedtagne indsatsområder er tilpasset, så de afspejler kulturministerens ønske om målgruppefokus, og sender aftaleteksten til godkendelse hos partnerne bag kulturaftalen, herunder Region Syddanmark.

   

  Forslaget til aftaletekst for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 har herefter overordnet fokus på udviklingsinitiativer for børn og unge. Målsætningen er bl.a. at fremme deres muligheder for at indgå i kulturelle, kreative og borgernære fællesskaber på tværs af grænsen, og at styrke den kulturelle dannelse og sammenhængskraften i regionen gennem viden om grænselandets historie og kultur.

   

  Det er administrationens vurdering, at forslaget til aftaletekst har en god sammenhæng med Region Syddanmarks Kulturstrategi, bl.a. ved at knytte an til det regionale mål om at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart, og adresserer samtidig målet om at øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser.

   

  Efter godkendelse af aftaleteksten hos de enkelte lokale partnere skal aftaleteksten endeligt godkendes af kulturministeren, hvorfor der kan forekomme ændringer i den endelige version af aftaleteksten.

   

  Økonomi

  Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig finansieres af de lokale partnere, Region Syddanmark, det danske kulturministerium og delstaten Schleswig-Holstein.

   

  Ud fra et generelt ønske om at fastholde princippet om ligevægt i finansieringen af det dansk-tyske samarbejde besluttede regionsrådet på mødet den 25. maj 2020 at afsætte en ramme på i alt 894.000 kr. til medfinansiering af den kommende kulturaftale, svarende til forslaget til medfinansiering fra delstaten Schleswig-Holstein.

   

  Efterfølgende er det blevet meddelt, at Land Schleswig-Holstein nu har besluttet at medfinansiere den nye kulturaftaleperiode med 35.000 € årligt, svarende til 1.043.000 kr. over den fireårige periode. Administrationen foreslår, at regionsrådet øger rammen på 894.000 kr. med 149.000 kr. til i alt 1.043.000 kr. af hensyn til princippet om ligevægt i finansieringen af det dansk-tyske samarbejde.

   

  Det bemærkes derudover, at de fire sønderjyske kommuner har varslet mulige besparelser på tværkommunale anliggender. Dette kan betyde, at den samlede budgetterede medfinansiering på 4.800.000 kr. fra kommunerne kan blive reduceret med i alt 66.560 kr. over den fireårige periode.

   

  Bidraget fra den danske stat har i den nuværende kulturaftaleperiode nogenlunde matchet det regionale og kommunale bidrag (krone-til-krone princippet). Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, om fordelingsnøglen fortsætter, men kulturministeren har ikke annonceret besparelser på kulturaftalernes økonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til aftaletekst for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 godkendes.

   

  At den allerede afsatte ramme på 894.000 forhøjes med 149.000 kr. til 1.043.000 kr. af kulturpuljen til medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-10-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/43474
  19. Nye ansøgningspuljer på kulturområdet - foråret 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr. af kulturmidlerne til en tematisk ansøgningsrunde med temaet ”Kultur, kreativitet og øget mental trivsel”. Der foreslås desuden at igangsætte en ansøgningsrunde til Kulturpuljen. Fristen for begge ansøgningsrunder foreslås fastsat til 1. marts 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med kulturstrategien ”En attraktiv og oplevelsesrig region” kan midlerne på kulturområdet dels udmøntes gennem ansøgningsrunder til Kulturpuljen, dels gennem ansøgningsrunder, der udmønter tematiske indsatser, som besluttes af regionsrådet.

   

  Det fremgår af kulturstrategien, at ”En del af midlerne kan søges til initiativer, der understøtter målet om at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart. Midlerne udmøntes gennem ansøgningsrunder til kulturpuljen”. Det fremgår desuden, at ”En stor del af midlerne vil som noget nyt være reserveret til strategiske tematiserede indsatser, hvor der udmeldes specifikke temaer, som regionsrådet beslutter løbende”. 

   

  Det fremgår endvidere af kulturstrategien, at der årligt vil være 1 til 2 ansøgningsrunder til kulturmidlerne. Der er i budget 2021 i alt afsat ca. 8 mio. kr. til indsatser på kulturområdet.

   

  Tematiske indsatser i 2021

  Et af de tre regionale mål i Kulturstrategien handler om at styrke borgernes trivsel og aktive liv, hvor der sættes fokus på sammenhængen imellem kultur, sundhed og trivsel. Baggrunden er blandt andet, at Sundhedsprofilen for Region Syddanmark for 2017 viser, at der er en stigning i antallet af borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression. Der er blandt andet en betydelig andel af unge, som mistrives fysisk eller mentalt (23 procent af unge kvinder og 11 procent af unge mænd). I projektet ”Sundhed, kultur og natur” er der desuden foretaget en kortlægning af regionale projekter, der skal fremme borgernes fysiske og mentale sundhed via kultur eller natur. Kortlægningen har vist, at der i højere grad er igangsat natur-projekter.

   

  Det foreslås på den baggrund, at der afsættes 3,5 mio. kr. til en ny, tematiseret ansøgningsrunde til kulturmidlerne i foråret 2021 med frist 1. marts 2021 under temaet ”Kultur, kreativitet og øget mental trivsel”. Det foreslås, at der inden for temaet kan søges midler til nytænkende og innovative kulturprojekter, som via tværfaglige partnerskaber vil forebygge og imødegå mental mistrivsel, det vil sige projekter, der bygger bro mellem kulturelle tilbud og relevante partnere, som har berøring med projektets målgruppe og målgruppens udfordringer. Det foreslås, at ansøgninger, der har unge mellem 15 og 25 år som målgruppe får en særlig vægt i den samlede prioritering.

   

  Temapuljen vil også spille ind til målet om at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel i Innovationsstrategien samt lægge sig i forlængelse af målet i Uddannelsesstrategien om uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed. Herudover vil den bl.a. bidrage til FN’s Verdensmål 3 ’Sundhed og Trivsel’ og Verdensmål 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’. 

   

  De generelle kriterier for udmøntningen af kulturmidlerne lægges til grund for vurderingen af ansøgninger til temapuljen. Der opfordres til, at projektansøgere lader sig inspirere af den viden, der ligger tilgængelig i rapporten om 1. fase af Sundhed, Kultur og Natur: https://www.regionsyddanmark.dk/wm516847

   

  Hvis der er midler tilovers i den tematiske pulje på 3,5 mio. kr. efter ansøgningsrunden i marts 2021, kan disse anvendes til en ny tematisk ansøgningsrunde i efteråret 2021, eventuelt med samme tema.

   

  Der planlægges afholdt et inspirationsarrangement om temapuljen i januar 2021.

   

  Kulturpuljen i 2021

  Det foreslås, at de resterende kulturmidler i 2021 anvendes til ansøgningsrunder til Kulturpuljen. Midlerne kan under Kulturpuljen ifølge kulturstrategien søges til initiativer, der understøtter målet om at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart. Initiativerne vil blive vurderet ud fra de generelle kriterier for udmøntning af kulturmidlerne.

   

  Der foreslås udmeldt en ansøgningsrunde til Kulturpuljen med frist 1. marts 2021. Eventuelle resterende midler efter ansøgningsrunden i marts 2021 kan anvendes til en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i efteråret 2021.

   

  Ansøgere til såvel kulturpuljen som den tematiserede pulje vil blive opfordret til at tænke i nye metoder, fx anvendelse af digitalisering, design eller film.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der afsættes 3,5 mio. kr. fra kulturmidlerne i 2021 til en tematisk indsats om ”Kultur, kreativitet og øget mental trivsel” med frist den 1. marts 2021.

   

  At der er igangsættes en ansøgningsrunde til Kulturpuljen med frist den 1. marts 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-10-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 19/51500
  20. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  -


  Sagsnr. 19/51500
  21. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  - Orientering om status vedrørende Covid-19.


  Sagsnr.
  22. LUKKET - salg af jordstykke
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  23. LUKKET - salg af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 20/391
  24. Høring forslag til ny epidemilov
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om Region Syddanmarks bemærkninger til Danske Regioner vedrørende forslag til ny epidemilov. Danske Regioner afgiver et samlet høringssvar på vegne af de fem regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har sendt forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) i høring.

   

  Epidemiloven fastsætter rammerne for de foranstaltninger, der skal tages for at hindre, at smitsomme sygdomme føres ind i Danmark, udbredes i landet eller føres til andre lande.

   

  Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – i daglig tale epidemiloven – udgør den juridiske ramme for danske myndigheders forebyggelse af alvorlige smitsomme sygdomme.

   

  Region Syddanmark har afgivet bemærkninger til Danske Regioner, som udarbejder et samlet høringssvar på alle fem regioners vegne.

   

  Region Syddanmarks bidrag hertil er vedlagt sammen med høringsmaterialet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  25. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 12-11-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring