Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

9. Regional Udvikling

Regionsrådet har i maj 2020 vedtaget en ny udviklingsstrategi – ”Fremtidens Syddanmark” – og tilhørende delstrategier, der understøtter opfyldelsen af FN’s verdensmål. Dermed er der sat en klar retning for arbejdet med regional udvikling i Syddanmark gennem en række ambitiøse mål inden for seks strategispor.

9.1. Implementering af den regionale udviklingsstrategi og delstrategier

I aftalen om budget 2020 er afsat en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere udviklingsstrategiens mål gennem relevante partnerskaber, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation m.v.

Den konkrete udmøntning af rammen i 2021 sker ved, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Anlægs- og innovationsudvalget samt Miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

Inden for hvert af de seks strategispor vil status og udvikling blive fulgt i en samlet årlig publikation.

9.2. Generationsforureninger

Grindsted By og Kærgård Klitplantage

I aftalen om budget 2019 blev der afsat 10 mio. kr. over tre år til forureningerne i Grindsted efter det tidligere Grindstedværket. Desuden har staten bevilget 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til indsatser over for forureningerne i Grindsted By og Kærgård Klitplantage. Sideløbende har regionen gennemført en registerbaseret sundhedsundersøgelse i Grindsted.

Regionsrådet har i juni 2020 vedtaget en udmøntning af de resterende midler til at igangsætte og videreføre en række indsatser. Der er lagt vægt på indsatser, der peger frem mod fuldskalaoprensninger af forureninger fra det tidligere Grindstedværket, der udgør en risiko for mennesker og miljø.

Himmark Strand

Region Syddanmark har i samarbejde med Sønderborg Kommune og Danfoss identificeret det bedst mulige oprensningsscenarie for Himmark Strand. Miljøministeren er orienteret om resultatet.  Samarbejdet fortsætter og følges af regionsrådsformanden og formanden for Miljøudvalget i en politisk følgegruppe.

Næste skridt

Aftalepartierne noterer sig, at et bredt flertal i Folketinget i juni 2020 har pålagt regeringen ”hurtigst muligt” at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureninger med udgangspunkt i regionernes faglige prioritering. De tre syddanske generationsforureninger indgår i Danske Regioners plan for håndtering af forureningerne.

Aftalepartierne opfordrer Folketingets partier til at følge op på dette løfte hurtigst muligt.

9.3. Beskyttelse af overfladevand mod trusler fra jordforureninger 

Aftalepartierne noterer sig, at regionen i 2021 og 2022 er tilført 5,5 mio. kr. årligt til at gennemføre undersøgelser af ca. 100 udpegede grunde i Syddanmark for at afdække behovet for indsatser mod trusler for overfladevand fra jordforureninger.

Opgaven vil indgå i den årlige arbejdsplan, der forelægges Miljøudvalget og regionsrådet.

9.4. Kollektiv trafik

Regionsrådet har i juni 2020 vedtaget ajourførte principper for den regionale kollektive trafik inden for en uændret økonomisk ramme. De ajourførte principper lægger ikke op til ændringer i det nuværende regionale busnet, men tilstræber større klarhed i opgavefordelingen mellem region, trafikselskab og kommuner vedr. den kollektive trafikbetjening.

Aftalepartierne ønsker fortsat at udbygge samarbejdet mellem regionens to trafikselskaber, FynBus og Sydtrafik. Selskaberne fremsendte i august 2019 en opdateret rapport med en analyse vedr. mulighederne for samdrift og samarbejde mellem selskaberne. Rapporten blev fremlagt i Udvalget for Regional Udvikling i oktober 2019, hvor det blev besluttet at afholde årlige møder mellem udvalget og trafikselskaberne, hvor trafikselskaberne bl.a. orienterer om fremdriften i selskabernes samarbejde om fælles drift samt nye samarbejdsområder. Det er fortsat Region Syddanmarks holdning, at der bør ske en egentlig fusion af trafikselskaberne i regionerne.

Også den regionale kollektive trafik er økonomisk udfordret af Covid-19 situationen, med færre passagerer og passagerindtægter som følge. I 2020 kompenseres trafikselskaberne direkte for COVID-19 relaterede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægterne, jf. økonomiaftalen for 2021. Der forventes også reducerede indtægter og øgede udgifter i den kollektive trafik i 2021, hvilket drøftes på nationalt plan.

Med henblik på at gøre kollektiv trafik mere attraktiv er det et mål for den kollektive trafik, at passagererne oplever sammenhængende rejseforløb på tværs af rejseformer, herunder private transportformer, fx cykel-trafik. For at følge udviklingen på området er aftalepartierne enige om at invitere trafikselskaberne til årligt at give en status til Udvalget for regional udvikling vedr. trafikselskabernes planer på området.

9.5. Uddannelsesområdet

Aftalepartierne er enige om at arbejdet med at sikre adgang til gode uddannelsesmuligheder skal fortsætte og har bl.a. noteret sig, at regeringen i løbet af efteråret 2020 ventes at indkalde til politiske drøftelser om en langsigtet løsning vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

Region Syddanmark ønsker, jf. delstrategien på uddannelsesområdet ”Kompetencer til livet”, at styrke de internationale kompetencer som fx sprog og kulturforståelse. Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark en særlig interesse i at styrke syddanskernes tyskkundskaber. Aftalepartierne er enige om at fortsætte det hidtidige arbejde på området og ønsker, at administrationen søger at samle relevante uddannelsesaktører for at udvikle nye sprogindsatser, der vil kunne ansøge om midler i uddannelsespuljen.

9.6. Kultur

Middelfart Museum er i 2019 bevilget 0,5 mio. kr. i støtte til planerne for museet MIND og formidlings-oplevelsen MINDWALK, der sætter fokus på psykiatrien og dens historie.

Aftalepartierne er enige om at reservere yderligere 0,5 mio. kr. fra kulturpuljen i 2021 til indholds- og oplevelsesaktiviteter i MINDWALK.

Region Syddanmark har bidraget med knap 6 mio. kr. i tilskud fra kulturpuljen til fejring af Genforeningen 2020. På grund af Covid-19 situationen er langt hovedparten af disse aktiviteter udsat til 2021. Parterne er enige om at fastholde fokus på fejringen af Genforeningen i 2021, herunder at projekter og aktiviteter gennemføres som aftalt i lyset af den nye situation, og at Region Syddanmarks bidrag synliggøres.

9.7. En ny, landsdækkende sundhedsklynge

Region Syddanmark har gennem mange år investeret i udvikling af velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med Welfare Tech. Regionsrådet har i maj 2020 afsat 3 mio. kr. til samarbejde med en ny, landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi, såfremt der bygges videre på de syddanske styrker, og at sundhedsklyngen opnår finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Aftalepartierne er enige om at drøfte den fremadrettede finansiering under de angivne forudsætninger, når den nye, landsdækkende sundhedsklynge er etableret. Evt. finansiering sker indenfor eksisterende rammer.

9.8. Internationalt samarbejde

Region Syddanmark har i juni 2020 gennemført et eftersyn af regionens internationale samarbejde, og der arbejdes videre med de trufne beslutninger indenfor rammerne af regionens udviklingsstrategi

Som opfølgning på serviceeftersynet af det internationale samarbejde er det besluttet, at Region Syddanmark viderefører samarbejdet med og finansieringen af Det Syddanske EU-kontor i 2021. Der er godkendt en resultatkontrakt for perioden juli 2019 til udgangen af 2021, som beskriver omstillingen af kontorets arbejde efter erhvervsfremmereformen, så det understøtter den nye regionale udviklingsstrategi.
Aftalepartierne er enige om, at kontoret fremadrettet i særlig grad skal understøtte regionens klimaindsats. Det skal i denne sammenhæng undersøges, hvordan Region Syddanmark kan deltage i EU's kommende netværk for europæiske regioner om klima og samfundsforandringer med mulighed for at indgå i dybdegående demonstrationsprojekter.

Aftalepartierne er desuden enige om, at omfanget af Region Syddanmarks fremadrettede engagement og finansiering af Det Syddanske EU-kontor efter 2021 afklares inden sommeren 2021, bl.a. på baggrund af erfaringerne med omstillingen af kontorets arbejde.

Det igangværende Interreg 5A udløber ultimo 2020 og forventes videreført i et nyt Interreg 6A-program, der starter i 2021. Region Syddanmark ønsker, at Interreg 6A skal bygge videre på de bedste erfaringer fra Interreg 5A kombineret med en række optimeringsforslag, som er aftalt mellem de danske og tyske parter.

Når den finansielle volumen af Interreg 6A – og dermed også den nødvendige medfinansiering – ligger fast, bidrager Region Syddanmark til med-finansieringen af det nye program på lige vilkår med de øvrige parter.  Aftalepartierne er enige om, at der i perioden 2021-2027 afsættes en årlig ramme på max. 1,140 mio. kr. svarende til Region Syddanmarks medfinansieringsandel i indeværende Interreg 5A-periode.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring